Group Blog
 
All Blogs
 
การทำจิตให้ตั้งเป็นสมาธิพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


พระพุทธเจ้าผู้ทรงไม่หวั่นไหวทั้งพระกายพระจิตทุกเวลา ทุกสถานการณ์ที่ทรงเผชิญ ได้ทรงแสดงธรรมเหตุแห่งความไม่หวั่นไหว ปรากฏในพุทธภาษิตที่แปลความว่า “สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดอบรมบริบูรณ์ดีแล้ว ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหว”


จิตนั้นเป็นความสำคัญ การปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นต้องปฏิบัติให้ถึงจิต จึงจะเป็นผลสำเร็จ ศีลสมาธิปัญญา ก็ต้องปฏิบัติให้ถึงจิต จึงจะเป็นศีลสมาธิปัญญา แม้จะเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น สติ สัมปชัญญะ ขันติ โสรัจจะ ก็ต้องปฏิบัติให้ถึงจิต จึงจะเป็นสติสัมปชัญญะ เป็นต้น


การปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติให้ถึงจิต และการจะปฏิบัติธรรมให้ถึงจิตได้นั้น จิตจะต้องตั้ง ถ้าจิตไม่ตั้ง คือจิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย กุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ในจิตได้ เหมือนมือที่แกว่งไปมา ของย่อมตั้งอยู่ในฝ่ามือไม่ได้ ต้องหล่นตกไป ต่อเมื่อมือนิ่งอยู่ ของบนฝ่ามือจึงจะตั้งอยู่ได้ จิตสามัญนั้นไม่นิ่ง จึงจำเป็นต้องปฏิบัติทำจิตให้นิ่ง คือให้ตั้ง หรือให้เป็นสมาธินั่นเอง ไม่ให้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย


ในการทำจิตให้ตั้งเป็นสมาธิต้องอาศัยสติ สำหรับระลึกกำหนดอยู่ในที่ตั้งข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน อานาปานสติ คือความระลึกกำหนดข้อหนึ่ง อานาปานสติเป็นสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก นั่นก็คือ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตั้งของสติ เป็นที่ระลึกกำหนด เมื่อจิตตั้งกำหนดอยู่ได้ ความที่กำหนดนั้นก็เป็นตัวสติ ความที่ตั้งอยู่ได้นั้นก็เป็นตัวสมาธิ ดังนี้ที่เรียกว่าจิตตั้ง ดังนั้นจิตจะตั้งเป็นสมาธิได้จึงต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งสติประกอบกันอยู่ สติเป็นตัวกำหนด สมาธิเป็นตัวตั้ง จะตั้งได้ก็ต้องกำหนดในที่ตั้ง และจะกำหนดในที่ตั้งได้ก็ต้องมีความตั้งจิต สติและสมาธินี้จึงต้องอาศัยกัน


ในการปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิต้องมีความเพียรพยายาม ต้องไม่ละความเพียรพยายามและต้องมีความรู้คุมตัวเองอยู่เสมอ อันความรู้ที่คุมตัวเองนี้เรียกว่าสัมปชัญญะ ซึ่งหมายถึงความรู้ในอิริยาบถความเคลื่อนไหวทั้งของกาย และทั้งของใจ รู้อิริยาบถของกายก็คือยืนก็รู้ว่ายืน เดินก็รู้ว่าเดิน นั่งหรือนอนก็รู้นั่งหรือนอน รู้อิริยาบถของจิต ก็คือจิตคิดไปอย่างไรก็รู้ จิตหยุดคิดเรื่องอะไรก็รู้ จิตสงบก็รู้ จิตไม่สงบก็รู้ ในการทำจิตให้ตั้ง ต้องมีสติมีสมาธิและมีสัมปชัญญะพร้อมดังนี้ และต้องคอยกำจัดคือคอยสงบความยินดีความยินร้ายๆ ต่างๆ ที่เข้ามาดึงจิตไม่ให้กำหนดอยู่ในที่ตั้ง เช่นที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก


พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอานาปานสติ สติกำหนดลมหายใจเข้าออกคือ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกยาว ก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกยาว หายใจเข้าหายใจออกสั้น ก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกสั้น ศึกษาคือสำเหนียกว่าเราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้า เราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจออก ศึกษาว่าเราจักสงบรำงับกาย สังขาร เครื่องปรุงกาย หายใจเข้าเราจักสงบรำงับกายสังขาร คือเครื่องปรุงกาย หายใจออกเราจักสงบรำงับกายสังขาร คือเครื่องปรุงกาย ดั่งนี้


