Photobucket
Photobucket Photobucket ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ Photobucket Google Search : เมืองนาม......( หนึ่งคำ )........ข้าถึงอย่างง่ายดาย.............ขอเชิญเสนอแนะ...ความคิด...หาทางออกให้กับการเมืองไทย.... ได้ใน.. ...xxxXการเมือง กับเมืองนามXxxx... ในส่วนด้านล่างขวาสุดของ blog ครับ. !. คลิกลิงค์....comment การเมือง กับเมืองนาม .....xxxXการเมือง กับเมืองนามXxxx....

สินค้าคงคลัง ( Inventory) เพื่อนำเข้าสู่ระบบการจัดทำ ERP.

สินค้าคงคลัง (Inventory) เพื่อนำเข้าสู่ระบบการจัดทำ ERP. บทความแทรกพิเศษ

ERP=Enterprise Resource Planning:


กระบวนการของสำนักงานส่วนหลัง และ การผลิต เช่น การรับใบสั่งซื้อการจัดซื้อ การจัดการใบส่งของ การจัดสินค้าคงคลัง แผนและการจัดการการผลิต– ระบบ ERP จะช่วยให้ประบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน


ศ.ดร. ฟิลลิป คอตเลอร์ ปรมาจารย์ทางด้านการตลาดที่ดังที่สุดของโลกศึกษาเรื่อง Holistic Management ที่ผสมผสานเกี่ยวกับ ERP/Supply Chain/CRM ซึ่ง Supply Chain ทำไมถึงมีความสำคัญ 1 ใน 3 ข้อดังกล่าว และจะสัมพันธ์กันอย่างไร ? ลองดูภาพ แล้วเราค่อยมาวิเคราะห์ในบทความต่อไป

Photobucket


ขอเสนอระบบงานงาน สินค้าคงคลัง (Inventory)

หลังจากบทความก่อนหน้านั้นเราได้กล่าวถึง ERP. ) ไปบ้าง
มี Video Tutorial จะอธิบายถึง การรู้จักการค้นหาสิ่งของ, tag สิ่งของ การนำสิ่งของหลายๆอย่างแพ๊ครวมเป็น packageเดียว, รวมทั้งแนะนำให้คุณรู้จัก Sandbox ไว้เพื่อ Rez สิ่งของต่างๆ ขอขอบคุณ https://www.youtube.com ที่ผู้จัดทำ blog มานำเสนอ
สินค้าคงคลัง (Inventory)
หมายถึงวัสดุหรือสินค้าต่างๆที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเป็นการดำเนินงานผลิต ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ ส่วนการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) หมายความถึงการเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อให้การดำเนินการของกิจการดำเนินไปอย่างราบรื่น ผ่านการวางแผนกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
สินค้าคงคลังแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ วัตถุดิบ งานระหว่างผลิตหรืองานระหว่างปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาและผลิต และสินค้าสำเร็จรูป

ถ้าหากไม่มีสินค้าคงคลัง การผลิตก็อาจจะไม่ราบรื่น โดยทั่วไปฝ่ายขายค่อนข้างพอใจหากมีสินค้าคงคลังจำนวนมากๆ เพราะให้ความรู้สึกราบรื่น อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของสินค้าคงคลังคือ รักษาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ทำให้เกิดการประหยัด ต่อขนาด (Economy of Scale) เพราะการสั่งซื้อจำนวนมากๆ เป็นการลดต้นทุน และคลังสินค้าช่วยเก็บสินค้าปริมาณมากนั้น

แต่สินค้าคงคลังก็ถือเป็น Cost โดยตรง การพยากรณ์อุปสงค์เพื่อทราบจำนวนผลิตจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าคงคลังและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ในกรณีที่โรงงานมีวัตถุดิบมาเป็นจำนวนมาก หากสินค้าคงคลังมีมากเกินไปก็เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงผิดปกติ หากมีน้อยเกินไปก็อาจรบกวนสมดุลตลาด หรือทำให้การผลิตติดขัด

ความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง
เมื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วก็จำเป็นต้องจัดการให้จำนวน สินค้ากระจายออกไป ก่อนที่สินค้าจะถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย จะมีคลังสินค้าเป็นเสมือนหน่วยกลางระหว่างหน่วยผลิตและ หน่วยบริโภค ในอดีต สินค้าที่เก็บในคลังเป็นผลิตผลทางการเกษตร เก็บเพื่อรอจนกว่าฤดูเก็บเกี่ยวจะมาถึงอีกครั้งหนึ่ง ทำให้สินค้า ไม่มีความเคลื่อนไหว (Dead Stock) ซึ่งไม่เป็นที่นิยมในหลักการจัดเก็บสินค้าคงคลังยุคปัจจุบันมากนัก สมัยนี้สินค้าควรมีการ หมุนเวียนอยู่เสมอเพื่อความสดใหม่

การหมุนเวียนเข้าออกใช้หลัก FIFO (First In First Out) สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน ในซัพพลายเชนการจัดเก็บสินค้ายังเป็นส่วนที่สร้างต้นทุนไม่ว่าจะเป็นที่ซัพพลายเออร์, โรงงานผู้ผลิต, ผู้ค้าปลีก, ผู้ค้าส่ง, การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า จึงเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของโลจิสติกส์


“ช่วงที่อุปทานสูง อย่างเช่นสินค้าลำใยล้นตลาด ราคาก็ จะตก รายได้ของเกษตรก็ลดลง แก้ปัญหาอย่างไรดี รัฐบาลก็ เข้ามาช่วย โดยการเรียกผู้ผลิตผลไม้กระป๋องเจ้าใหญ่ๆ มาช่วย รับซื้อไปเป็นพันๆ ตัน จึงต้องมีสินค้าคงคลัง มีกำลังผลิตก็ผลิต ไปเลย แล้วเก็บสต็อกเอาไว้ก่อน ไว้ขายช่วงนอกฤดู การที่เราผลิตมากๆ มองในแง่ดีคือช่วยให้คนงานมี Skill มากขึ้น ประโยชน์ อีกประการหนึ่งคือ เก็บสินค้าสำรองไว้เพื่อป้องกันการขาดแคลน หรือ Out of Stock และเพื่อทำให้ระบบการผลิต การซื้อสินค้า เป็นอิสระ”
“แต่กลไกตลาดที่มีอุปสงค์และอุปทานเป็นตัวบ่งชี้ ในเวลาที่ตลาดมีความต้องการมากคือ มีอุปสงค์สูง ผู้ผลิตก็อาจจะผลิตสินค้าไม่ทัน เกิดวัตถุดิบขาดไปอย่างหนึ่งก็อาจร้ายแรงถึงขั้น สูญเสียฐานลูกค้าไปเลยก็ได้ ในอีกด้านหนึ่งหากอุปสงค์ต่ำมาก สินค้าขายไม่ดี วัตถุดิบล้นไม่ได้ทำการผลิตก็เก็บไว้เฉยๆ ผู้ผลิตก็แบกรับต้นทุนอีก การคาดคะเนอุปสงค์จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้”


คลังสินค้าคือสถานที่รักษาสินค้าคงคลัง

ส่วนคลังสินค้า (Warehouse)
คือสถานที่สำหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จำหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ คำว่าคลังสินค้าจึงเป็นคำที่มีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่ละประเภท คลังสินค้าที่รับ สินค้าเข้ามาทำการคัดแยก แล้วกระจายออกไป เรียกว่า ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) และกระบวนการ ดังกล่าว เรียกว่า Cross Docking

ในขณะที่คลังสินค้าบางแห่งมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาคือหลัง รับสินค้าเข้ามาแล้ว ก็เก็บสินค้าไว้และทำหน้าที่จัดสรรสินค้าก่อนส่งมอบตามคำสั่งซื้อ จึงมีขั้นตอนย่อยประกอบด้วย รับสินค้าเข้า จัดเก็บ จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ (Order Picking) อันเป็นขั้นตอน ที่ใช้เวลาและกำลังคนมากที่สุด ตรวจสอบ หีบห่อ และจัดส่ง กล่าวคือ รับหน้าที่ในการจำหน่ายไว้ด้วย จึงเรียกว่าศูนย์จำหน่ายสินค้า การลดเวลาและขั้นตอนในศูนย์จำหน่ายสินค้าทำได้ด้วย การนำคอมพิวเตอร์ช่วยออกใบสั่งซื้อ

อย่างไรก็ตาม ข้อควรคำนึงถึงเกี่ยวกับคลังสินค้ายังรวมถึง ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสายการผลิต การจำหน่าย และการกระจายสินค้าที่ไม่มีคลังสินค้าเป็นของตัวเอง ไม่ต้องการสร้างคลังสินค้าเองอาจใช้บริการเช่าคลังสินค้าสาธารณะ และประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง คลังสินค้าควรตั้งในจุดที่ตอบสนอง ผู้ใช้ได้อย่างลงตัว

คลังสินค้าเป็นทั้ง Inbound และ Outbound ของวัตถุดิบและสินค้า
ด้วยเหตุผลที่สินค้าคงคลังมีหลายประเภท Input ของ คลังสินค้าจึงแตกต่างกันไป อาจมีจุดเริ่มต้นจากซัพพลายเออร์นำวัตถุดิบมาป้อนให้คลังสินค้า หรือฝ่ายพัสดุนำ MRO (Maintenance Repair and Operation Supply ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาและสนับสนุนการผลิต) มามอบให้ฝ่ายผลิต ผู้ผลิตสินค้านำสินค้าสำเร็จ ส่งเข้าคลังสินค้าและกระจายไปยัง ผู้บริโภค ฯลฯ วงจรดังกล่าวเป็น Spec ทั่วไปของสินค้าคงคลัง
ความไม่แน่นอนของอุปสงค์ทำให้ผู้ผลิตต้องวางแผนและคำนวณว่า จะจัดสรรปันส่วนการผลิตเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อนำ สินค้าคงคลังมาสร้างคุณค่าโดยการผลิตให้เป็นสินค้า การวางแผนจะทำให้ทราบว่าควรผลิตจำนวนเท่าใดควรจัดเตรียมวัตถุดิบ แต่ละชนิดจำนวนเท่าไร
ในวัตถุดิบที่มีอายุสั้นอย่างผักผลไม้ การวางแผนสั่งวัตถุดิบค่อนข้างจำเป็นมาก เพราะสินค้าไม่มีความเป็นอิสระ มีเงื่อนไข ด้านเวลาเป็นข้อจำกัด หากต้องการให้อิสระอาจนำเข้าห้องเย็น แต่เป็นการเพิ่มต้นทุน การทราบอุปสงค์ทำให้ได้ข้อมูลของวัตถุดิบที่สินค้าคงคลังส่งผลต่อเนื่องต่อระบบการผลิตและจำหน่ายสินค้า

คลังสินค้ามีความสำคัญในแง่ที่เป็นทั้งทางเข้าและทางออกของวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ดังนั้นก่อนการพยากรณ์ อุปสงค์ จึงจำเป็นต้องเข้าใจการจัดหาวัตถุดิบ/สินค้า (Supply) เข้าใจแนวคิดการจัดการวัตถุดิบและแนวคิดการ


Update บทความในคราวต่อไป เชิญท่านได้ติดตาม เพื่อความต่อเนื่อง ขอบคุณครับ
 

Create Date : 10 มกราคม 2552    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2552 8:39:42 น.
Counter : 857 Pageviews.  

ตรวจสอบธนบัตรชนิดราคา ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐ ๕๐ และ ๒๐ บาท ( บทความพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 )

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
ชมวีดิทัศน์ และวิธีตรวจสอบธนบัตร

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย คลิก Link ตรวจสอบธนบัตรชนิดราคา ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐ ๕๐ และ ๒๐ บาท 

Create Date : 25 ธันวาคม 2551    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2552 8:40:12 น.
Counter : 489 Pageviews.  

Marketing Management ( Current Marketing Situation SLEPT )Marketing Management

1. Business Strategy

2. Marketing Plan

3. Executive Summary & Table of Contens

4. Current Marketing Situation สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (SLEPT : Social, Legal,Economic, Politic,Technology)

5. Marketing Research การวิจัยการตลาด

6. SWOT Analysis การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด (5 Force : Supplier, Buyer,Substitute,New entrant,competitive)

7. Objectives วัตถุประสงค์ ( ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด กำไร เงื่อนไขอื่น ๆ )

8.Strategy Marketing (STP, 4’Ps)

9. Action Programs แผนปฏิบัติการ

10. Projected Profit and Loss การคาดคะเนทางการเงิน

11. Controls การควบคุมการปฏิบัติงานและติดตามได้ที่นี่มีให้โหลด เข้ามาดูเรื่อย ๆ นะครับ เพราะอาจมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงสถาณการณ์ปัจจุบัน ท้ายที่สุด ผมกำลังทำ Casestudy ขอขอบคุณที่ได้รับการติดตามผลงานจากเรา Billy&Chaleeขอมูลสนับสนุน โหลดไฟล์ได้ที่นี่ คลิ๊ก


และติดตามผลงานต่อไปได้ใน Marketing Management ( 5/11 Marketing Research การวิจัยการตลาด ) 

Create Date : 19 ธันวาคม 2551    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2552 8:41:41 น.
Counter : 1181 Pageviews.  

Marketing Management ( Marketing Plan )

Marketing Management ( Marketing Plan )


MARKETING PLAN การวางแผนทางการตลาด
การวางแผนการตลาดช่วยกำหนดรูปแบบยุทธศาสตร์ทางการตลาดให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นโดยช่วยกำหนดนโยบายการตลาดที่จำเพาะเจาะจง และช่วยตีกรอบระยะเวลา แผนการตลาดนี้สามารถกำหนดเป้าหมายทางการตลาด และวิธีการ ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ โดยปกติแล้ว แผนงานทางการตลาดควรจะถูกกำหนดขึ้นทุกๆปี ปีละ1 ครั้ง ซึ่งผมเห็นว่าการวางแผนการตลาดนั้น เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมาย และกลยุทธ์ในการใช้ความพยายามทางการตลาดขององค์การ งานในการวางแผนการตลาด ก็คือ การเตรียมว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารการตลาดอย่างไรนั่นแหละครับ

กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy หรือ Marketing Strategic Planning)
ในการกำหนดจุดมุ่งหมายทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การออกแบบส่วนประสมการตลาด เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาด และบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ มีประเด็นสำคัญคือ

1 การกำหนดตลาดเป้าหมาย และพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย

2 การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด

3 การกำหนดกลยุทธ์การตลาด

4 การกำหนดโปรแกรมการตลาด

ซึ่งจะเห็นว่ากลยุทธ์การตลาดและโปรแกรมการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการตลาด การขายสินค้าในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภค ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดผู้ขายต่อ หรือตลาดรัฐบาลจะต้องระลึกว่าโดยทั่วไปบริษัทไม่สามารถบริการลูกค้าในทุกตลาดได้ เนื่องจากลูกค้ามีอยู่จำนวนมาก อยู่กระจัดกระจายกัน และมีความต้องการในการซื้อและวิธีปฏิบัติการซื้อที่แตกต่างกัน ทำให้บริษัทต้องเข้าแข่งขันเฉพาะในตลาดที่มีความชำนาญ


การวางแผนการตลาด ประกอบด้วย Sale Plan กับ marketing Plan
Sale Plan วางแผนว่าจะขายเท่าไหร่ ?

Marketing Plan ขายอะไร ขายใคร จำนวนเท่าไหร่ ?


1. วิเคราะห์สถานการณ์ - เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลภายนอกและภายใน

2. สรุป SWOT

ปัจจัยภายในที่ควบคุมได้
- Strange à จุดแข็ง
- Weakness à จุดอ่อน

ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก
- Opportunity à โอกาส
- Threat à อุปสรรค

3. กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด

4. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ( Target Market ) จะขายใครต้องกำหนด
เป็น Sale by Product
Sale by Customer
Sale by Area ต้องวัดว่า ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

5. กำหนดเป้าหมาย

6. กลยุทธ์ทางการตลาด

7. ทำตารางปฏิบัติการ ( Action Plan )
ตารางจะเป็นตัวบอกว่าทำอะไรบ้างอย่างไร งบประมาณเท่าไหร่ กำไรหรือขาดทุน นักการตลาดที่ดีต้องรับผิดชอบในส่วนของกำไรขาดทุนด้วย

8. งบประมาณ / งบกำไรขาดทุน

9. การควบคุมและประเมินผล

การตรวจสอบทางการตลาด เพื่อให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

1. ตรวจสอบยอดขาย เช่น ยอดขายไม่ได้ตามเป้าเพราะอะไร?

