ฟังธรรมะออนไลน์กันค่ะ 2
ภิกษุณีไทย
การสืบสายภิกษุณีไทย วัตรทรงธรรมกัลยาณี ประวัติความเป็นมา กิจกรรมที่น่าสนใจ ข้อมูลมูลนิธิพุทธสาวิกา
//www.thaibhikkhunis.org

ภิกษุณีไทย-วัตรทรงธรรมกัลยาณี
ความรู้ในเรื่องธรรมะ ศาสนาพุทธ และภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการตอบปัญหาธรรมะต่าง...
//www.thaibhikkhunis.org

ศาลาธรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ธรรมะ ข้อมูลการเตรียมตัว พิธีการบวชแบบต่างๆ ข้อห้าม การเตรียมตัวในเรื่อง...
//www.salatham.com/

สำนักข่าวชาวพุทธ
แนะนำธรรมะสำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน รวมเรื่องขำขัน ถามตอบปัญหา และบทความเกี่ยวกับพุทธศาสนา
//www.budpage.com

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
บอกประวัติความเป็นมา คระกรรมการ รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมขององค์การ มีบทความเกี่ยวกับพุทธศาสนาให...
//www.wfb-hq.org

อนิจัง
ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา รวมพระไตรปิฏกออนไลน์ฉบับต่างๆ แจกพระไตรปิฏก บทสวดมนต์คำอาราธนา การทำสมาธิ พระ...
//www.geocities.com/thaiok1/index.htm

โพธิสัตว์ดอทเน็ต
เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ อดีตพระชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าและพระโ...
//www.bodhisattva.com

กลุ่มเสขิยธรรม
จัดตั้งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ศาสนธรรม เพื่อชีวิตและสังคม ข้อมูลของกลุ่มเสขิยธรรม ความเป็นมา ความเคล...
//www.skyd.org

กัลยาณมิตร
รายงานข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกัลยาณมิตร มีบทความ และให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
//www.kalyanamitra.org

กายทิพย์โลกวิญญาณ
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา การธุดงค์ในป่า ฝึกสติปัฏฐานสี่ ฝึกถอดกายทิพย์...
//www.geocities.com/gaytiplokvilyan/

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
แหล่งรวบรวมความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระอรหันต์ทั้งยุคพุทธกาล และ ยุคปัจจุบัน โดย...
//www.rakpratat.com/

ชมรมเว็บพระพุทธศาสนา
รายการวิทยุ คลื่นพระพุทธศาสนา AM 1422 เพื่อการศึกษาเรื่องราวของชีวิตและสร้างพลังความแข็งแกร่งให้ก...
//www.buddhadhamma.net/

ชีวิตสดใสด้วยธรรมะ
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระธรรมคำสั่งสอน ภาพพุทธประวัติ แผนที่พุทธประวัติ พจนานุกรมศัพท์ธรรมะ
//www.dhammalife.com

ซีดีธรรมะ
รวบรวมซีดี พระธรรมเทศนา ของพระอาจารย์ต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุญาตให้นำมาเผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยเป็นต...
//www.cdthamma.com

ซีดีพระไตรปิฏก
แจกฟรี ซีดีพระไตรปิฏก ซีดีคำบรรยายธรรมของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก และซีดีคำบรรยายธรรมของอาจารย์วศิน...
//www.geocities.com/freecdbuddha

ดวงแก้ว
รวมความรู้ทางพระพุทธศาสนา การทำสมาธิ ราชาโยคะและสหจะโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ เซน เต๋า ธรรมในหนังสือหลวง...
//www.duangkaew.net/

ดีเอ็มซีฟอร์ยู
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยวัดพระธรรมกาย มีการรับฟังะรรมะผ่านเว็บ เป็นบริการธรรมผ่านอินเตอร็เน็ตและโทร...
//www.dmc4u.com

ธรรมจักร
คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา มีพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร คาถาพาหุงฯ คาถาชินปัญชร พระพุทธศาสนสุภาษิต ค...
//www.dhammajak.net/

ธรรมศึกษา
แนวทางศึกษาพระไตรปิฏก ตามพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาหรือการอบรมเจ...
//www.dhammastudy.com/

ธรรมสวนะ
ให้ข้อมูลเกียวกับธรรมะ คำสอนทางพุทธศาสนา ห้องสมุดธรรมสวนะ เช่น ธรรมจากพระอาจารย์ ธรรมจากหลวงปู่จา...
//www.dhammasavana.or.th

บุดด้าอิมเมจดอทคอม
รวบรวมพระเครื่อง ให้ความรู้และเผยแพร่พระพุทธรูปและพระเครื่องของไทย
//www.buddha-image.com