นี้เป็นหัวข้อการปฏิบัติทำอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ส่วนวิธีปฏิบัติที่ใช้ส่าหรับประกอบเข้าเป็นคำสอนของเกจิอาจารย์ คืออาจารย์บางพวก ซึ่งการจะพอใจในวิธีปฏิบัติของอาจารย์พวกไหน ก็ควรต้องให้อยู่ในหลักแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ เพื่อการปฏิบัติทำสมาธิในพุทธศาสนาจะได้เป็นไปโดยถูกต้อง


หลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้น เริ่มต้นแต่แสวงหาที่สงบสงัด จะเป็นป่าเป็นโคนไม้เป็นเรือนว่างก็ตาม หรือไม่ก็ต้องสร้างป่าสร้างโคนไม้สร้างเรือนว่างขึ้นในใจ คือทำจิตให้ว่าง ไม่ใส่ใจถึงบุคคล เสียง หรือสิ่งอื่นที่อยู่โดยรอบ การทำจิตให้ว่างได้ดังนี้ก็จะสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สำคัญกว่าไปอยู่ป่าอยู่โคนไม้ อยู่ในที่สงบสงัดแต่จิตยังวุ่นวาย ซึ่งจักทำสมาธิไม่ได้ เพราะฉะนั้นแม้จะได้ที่ว่างข้างนอก ก็ต้องสร้างที่ว่างข้างในด้วย หรือแม้ไม่มีที่ว่างข้างนอก สร้างที่ว่างข้างในได้ก็ได้เหมือนกัน


ดังนี้ก็ปฏิบัติทำสมาธิได้ คือทำสติรวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ ยาวก็รู้ สั้นก็รู้ ทำเพียงเท่านี้ก่อน และเมื่อจิตรวมเข้ามาได้ ยาวหรือสั้นจะปรากฏขึ้นเอง คือยาวหรือสั้นปรากฏขึ้นก็แปลว่าจิตรวมเข้ามาแล้ว คือจิตรวมเข้ามาที่กายนี้แหละ ไม่ใช่รวมเข้าที่ไหน เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ให้จิตรวมอยู่ในขอบเขตนี้และเมื่อจิตรวมอยู่ในขอบเขตนี้ สติก็จะกำหนดได้ว่าหายใจเข้าอยู่ หายใจออกอยู่ และจะรู้อิริยาบถของกายได้ รู้อิริยาบถของใจได้ เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เป็นอันว่าได้เริ่มรู้กายทั้งหมด คือกายเนื้อกายใจนี่แหละ


ความรู้ในกายทั้งหมดเป็นความรู้ตามที่กายและใจเป็นไป ไม่ใช่การปรุง ต้องระวังไม่ให้ปรุง ไม่ให้เกิดตัณหา ไม่ให้ความดิ้นรนทะยานอยากอย่างใดอย่างหนึ่งเกิด ต้องไม่อยากหายใจให้แรง ไม่อยากหายใจให้เบา ความอยากเป็นตัณหา อยากได้สมาธิเร็วก็เป็นตัณหา อยากเลิกทำสมาธิเร็วก็เป็นตัณหา เมื่อยขบเจ็บปวดที่นั่นที่นี่ ยึดอยู่ในความรู้สึกนั้นก็เป็นตัณหา อยากเห็นนั่นเห็นนี่ก็เป็นตัณหา จิตส่งออกนอกกายก็เพราะตัณหาดึงออกไป ตัณหาเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องปรุงทั้งนั้น รวมเข้าในคำว่ากายสังขาร เครื่องปรุงกาย จึงต้องคอยสงบคือสงบตัณหานั่นเอง ทำจิตให้เป็นอุเบกขา คือเข้าไปเพ่งเข้าไปรู้ แต่ไม่ยึดอยู่ในสิ่งที่รู้ ทำความรู้อยู่เท่านั้น กายเป็นอย่างไรก็รู้ จิตเป็นอย่างไรก็รู้ หายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรก็รู้ ให้รวมจิตไว้ข้างใน ไม่ให้ออกไปข้างนอก


ดั่งนี้เป็นการสงบกายสังขาร เครื่องปรุงกาย จิตก็จะสงบยิ่งขึ้น กายก็จะสงบยิ่งขึ้นจนถึงเหมือนอย่างไม่หายใจ เช่นทีแรกนั้นการหายใจเป็นปกติเช่นที่เรียกกันว่าหายใจทั่วท้อง คือหายใจลงไปจนถึงท้อง ท้องพองขึ้นยุบลงในขณะหายใจเข้าออกก็เป็นปกติ แต่เมื่อจิตและกายสงบขึ้นๆ อิริยาบถที่หายใจนี้ก็จะละเอียดเข้า จนเหมือนอย่างว่าหายใจอยู่เพียงทรวงอก ไม่ลงไปถึงท้อง ท้องเป็นปกติ ไม่พองไม่ยุบ และเมื่อละเอียดเข้าอีกๆ ก็เป็นเหมือนอย่างว่าหายใจอยู่เพียงปลายจมูก ไม่ลงไปถึงทรวงอก แผ่วๆ อยู่เพียงปลายจมูกเท่านั้น และเมื่อสงบเข้าอีก แผ่วๆ นั้นก็จะไม่ปรากฏ เหมือนหายไปเลย ไม่หายใจ อันที่จริงนั้นไม่ใช่ไม่หายใจ หายใจ แต่การหายใจนั้นละเอียดเข้า ละเอียดเข้า ละเอียดเข้า ไม่ควรต้องเกิดความกลัวว่าจะตายเพราะไม่หายใจ