2. ตรวจสอบลูกค้า เช่น ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบสินค้าของเรา ?

3. กลยุทธ์คู่แข่งขัน ดูว่าคู่แข่งขันทำอะไร ลูกค้าชอบหรือเปล่า ?

4. ผลกระทบจากเศรษฐกิจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะมีผลกับสินค้าของเราหรือไม่ มากหรือน้อยอย่างไร ?


สรุปหัวข้อที่ต้องจัดทำ การวางแผนการตลาด

วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร วางกลยุทธ์ทางตลาด กำหนดส่วนผสมทางการตลาด ประมาณการขายประมาณการดำเนินการแยกตามผลิตภัณฑ์ความเชื่อมโยงของการวางแผนการตลาดและการบริหารธุรกิจในด้านต่างๆ

- การวางทิศทางธุรกิจ ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
- การจัดการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการบรรลุผล
- การวางระบบการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิต การเงินและบริการ จากเป้าหมายทางการขาย และการตลาด
- การวางแผนองค์กร ด้านโครงสร้างบุคลากร ทั้งในส่วน CORE BUSINESS และSUPPORTING BUSINESS เพื่อการตอบสนองความพึงพอใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า
- การวางแผนด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ และการสื่อสาร เพื่อช่วยในการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นลูกค้า และติดตามความสัมฤทธิ์ผลของโครงการต่างๆ

จาก MARKETING PLAN การวางแผนทางการตลาด เราลองมาเขียนแผนกันและถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารลองตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การวางแผน เพื่อให้บริษัทท่านดำเนินธุรกิจได้นะครับ ถามต่อไปนี้

- ชนิด/ประเภทของธุรกิจของท่านคือ

- จุดมุ่งหมายของธุรกิจของท่านคือ

- ใครคือลูกค้าเป้าหมาย

- อะไรคือผลิตภัณฑ์/บริการ อันดับ

- ผลิตภัณฑ์/บริการนั้นทำงานอย่างไร

- ลองบอกประโยชน์ 3 ประการของผลิตภัณฑ์/บริการนั้น

- อะไรคือเหตุผลของการคงอยู่ในธุรกิจนี้ของท่าน

- อะไรที่นำท่านสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของท่าน

- ใครคือคู่แข่งของท่าน(โปรดระบุทั้งคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม)

- ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณต่างจากคู่แข่งอย่างไร

- ลองบอกวัตถุประสงค์ 3 ประการที่ทำให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์/บริการของท่านทันที

- ราคาของท่านเมื่อเทียบกับคู่แข่งเป็นเช่นไร

- คุณได้นำ/จะเสนอผลิตภัณฑ์/บริการของท่านเมื่อไร

- ผลิตภัณฑ์/บริการนี้ใช้เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์/บริการอื่นหรือไม่

- ท่านได้ให้ข้อเสนอพิเศษแก่ผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้าหรือไม่

- ข้อความหรือวลีที่อธิบายธุรกิจของท่าน(หนึ่งประโยค)

- แผนโฆษณาและส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์/บริการของท่านคือ

- คุณมีข้อมูล โบร์ชัวร์ แผ่นพับ ภาพวาด ภาพถ่ายเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเอกสารอื่นๆ เกี่ยวข้องหรือไม่

- การตลาดจะช่วยการเติบโตของธุรกิจของท่านได้อย่างไร

- ท่านมีความต้องการชำนาญในด้านการขายและการตลาดเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุ เป้าหมายหรือไม่ (กรุณาใส่ชื่อผู้จัดการฝ่ายตลาด ฝ่ายขาย และคุณสมบัติของเขา)ทำไมบริษัทจึงจำเป็นต้องมีแผนการตลาด ?

- เพราะการตลาดเป็นสิ่งหนึ่งในแรงผลักดันที่สำคัญของบริษัท เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการขายเพราะการตลาดที่มีประสิทธิผลเป็นกุญแจที่สำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จะช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และทำงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร

- เพราะการตลาดเป็นองค์ประกอบที่แพง และซับซ้อนในธุรกิจ ความไวในการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญการวางแผนทางการตลาด การตลาดมีบทบาทสำคัญในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์

-เพราะนักการตลาดควรดำเนินการในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการบริหารพันธมิตร การเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอื่นในองค์กรก็ดี หรือเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่นในระบบการตลาด จะช่วยสร้างให้มีเครือข่ายการส่งมอบอย่างมีคุณค่า (VALUED DELIVERY-NETWORK)

- การวางแผนการตลาด ช่วยกำหนดทิศทางด้านยุทธศาสตร์กับช่องทางทางการตลาดให้อยู่แนวทางดียวกัน เปรียบเสมือนแผนที่ของธุรกิจ และความสำเร็จทางการตลาดของบริษัท การมีแผนการตลาดอย่างมืออาชีพช่วยกำหนดลำดับความสำคัญก่อนหลังของการตลาด ช่วยประหยัดเวลาประหยัดพลังงาน และยังช่วยไม่ให้เงินลงทุนถูกใช้ไปอย่างเสียเปล่า

ข้อได้เปรียบหลักๆในการที่มีแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ คือ

• มีการพัฒนาแผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร

• มีแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโอกาสทางการตลาดเพื่อมีส่วนช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น

• สามารถกำหนดเป้าหมายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อช่วยเร่งให้เกิดความเจริญเติบโตทางด้านผลกำไร

• สามารถกำหนดกลยุทธ์ชั้นเชิงทางการตลาดแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มยอดการขาย

• สามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนถึงลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีคุณสมบัติอยู่แล้วเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและผลผลิตทางการขาย

• ช่วยเพิ่มผลกำไรจากการลงทุน


การวางแผนการตลาด

การตลาดยุคปัจุบัน ไม่ได้แข่งขันกันแต่ในด้านคุณภาพของสินค้าแต่อย่างเดียวครับ หมดยุคของการทุ่มเงิน คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ทางสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือ การผูกขาด การเป็นเจ้าตลาด ด้วย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่เพียงอย่างเดียวแล้ว กลุ่มองค์กร และ บริษัทต่างๆ ไม่ว่าองค์กรลักษณะใดก็ตามที่เพิ่งจะก่อตั้งขึ้น หรือเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ การตลาดและการขายถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดถึงความสำเร็จของบริษัทนั้น ๆ อย่างไรก็ตามมีบริษัทอยู่จำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากโอกาสทางการขายและการตลาดนี้เท่าใดนักบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็กได้ใช้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งไปกับค่าโฆษณา แต่กลับไม่มีการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจนนัก บางองค์กรยังเกิดความสับสนกับ คำว่า การขาย การส่งเสริมการขาย การตลาด การโฆษณา และโปรโมชั่น จึงส่งผลให้องค์กรสูญเสียเวลา สูญเสียเงิน สูญเสียพลังงานและสูญเสียโอกาสโดยไม่จำเป็นหมดยุคของการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง SWOT แบบ โบราณ การตลาดแบบ inside-out ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว
Positioning หรือ การวางตำแน่งสินค้า จึงเกิดขึ้นเพื่อการวางแผนการตลาดที่สอดรับกับลักษณะของตลาดในปัจจุบันมากขึ้น
อย่างประเทศแถวๆ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทยเรานี้ ในช่วงเวลาที่ ประชาชนชั้นมีการศึกษา กำลังเบื่อหน่ายกับการเมืองแบบเก่าๆ ของพรรคใหญ่ Presenter ที่ดูน่าเชื่อถือ รุ่นใหม่ และมี วิสัยทัศน์ ( หัวหน้าพรรค ) ที่พยายามจะสร้างภาพ การประชาสัมพันธ์บวกกับระบบการเมือง แบบ IMC โดยเอานโยบายเขามาทำ ซึ่งแต่ก่อนกล่าวโจมตี นั่นแหละครับ และยิ่งทุกวันนี้มีแรงผสมสี เขียวเหลือง ส่งเสริม ความยุติธรรม ที่มีศาลยุติความเป็นธรรม ช่วยให้พรรคใหญ่เก่าแก่ได้เกิด ก็ขอให้ทำงานได้อย่างที่อ้างไว้ละกัน ขอฝากแต่ความชอบธรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับ !รูปแบบการเขียนแผนการตลาด
หน้าปก
สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร
- ให้ข้อมูลโดยสรุป (ไม่ควรเกิน 2 หน้า)
- ให้ภาพรวมของธุรกิจและกรอบเวลาของแผน สถานการณ์ปัจจุบัน ตำแหน่งทางการตลาดปัจจุบัน
- วิเคราะห์ตลาด อธิบายผลิตภัณฑ์ / บริการ และกลุ่มเป้าหมาย
วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร สรุปโอกาส อุปสรรค ระบุ
SWOT
-สรุปจุดมุ่งหมายที่มีต่อตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์
- ระบุข้อสมมติฐาน แผนปฏิบัติการและงบประมาณการตลาดซึ่งครอบคลุม การประมาณการยอดขายและกำไร
- ข้อมูลบริษัท ความเป็นมา วิเคราะห์ผลประกอบการในอดีต
- วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพตลาด ทั้งจุลภาค ตลาดเป้าหมาย และ มหภาคที่เกี่ยวข้อง


การเขียนแผนธุรกิจ


แผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับ ผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ แผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวม แห่งกระบวน การคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิด ของผู้ประกอบการออกมาเป็น โอกาสทางธุรกิจแผนธุรกิจ เปรียบเหมือนแผนที่ใน การเดินทาง ที่จะช่วยชี้แนะ ขั้นตอนต่าง ๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การคาดคะเน ทางการเงิน ที่จะชี้นำผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จ หรือชี้ให้เห็นถึง จุดอ่อนและข้อควรระวัง แผนธุรกิจควรมีอะไรบ้าง

แผนธุรกิจที่ดีย่อมช่วยในการวัดถึงความเป็นไปได้ของกิจการที่จะลงทุน ตัวแผนจึงควร ประกอบด้วยการวิเคราะห์ อย่างละเอียดในตัวแปร หรือปัจจัย ดังต่อไปนี้

1. สินค้าหรือบริการที่จะขาย

2. กลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง

3. จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการที่จะทำ

4. นโยบายการตลาด

5. วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ต้องใช้

6. ตัวเลขทางการเงิน นับตั้งแต่รายได้ที่คาดว่าจะได้ ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน จำนวนเงินลงทุนที่ต้องการ และกระแสเงินสด ที่คาดว่าจะได้มา หรือใช้ไป

แผนธุรกิจสำคัญอย่างไร

แผนธุรกิจสำคัญในฐานะ


1. ที่จะให้รายละเอียดของการเริ่มต้นธุรกิจ แผนธุรกิจทำให้ผู้ประกอบการมีเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดแนวทางของ ความคิดและ ช่วยให้ผู้ประกอบการแน่วแน่ต่อการ ใช้ทรัพยากรและกำลังพยายามและ ไปสู่เป้าหมาย

2. เป็นเครื่องมือที่จะแสวงหาเงินทุนจากผู้ร่วมลงทุน จากกองทุนร่วมลงทุน และจากสถาบันการเงินต่างๆ

3. ที่เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการตลาด และอื่นๆ ในการบริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยังใช้เพื่อกำหนดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องในอนาคตของกิจการด้วย

ทำไมต้องพิถีพิถันกับการเขียนแผนธุรกิจ
ผู้ที่ริเริ่มจะก่อตั้งธุรกิจใหม่ จำเป็นต้องให้เวลากับการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้ได้แผนที่ดี ทั้งนี้เพราะ
1. แผนที่ดีเป็นตัวชี้ว่าผู้เขียนมีความสามารถ ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดความฝันเท่านั้น แผนที่ดีจะทำให้ผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ให้กู้แน่ใจว่า ผู้ประกอบการใหม่ สามารถทำให้ความคิด ความฝันกลายเป็นความจริงได้

2. แผนที่ดีชี้ให้เห็นว่าผู้เขียนเป็นมืออาชีพ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของแผนจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบการมี ความสามารถ และความใส่ใจเพียงใด เพราะถ้าแผนขอกู้ยังไม่มีคุณภาพ ย่อมคาดหวังไม่ได้กับคุณภาพการประกอบการในอนาคต

3. แผนที่ดีชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีการเตรียมตัวอย่างดี แผนจะบอกถึงระดับความเตรียมพร้อมในธุรกิจที่จะลงทุน ชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ มีความรู้เท่าทันในธุรกิจนั้นๆ ขนาดไหน ยิ่งถ้ามีระดับการเตรียมพร้อม และทางหนีทีไล่ มากเท่าไร ยิ่งทำให้ผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ให้กู้รู้สึกเสี่ยงน้อยลงเท่านั้น

4. แผนที่ดีเผยให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์ คือเป็นผู้เล็งการณ์ไกล และมีวิธีจะจัดการกับสิ่งท้าทายในอนาคต

แผนธุรกิจที่ดี เมื่ออ่านแล้วจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้

1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชัดเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง

2. ธุรกิจนี้น่าลงทุนหรือไม่

3. ธุรกิจมีแนวโน้มหรือโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่เมื่อแรกตั้งมากน้อยขนาดไหน

4. ธุรกิจนี้มีความได้เปรียบหรือความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวมากน้อยเพียงใด

5. สินค้าที่จะผลิตมีวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงได้

6. สินค้าที่ผลิตสามารถวางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

7. วิธีการผลิตและการวางตลาดสินค้านั้น มีทางเลือกอื่น ๆ ที่ประหยัดได้มากกว่าหรือไม่

8. หน้าที่ต่างๆ เช่น การผลิต การจำหน่าย การจัดการทางการเงิน การจัดการคน มีการจัดการที่ดีและเหมาะสมเพียงใด

9. จำนวนและคุณภาพของพนักงานที่ต้องการมีเพียงพอหรือไม่

แผนธุรกิจเป็น สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ในอนาคตของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่สถาบันการเงิน และ นักลงทุนภายนอก ที่จะเป็นแหล่งเงินทุน ให้แก่กิจการในอนาคตได้ โดยปกติแผนธุรกิจ จะบอกให้เราทราบว่าปัจจุบันเราเดินอยู่ ตรงไหน อนาคตจะไปอยู่ที่ใด ด้วยวิธีการอย่างไร

โดยทั่วไปองค์ประกอบของแผนธุรกิจจะประกอบไปด้วย10 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เป็นส่วนที่สรุปใจความสำคัญ ๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมด และต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ในตัวเอง (Stand alone document) โดยจะชี้ให้เห็นประเด็น ที่มีความสำคัญ คือ จะชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสจริงเกิดขึ้นได้ในตลาดสำหรับ ธุรกิจที่กำลังคิดจะทำ และชี้ให้เห็นว่า สินค้าและบริการที่จะทำนั้น สามารถใช้โอกาสในตลาดให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร
ดังนั้นบทสรุปจึงมีความจำเป็นต้องเขียนให้เกิดความน่าเชื่อ หนักแน่น มีความเป็นไปได้ เนื่องจากบทสรุปของ ผู้บริหารเป็นเพียง "บทสรุป" จึงต้องเขียนให้สั้น กระชับ และกะทัดรัด (ไม่ควรเกิน 2 - 3 หน้า) และเป็นส่วนสุดท้ายในการเขียนแผนทังหมด

เนื้อหาในบทสรุปของผู้บริหารควรได้กล่าวถึง

• จะทำธุรกิจอะไร มีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจนั้นอย่างไร โดยอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของสินค้าและ บริการ

• โอกาสและกลยุทธ์ บอกถึงความน่าสนใจ ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจ ที่จะแสดงว่าโอกาสทางการตลาดนั้นเปิดทางให้

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อธิบายถึงลักษณะทางการตลาด กลุ่มลูกค้าหลัก การวางแผนการเข้าถึงลูกค้า

• ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจ รวมถึงทางด้านตัวผลิตภัณฑ์ และความได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน

• ทีมผู้บริหาร สรุปถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะ ควรจำกัดไม่เกิน 3 - 5 คน และเป็น ผู้ที่มีผลกระทบต่ออนาคต และ ความสำเร็จของธุรกิจ

• แผนการเงิน/การลงทุนโดยระบุถึงเงินลงทุน จะทำอะไร ผลตอบแทนของการลงทุน จะเป็นเท่าไร

2. ประวัติกิจการ / ภาพรวมของกิจการ

ในส่วนนี้เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมาของการก่อตั้ง / จดทะเบียน ตลอดจนแนวคิด และการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การคิดค้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะนำเสนอให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และ ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย ในระยะยาวที่ต้องการจะเป็น ในอนาคต

3. การวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เรียกกันว่า “SWOT ANALYSIS” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
เป็นการตรวจสอบความสามารถ ความพร้อมของกิจการในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นในส่วนที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของกิจการ

3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ ในลักษณะที่เป็นโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค(Threats)ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการควร ได้เริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการ ไม่สามารถควบคุมได้
โดยทั่วไปปัจจัยภายนอกที่มีความสำคัญที่ผู้ประกอบการ ควรจะต้องให้ความสนใจ มี 7 ประการ สามารถเรียกง่าย ๆ ว่า “MC-STEPS” โดยมีความหมายพอสรุป ได้ ดังนี้

M = Market คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

C = Competition คือ สถานการณ์การแข่งขัน

S = Social คือ ค่านิยมทางวัฒนธรรมของสังคม เช่น การใช้สินค้าที่มียี่ห้อ

T = Technology คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

E = Economic คือ สถานการณ์

P = Political & Legal คือ สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎ ระเบียบต่าง ๆ

S = Suppliers คือ กลุ่มผู้จำหน่ายวัตถุดิบ / กลุ่มผู้ผลิตและเครือข่าย

4. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ

เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องการได้รับในช่วงระยะเวลาของการจัดทำแผน โดยทั่วไปเป้าหมาย ธุรกิจแบ่งออกเป็น เป้าหมายโดยรวม ของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนก/ลักษณะของงาน นอกจากนี้เป้าหมายทางธุรกิจยังควรแบ่งเป็น

• เป้าหมายระยะสั้น ในช่วงระยะเวลา 1 ปี

• เป้าหมายระยะปานกลาง ระยะเวลา 3 - 5 ปี และ

• เป้าหมายระยะยาว ที่นานกว่า 5 ปี

ลักษณะเป้าหมายธุรกิจที่ดี ประกอบไปด้วย
4.1 ความเป็นไปได้ หมายถึง กิจการมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย

4.2 สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ ความชัดเจนที่สามารถประเมิน

ได้ว่ากิจการบรรลุตามเป้าหมายแล้วหรือไม่

4.3 เป็นไปในทางเดียวกัน คือ เป้าหมายย่อย ๆ ในแต่ละฝ่าย ควรมีลักษณะที่สอดคล้องกัน

5. แผนการตลาดและการวิจัย

แผนการตลาด
ในการทำธุรกิจนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมุมมองทางด้านการตลาด ผู้ประกอบการจะต้องหาให้ได้ หรือมองให้ออกว่าผู้บริโภคต้องการอะไร แล้วผลิตสินค้า หรือบริการเพื่อสนองความต้องการนั้น กำไรที่เกิดขึ้นนั้นคือผลงาน จากการทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด แผนการตลาดเป็นจุดเริ่มต้น ของธุรกิจว่าจะมีความเป็นไปได้แค่ไหน โดยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแผนการตลาด ดังนี้

5.1 กำหนดขอบเขตธุรกิจหรือขอบเขตการตลาด (Market Definition)

5.2 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้
• วิเคราะห์ลูกค้า
• วิเคราะห์คู่แข่ง
• วิเคราะห์ต้นทุน
• วิเคราะห์แนวโน้ม ส่วนใหญ่

5.3 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยทั่วไปจะนิยมแบ่งส่วนตลาดใน 4 ลักษณะ ดังนี้
• ภูมิศาสตร์
• ประชากรศาสตร์
• จิตวิทยา
• พฤติกรรม
o ภาค
o อายุ
o รูปแบบการดำเนินชีวิต
o โอกาสซื้อบ่อยแค่ไหน
o ในเมืองหรือชนบท
o เพศ
o ชั้นวรรณะ สูง กลาง ต่ำ
o ความภักดีต่อสินค้า
o รายได้

กลยุทธ์ทางการตลาด โดยทั่วไปการวางแผนทางด้านการตลาด มักจะมีขั้นตอนง่าย ๆ เรียกว่า STP&4P' s ดังนี้

1. S มาจาก Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาด ดังได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 5.3

2. T มาจาก Targeting คือ การกำหนดลูกค้าเป้าหมายว่ากลุ่มไหนที่เราจะเลือก โดยทั่วไปเรา

3. P มาจาก Positioning คือ การสร้างภาพพจน์ในใจของลูกค้า

4. 4 P' s มาจากส่วนผสมที่ลงตัวในโปรแกรมทางการตลาด 4 ตัวเปรียบเสมือนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทางการตลาด ดังนี้

• Product คือ สินค้า/บริการ
• Price คือ ราคา
• Place คือ ช่องทางการจำหน่าย
• Promotion คือ การส่งเสริมทางการตลาด

นอกจากส่วนประสมทางการตลาด 4 P' s ที่กล่าวมาแล้ว ยังมี 4 C' s ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนประสม ทางการตลาดยุคใหม่ที่มองทางด้านความต้องการของผู้บริโภคและควรที่จะต้องนำมาใช้ร่วมในแผนปฏิบัติการทาง การตลาดด้วย ดังนี้

5. 4 C' s
• Consumer Need คือ ผลิต/ขายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
• Customer Benefits คือ ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
• Convenience คือ เป็นสินค้าที่สะดวก
• Communication คือ การรับรู้ข่าวสารสินค้า

การวิจัย
การวิจัยคือจุดเริ่มต้นสำหรับการตลาด หากไม่ทำวิจัยก่อนก็เหมือนกับบริษัทนั้น ๆ เข้าสู่ตลาดเหมือน คนตาบอด การวิจัย ทำให้บริษัท ตระหนักว่า โดยปกติแล้วผู้ซื้อในตลาดหนึ่งๆ จะมีความต้องการ ความเข้าใจ และความชอบต่างกันไป เช่น ผู้หญิงต้องการรองเท้า ที่ต่างจากผู้ชาย คนอ้วน ต้องการรองเท้าต่าง จากคนผอม และเมื่อแฟชั่นเข้าสู่ตลาดรองเท้า ความชอบก็จะยิ่งขยายวงกว้างออกไป ซึ่งเป็นผลจาก ความแตกต่างด้านรายได้ การศึกษาและรสนิยม

6. แผนการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงาน

เป็นการกำหนดโครงสร้างองค์กร และผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจด้านอื่น ๆ ของ กิจการ มีแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ดี ในส่วนนี้จะประกอบ ไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

• สถานที่ตั้ง
• โครงสร้างองค์กร และทีมผู้บริหาร
• แผนด้านบุคลากร จำนวน เวลาทำงาน ค่าตอบแทน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
• เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ – ซื้อ เช่า เช่าซื้อ

7. แผนการผลิต/ปฏิบัติการ

แผนการผลิตและปฏิบัติการที่ดีต้องสะท้อนความสามารถขององค์กรใน "การจัดการกระบวนการผลิต และปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล" เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจ โดยมุ่งเน้นประเด็น การจัดการไปยัง กระบวนการแปลงสภาพ วัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิต ในการวางแผนปฏิบัติการ ผู้ประกอบการต้องพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตาม ประเด็นที่สำคัญ คือ
• คุณภาพ
• การออกแบบสินค้าและบริการ
• การออกแบบกระบวนการผลิต และการตัดสินใจเรื่องกำลังการผลิต
• การออกแบบผังของสถานประกอบการ
• การออกแบบระบบงาน และวางแผนอัตรากำลังคนในกระบวนการผลิต
โดยการพิจารณาถึงรายละเอียดของระบบงานเป็นการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในกระบวนการผลิต การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และการใช้อัตรากำลังคนที่เหมาะสม สำหรับหน้าที่ต่าง ๆ คุณสมบัติของ พนักงานทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ

8. แผนการเงิน

เมื่อมีการกำหนดแผนการตลาด แผนการบริหารจัดการ และแผนการผลิตได้แล้ว ที่สำคัญที่สุดคือต้อง มีแผนการเงินมารองรับ เนื่องจากในทุกกิจกรรมต้องใช้เงินทั้งนั้น ในท้ายที่สุดของแผนธุรกิจจะต้องมีแผนการเงิน ที่ดี โดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

8.1 สมมุติฐานทางการเงิน เป็นการกำหนดปัจจัยหลัก ๆของการดำเนินงานเพื่อประมาณการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปมีดังนี้
1. ยอดขาย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มาจากแผนการตลาดที่วางไว้

2. ต้นทุนขาย ควรจะมาจากแผนการผลิตที่วางไว้

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมาจากแผนบุคลากร และกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการขายต่าง ๆ

4. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ประเมินจากอัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้เดิมกับวงเงินกู้ที่จะขอเพิ่มมาใหม่

5. สินทรัพย์และค่าเสื่อม มาจากประมาณการที่จะลงทุนในอนาคต เพื่อขยายกิจการและวิธีการคิดค่าเสื่อม

6. สินค้าคงคลัง ประมาณการระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

7. ลูกหนี้การค้า ประมาณการระยะเวลาระหว่างการขายสินค้า และการเก็บเงินได้จากการขาย

8. เจ้าหนี้การค้า ประมาณการระยะเวลาสั่งซื้อของ และจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

8.2 ประมาณการทางการเงิน เป็นการประมาณการงบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนตามสมมุติฐานที่วางไว้ ประกอบไปด้วย
งบกำไรขาดทุน คือ งบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดงวดระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปจะ

กำหนดให้เป็นรอบ 1 ปี หรือราย 6 เดือน งบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย รายการหลัก 3 รายการ คือ

1. ยอดขายหรือรายได้

2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือต้นทุน

3. ผลต่างของตัวเลขดังกล่าว ซึ่งก็คือ กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
งบดุล คือ งบที่แสดงถึงฐานะการเงิน ภาระผูกพันในการชำระหนี้ และจำนวนทุนของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่งเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ณ วันสิ้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชี งบดุลประกอบด้วยรายการหลัก ๆ 3 รายการ คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน หรือส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด (Cash Flow) คือ งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินสด โดยจะแสดงถึงรายการได้มาและใช้ไปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดใน 3 กิจกรรมหลัก ๆ คือ
• เงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน
• จากการจัดหาเงินทุน
• จากการลงทุน

ดังนั้นความสามารถในการบริหารเงินสดของบริษัท และสภาพคล่องทางการเงิน จะดูได้จากงบกระแส เงินสด โดยงบกระแสเงินสดที่ดีควรเป็น เงินสดที่ไหลเข้ามาจากการลงทุนมากที่สุดรองลงมาจากการดำเนินงาน และจากการจัดหาเงินทุนน้อยที่สุด งบกระแสเงินสดควรจะทำเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี และอาจจะทำล่วงหน้าไปหลายปี ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของกิจการเพื่อที่จะทำให้รู้ถึงสถานะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของกิจการนั้น ๆ

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้
1. สภาพคล่อง
• อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
• อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียน

2. ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
• อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover) = ขายเชื่อสุทธิ / ลูกหนี้เฉลี่ย
• อัตราหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย
• ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ (Receivable Turnover Period) = (365 x ลูกหนี้) / ยอดขาย
• ระยะเวลาสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Period) = (365 x สินค้าคงเหลือ) / ต้นทุนขาย

3. ความสามารถในการบริหารงาน

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (Return On Assets : ROA ) = (กำไรสุทธิ x 100) / สินทรัพย์ทั้งหมด
• อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) = (กำไรสุทธิ x 100) / ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
• อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Income Margin) = (กำไรจากการดำเนินงาน x 100) / ยอดขาย
• อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) = (กำไรขั้นต้น x 100) / ยอดขาย

4. ความสามารถในการชำระหนี้

• อัตราส่วนแห่งหนี้ (Debt Ratio) = หนี้สินรวม / สินทรัพย์รวม
• อัตราส่วนแหล่งเงินทุน (Debt to Equity Ratio) = หนี้สินทั้งหมด / ส่วนของผู้ถือหุ้น
• อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย

8.3 การประเมิน สถานการณ์การณ์จำลอง
เมื่อจัดทำงบประมาณทางการเงินแล้ว ลำดับต่อไปจะทำการประเมินสถานการณ์จำลองเป็นการ วิเคราะห์ความไวต่อ สถานการณ์เมื่อเกิด มีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นในอนาคต จะขอยกตัวอย่างการประเมิน สถานการณ์อยู่ 3 ลักษณะ ดังนี้

กรณีที่ดี เช่น ยอดขายเพิ่ม 20 % ค่าใช้จ่ายลด 20 %
กรณีปกติ เช่น ยอดขายเพิ่ม 10 % ค่าใช้จ่ายลด 10 %
กรณีแย่ เช่น ยอดขายลด 20 % ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 20 %
ซึ่งทำให้ทราบถึงผลกระทบของตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปว่าจะมีผลต่อโครงการอย่างไร เช่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้ายอดขายลด 20% และ ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 20%

8.4 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน
บอกถึงสภาพคล่องของโครงการ หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดที่จะต้องใช้ไปในการที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ ลงทุนไปนั้นกลับมา เป็นเงินสดอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่าจะบอกถึงสภาพคล่องที่ดีกว่า และมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า แต่อย่างไรก็ตามเกณฑ์ระยะเวลา คืนทุนนี้ มีจุดอ่อนอยู่ที่การไม่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลาหรือกระแสเงินที่เกิดขึ้นต่างเวลากัน เกณฑ์นี้นำมารวมกันที่หา ระยะเวลาคืนทุนโดยทันที และการไม่นำกระแสเงินสดทุกจำนวนที่เกิดจากโครงการมาพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ จะพิจารณาเฉพาะ กระแสเงินสดที่จำเป็นสำหรับการได้คืนทุนเท่านั้น รวมทั้งเกณฑ์นี้จะไม่เป็นธรรมสำหรับ โครงการ ระยะยาวที่มีผลกำไรหลายปี ในอนาคตจะให้น้ำหนักความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการระยะสั้นเป็นหลัก
ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดที่โครงการจะให้กระแสเงินสดสุทธิรวมเท่ากับเงินลงทุนที่จ่ายเริ่มแรกพอดี

8.5 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
การเริ่มต้นธุรกิจใหม่จะต้องทำการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยการคำนวณหาจุดคุ้มทุนของธุรกิจก่อน ซึ่งการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ส่วนใหญ่จะใช้กำไรส่วนเกิน เป็นหลักในการวิเคราะห์โดย พิจารณาจำนวนสินค้าที่ขายเป็นจำนวนเท่าใด จึงจะมีรายได้ เท่ากับค่าใช้จ่าย
จำนวนหน่วยขาย ณ จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่ / (ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย)

หมายเหตุ
ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนรวมที่ผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือขายได้

ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนรวมที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนหน่วยที่ผลิตในระหว่างช่วงการผลิตหรือช่วงการขายช่วงหนึ่ง

8.6 การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
เป็นการประเมินโดยการนำความสำคัญของค่าของเงินตามเวลาเข้ามาคิดด้วย วิธีการนี้จะหามูลค่า ปัจจุบันของ กระแสเงินสดรับที่เกิดจาก โครงการในแต่ละงวดมารวมกัน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของเงิน ลงทุนโดยกำหนด อัตราส่วนลดหรือผลตอบแทนที่ต้องการ หากมีค่าเท่ากันหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นศูนย์ แสดงว่า โครงการนั้นคุ้มทุนพอดี หากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้ารวมกัน มีมากกว่า มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน ถือว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่เราต้องการหรือคาดหวังไว้ ควรจะลงทุนในโครงการนั้น หากไม่แล้ว ก็ควรปฏิเสธไม่ลงทุนในโครงการนั้น

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ = มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ – มูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย

8.7 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (Internal Rate of Return - IRR)

เป็นอัตราส่วนลด/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปเท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของเงินสด ที่คาดว่าจะได้รับเข้ามา ตลอดอายุของโครงการ หรือ คือการหาส่วนลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่ทำ
ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV (Net Present Value) เท่ากับ 0
อัตราผลตอบแทนที่ได้จากโครงการ : เป็นอัตราผลตอบแทนที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ = 0

9. แผนฉุกเฉิน

เป็นการบอกถึงเรื่องถ้าเกิดการผิดพลาด กล่าวคือ ถ้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ยังมีแผนอื่นมารองรับที่จะทำอะไรต่อไปได้กับธุรกิจนี้ อาทิเช่น แปรผันธุรกิจ หรือบริการนี้ไปยังธุรกิจอื่นไปยังแหล่งอื่น หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น เป็นต้น ตัวอย่าง ของประเด็นความเสี่ยง และ การเตรียมความพร้อม ที่ควรระบุไว้ในแผนฉุกเฉิน อาทิเช่น
• ยอดขาย/เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ตามคาดหมาย ทำให้เงินสดหมุนเวียนขาดสภาพคล่อง และธนาคารไม่ให้วงเงินกู้หรือลดวงเงินกู้
• คู่แข่งตัดราคาหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องระยะยาว
• มีคู่แข่งรายใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่า ทันสมัยกว่า มีสินค้าครบถ้วนกว่า ราคาถูกกว่า เข้าสู่อุตสาหกรรม หรือมาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
• สินค้าถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาที่ถูกต้อง
• สินค้าผลิตไม่ทันตามคำสั่งซื้อเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ
• สินค้าผลิตมากจนเกินไป ทำให้มีสินค้าในสต็อกเหลือมาก
• ต้นทุนการผลิต/การจัดการสูงกว่าที่คาดไว้
• เกิดการชะงักการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรม
• มีปัญหากับหุ้นส่วนจนไม่สามารถร่วมงานกันได้

10. ภาคผนวก

อาจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดของคู่แข่งขันที่มีอยู่ในตลาด ของผู้ประกอบการเดิม มีจำนวนมากน้อยเท่าไร และแสดงให้เห็นถึง โอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่ง ระบุถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน ทางด้านตัวผลิตภัณฑ์ เน้นถึงจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบ กับผลิตภัณฑ์เดิม บริการเดิมในตลาด แสดงให้เห็นถึงโอกาส ความได้เปรียบในด้านต่าง ๆที่เขียนมาทั้งหมดน่าจะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจภาพรวมได้ดีนะครับ ซึ่งรายละเอียดวิธีการจะอยู่ในห้วข้อบทความถัดไปนะครับ

และติดตามได้ที่นี่มีให้โหลด เข้ามาดูเรื่อย ๆ นะครับ เพราะอาจมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงสถาณการณ์ปัจจุบัน ท้ายที่สุด ผมกำลังทำ Casestudy ขอขอบคุณที่ได้รับการติดตามผลงานจากเรา Billy&Chaleeขอมูลสนับสนุน โหลดไฟล์ได้ที่นี่ คลิ๊กและติดตามผลงานต่อไปได้ใน Marketing Management ( 3/11 Executive Summary )
 

Create Date : 19 ธันวาคม 2551    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2552 8:52:23 น.
Counter : 5180 Pageviews.  