บ้านธัมมะ
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ศึกษาและเผยแพร่พระธรรมตามแนวพระไตรปิฏก โดย อาจารย์สุจินต์ บริห...
//www.dhammahome.com

บ้านฝัน
ความรู้สาระทางพระพุทธศาสนา และอื่นๆ รวมถึงความรัก ความอบอุ่นและปรารถนาดี ไว้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
//www.banfun.com

ประวัติและหลักธรรมของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ประวัติของหลวงพ่อพุธโดยละเอียด, รูปภาพ,หนังสือและเทปธรรมะ, หลักธรรม, ประวัติวัดป่าสาลวัน, งานพระ...
//www.geocities.com/thaniyo/

ปลาทองธรรม
รวมภาพของพระพุทธเจ้า หลวงปู่และพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เกร็ดประวัติครูอาจารย์ รวมพระธรรมโอวาทต่า...
//www.geocities.com/thitima_2000

พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก
ความหมายของคำว่าพระบรมสารีริกธาตุ สาเหตุแห่งการเกิดพระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุ และคุณลักษณ์ของพระ...
//www.relicsofbuddha.com

พระรัตนตรัย
คำสอนของ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน รวมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ธรรมะ คำสอน ต่าง ๆ
//www.praruttanatri.com

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
บอกประวัติ และผลงาน รวมบันทึกคติธรรมและธรรมเทศนา ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
//www.geocities.com/pudule/index.htm

พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) เป็นแหล่งเผยแผ่ผลงาน รวบรวมผลงานและเก็บรักษา...
//www.ajahn-chah.org/

พระไตรปิฎก
พระโตรปิฎกออนไลน์ มีบทสวดมนต์ต่าง ๆ ประวัติการประสูติพระพุทธเจ้า รูปพุทธประวัติ ฟังเสียงสวดมนต์พ...
//www.tipitaka.com

พระไทยเน็ต - ชุมชนพระไทยในอินเทอร์เน็ต
รายงานข่าวสารด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา คือ แวดวงสงฆ์ ข่าวการศึกษา ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธร...
//www.phrathai.net

พุทธทาส
บอกประวัติ และผลงาน รวบรวมบทความ หลักธรรม กระทู้ธรรม ธรรมะในคำกลอน หนังสือแนะนำ และธรรมบรรยายต่าง...
//www.buddhadasa.com

พุทธศาสนา
มีบทความ และสอนหลักธรรมะ รวมลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับพุทธศาสนา
//anont.8m.com

พุทธศาสนิก
รวมหลักคำสอนทางพุทธศาสนา มงคลชีวิต ธรรมะต่างๆ และพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า
//www.geocities.com/Heartland/Fields/9416/Buddhist.html

พุทธาวุธ
รวมหลักคำสอน ทางพุทธศาสนา ที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือให้อ่าน
//putthawutt.tripod.com

พุทธาวุธดอทคอม
รวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และคำสอนของ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ฯ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
//www.putthawutt.com

มหาเถรสมาคม
ประวัติมหาเถรสมาคม อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการสมาคม ข้อมูลสมเด็จพระสังฆราชอดีต-ปัจจุบัน กฎหมายคณะสงฆ์...
//www.mahathera.com

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
รวบรวมความรู้ทางพระพุทธศาสนา ธรรมะ หนังสือธรรมะ และประวัติของสมเด็จ 1-19 พระองค์ รวมลิงค์เว็บไซต์...
//mahamakuta.inet.co.th

มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน
มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการแก้ปัญหาชีวิตของเพื่อนมนุษย์ ภายในเว็บไซต์แนะ...
//www.prajan.com/

ยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ แห่งโลก (WFBY)
แสดงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร มีจุดประสงค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักคำส...
//www.wfby.org

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมเผยแพร่พระพุทธศาสนา เน้นการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐาน โดยวิปัสสนาจารย์ที่ทร...
//www.ybat.org

ยุวสงฆ์
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคณะสงฆ์ไทย ข้อมูล สาระ บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
//www.yuwasong.com/

รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
ศูนย์รวมเว็บไซต์ทางด้านพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ อาทิ การศึกษา ความรู้ทั่วไ...
//www.buddhism.in.th

ศาสนา
ข้อมูล ประวัติ ความเป็นมา และความรู้ต่างๆของพระพุทธศาสนา กฎหมายของพระสงฆ์ของไทย พระไตรปิฎก พระพุท...
//www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสีวลี
เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ให้การฝึกฝนสำหรับชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอนหลักปฏิบัติ และการฝึ...
//www.sivalicentre.com

Create Date : 06 สิงหาคม 2555
Last Update : 6 สิงหาคม 2555 0:10:21 น.
Counter : 480 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

bowkavi
Location :
ลำปาง  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]สติ เป็นอาหารชั้นเลิศ