All Blog
TOEFL-IELTS -TOEIC เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค กลุ่มย่อยมีกรอบมาตรฐานการสอนที่ชัดเจน
TOEFL-IELTS -TOEIC เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค กลุ่มย่อยมีกรอบมาตรฐานการสอนที่ชัดเจน
จุดเด่น:
-เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค แบบสดทุก Parts กับกลุ่มย่อย
-อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ตามที่ตนถนัด
-ไม่จับครู..เพียงคนเดียวมาสอนเพราะไม่เกิดประโยชน์ “NO One Perfect”
-รับรองผลคะแนนสอบหากสอบไม่ผ่าน...สามารถกลับมาเรียนใหม่ฟรี
-ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนในเวลาอันรวดเร็ว
------------------------------------------------------
Promotion หลักสูตรที่เปิดสอนในเดือนนี้!!
(1) TOEIC Group 48-54 ชม. เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค แบบสดทุก Parts กับกลุ่มย่อย
(2) TOEIC Private/ Buddy(จับคู่): เลือกเวลาเรียนตามต้องการ ระยะเวลา 30-45-54 ชม
(3) IELTS Private/ Buddy(จับคู่): เลือกเวลาเรียนตามต้องการ ระยะเวลา 30-45-54 ชม.
(4) TOEFL Private/ Buddy(จับคู่): เลือกเวลาเรียนตามต้องการ ระยะเวลา 30-45-54 ชม.

------------------------------------------------------
***การวิเคราะห์ผู้เรียนที่เราจัดทำขึ้น***
การวิเคราะห์ผู้เรียน ที่ TCIAP คำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้:
*1. ธรรมชาติของผู้เรียน เป็นเงื่อนไขของการเรียนรู้ จะมีองค์ประกอบที่มีความแตกต่างกัน ถ้ามองในเชิงปรัชญา ธรรมชาติของผู้เรียนจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปตามสภาพของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา วิธีคิด ค่านิยมและความเชื่อ มองในด้านจิตวิทยาพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุการเรียนรู้ของผู้เรียนจะมีความแตกต่างกัน รวมทั้งในทางสังคมด้วย จึงจำเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องคำนึงและวิเคราะห์ความแตกต่างให้ครอบคลุมทั้งด้านปรัชญาและจิตวิทยาพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ดังแผนภูมิแสดงองค์ประกอบธรรมชาติของผู้เรียนในหน้าถัดไป
*2. ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้เดิม ผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่เหมือนกันแม้จะผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์เดียวกัน ทั้งนี้เพราะผู้เรียนได้รับการ อบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว มีธรรมชาติและศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเป็นพื้นฐานซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ใหม่
*3. วิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ (Learning Styles) ของผู้เรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งเดวิค คอล์ป (David Kolb) ได้แบ่งคนตามวิธีการเรียนรู้ไว้ 4 รูปแบบ ดังนี้
(1) ผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้จากจินตนาการของตนเอง โดยอาศัยความสามารถในการรับรู้และการสร้างจินตนาการต่าง ๆ ขึ้นเอง สามารถไตร่ตรองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม ผู้เรียนกลุ่มนี้จะทำงานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องการความคิดหลากหลาย เช่น ในการระดมสมอง ผู้เรียนกลุ่มนี้จะให้ความสนใจแก่บุคคล สังคม วัฒนธรรมต่าง ๆ เหมาะที่จะเรียนรู้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการใช้อารมณ์ จินตนาการ ผู้เรียนกลุ่มนี้จะมีความเก่งทางด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นผู้มีแนวคิดอเนกมัย (Diverger)
(2) ผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ที่หนักไปในทางการคิดวิเคราะห์หรือซึมซับ (Assimilator) มีความสามารถในการสรุปหลักการ สนใจในทฤษฎีต่าง ๆ ให้ความสนใจกับประสบการณ์จริงค่อนข้างน้อย แต่สนใจในหลักการเชิงนามธรรมก่อน ไม่ชอบลงมือปฏิบัติและมักไม่คำนึงถึงการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนกลุ่มนี้ควรจะเรียนรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และในสาขาที่เกี่ยวกับการวิจัยต่าง ๆ
(3) ผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ที่เป็นเอกนัย (Coverager) หนักไปในทางการใช้สามัญสำนึก ชอบนำแนวคิดที่เป็นนามธรรมไปปฏิบัติ สามารถสรุปวิธีที่ถูกต้องที่สุดเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหามากกว่าใช้อารมณ์ ชอบทำงานกับวัตถุมากกว่าบุคคล มักสนใจเรียนรู้เฉพาะเจาะจงในสิ่งใดโดยเฉพาะและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ผู้เรียนกลุ่มนี้เหมาะที่จะไปเรียนรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
(4) ผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้แบบปรับปรุง (Accomodator) หนักไปในทางการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาจากการปฏิบัติของตนเอง เป็นผู้เรียนที่ชอบลงมือปฏิบัติ ชอบทดลอง จะทำงานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้การปรับตัว เป็นนักแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ตนคิดขึ้นเอง ซึ่งได้มาจากการคิดค้น ลองผิดลองถูก ชอบทำงานกับบุคคล คนกลุ่มนี้จะมีพื้นฐานในสาขาที่ต้องการประยุกต์ และใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น นักบริหาร นักการตลาด และพนักงานขาย เป็นต้น

***คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนและปรึกษาของเรา *****
(1) Dr. Warothai Ph.D. (English) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.
(2) Dr. สุจีรา: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao University
- Trainer & Speaker: CITIBANK, US Embassy in Bangkok and in Chiangmai
(3) Dr.ประทีป: Ph.D candidate in Economic @ University of New England
- Thai Translator in “The Shan State” for the 1st draft for economic and social history
(5) อ. กรานต์: Instructor @ สถาบันการบินพลเรือน, สังกัดกระทรวงคมนาคม
- Master of Science (Logistics) @ AUSTRALIA.
- Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.
(4) อ. Art: Ongoing Doctor of Philosophy in Development Education @ Chulalongkorn University
- Master of Education Management, University of Victoria @ Canada
(6) อ. อ้อม: M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma
- University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor Society.
- University of TEXAS at Arlington, Arlington, TX @ USA.
(8) อ.Ark: Master of Translating & Interpreting(High Distinction), Macquarie@ AUS
(7) อ.แซน: Master of Science in International Hospitality @ Leeds Metropolitan University @ UK.
(9) อ. กิ๊ฟ: Instructor @ สถาบันการบินพลเรือน , อดีตสจ็วต Qatar Airways,
-Master of Operation Management และ Qatar Aerospace Training
(10) อ. ฮัก: Master of Accountancy, Blacksburg , Virginia @ USA
(11) อ.แอม : Master of Science , University of Wastminster, London @ UK
- Computer Programming , Toronto @ Canada
(12) อ. ฐิชา: MTV Network (MTV NEWS), New York, U.S.A
- Master of Arts, New York University @ New York, USA
(13) อ.นุ่น: Master of Art in English Languages Studies and Methods @ Warwick, UK
Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn
(14) อ. โด่ง:Master of Commerce,University of Melbourne @ AUS
Australian Development Scholarship (ADS)
(15) อ. ต๊อบ: Master of Seceice (MIS), University of TEXAS @ USA.
(16) อ. หนูน้อย : Flight Attendant @ Emirates Airline
(17) อ.แจน : ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ,ป. โท อักษรศาสตร์ @ จุฬา
(18) อ.โอ๊ค : ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ,ป. โท อักษรศาสตร์ @ จุฬา

***********************
ข้อมูลเพิ่มเต็ม: //www.tciap.com
สาขา BTS Station @ สนามเป้า, ลาดพร้าว ซอย 5/1 และ In-house Training
(สายตรง): 08-53684630, 08-36970111


Create Date : 03 กันยายน 2551
Last Update : 3 กันยายน 2551 12:20:09 น.
Counter : 344 Pageviews.

0 comments

TOEIC Point
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]TOEIC แบบใหม่ พิชิต 750 ส่งสอบ Free !! + ส่งครูสอบรอบอาเซียน !! เพื่อรองรับ AEC วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิคข้อสอบทุกรูปแบบ TOEIC Authorize + เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค ติดขอบสนามส่งครูไปสอบทุก week