Marketing Management ( Business Strategy )

Marketing Management ( 1/11 Business Strategy )

สรุป แนวคิดใหม่ทางการตลาด

ในการทำการตลาดแล้ว คำนึงถึงส่วนผสมทางการตลาด ที่บางคนก็นิยมเรียกกันทับศัพท์ว่า Marketing Mix หรือ 4P’s อัน คือ Product, Price, Place และ Promotion

Product - หมายถึง ตัวผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ที่เราผลิตหรือคิดค้นขึ้นมาให้บริการแก่ ผู้บริโภค

Price - หมายถึง ราคา ที่เราตั้งในการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไปยังร้านค้าหรือผู้บริโภค
ซึ่งทฤษฎี การตั้งราคาสินค้านั้น มีอยู่ 3 แนวทางด้วยกัน คือ
1 ตั้งราคาให้สูงกว่าคู่แข่ง
2 ตั้งราคาให้เท่ากับคู่แข่ง
3 ตั้งราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่ง

Place – ช่องทางการจัดจำหน่าย

Promotion – การส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย
การโฆษณา(Advertising)
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
พนักงานขาย (Personal Selling)
และ การประชาสัมพันธ์ (Publicity)

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้เอง ทำให้นักการตลาดเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่และปรับ Paradigm ใหม่ จากความคิดเดิมที่ส่วนผสมทางการตลาดพูดถึงแต่ 4P’s ก็มามองเป็น 4C’s แทน เพราะว่าในโลกของศตวรรษที่ 21 นี้ มุมมองของนักการตลาดได้ปรับเปลี่ยนจาก Product Center มาเป็น Customer-Centric หรือ ผู้บริโภคเป็นใหญ่ นั่นเอง


ในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่ถึงเวลาของการลืม 4P’s และให้มอง 4C’s แทน Model 4C’s นี้ เป็นแนวคิดเป็นมุมมองที่จับที่ ผู้บริโภคเป็นหลัก (ขณะที่ Model เก่า จะใช้มุมมองของแผนการทางการตลาดที่มุ่งไปที่ความสำคัญของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก) และการคำนึงถึงผู้บริโภคนี้เองที่ทำให้นักการตลาดสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ 4C’s จะเปิดโอกาสให้นักการตลาดคำนึงถึง การที่จะทำอย่างไรให้สินค้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้บริโภค นั่นคือ นักการตลาดต้องรู้จักผู้บริโภคเป็นอย่างดีว่าวันๆ ทำอะไร ใช้สินค้าไปเพื่ออะไร ใช้อย่างไร ใช้บ่อยแค่ไหน มีอะไรเป็นแรงจูงใจ สื่อที่เข้าถึงมีอะไรบ้าง ตลอดจนผู้บริโภคมี Life style อย่างไร เป็นต้น>

4P’s คำนึงถึง 4C’s แทนนั้น จะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

1 จาก Product -> Consumer
เพราะคุณจะไม่สามารถขายของที่คุณผลิตได้ แต่คุณจะสามารถขายของที่ผู้บริโภคต้องการได้ การเน้นไปที่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ Customer is the King.กำลังกลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์การให้ความสนใจ และนั่นคือที่มาของ คำว่า CRM หรือ Customer Relationship Management หรือ บางแห่งก็เรียกว่า Customer Relationship Marketing or Relationship Marketing

2 จาก Price -> Cost
เพราะผู้บริโภคไม่สนใจราคาขาย เพราะบรรดา Modern Trade ต่างตัดราคาจนผู้บริโภคสามารถซื้อได้ในราคาที่พอใจแล้ว แต่สิ่งที่ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงก็คือ ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้าให้ถูกลง เพื่อที่จะสามารถขายให้บรรดา Modern Trade และ Discount Stores ได้ในราคาที่ถูกที่สุด เพราะประโยชน์ของผู้บริโภคสูงสุด “ ของดีต้องราคาถูกด้วย ” ทำให้เกิดศาสตร์ใหม่ๆ อย่างเช่น พวก ECR และ Supply Chain Management (SCM) และ Logistic

3 จาก Place -> Convenience
เพราะความรีบเร่งและระบบการจราจรที่ติดขัด ทำให้ผู้บริโภคปรับความคิดมาเป็นความสะดวกในการหาซื้อ บรรดาพวก Convenience Stores หรือ พวก Discount Store ที่แย่งกันเปิดในแหล่งชุมชนกันมากขึ้น หรือแม้แต่อาหาร แทนที่จะให้คนเดินทางไปกินที่ร้าน ก็เกิดการบริการแบบส่งถึงบ้าน หรือ Home Delivery แทน นอกจากนั้น สถานที่จัดจำหน่ายนั้นจะต้องมีให้ทั่วถึง ที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ง่าย การทำการตลาดสินค้าประเภทอาหารนั้น ต้องระวังให้ดี อยากปล่อยให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสลองชิมสินค้าของคู่แข่งเด็ดขาด เพราะหากผู้บริโภค ได้มีโอกาสชิมสินค้าคู่แข่ง ลิ้นของผู้บริโภคจะเกิดการปรับรสขึ้นมา และเมื่อหันกลับมาใช้สินค้าเดิม ผู้บริโภคจะบอกว่ารสชาติไม่เหมือนเดิม หรือ อร่อยสู้เมื่อก่อนไม่ได้ และก็จะกลับไปเป็นลูกค้าประจำของตราคู่แข่งทันที

4 จาก Promotion -> Communications
เพราะในกระบวนการส่งเสริมการขายนั้น การสื่อสารสำคัญที่สุด ฉะนั้นนักการตลาดจึง Forget about Promotion แบบแยกส่วน ว่าจะโฆษณาอย่างไร จะลดแลกแจกแถมอย่างไร แต่ให้มองเป็นองค์รวม เป็น Communication ที่สื่อสารกับผู้บริโภคในภาพรวม ใน communications นั้นเราจำแนกออกได้ ดังนี้

4.1 Advertising
การโฆษณา ก็คือการโฆษณาผ่านสื่อ Mass ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น TV วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสาร เป็นต้น


4.2 Sales Promotion
การส่งเสริมการขาย ก็คือการทำการส่งเสริมการขายทั้งที่เป็น Consumer Sales Promotions และ Trade Promotions คือการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งการลด แลก แจก แถม การชิงโชค การแข่งขัน การแจกของ เช่นการจัดการให้ Incentive การพาร้านค้าไปเที่ยว และสัมมนา การให้ค่าช่วยจัด Display ร้าน และการให้ส่วนลดต่างๆ เป็นต้น


4.3 Personal Selling
พนักงานขาย พนักงานขายก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร หากไม่มีการอบรมพนักงานขายที่ดี พนักงานขายอาจทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายได้ และอาจไม่สามารถตอบคำถามของร้านค้าหรือลูกค้าได้ ทำให้การขายจะไม่มีประสิทธิภาพ


4.4 Publicity
การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวน การสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) เพราะหากองค์กรได้มีการประชาสัมพันธ์ไม่ดี องค์กรนั้นก็อาจถูกมองเป็นภาพลบได้ และบ่อยครั้งที่องค์กรมีปัญหากับผลิตภัณฑ์ เช่น เมื่อคราวที่มีรายการว่า ผลิตภัณฑ์ยาแก้ปวด Tylenol ของ Johnson & Johnson ในอเมริกามีสารไซยาไนด์ ผสมอยู่ทำให้คนกินแล้วตายทันทีที่มีข่าวเช่นนั้นออกมา ประธานบริษัท Johnson & Johnson ออกมาประกาศทันทีว่าได้สั่งให้มีการเก็บสินค้า Tylenol กลับหมด และทดแทนด้วย Tylenol ใหม่ที่ประกันว่าจะไม่มีความผิดพลาดอย่างแน่นอน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในบริษัทและสินค้าของบริษัท การออกมาตอบสนองทันทีทำให้ภาพลักษณ์ของ Johnson ถูกมองว่าเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง ทำให้ประชาชนกลับมามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ Tylenol อีก


4.5 Direct Marketing and Direct Response
เป็นการสื่อสารการตลาดที่ใช้การตลาดแบบตรงและการใช้ Direct Mails เข้ามาช่วยในการทำการตลาด ธุรกิจที่ใช้กันมากที่สุดก็เห็นจะได้แก่ ธุรกิจการเงิน และบัตรเครดิต ที่มีการส่งจดหมายเชิญชวนให้มาเป็นสมาชิกบัตรเครดิต หรือส่งพนักงานขายโทรไปนัดหมายเพื่อนำเสนอสินค้าให้ เป็นต้น


4.6 Event Marketing
การสื่อสารโดยการสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ขึ้น และนำเอาเหตุการณ์นั้นมาทำกิจกรรมทางการตลาด


4.7 Exhibitions
การจัดการแสดงสินค้า ในปัจจุบันการจัดงานแสดงสินค้าเริ่มมีขึ้นมากมาย บางบริษัทที่มีงบการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาต่ำ ไม่สามารถสู้กับองค์กรใหญ่ๆ ได้ ก็หันมาจับตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ก็หันไปเช่าพื้นที่ในงาน Furniture Fair


4.8 Cable TV Advertising/ Web TV advertising
ในบ้านเรา Cable TV ยังไม่อนุญาตให้มีการโฆษณา แต่ก็มีการยกเว้นบ้างที่หากเป็นการโฆษณาภาพลักษณ์ เพราะเดี๋ยวนี้ โฆษณาหลายเรื่องน่าสนใจมาก แต่นี่ไม่ยอมลดราคาแถมยังจะขอแต่ค่าโฆษณา มันก็ไม่ค่อยยุติธรรม


4.9 Internet Advertising
การโฆษณาบน Internet ซึ่งก็เป็นสื่อใหม่ที่หลายธุรกิจให้ความสนใจ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบิน และ โรงแรม จะได้ผลมาก แต่ในบ้านเราตราบใดที่รัฐบาลยังปล่อยให้การสื่อสารแห่งประเทศไทย ผูกขาดการจัดเก็บค่าต่อเชื่อมสัญญาณอีก โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ในข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนจะได้รับ การโฆษณาก็จะยังไม่แพร่หลาย

หัวใจการตลาดสำคัญที่ต้องทราบ


Marketing Plan

•What – ขายอะไร เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดบ้าง

•Demand – ในตลาดมี demand ไหม Demand นั้นจะอยู่อีกนานไหม

•Demand นั้นเป็น Need หรือ

•ถ้าเป็น WANT ให้ทำให้ WANT กลายเป็น NEED ได้ไหม Target Market – คิดว่าจะขายใคร รู้เพื่อไว้ทำ STP

STP
– การแบ่งส่วนตลาด

S => เลือกกลุ่ม พร้อมเหตุผล

T=> การกำหนดตลาดเป้าหมาย บอกให้ชัดเจน

P=> การกำหนดตำแหน่งสินค้า ขายอะไร ขายอย่างไร

•พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) -6 W 1 H

–Who ใคร Occupants กลุ่มเป้าหมาย

–What ซื้ออะไร Objects สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ

–When ซื้อเมื่อไร Occasion โอกาสการซื้อ

–Where ซื้อที่ไหน Outlet แหล่งหรือช่องทางที่ทำการซื้อ

–Why ทำไมจึงซื้อ Objective วัตถุประสงค์

–Who participate ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ Organization บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ

–How ซื้ออย่างไร Operation ขั้นตอนการซื้อ

•SWOT Analysis

–Strength ทำไงให้คงอยู่

–Weakness แก้ไขอย่างไร เพื่อหาโอกาส

–Opportunities ใช้จุดแข็งก่อโอกาสได้อย่างไร

–Threats ใช้จุดแข็งลดผลกระทบได้อย่างไร แก้ไขให้หมดไปได้อย่างไร

• Marketing Mixs Program (4P’s) เลือกกลยุทธ์พร้อมเหตุผล 4P’S 4C’S


Marketing Map
Summary of Marketing Management

จุดเริ่มต้นของการตลาดอยู่ที่การศึกษาความต้องการของลูกค้า แล้วเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า เพื่อสนองความต้องการนั้น โดยการกำหนดราคาสินค้าแล้วนำออกสู่ตลาด เมื่อนำสินค้าเข้าสู่ตลาดแล้ว ถ้าลูกค้ายังไม่ทราบว่าสินค้านั้นอยู่ในร้าน การแลกเปลี่ยนก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องโฆษณาและส่งเสริมการตลาด เพื่อติดต่อสื่อสารให้ลูกค้าได้รู้จักและเกิดความต้องการของตัวผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจในส่วนนี้ผมจะขอเขียนข้อมูลเพื่อเริ่มเข้าสู่ Marketing Management ( 1/11 Business Strategy ) ) และข้อมูลรายละเอียด ท่านสามารถ และติดตามได้ที่นี่มีให้โหลด เข้ามาดูเรื่อย ๆ นะครับ เพราะอาจมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงสถาณการณ์ปัจจุบัน ท้ายที่สุด ผมกำลังทำ Casestudy ขอขอบคุณที่ได้รับการติดตามผลงานจากเรา Billy&Chaleeขอมูลสนับสนุน โหลดไฟล์ได้ที่นี่ คลิ๊ก

และติดตามผลงานต่อไปได้ใน Marketing Management ( 2/11 Marketing Plan )

 

Create Date : 18 ธันวาคม 2551    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2552 8:51:56 น.
Counter : 771 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  

billy&chalee
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
แมงมุม เส้นใยแห่งการเชื่อมโยงองค์ความรู้ KM.เขานี้นีเอง !
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket…..สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Blog Billy&Chalee ครับ เราขอแนะนำวิธีการเยี่ยมชม blog นะครับ..... Photobucket….. เริ่มต้นที่ด้านซ้ายของหน้าจอท่านเป็นบทความของผู้เขียน blog เขียนบทความต่าง ๆ เนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ตำรา และโครงการอบรมต่าง ๆที่ผู้เขียนผ่านประสบการณ์ ได้สอน และอบรมในสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ นะครับ ซึ่งท่านสามารถเลือกหัวข้อบทความได้ที่ ด้านซ้ายตรงส่วนล่างสุด ซึ่งมีหัวข้อบทความของผู้เขียน และ Web Link ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา และคนทำงานอย่างเราเรา ท่านท่าน นี่แหละครับ..... Photobucket........หมายเหตุ บางบทความจะมีข้อมูลไฟล์แนบ ให้ท่านได้โหลดไปศึกษาอย่างง่ายดายมากครับ........ Photobucket .....ส่วนด้านขวาของหน้าจอท่านทุกหน้าจอที่ท่านเปิดอ่านบทความจะมีหน้าหน้าจอด้านขวาประจำอยู่ที่ blog เป็น Main หลักของ blog ครับ จากส่วนของด้านบน ลงมายังด้านล่าง จะนำเสนอรายการตามหัวข้อที่กำหนดไว้ และเช่นเดียวกัน มี Web Link และ Blog Link ของผู้เขียนมานำเสนอ...... Photobucket.....ตัวอย่างเช่นข่าวสารที่ Update ต่อชั่วโมง ข้อความวิ่ง Link มาจากสำนักข่าวดัง และข้อความวิ่งจากผู้เขียนเอง ที่นำเสนอวิสัยทัศน์ ต่อผู้อ่านร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติครับ..... Photobucket........หมายเหตุ ข้อมุลข่าวสารทำไว้หลายช่องทางเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ใช้ วิจารณญาณส่วนบุคคลได้ตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารครับ และในส่วนเดียวกันนี้ยังมีเนื้อหาสาระ ความบันเทิง และสันทนาการ เกร็ดความรู้ต่าง ๆ มา Update มานำเสนอเป็นประจำ “โปรดติดตามและเสนอคำติชม หรือต้องการมีส่วนร่วมสร้างองค์กรการเรียนรู้ KM ร่วมกันเชิญครับ ”...... Photobucket.....หวังว่าจะได้ประโยชน์จากท่านไม่มากก็น้อยจากเรา “ BILLY ” และอีกอย่างที่สำคัญและเป็นพระคุณอย่างยิ่ง Web Link ทุก ๆ Web และ BlogGang.com เพื่อน ๆ สมาชิกทุกคน ที่ผู้เขียนได้มานำเสนอ ขอขอบคุณครับ จากเรา billy&chalee…..Photobucket
ไอ้แมงมุม ! แนะนำวิธีการใช้ Blog
Photobucket
-----------------------------------------------------------------------------------------
Photobucket อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงถึงเวลาจะเปลี่ยนไป ยึดมั่นในความถูกต้องและความเที่ยงธรรม ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม Photobucket

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านบทความใน Blog คลิก Link แหล่งท่องเที่ยวไทย
เชิญไทยเที่ยวไทย " คลิ๊ก ตรงแผนที่ตามหมายเลข เพื่อดูแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดครับ "
..xxXร่วมค้นหาทางออกให้กับการเมือง กับเมืองนาม ด้านล่างขวาสุดของBlogXxx..
........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........
Photobucket

คุณเลือกสื่อข่าวไหน ๆ ก็เหมือนกัน ! ถูกครอบงำ แต่สื่อนี้เสนอความชัดเจน ตรงไปตรงมา เป็นสื่อที่ให้คุณรู้เท่าทัน โดยเฉพาะคอลัมน์เด่นดัง ที่กล้าตีแผ่ความจริง คลิ๊ก Link ....xxxxXสื่อข่าวที่หาดูได้ยากXxxxx....

ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยที่คุณไม่อาจหาอ่านได้จากสื่อ คลิ๊ก Link Thai E-News:billyขอเป็นสื่อสนับสนุน
คลิ๊กเลือกอ่านที่ตัววิ่ง ตามหัวข้อข่าว คำเตือน ! โปรดใช้วิจารณญาณในการรับรู้ ( สื่อข่าวทั่วไป )
Photobucket คลิกถ่ายรูปชั้นยอด ด้วยเทคนิคชั้นเยี่ยม Photobucket คลิกดูเส้นทางการเดินรถ " เที่ยวไทยไม่หลงทาง " Photobucket

ก่อนจับจ่ายใช้สอย คลิก Link ตรวจสอบธนบัตรชนิดราคา ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐ ๕๐ และ ๒๐ บาท
เชิญไทยเที่ยวไทย หลายภาคคุณไปแล้วหรือยัง ? " แก้ผลกระทบเศรษฐกิจจากการปิดสนามบิน "
Photobucket Photobucket Photobucket
ค้นหาความหมาย นิยามของคำ และรู้จักเรา BILLY สื่อด้วยสี และตัวอักษร เชิงปรัชญาวิชาการ
และรู้จักเขา จากคำกล่าวที่ว่า " กว่าจะมีวันนี้ กลุ่มอมาตยาธิปไตยได้ทำทุกวิถีทางเพื่อเขา และความชัดเจนในการบริหารแบบ Double standard (รัฐบาลหุ่นเชิด) กับการ กู้ กู้ เพื่อชาติ หรือเพื่อใคร เกิดเป็นรูปธรรม "

มารู้จัก.นายบิลลี ชาคริต เมืองนาม ผ่าน Hi5.com คลิก Link Personal Billy Hi5

มารู้จัก.นายกรัฐมนตรีคนที่ 27.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5.com คลิก Link Prime Minister
ความหมาย B I L L Y

Photobucket

" B : Business ธุรกิจ "
" I : Information สารสนเทศ "
" L : Logistics โลจิสติกส์ "
" L : Leadership ภาวะผู้นำ "
" Y : Yokefellow เพื่อนร่วมงาน คนรัก "

**************

Photobucket

สรุป การทำธุรกิจ หวังผลจากกำไร โดยใช้กลยุทธ์ การบริหารการจัดการต่างๆ ในกิจกรรมการผลิต สินค้า/บริการ สร้างความได้เปรียบจากการแข่งขัน จัดทำระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำรวดเร็วถูกต้องมาช่วยในการตัดสินใจ ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนำระบบโลจิสติกส์มาใช้ ทำให้ลดต้นทุน ลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนสินค้า/บริการ อย่างครบวงจร
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค ซึ่งต้องมาจากภาวะผู้นำที่นำรูปแบบวิธีการจัดการบริหาร กำหนดนโยบายกลยุทธ์ มาใช้อย่างถูกต้องตามแผนธุรกิจ กิจการนั้น ๆ
และที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนร่วมงานในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจใด ๆ ต้องมีมิตรแท้ และคนรัก ที่ให้กำลังใจ คอยสนับสนุนงาน จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จ
โดยนำหลักการ B I L L Y นำมาประยุกต์ใช้..

"ในความหมายและนิยามของคำ บิลลี่ BILLY"
Photobucket

Photobucket
Photobucket Photobucket คลิก Link วันสำคัญของโลก
นำเสนอข่าว ไลฟ์สไตล์ การศึกษา ของวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจในอนาคต

ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเภณีอันดีงาม คลิก Link วันสำคัญ ของไทย Photobucket…..สวัสดีครับ น้อง ๆ ที่กำลังไฝ่ดี รักดี กับการศึกษานะครับ..... Photobucket….. วันนี้ผมขอเสนอคำ Hit Hot ในช่วงเวลานี้...คำว่า... " อมาตยาธิปไตย " ... Photobucket........อมาตยาธิปไตย จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี อำมาตยาธิปไตย (bureaucratic polity) เป็นการปกครองโดยข้าราชการ ซึ่งได้มีโอกาสเข้ามาปกครองเพราะอำนาจของตำแหน่งในรัฐบาล ใช้หมายถึงรัฐบาลที่ไม่ขึ้นอยู่หรือให้ความสำคัญกับเสียงประชาชน ........ Photobucket .....คำภาษาอังกฤษว่า bureaucratic polity บัญญัติโดย Fred W. Riggs อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฮาวาย ในหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2509[1] เป็นคำใหม่ที่ใช้แก่ประเทศไทยโดยเฉพาะ[2] แต่ภายหลังคำนี้มีใช้แก่ประเทศอื่นด้วย แล้วมีการบัญญัติคำภาษาไทย "อมาตยาธิปไตย" ตามภาษาอังกฤษ อ้างอิง ^ Fred W Riggs. 1966. Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity. Honolulu: East-West Center Press. 470 pages. ^ James Ockey. 2004. State, Bureaucracy and Polity in Modern Thai Politics, Journal of Contemporary Asia, Vol. 34, 2004.........Photobucket
Photobucket
คลิก Play เพื่อเปิด Training VDO. ระบบจัดการผลิต By Chakirt.M เชิญครับ
Photobucket Photobucket คลิ๊กลิงค์ คุยกับเสธ.แดง Photobucket Photobucket
แจ้งข่าสาร ความจริง MV เสื้อแดงต้านรัฐประหารไม่เอาเผด็จการ ( ยุคตุลาการศาลภิวัฒน์และการปฏิวัติซ่อนรูป )Photobucket......สวัสดีปีวัว ๒๕๕๒ Happy New Year 2009 .....ไม่รู้ว้าปีนี้ วัวดุ “วัวบ้า” หรือไม่ ....ก็หวังว่าเราจะได้มีความสุข เหมือนที่เคยเป็นมา จนเกือบลืมไปเลยว่าเคยมีความสุข ในช่วงที่การเมืองดี เศรฐกิจดีนะครับ.... ก็หวังใจไว้ว่าเราต้องช่วยกัน และให้กำลังใจ กับชาวเสื้อแดง และอ่านคำกล่าว จากการบันทึก วีดีโอ ลิงค์ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร .......เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 27 มีนาคม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พูดผ่านวิดีโอลิงก์มายังเวทีการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงที่ข้างทำเนียบรัฐบาลว่า วันนี้โทรมา เพราะคืนเดียวอยู่ 3 ประเทศ แต่ก็ได้ผลดี ในเรื่องความสัมพันธ์ต่อประเทศไทย ผมเข้าใจว่าเหนื่อย ร้อน ก็บางคนอาจจะหิว แต่ท่านก็ยังอดทนรอฟังผมพูด ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวเสื้อแดงที่ได้มารวมตัวกันตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม เมื่อวานตั้งใจจะพูดแต่ลำบากเรื่องการเดินทางเลยพูดสั้นๆ วันนี้ตั้งใจจะพูดจาหาทางออกของปัญหาความขัดแย้งที่เป็นอยู่จะออกอย่างไร จะเป็นการเสนอฝ่ายของผม แต่คนอื่นจะเอาหรือไม่ก็ไม่ทราบต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วย เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนชุมนุมกันแล้วเสียสละเงินคนละเล็กน้อยมาร่วมชุมนุมกันที่นี่ อาจจะมีเสื้อแดงปลอมที่ไปสร้างสถานการณ์ทำท่าจะไปบุกสนามบิน นั่นเป็นของปลอมเพราะของจริงอยู่ที่ทำเนียบ วัตถุประสงค์ที่มารวมกันที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกประชาธิปไตย ความเป็นธรรมของสังคมไทยกลับมาได้อย่างไร เพื่ออนาคตของประเทศ เพื่อลูกหลานไทย เรากำลังมาตกลงกันว่าระบอบปกครอง ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงคือสิ่งที่เรารักและหวงแหน อยากได้ไว้คู่สังคมไทย อยากเห็นสังคมไทยที่มีความยุติธรรม หากไม่มีความยุติธรรมเราก็จะเจอปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหมือนที่เจอ ที่นักลงทุนต่างประเทศกลัวว่ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องไปขอขึ้นศาลที่ฮ่องกง หรือที่สิงคโปร์ เราอย่าให้เกิด เราอยากเห็นอนาคตของประเทศที่มีอนาคต ส.ส.ได้รับเชิญไปญี่ปุ่น ไปคุยกับนักลงทุน เขาบอกว่าไม่เคยเห็นเกิดขึ้นมาก่อนเลยบอกว่าไม่อยากจะมาลงทุนเพิ่มในประเทศไทยเด็ดขาด เครื่องบินของญี่ปุ่นเดิมอเมริกาไม่ให้ผลิต แต่ตอนนี้เริ่มผลิตแล้วโดยไปตั้งโรงงานผลิตเครื่องยนต์ที่เวียดนาม เพราะที่เวียดนามมีเด็กจบคณิตศาสตร์ใหม่ๆ เยอะ เขาไม่มาเมืองไทย นี่คือตัวอย่างของการสูญเสียโอกาส เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้ จึงอยากบอกกับผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ผู้ใหญ่ในที่นี้คือคนที่มีอายุมากๆ ว่าถึงเวลาหรือยังที่จะมองอนาคตให้ลูกหลาน ไม่ใช่การเอาชนะคะคานกัน เท้าความซัดผู้มีบารมีนอกรธน. "เราต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่เจ็บช้ำมานานจากการปฏิวัติ จากเผด็จการที่เข้ามาทำให้ประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง มันเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบ ก่อนนี้คิดว่าจะไม่มีแล้วแต่ก็เกิดขึ้นจนได้ เพราะเราไม่ยอมพูดความจริง มีการตั้งคณะกรรมการสอบความจริงครึ่งเดียว ในที่สุดเราก็ไม่รู้ความจริงเหมือนเสียค่าเรียนแล้วไม่เคยได้รับประกาศนียบัตร เรียนแล้วไม่จบสักที นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ประชาธิปไตยของเราที่ไม่เคยเรียนจบ ล้มแล้วพูดว่าล้มเพราะอะไร ไม่เคยพูดกันชัดเจนแล้วเราก็ลืมไป แต่วันนี้ถึงเวลามาพูด เราต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา จะมัวเกรงใจกันคงไม่ได้ เพราะเกรงใจก็ไม่รู้ความจริง และประชาชนก็ไม่มีโอกาสรู้ วันนี้สิ่งที่จะพูดต่อจากนี้ไม่ใช่เพื่อผม แต่เพื่อลูกหลานว่าลูกหลานในอนาคตจะอยู่อย่างไร ความสามารถในการพัฒนาตัวเองจะมีแค่ไหนหากเรามีปัญหากันอยู่อย่างนี้ ดังนั้น ขอเท้าความว่าอะไรคือผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร" ที่มาของความวุ่นวาย คงจำได้ว่าปลายปี 2547 ก่อนเลือกตั้ง 2548 มีการรวมตัวกันเล็กๆ ที่สนามหลวง มีพวกสหภาพแรงงาน ร่วมกับนายเอกยุทธ และคุณประชัย คือพวกที่ไม่พอใจผมหรืออาจจะมีความสูญเสีย แต่ไม่มีอะไรเกิด แต่ต่อมาหลังเลือกตั้ง 2548 พรรคไทยรักไทยได้ ส.ส. 377 เสียง ก็รู้สึกว่าไทยรักไทยแข็งแรงเกินไป ฝ่ายค้านอ่อนแอเกินไป เริ่มพูดจากัน แต่พอปลาย 2548 เกิดกระบวนการรวมตัวของพันธมิตร โดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นหัวหน้าทีม เริ่มต้นที่สวนลุมพินี โดยความเอื้อเฟื้อของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯกทม.ตอนนั้นให้สถานที่ให้ตลอดทุกสัปดาห์ พรรคประชาธิปัตย์อาจจะช่วยทางอ้อมหรือตรงก็ไม่ทราบ แต่ก็ไปอยู่ที่ข้างเวทีและขึ้นเวทีบ้าง นั่นคือสิ่งเริ่มต้นของการต่อสู้นอกระบบ แค่นั้นไม่เป็นไร แต่มีองคมนตรีบางท่านได้ไปบอกกับสื่อ และไปแอบอ้างว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่เอาผมแล้ว ผมพูดกับสื่อก็ยอมรับ แต่เป็นองคมนตรีบางคนเท่านั้น หลังจากนั้นก็เกิดม็อบมีเส้น เอเอสทีวีได้รับความคุ้มครองจากศาลปกครอง เปิดตัวคือ"พล.อ.เปรม" คุ้มครองจนปฏิวัติแล้วก็ไม่เลิก คุ้มครองให้ออกอากาศล้มล้างรัฐบาล รัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้ จนผมต้องพูดความจริง ก็ไม่กล้าพูดเต็มที่เพราะเกรงใจกันอยู่ วันนั้น ผมประชุมข้าราชการที่ตึกสันติไมตรี ผมบอกให้ทุกคนทำหน้าที่เต็มที่เพราะรู้ว่าข้าราชการเริ่มเกียร์ว่าง เพราะเริ่มถูกผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญแทรกแซง ผมก็ต้องกระตุ้นให้ทำงาน ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ แปลว่าในรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้เขามีโครงสร้าง มีอำนาจในการจัดการ แต่มีบารมีสามารถแอบสั่งงานได้ แล้วข้าราชการเกรงใจ ก็ยอมเลี่ยง ยอมผิดคำสั่งผู้บังคับบัญชา นั่นคือผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ คำว่าผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเป็นคำที่ฮือฮามาก และนายสนธิ ลิ้มทองกุล ก็ไปกล่าวหาว่าผมหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมมิบังอาจ ผมมีความจงรักภักดี ผมไม่บังอาจเอื้อมพูดถึงขนาดนั้น แต่จริงๆ แล้วผมหมายถึงพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ แต่ผมไม่กล้าพูดวันนั้น แล้วก็มีคนของพล.อ.เปรม โทร.มาให้ผมช่วยพูดให้ชัดว่าไม่ใช่พล.อ.เปรม ผมก็ไม่พูด เพราะหลังจากนั้นท่านเดินสาย ใส่เครื่องแบบทหาร ทั้งทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ และออกเดินสายด่าผม มี พล.อ.สุรยุทธ์ มักจะไปด้วยบ่อย ๆ นั่นคือคู่หู ไปด้วยกัน องคมนตรียุ่งการเมืองไม่เหมาะ ผมขออัญเชิญพระราชกระแส พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่องคมนตรี ในวโรกาสเสด็จไปทรงเปิดทำเนียบองคมนตรี ณ อุทธยานสราญรมณ์ 2547 ว่า องคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่ให้คำปรึกษาคนอื่น นี่เป็นสิ่งที่คนสงสัยว่าองคมนตรีมีอำนาจหน้าที่อะไร แต่องคมนตรีไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของคนอื่น เป็นที่ปรึกษาของฝ่ายพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่ว่าจะไปแนะนำคนอื่น ถ้าไปแนะนำคนอื่นเป็นการแนะนำส่วนตัว ไม่ใช่ในฐานองคมนตรี ฉะนั้นขอให้ระมัดระวังในคำพูด นั่นคือว่าต้องเข้าใจว่าในบทบาทไหนเป็นองคมนตรี บทบาทไหนเป็นเรื่องส่วนตัว วันนี้สิ่งสำคัญการที่องคมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องในการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงกี่ยวข้องการเมืองได้อย่างไรพระเจ้าอยู่หัวท่านสถิตย์อยู่ที่สูง ท่านเป็นที่รักของพสกนิกร แต่คนอยู่รอบพระองค์ท่านเข้ามาเกี่ยวสข้องกับการเมืองทำให้พระองค์ท่านทรงเสีย ดังนั้นขอให้ทุกคนที่อยู่รอบพระองค์ท่านอย่าเข้ามายุ่งการเมือง เพราะว่าพระองค์ท่านสถิตย์ที่สูง ผมขอย้ำว่าสิ่งที่พล.อ.เปรมเข้ามาเกี่ยวข้องการเมืองนั้นอย่าเพิ่งเถียง สิ่งที่พล.อ.สุรยุทธ์ เข้ามายุ่งกับการเมือง ทำให้สถาบันเสียหาย ฉะนั้นไม่ควร เพราะเมื่อไหร่ท่านมายุ่งกับการเมือง การเมืองก็จะยุ่งกับท่าน ดังนั้นทุกองค์กรทุกองค์กรห้ามเข้ามายุ่ง ผมกำลังพูดเพื่อบอกว่าเรากำลังมาหาทางออกกัน ไม่ใช่ว่าจะไปแนะนำคนอื่น ถ้าไปแนะนำคนอื่นเป็นการแนะนำส่วนตัว ไม่ใช่ในฐานองคมนตรี ฉะนั้นของให้ระมัดระวังในคำพูด นั่นคือว่าต้องเข้าใจว่าในบทบาทไหนเป็นองคมนตรี บทบาทไหนเป็นเรื่องส่วนตัว วันนี้สิ่งสำคัญการที่องคมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องในการเมอืงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงกี่ยวข้องการเมืองได้อย่างไรพระเจ้าอยู่หัวท่านสถิตย์อยู่ที่สูง ท่านเป็นที่รักของพสกนิกร แต่คนอยู่รอบพระองค์ท่านเข้ามาเกี่ยวสข้องกับการเมืองทำให้พระองค์ท่านทรงเสีย ดังนั้นขอให้ทุกคนที่อยู่รอบพระองค์ท่านอย่าเข้ามายุ่งการเมือง เพราะว่าพระองค์ท่านสถิตย์ที่สูง ผมขอย้ำว่าสิ่งที่พล.อ.เปรมเข้ามาเกี่ยวข้องการเมืองนั้นอย่าเพิ่งเถียง สิ่งที่พล.อ.สุรยุทธ์ เข้ามายุ่งกับการเมือง ทำให้สถาบันเสียหาย ฉะนั้นไม่ควร เพราะเมื่อไหร่ท่านมายุ่งกับการเมือง การเมืองก็จะยุ่งกับท่าน ดังนั้นทุกองค์กรทุกองค์กรห้ามเข้ามายุ่ง ผมกำลังพูดเพื่อบอกว่าเรากำลังมาหาทางออกกัน ยกไม่จงรักภักดีเหตุผลโค่น ถ้าจำได้ อาจจะเคยจำว่าการเมืองสมัย พล.อ.เปรมเป็นอย่างไร ท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรี 8 ปี แต่การเป็นนายกฯของท่านนั้น ท่านไม่เคยลงเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับให้เป็น ส.ส. ท่านได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชาธิปัตย์ แม้ในปี 2539 ทท่านเป็นนายกฯรอบล่าสุด นายพิชัย รัตตกุล เป็นหัวหน้าพรรค ได้ ส.ส.100 คนก็ไม่ได้เป็นนายกฯ ก็ยกมือให้ท่านเปรมเป็นนายกฯ การที่ พล.อ.เปรมอาจจะมีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์ เลยเป็นห่วงเป็นใยกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพิเศษ พรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้ง 2 ครั้ง พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีโอกาสสู้เลยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ผมเป็นห่วง ไม่อยากให้ท่านมายุ่งการเมืองเลย ท่านบอกว่าไม่ยุ่งการเมืองไม่ได้หรอก เพราะท่านยุ่งจริงๆ ตอนที่ พล.อ.สุรยุทธ์ไปประชุมที่มี พล.อ.พัลลภไปด้วย แต่ที่บอกว่า พล.อ.สุรยุทธ์ไม่เชิญ แต่คุณปีย์ มาลากุล เชิญบอกมี 3 ท่านที่ไปเข้าเฝ้าฯ 901 ก็มี พล.อ.เปรม พล.อ.สุรยุทธ์ และมีองคมมนตรีอีกคนหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า แต่เป็นคำบอกเล่าของ พล.อ.สุรยุทธ์ว่าได้ไปเฝ้าฯ 901 จะขอทำงานเพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่มีความจงรักภักดี และทุกคนที่ทำงานนี้จะไม่หวังตำแหน่งทั้งสิ้น นี่คือผมได้รับการบอกเล่ามา แต่ผมไม่เชื่อว่า 901 คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงรับรู้ เพราะพระเจ้าอยู่หัวสถิตอยู่ที่สูง ไม่ทรงยุ่งเกี่ยวการเมืองเลย แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ตามมาว่ามีใครบ้างมาร่วมประชุมบ้าง ก็มีอยู่ 3 คนคือ พล.อ.เปรม พล.อ.สุรยุทธ์ และคุณปีย์ ที่ประชุม ต่อมามีอีก 4 คนนายปราโมทย์ นาครทรรรพ ผู้แต่งนิยายเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ ก็ได้ยินข่าวว่าศาลลงโทษ พร้อมบรรณาธิการผู้จัดการให้จำคุกคนละ 1 ปี ปรับ 1 แสน โทษจำคุกให้รอลงอาญา นี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย เลยเกิดปัญหาขึ้น มี ดร.อักขราทร จุฬารัตน นายจรัญ ภักดีธนากุล นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ก็ไปร่วมประชุมด้วย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้มีการเดินหน้าจัดการผมอย่างชัดเจน และทำให้กระบวนการทั้งหมดผิดเพี้ยนหมด เพราะพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงทราบ แต่มีการแอบอ้างกัน ทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนหมด จี้ "เปรม" หยุดยุ่งการเมือง แล้วถามว่า พล.อ.เปรมตอนปฏิวัติ พานายบังเข้าทำไม ทำไมประธานองคมนตรีต้องไปเข้าเฝ้าฯด้วย เหมือนเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ ตอน พล.อ.สุรยุทธ์เป็นนายกฯก็บอกเหมือนนายกฯวินสตัน เชอร์ชิล ที่เป็นนนายกฯคนดีของอังกฤษคนหนึ่ง ที่ผมได้ข่าวก็ไปดูอนุสาวรีย์เชอร์ชิลว่ายังอยู่ที่ลอนดอนหรือย้ายไปอยู่เขายายเที่ยงแล้ว แต่พอนายอภิสิทธิ์ ก็บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ ท่านเป็นประธานองคมนตรีท่านไปเผลอไผลอย่างนี้ไม่ได้ วันที่ 26 มีนาคม ท่านก็บอกว่าป๋าเชียร์อภิสิทธิ์ ท่านยังเป็นประธานองคมนตรีอยู่นะ ที่ผมพูดเพราะผมรักเคารพ ผมเคยกราบป๋า ป๋าเป็นผู้ใหญ่ เราเป็นนายกฯรุ่นเด็กเราก็ให้ความเคารพนับถือ แต่ป๋าลงมาเล่นการเมืองในฐานะประธานองคมนตรี ผมไม่อยากเห็น ป๋าอย่าทำเลย การที่ป๋าลงมาเล่น แล้วสั่งโน่นนี่ ในฐานะเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญมันเป็นสิ่งที่ทำให้กระบวนการของประเทศเสียหายหมด ระบบสองมาตรฐาน ความไม่เป็นธรรมในสังคมเกิดขึ้น ป๋าต้องอย่าทำ ป๋าอาจจะไม่มีลูกหลาน แต่เรามีลูกหลาน เขาเหล่านั้นกำลังเติบโต ต้องมีอนาคต เขาต้องอยู่ในประเทศที่มีระบบคิดถูกต้อง เป็นระบบที่เป็นประชาธิปไตย ให้ความเป็นธรรมกับสังคม ไม่ใช่เป็นระบบที่ป๋ากดตรงนั้นที ตรงนี้ที กราบเรียนด้วยความเคารพป๋าจริงๆ ถล่มอดีตรองนายกฯเพี้ยน ส่วนท่านสุรยุทธ์ ท่านก็แอคทีฟมากลงไปลุยสื่อ และขยันหลายเรื่อง เรื่องนี้ต้องถามจ่ายักษ์ และท่านสนธิ ว่าท่านสุรยุทธ์คิดอะไร จ่ายักษ์ ตอนที่ผมโดนคาร์บอมบ์ได้ให้การว่าถ้าฆ่าไม่ตายก็ปฏิวัติ ถ้าปฏิวัติเสร็จนายกฯชื่อสุรยุทธ์ ปรากฏว่าเมื่อสินธิ ลิ้มทองกุล ไปพูดที่เวอร์จิเนีย กำลังไล่ผม สุรยุทธ์ก็โทร.มาให้กำลังใจบอกว่าจะให้ทีวีช่องหนึ่ง เพราะเขารู้ว่าสนธิโกรธผมที่ไม่ให้ทีวี เป็นเรื่องที่ดูเหมือนอีเดียต แต่เอาประเทศทั้งประเทศจมเลย ตอนที่ผมเป็นนายกฯ ผมก็มีรองนายกฯคนหนึ่ง ผมก็มองเพี้ยนๆ ตอนหลังมาผมไปรู้ว่ามันไปเชิญเพื่อนผมที่เป็นนักธุรกิจมาเป็นรัฐมนตรี ปรากฏว่า พล.อ.สุรยุทธ์เรียกไปจะให้เป็นนายกฯมาตรา 7 ไอ้นี้ก็ฟิต ไปชวนนักธุรกิจมาเป็นรัฐมนตรี ผมก็ตกใจว่ารองนายกฯผมคนนี้ทำไมเพี้ยนๆ เรื่อง กกต.ก็เช่นกัน ไปเรียก พล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ พล.ต.จำลอง ศรีเมืองด้วย บอกว่าให้ออกได้แล้ว ถ้าไม่ออกก็ติดคุก พล.อ.จารุภัทรก็กลัว ลังเล ก่อนลาออกผมบุกไปทำเนียบองคมนตรี พบ พล.อ.สุรยุทธ์ผมบอกว่าพี่ ทำไมมันเป็นอย่างนี้ บอกพี่ไม่รู้เรื่อง พี่กำลังตีกอล์ฟสนุก นี่พี่เป็นพลร่มนะ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ผมก็บอกว่าผมเป็นพลร่มเหมือนกัน ผมไปพูดอย่างนี้ ท่านก็น่ารักเดินมาส่งที่รถ ฟังแล้วมันเรื่องอะไรวะ ในที่สุด กกต.ก็ถูกตัดสินจำคุก เบื้องหลังเด้ง"สุรยุทธ์" ผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะในเมื่อลงมาเล่นการเมือง ถ้าเมื่อไหร่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเขาก็ต้องฟังองคมนตรี สิ่งที่องคมนตรีเป็นพระราชประสงค์ ผมถวายงานมา 6 ปี ผมขอยืนยันว่าเจ้านายทั้งสองพระองค์ไม่ยุ่งการเมือง ดังนั้น เป็นเรื่องที่องคมมนตรีบางคนที่ไปทำ ท่านสองคนนี้แอ๊คทีฟการเมืองมาก ท่านก็ต้องทำใจว่า เมื่อท่านมาเล่นการเมือง ท่านต้องโดนการเมืองเล่น พล.อ.สุรยุทธ์นี้ ท่านอาจจะไม่พอใจผมที่ผมย้ายท่าน ผมโทร.หาท่านปลุกท่านประมาณตี 1 วันนั้น ผมไปส่งลูกไปอังกฤษ ก่อนเครื่องบินกำลังจะออก ผมโทร.หาเลยว่า ท่าน ผบ.ทำไมเคลื่อนย้ายกำลังทหาร ท่านก็บอกว่าไม่มีครับ เป็นการเคลื่อนย้ายกำลังธรรมดา เสร็จแล้วไม่นานก็ไปยิงพม่าตายไป 300 กว่าคน ผมก็เลยไม่รู้จะพูดอย่างไร การเคลื่อนย้ายกำลังเกิน 1 กองพล ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถามพี่จิ๋ว ก็ไม่ได้อนุมัติ แต่มาสักพัก จากนั้นก็ทำเรื่องของบประมาณเพราะนำน้ำมันสำรองของกองทัพไปใช้ ขอ 300 กว่าล้านบาท พี่จิ๋วมาอ้อนวอน ก็ต้องให้ และในที่สุดผมก็ต้องย้ายท่านขึ้นเป็น ผบ.สส. ผมเป็นคนทำงานหน้าที่เป็นหน้าที่ไม่มีอะไรเป็นส่วนต้ว จบเป็นจบ แล้วก็แล้วไป ผมเป็นคนอย่างนี้ อ้างชื่อ"บัง" โยงลอบสังหาร ที่นี้เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่รู้ทำไม ถ้าท่านจะยุ่งการเมืองท่านมาเล่นการเมืองไม่มีปัญหาเลย ผลพวงแห่งการแทรกแซงการประชุมที่บ้านคุณปีย์ ถนนสุขุมวิท เกิดกระบวนการหลายอย่าง ผมก็ถูกลอบสังหาร อันนี้ก็คนคงไม่กล้าพูด เนื่องจากเป็นคดีอาญา ผมถูกลอบสังหารด้วยปืนสไนเปอร์ 2 ครั้ง แต่โชคดีผมเปลี่ยนทิศจากเชียงใหม่ไปลำปาง และที่สนามหลวง เขาไปใช้ตึกคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ผมเลื่อนเวลาปราศรัยเร็วขึ้น จึงรอด ครั้งที่ 3 คือคาร์บอมบ์ ไปดักสนามบิน 2 ครั้ง และมาดักที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งมีการจับกุมได้ เท่าที่ผมถามมาคนที่อยู่เบื้องหลัง และไปตามเรื่องบ่อยๆ ชื่อนายบัง นี่เป็นกระบวนการถึงเป็นที่วุ่นวายทุกวันนี้ ปูดเสื้อเหลืองชอบอ้าง"เจ้านาย" จำได้ไหมวันที่ผมยุบสภา พรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับฝ่ายค้านบอยคอตการเลือกตั้ง คุณตั้งพรรคการเมืองมาบอยคอตการเลือกตั้งได้อย่างไร เกิดการฟ้องกันไปมา ในที่สุดก็ยุบพรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปัตย์ทำผิดไม่ยุบ ตุลาการรัฐธรรมนูญตั้งตอนไหน ก็ตั้งตอนปฏิวัติ และพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นดีเห็นงามด้วย ที่พูดวันนี้เพื่อจะให้จบ และหาทางออกว่าวันนี้ต้องพูดความจริง ต้องเรียนรู้ แล้วหลังจากนี้ก็จะมาดูว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไร ผมอยากเรียนว่าการที่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง มีการสนับสนุนกลุ่มนั้น แอนตี้กลุ่มนี้ จึงทำให้ประเทศไทยเกิดระบบที่ไม่เป็นธรรม สองมาตรฐานเต็มไปหมด ลองคิดดูว่านายกฯคนหนึ่งเซ็นยินยอมให้ภรรยาไปทำนิติกรรม ไปประกวดราคาซื้อที่ดินอย่างถูกต้อง ที่ดินนี้เป็นหนี้เน่าที่กองทุนฟื้นฟูขายอยู่เรื่อยๆ ศาลบอกว่าการซื้อชอบ คนซื้อก็ชอบ คนขายชอบ แต่ผมเป็นนายกฯเซ็นให้ภรรยาไปทำนิติกรรม และจ่ายเงินซื้อที่ไปเกือบ 800 ล้านบาท ติดคุก 2 ปี แต่ พล.อ.สุรยุทธ์มีบ้านบนเขายายเที่ยงเป็นป่าสงวนฯ บนยอดเขาเลย แต่ คตส.บอกว่าไม่มีอำนาจ ใครก็ไปทำอะไรไม่ได้ อันนี้ฟรี แต่นี่เสียตังค์เกือบ 800 ล้านบาท ถูกต้องหมด แต่เขายายเที่ยง เขาลูกเดียวกันนี้ร้านอาหารตาพรอยู่ตีนเขา ศาลชั้นต้นที่สีคิ้วสั่งจำคุก 2 ปี และศาลอุทธรณ์ก็ยืน วันนี้ตำรวจบอกผมมาว่าตำรวจทำสำนวนไม่ได้เลยในคดีผู้ต้องหาบุกรุกป่าตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ เพราะจับมาแล้วมันอ้างว่าบ้านเขายายเที่ยงบนยอดทำไมยังอยู่ได้ เขายายเที่ยงยังไม่ผิดเลย เสียหายไหม ระบบความยุติธรรมไม่มี ตำรวจบอกไม่รู้จะทำคดีอย่างไร สองมาตรฐานมีเยอะเหลือเกิน วิธีปฏิบัติต่อเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็เห็นเยอะ สีเหลืองเหรอทำอะไรก็ได้หมด ตั้งข้อหาแล้วก็ถอนข้อหา ถูกจับก็ได้ประกันตัว แถมยังบอกว่าด้วย 02 สั่ง ทำให้เจ้านายเสียหาย ผมไม่คิดว่าเจ้านายมายุ่งเรื่องพวกนี้ แต่ว่าไปอ้างเจ้า อ้างนายหมด เจ้านายเสียหายก็เพราะพวกนี้ วันนี้ต้องหยุดเพราะสถาบันกษัตริย์ต้องอยู่คู่กับสังคมไทย ต้องช่วยกันปกป้องแต่ไม่ใช่มาแสดงความจงรักภักดีจนเลยเถิดจนทำให้เสีย ความจงรักภักดีอยู่ที่การกระทำ ไม่ต้องแสดง ไม่ต้องพูด นี่เกิดขึ้นจากความเป็นสองมาตรฐาน ต้องรักษาสถาบันอยู่คู่สังคมไทย ตอนที่ม็อบสีเหลืองบุกยึดทำเนียบ คุณสมัครประกาศภาวะฉุกเฉิน มอบให้คุณอนุพงษ์ไป แต่ก็แบะๆๆ ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง ปลัดมหาดไทยก็ค้าน คนนั้นก็ค้าน ทำอะไรไม่ได้ ไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง แล้วพอยึดสนามบิน คุณสมชายเป็นนายกฯก็ประกาศภาวะฉุกเฉิน ก็ไม่กล้าสั่งทหาร ก็ไปสั่งตำรวจ ก็จะไปช่วยอย่างไร เมื่อทหารปลอมเป็นสีเหลืองอยู่ข้างใน เอาปืนเอาอะไรไปด้วย แล้วประเทศเจ๊งไปเท่าไหร่ เสียหายไปเท่าไหร่ ทำไมไม่พูดกัน ตะแบงอย่างนี้ ชนะการเมืองได้แต่ชนะหัวใจประชาชนไม่ได้ เพราะวันนี้ประชาชนไม่โง่ เขารู้หมด ไม่เช่นนี้ไม่ยอมเสียเงินกันเองขนกันมาชุมนุมหรอก เพราะเขารับไม่ได้กับความไม่ยุติธรรม ไม่ใช่หน้าด้านตะแบงกันไป ในเมื่อความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญยอดเยี่ยมมาก ยุบ 3 พรรคสืบพยานวันเดียว สืบเช้า บ่ายยุบ เพื่อให้ทัน 4 ธันวาคม ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงไม่ออกมหาสมาคม เพื่อให้ทันวันที่ 4 เลยยุบวันที่ 2 รีบยุบ 3 พรรคการเมือง คุณมีประสิทธิภาพขนาดนั้นเลยเหรอ ดูคุณสมัครไปทำกับข้าวออกทีวี ไปรับค่าออก 3,000 กว่าบาท กฎหมายไม่มีไปเปิดพจนานุกรม แล้วคนเป็นถึงนายกฯปลดกันง่ายๆ อย่างนี้เหรอ ระบบใครจะเชื่อถือประเทศไทย เขาบอกว่า Thailand is a joke อายเขาไหม บางกอกโพสต์ และเนชั่น บอกว่าผมฟูจิทีฟ (คนหนีคดี) ผมไปไหนเขาก็ต้อนรับผม เมื่อคืนเขาก็เอาตำรวจมานอนเฝ้าหน้าห้อง เขาไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เขาไม่เชื่อหรอกว่าคดีอย่างนี้ติดคุก อายเขาไหม นี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทย ผลัดกันเป็นรัฐบาลไม่ใช่เรื่องใหญ่ เแต่เป็นความช้ำชอกของประเทศไทย ความเสียหายของสถาบันเราต้องรักษาให้อยู่คู่กับสังคมไทย คือเป็นสถาบันภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นเรื่องสากล สุดท้ายไม่มีอะไรดีเลย เป็นประโยชน์ส่วนตัว องค์กรอิสระทั้งหลาย ท่านทั้งหลายต้องทำหน้าที่ ท่านต้องเลิกฟังและแอบอ้าง เพราะสถาบัน เป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ จริงๆ ศาลส่วนใหญ่เป็นคนดี แต่วันนี้ศาลบางคนยอมรับคำสั่ง ต่อไปบอกว่าพาผมเข้าเฝ้าฯซิ ของปลอมทั้งนั้น พระเจ้าอยู่หัวไม่มีเรื่องอย่างนี้ ท่านต้องรักษาสถาบันของท่าน ท่านไม่ต้องไปเชื่อใคร ขอให้ผมเป็นเหยื่อคนสุดท้าย พอแล้วเพื่อลูกหลาน เพื่ออนาคตลูกหลานของเรา มีระบบที่ดี คนนี้ดึงทีวุ่นวายกันหมด เสียหายหมด ประเทศไทยถูกลากถอยหลัง15ปี ป.ป.ช.ก็เหมือนกัน มีตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์อยู่ใน ป.ป.ช. ก็ขอให้ทำหน้าที่ป.ป.ช.เถอะ ระบบศาลเดียวก็เช่นกัน เป็นระบบศาลที่ยูเอ็นเขาไม่รับ ที่อื่นก็ไม่รับ เขาเลิกแล้ว เขาไม่เชื่อว่าคนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจแล้วจะให้ความเป็นธรรม ระบบศาลเดียวเป็นระบบไต่สวน เรื่องทหารกับการเมือง ป๊อกเอ๊ย ไอ้ตุ้ยเอ๊ย พาลูกน้องกลับที่ตั้งเถอะ ถ้าอยากเล่นการเมืองให้ออกมาเถอะ ถ้าเพื่อนเอาสถาบันมาเล่นการเมือง สถาบันจะถูกการเมืองเล่นไม่คุ้ม วันนี้ภารกิจของเพื่อนยังมีเยอะที่ภาคใต้ ยังไม่จบ มีข่าวทหารถูกตัดคอและยิงตาย บางทีตัดของลับไปทำมนต์ดำก็มี ไม่ต้องออกมาช่วยเขาตั้งรัฐบาลหรอก เลิกเถอะ อย่าเชื่อน้ำมนต์คนที่เคยออกไปจากผมเลย น้ำมนต์ดี ถ้าเพื่อนอยากเล่นการเมือง อย่าเอาสถาบันของเพื่อนไปเล่นด้วย เวลานี้เห็นใจว่าของบฯพันล้านไปให้ กอ.รมน. อ้างเศรษฐกิจพอเพียง แต่จริงๆ จะไปช่วยล้างสมองชาวบ้าน ระวังชาวบ้านไม่ให้ทหารเข้าหมู่บ้าน อย่าทำเลยเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของประชาชน อย่าคิดว่าพี่น้องในต่างจังหวัดเขาโง่นะ เขารู้เรื่องดีกว่าบางคน ปล่อยให้เขาคิดเองทำเอง ไม่ต้องไปครอบงำเขา วันนี้สิ่งที่หารเข้ามายุ่งการเมืองการปฏิวัติ มีการการเขียนรัฐธรรมนูญ 2550 ลากประเทศถอยหลังไป 15 ปี วันนี้เศรษฐกิจโลกทำให้ช้าไปอีก 7 ปี แล้วเมื่อไหร่ควาามทุกข์ยากของประชาชนจะพ้น จ่าย10ล้านแลกเก้าอี้รมต. เรื่องรัฐธรรมนูญ 2540 กับ 2550 เมื่อก่อนนี้การเมืองเราเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้ม บางพรรคมี ส.ส.5 คนก็สามารถข่มขู่นายกฯขาสั่น จะเอาตำแหน่ง เขาจึงร่างรัฐธรรมนูญ 2540 มาให้นายกฯมีความเข้มแข็ง แต่ปี 2550 ไปแก้จนได้รัฐบาลอ่อนแอง ไม่ต้องมีระบบพรรค ส.ส.สามารถรวมกลุ่มกัน เรื่องเอสเอ็มอี ท่านอภิสิทธิ์ไม่ต้องส่งเสริมที่ไหน แต่ไปส่งเสริมใน ครม.ลงทุนตอนพรรคพลังประชาชนถูกยุบ พรรคขนาดเอส มี ส.ส. 5 คน จ่ายคนละ 10 ล้าน หัวหน้าก๊วนได้เป็นรัฐมนตรี พรรคขนาดเอ็มก็จ่าย ตอนนี้ไปตั้งพรรคใหม่เป็นขนาดแอล เอานักฮั้วมาเป็นหัวหน้าพรรคก่อนเพื่อรออีแอบมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ผมก็เลยไม่รู้ว่าระบอบรัฐธรรมนูญ 2550 เป็นประโยชน์ประเทศตรงไหน เป็นผู้นำประเทศไปตกลงอะไรกับใครที่ไหนไม่ได้ เพราะจะผิด ม.190 ผมเคยนั่งประชุมกับรัฐมนตรีพม่า จนต้องไปพูดกับท่านตาน ฉ่วย ว่าให้ท่านไปประชุมเองเถอะ เพื่อจะได้อธิบาย ส่วนนายกฯพูดไม่ฟังหรอก เพราะเขาไม่กล้าตัดสิน ถามคนเดียว แต่ของเราต้องถามทั้งสภา และภาวะผู้นำทั้งในประเทศไม่มี จะแก้ที่มาขององค์กรอิสระก็ปิดประตูตีแมว ส.ว.ครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้ง ในที่สุดก็มีทั้งเอสเอ็มอี พันธมิตร ดอกไม้ประดับเพื่อให้หน้าตาดี ในที่สุดก็เป็นประชาธิปไตยตรงไหน ขอคืนให้คนไทยเถอะ ย้ำปฏิวัติเป็นสิ่งเลวร้าย ความขัดแย้งทั้งหมดเพราะเราไม่สามารถเล่นตามกติกา กฎหมาย เพราะมีคนแทรกแซงให้กติกา เราเกิดสองมาตรฐานตลอดเวลา แล้วต้องยอมรับว่าหลายระบบที่เกิดขึ้นเป็นของเน่ามาจากการปฏิวัติ ที่ผมเรียกว่าผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้เป็นพิษ ดังนั้น การปฏิวัติเป็นสิ่งเลวร้าย เราต้องเรียนรู้ว่าการปฏิวัติครั้งนี้เกิดเพราะการสร้างสถานการณ์และการปั่นป่วน ต้องการให้เกิดการย้ายข้างเปลี่ยนข้าง เมื่อไม่รู้จะย้ายอย่างไรก็เลยปฏิวัติ ผมไม่บอกนะว่าการปฏิวัติทำให้เกิดเศรษฐีใหม่ มียศ พล.อ. บางฝ่ายได้รับข้อกล่าวหายัดเยียดข้างเดียว ขณะที่อีกฝ่าย ทำอะไรก็ถูก อีกข้างผิดหมด พี่บรรหาร (นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย) มาร่วม ยังถูกป๋า งอนไม่ให้เข้าบ้านเลย แต่ตอนนี้คงให้เข้าบ้านแล้วเพราะไปร่วมกับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อนสื่อมวลชนเล่าสู่กันฟังว่า วันนี้ไม่มีแล้วฟรีดอม ก็หวังว่าจะใช้วิชาชีพอย่างเต็มที่ วันนี้ถามว่าวุ่นวายอย่างนี้จะเอาอย่างไร ก็ต้องมีกรรมการห้ามมวย ท่าน พล.อ.เปรมไม่มายุ่ง ท่านก็น่าจะเป็นได้ แต่วันนี้ท่านมายุ่งจนสงสัยว่า หรือว่าท่านต้องการตอบแทนพรรคประชาธิปัตย์ นี่คือสิ่งที่คนสงสัย ทำให้ท่านไม่สามารถเป่านกหวีด วันนี้ต้องขอร้องว่าท่านที่ถวายงานทั้งหลาย หยุดอ้างสถาบันได้แล้ว หยุดเถอะ และหยุดไปอ้างทำให้ท่านเสียหาย สังคมไทยต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์ ผมเคยกราบบังคมทูล คนไทยไม่ฟังกัน อย่างน้อย ผมกราบบังคมทูลด้วยความสัตย์จริง ยังมีรายละเอียดอีกเยอะ ผมมัวแต่ทำงานไม่ได้มีเวลาตอบโต้ แม้แต่ทีวีพูลยังเลือกภาพบางภาพไปออก ก็ตอบไม่ได้ นี่คือเข้าไปแทรกแซงตั้งแต่ผมเป็นนายกฯอยู่ แล้วผมก็ซวยผีซ้ำด้ำพลอย เรียกร้องสีแดงรวมตัว ผมก็เคยบวชเรียนก็เข้าใจเรื่องของกรรม ของบุญ ผมโดนผีซ้ำด้ำพลอยหลายเรื่อง ถูกปฏิวัติเสร็จ ลูกน้องเก่าก็ไปเพ็ดทูลว่าผมคิดจะล้มล้าง โอ้โห คนอย่างผมไม่เคยทะเยอทะยาน แต่ชอบทำงาน บ้างาน ถ้ามอบหมายให้ก็ทำเต็มที่ เพราะผมทำงาน ผมรักประชาชนรักประเทศ ผมก็ทำงานถวาย นำศักดิ์ศรี นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามทำ ไม่มีเวลาแก้ตัว แต่โดนใส่ความตลอดเวลา คนที่เคยอยู่ใกล้ชิดผมแท้ๆ ก็มาเพ็ดทูลเพราะหวังจะเป็นนายกฯ แต่เขาจองกฐินไว้แล้ว คุณสุรยุทธ์เขาจองไว้แล้ว แล้ววันนี้ก็ไม่พอนะครับ คนที่เคยอยู่กับผมก็ออกไปพูดอีกว่าที่อยู่กับผมทนไม่ได้เพราะผมจะล้มล้าง โธ่เอ๊ย เอ็งจะไปหาตังค์เอ็งก็บอกมาเถอะ อย่ามาอ้างข้า บาปกรรม ผมไม่เคยหวั่นไหวเพราะผมทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ขอบอกว่าผมโดนอย่างนี้ผมเจ็บ แต่ถามว่าผมต้องดิ้นขนาดไหน ผมปรับตัวของผมได้พอสมควรแม้จะอยู่ต่างประเทศ แต่ผมไม่ต้องการให้ตัวผมเป็นข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น แต่ต้องการให้บ้านเมืองกลับคืนสภาพโดยเร็วที่สุด หลักบอกว่า ถ้าไม่มีความมั่นคงก็สร้างความมั่งคั่งไม่ได้ แต่มั่นคงในที่นี้ไม่ใช่เรื่องมั่นคงของทหาร ที่มั่นคงคือซื้ออาวุธ และกุมอำนาจ แต่การเมืองมีเสถียรภาพ หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องมีความเป็นประชาธิปไตย นั่นคือการเมืองที่เรียกว่าความมั่นคง ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่กลับมา การแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ยาก ผมขอเชิญชวนพี่น้องมาช่วยกัน พี่น้องสีแดง ที่มารวมกันเพราะรักประชาธิปไตยใช่ไหม มองว่าถูกเขาขโมยไปใช่ไหม เราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาใช่หรือไม่ อยากเห็นความเป็นธรรมใช่หรือไม่ อยากเห็นการเลิกระบบสองมาตรฐานใช่หรือไม่ สีแดงจะผนึกกำลัง ถ้าความเป็นธรรมไม่กลับคืนมา สีแดงจะไม่มีทางที่จะหายไป ย้ำองคมนตรี-ทหารเลิกยุ่ง องคมนตรีต้องเลิกเล่นการเมือง ทหารก็อย่ายุ่งการเมือง พี่น้องเพื่อนทหารตำรวจส่วนใหญ่ไม่สบายใจที่เห็นลูกพี่มาเล่นการเมืองแต่ลูกพี่บางที่มันก็ต้องเอาตัวรอด แต่บางที่ไม่ใช่เพราะมันมันส์ พี่น้อง เพื่อน ส.ส.เพื่อไทย ไทยรักไทย พลังประชาชน ที่ถูกห้ามเล่นการเมือง อย่าเหนียม ถ้ารักประชาธิปไตย ถ้ารักความเป็นธรรม ท่านคือเหยื่อคนหนึ่งที่ถูกความไม่เป็นธรรมรังแก ขอให้ขึ้นเวทีเสื้อแดงได้แล้ว ไม่ต้องมาเหนียม เวทีเสื้อแดงเต็มทั้งประเทศ แล้วพี่น้องที่มีกำลัง ถ้าคิดถึงอนาคตประเทศไทยคิดถึงลูกหลานต้องมารวมพลังกันจนกว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงจะกลับคืนสู่ประเทศไทย แล้วจนกว่าระบบสองมาตรฐานจะถูกยกเลิก และจนกว่าไม่มีสถาบันใดที่เราเคารพนับถือมายุ่งการเมือง อย่างสถาบันองคมนตรีไม่มายุ่งการเมือง คุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่ควรไปยุ่งกับผู้ใหญ่ คนเป็นอดีตนายกฯไม่ใช่เด็กและองคมนตรี ผมเคารพทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ แต่บางท่านมาเล่นการเมือง โดยเฉพาะมาเล่นการเมืองกับผม ผมต้องเล่นการเมืองด้วย ไม่มีกฎหมายข้อไหนบอกว่าองคมนตรีเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ ไม่ใช่ หลายคนก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเก่าของผม ผมก็ยังยกมือไหว้เขาเมื่อผมพ้นจากตำแหน่ง แต่ว่าการให้เกียรติ แต่การให้เกียรติต้องให้สองฝ่าย แต่การมาเล่นการเมืองอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ที่การเมืองจะไปเล่น แล้วจะมีทางออกอย่างไร รัฐธรรมนูญ 2550 ที่เกิดทำให้เกิดเอสเอ็มอี คือไปประกอบธุรกิจการเมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง ผมได้รับโทรศัทพ์จากเพื่อนส.ส.จากประเทศในสหภาพยุโรป บอกว่าตามกระทรวงเวลานี้กินกันจนไม่รู้ว่า เหมือนกับว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้ รีบตะกรุมตระกรามกิน แต่นี่คือจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ ที่ทำให้เกิดก๊กก๊วนต่อรอง ผมเห็นใจคุณอภิสิทธิ์ เหมือนคนขาดภาวะผู้นำ ใครจะเอางบฯอะไรก็ต้องประเคนให้ โดนกลุ่มพันธมิตรที่เห็นแล้วว่าได้รับตำแหน่งกันถ้วนหน้า คนที่เคยต่อสู้มานั่งกับเสื้อแดงวันนี้ก็มี เราต้องเรียนรู้จากความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก และหวังว่าการปฏิวัติ 19 กันยายนให้เป็นปฏิวัติครั้งสุดท้าย มันทำลายอนาตลูกหลาน 3 ปีประเทศไทยไม่มีอะไร ตอนนี้ตกงานทุกวันๆ ละหลายพันคน ปี 25552 คนไทยจะตกงานไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน เรามีปัญหากันเองจนทำให้เราเจ๊ง ปิดสนามบินทำให้เกิดปัญหา และปิดทำไม ไม่ใช่พวกพธม.ธรรมดาทำ ถ้าไม่ใช่ทหารเข้าไปยุ่ง และถ้าไม่มีใครแอบอยู่ข้างหลัง หากไม่มีใครแอบสิ่งหรือให้ยาโด๊บไม่มีใครกล้าหรอก แนะทางออกให้ยุบสภา-แก้รธน. ทางออกก็คือเราต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ วันนี้ที่ฟ้องกันไปมาเพราะกลัวการล้างแค้น ไม่มีใครยอมใคร ถ้าไม่เป่านกหวีดหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่ โดยนายอภิสิทธิ์ซึ่งมาเป็นนายกฯเหมือนมาดาร์กัสกา ที่ทหารปฏิวัติเอาเด็กอายุ 30 กว่ามาปกครอง แล้วไม่มีใครรับรอง ของเราถ้าต้องการให้เกิดกระบวนการที่ถูกต้อง ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ดังนั้นนายอภิสิทธิ์ต้องยุบสภา เลือกตั้งใหม่ แล้วกลับมาแก้รัฐธรรมนูญ เอาปี 2540 เป็นตัวตั้ง แล้วปรับแก้ที่จำเป็น และให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง เป็นธรรม ทหารกลับกรมกอง ทุกฝ่ายกลับที่ตั้ง เป่านกหวีดเริ่มกันใหม่ เรื่องที่ฟ้องกันไปมาคงต้องยกเลิก แต่พอล่อกันนัวเนีย เล่นข้างเดียวคงไม่มีใครยอมใคร จึงต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้เริ่มเหมือนเลือกตั้งใหม่เหมือน 2 เมษายน 2548 แล้วไปแข่งขันกัน โดยผมไม่ลงเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์จะได้สบายใจ แต่ขอให้กรรมการพรรคไทยรักไทยทั้ง 111 ลง เพราะนักการเมืองคุณภาพเริ่มหายไป จากที่โดนน็อคทีละชุด คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีทางออกให้ประชาชน ........... Photobucket..... อย่างไรก็ดีในปี 2552 นี้ ให้กำลังใจกับชาวไทยทุกคนร่วมกับสากลโลก ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะโลกร้อน ด้วยกันต่อไป โชคดีมีชัยครับชาวโลก.......Photobucket
Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket

คลิก Link ทำนายดวงกับกุมารทอง
ทดสอบไอคิว คลิกข้อ 1 - 39 เลือก A - H จบแล้วคลิก Menu เลือก Submit เพื่อประเมินผล IQ ของคุณ ?
Photobucket Clik Link คนชอบ GAME Photobucket Photobucket
GAME สบาย ๆ " คลายสมอง อย่าให้มันทำลายสมอง นะครับ "
Red Code Game
Defend your mothership as you shoot the incoming waves of aliens. Upgrade weapons to last…
More Action Games
ชมคลิปฟุตบอล ไทย - อิหร่าน ....เชียร์ไทย....ไทยแลนด์ สู้ สู้ สู้....สร้างฝันไทยไปบอลโลก " ถึงอย่างไรก็ไทยแลนด์ " ( บอลนอกแค่สะใจ แต่บอลไทยอยู่ในสายเลือด ) ให้กำลังใจ... ขอพื้นที่มุมส่วนนี้ไว้ติดตามผล นัดการแข่งขันล่าสุด ของนักกีฬาทีมชาติไทย Thailand....
Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
เราขอสนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกาย ร่างกายจะได้แข็งแรง เป็นภูมิคุ้มกันการเจ็บป่วยนะครับ !
Photobucket
วันนี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยัง ?
Photobucket Photobucket
ติดตามบทความ และเนื้อหาสาระในครั้งต่อไป มีข้อมูลผิดพลาด ประการใด ต้องขออภัยใน ณ. โอกาสนี้ ขอขอบคุณ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ
billy & chalee. ,ส่งเมล billy_chalee@ymail.com

Photobucket

Photobucket Photobucket
ขอได้รับคำขอบคุณจาก Blog.Billy&Chalee.ที่เข้ามาเยี่ยมชม และติดตามเนื้อหาสาระต่อไปจากเรา

คลิก Link เพื่อดู วันมาฆบูชา และวันสำคัญทางพุทธศาสนาผ่านบทความ Blog Billy&Chalee ครับ
บอกรักกันทั่วโลก ทุกภาษา
Photobucket


Arabic :Ana Behibak (To Male)
Arabic :Ana Behibek (To Female)
Assamese : Moi Tomak Bhal Pau

Bengali : Ami Tomay Bhalo bashi
Bolivian : Quechua Qanta Munani
Bulgarian: Obicham Te
Burmese: Chit Pa De

Cambodian: Bon Sro Lanh Oon
Canadian: Sh’teme
Catalan: T’estim Molt
Cebuano: Gihigugma Ko Ikaw.
Chinese: Wo Ie Ni
Corsican: Ti Tengu Cara (To Female)
Corsican: Ti Tengu Caru (To Male)
Croatian: Ljubim Te
Czech: Miluji Te

Danish: Jeg Elsker Dig
Dutch: Ik Hou Van Jou

Ecuador: Quechua Canda Munani
Esperanto: Mi Amas Vin
Estonian: Mina Armastan Sind

Farsi: Tora Dust Midaram
Farsi (Persian): Doostat Daram
Filipino: Mahal Kita
Finnish: Mina” Rakastan Sinua
Flemish: Ik Zie Oe Geerne
French: Je T’aime

German: Ich Liebe Dich
Greek: S’ Agapo
Gujarati: Hoon Tane Pyar Karoo chhoon

Hebrew: Ani Ohev Otach (to Female)
Hebrew: Ani Ohevet Otcha (to Male)
Hindi: Mai tumse Pyar karta hoon (to Female)
Hindi: Mai tumse Pyar karti hoon (to Male)
Hungarian: Szeretlek

Icelandic: Eg Elska Thig
Indonesian: Saja Kasih Saudari
Irish: Taim I’ Ngra Leat
Italian: Ti Amo (Relationship/Lover/Spouse)

Japanese: Kimi O Ai Shiteru

Kannada: Naanu Ninnanu Preethisuthene
Kiswahili: Nakupenda
Korean: Tangsinul Sarang Ha Yo

Latin: Te Amo
Latvian: Ess Milu Tevi
Lisbon: Gramo-Te Bue’, Chavalinha
Lithuanian: Tave Myliu (Ta-Ve Mee-Lyu)

Macedonian: Sakam Te!
Malay/Indonesian: Aku Sayang Enkow
Malayalam: Njyaan Ninne’ Preetikyunnu
Marathi: Me Tujhashi Prem Karto (to Female)
Marathi: Me Tujhashi Prem Karte (to Male)

Norwegian: Jeg Elsker Deg (Yai Elske Dai)

Persian: Tora Dost Daram
Polish: Kocham Cie
Portuguese (Brazilian): Eu Te Amo
Punjabi: Mai Taunu Pyar Karda

Romanian: Te Iu Besc
Russian: Ya Vas Liubliu

Serbian: Lubim Te
Serbo-Croatian: Volim Te
Sinhalese: Mama Oyata Adarei
Slovak: Lubim Ta
Spanish: Te Quiero
Sri Lankan: Mama Oyata Arderyi
Swahili: Naku Penda (the person’s name follows)
Swedish: Jag A’Lskar Dig
Swiss-German: Ch’ha Di Ga”Rn
Syrian/Lebanese: Bhebbek (to Female)
Syrian/Lebanese: Bhebbak (to Male)


Tamil: Nan Unnai Kaathalikkiren
Telugu: Neenu Ninnu Pra’mistu’nnanu
Thai: Ch’an Rak Khun
Tunisian: Ha Eh Bak
Turkish: Seni Seviyo*Rum (* means O)

Ukrainian: Ja Tebe Kokhaju (true love)
Urdu: Mujhe Tumse Mohabbat Hai


Vietnamese: Em Ye’U Anh (to Man)
Vietnamese: Anh Ye’U Em (to Woman)
Vulcan: Wani Ra Yana Ro Aisha


ขอความหวัง ความรักที่ชาวโลกมีให้แก่กัน อยู่ในโลกใบเดียวกัน โลกสลายก็ตายกันทั้งหมด มาแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น อะไรกัน อายุคนแสนสั้น รักกันไว้นะครับชาวโลก เริ่มต้นเอาใจใส่ ต่อสิ่งที่มีชีวิต ผลกระทบที่จะเกิดกับโลกเรา ลดภาวะโลกร้อน สงครามยาเสพติด มลพิษ ป่าไม้ สัตว์ป่า ควรดูแลเอาใจใส่ จักเกิดขึ้นได้ ก็คือเราต้องรู้จักรักกัน “ ...บอกรักกันทั่วโลกครับ.... ”

................................................................................................
Web link billy&chalee ภูมิใจนำเสนอ ประโยชน์และเนื้อหาสาระ คลิก link สีทองด้านล่าง
BILLY & CHALEE 1 - 9 ตัวย่างคลิ๊ก ที่ข้อความ..สีทอง..ได้เลย ไม่มีสัญลักษณ์ที่ Mouse ครับ Photobucket
1.ลงชื่อ ร่วมแสดงความยินดีกับ 37 ปีรามคำแหง คลิก link
BILLY & CHALEE 1
2.ใส่ข้อมูล หางาน หาอนาคต คลิก link
BILLY & CHALEE 2
3.โทรศัพท์สายด่วนประจำบ้าน คลิก link
BILLY & CHALEE 3
4.แค่ใส่ชื่อเรา เขาจะทำนายดวง คลิก link
BILLY & CHALEE 4
? ? ? ? ?
Photobucket
5.เรื่องน่ารู้ ดูสิ ! อัศจรรย์จริง ๆ ในโลกเรา คลิก link
BILLY & CHALEE 5
6.ใส่ชื่อ ระบบการตรวจสอบทะเบียนชื่อสกุล คลิก link
BILLY & CHALEE 6
[0][1][2][3][4][5][6][7][8][9]
Photobucket Photobucket
7.ผลฟุตบอลทั่วโลก คลิก link
BILLY & CHALEE 7
8.สะเทือนใจ คนไทยทำร้ายกันเอง คลิก link
BILLY & CHALEE 8
9.ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นผลรางวัล คลิก link
BILLY & CHALEE 9
อื่นๆ อีกมากมาย !
Photobucket
999.Web link เนื้อหาสาระ และความบรรเทิง ต้องเปิดครับ !
BILLY & CHALE 999
Hot News Update ! ! ! ! !
วัน By One. Hot Issue ข่าวเด่นประเด็นร้อน UPDATE News Monitor By Matichon และอื่น ๆ โปรดติดตาม
****BILLY& CHALE วัน By One*****
5959.มารู้จัก.นายบิลลี ชาคริต เมืองนาม ผ่าน Blogger
BILLY & CHALE 5959.เขานี่แหละแมงมุม เส้นใยแห่งการเชื่อมโยงองค์ความรู้ KM.

อบรมโครงการ คลิก Link Training By Chakrit.swf Photobucket
download บทความ เอกสาร และ Presentation ได้ใน Blog ท้ายบทความ billy & chalee

Photobucket
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ และกับทุกเทศกาลวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในปีนี้ครับ
Photobucket
ขอให้โชคดี และปลอดภัยจากการเดินทาง
Photobucket
เมาไม่กลับ ด้วยความปรารถนาดีจาก...
บิลลี่ แอนด์ ชาลี , บิลลี่ เดอะ ชาคริต 2010
Good bye ...So Lucky to you

Photobucket

Photobucket ร่วมแสดงความคิดหาทางออกให้กับการเมือง กับเมืองนาม สิ่งแวดล้อม และเศรฐกิจไทย คลิ๊กLink Comment การเมือง กับเมืองนาม

Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add billy&chalee's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.