ดังที่บางคนแสดงว่าเคยได้ถึงจุดนี้ เกิดกลัวขึ้นมา ก็เลยต้องเลิกทำ เมื่อจิตสงบตั้งอยู่ภายใน กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ก็เป็นอันว่าจิตได้สมาธิชั้นกายานุปัสสนา พิจารณากาย ในการปฏิบัตินี้ต้องอาศัยวิตกกับวิจาร , วิตก ความตรึก คือนำจิตให้ตั้งอยู่ในที่ตั้งของสมาธิ หรือที่เรียกว่าอารมณ์ของสมาธิ คือลมหายใจเข้าออก , วิจาร ความตรอง คือประคองจิตให้ตั้งอยู่ ไม่ให้ตกจากอารมณ์ของสมาธิ โดยที่จิตเต็มไปด้วยนิวรณ์ อันหน่วงจิตให้ออกจากที่ตั้งคืออารมณ์สมาธิ การทำสมาธิแรกๆ จึงเหมือนจับปลาขึ้นจากน้ำ ใครๆ ก็เป็นเช่นนี้ในการปฏิบัติทำสมาธิทีแรก ที่ยังไม่ได้ผล


เมื่ออาศัยวิตกวิจารจับจิตตั้งไว้ในอารมณ์สมาธิ และคอยประคองไว้ให้อยู่ด้วยความพยายาม จิตก็จะตั้งอยู่ได้นานขึ้นเป็นลำดับ อันเครื่องที่จะจับจิตมาตั้งและเครื่องสำหรับประคองไว้ คือสติ ความกำหนด ความระลึกรู้ ใช้สติ ทำสติ เมื่อเผลอสติ จิตตก ได้สติ ก็ตั้งขึ้นใหม่ ประคองไว้ เผลอสติอีก จิตตกอีก ก็จะตั้งขึ้นอีก ประคองต่อไปอีก สมาธิที่ได้รับทีละเล็กละน้อยจะขับไล่นิวรณ์ออกจากจิตไปทีละเล็กละน้อยพร้อม กัน ปีติจะเกิดเมื่อเริ่มตั้งตัวในสมาธิได้ ขับไล่นิวรณ์ออกไปได้โดยลำดับ


เมื่อเกิดปีติ ก็ให้กำหนดปีติหายใจเข้าหายใจออก ปีตินี้เป็นเวทนา เป็นสุข ก็ให้รู้ รู้ในความสุข จิตเป็นสุข จิตก็จะตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้มากขึ้น ความทุกข์ในอันที่จะต้องคอยระวังรักษาสติไม่ให้เผลอ ไม่ให้จิตตก ก็น้อยลง ความทุกข์ที่จะต้องคอยประคองจิตไว้ก็น้อยลง เพราะจิตอยู่ตัวแล้ว มีความดูดดื่มในสมาธิแล้ว เหมือนอยู่ที่ไหนสบายก็ไม่อยากจากไปจากที่นั่น แต่อยู่ที่ไหนไม่สบายก็ไม่อยากอยู่ที่นั่น คิดแต่จะไปที่อื่นต่อไป ในทำนองเดียวกัน เมื่อพบที่เย็นคือสมาธิ ได้ปีติ ได้สุข จิตก็ตั้งอยู่ ไม่ดิ้นรนไปไหนอีก


กายและจิตไม่หวั่นไหว ที่ปรากฏในพุทธภาษิตเป็นเช่นนี้ แต่กายและจิตจะไม่หวั่นไหวมั่นคงอยู่ตลอดไปได้ ก็ต่อเมื่อการอบรมสติกำหนดลมหายใจเข้าออกได้แล้วบริบูรณ์ดี ถ้ายังไม่บริบูรณ์ดีจริง ก็ยังต้องมีหวั่นไหวเป็นครั้งคราวเป็นบางกรณี ผู้เห็นความสุขสงบอันเกิดจากกายและจิตไม่หวั่นไหวว่าเป็นความสำคัญ จึงพากเพียรอบรมสติ กำหนดลมหายใจเข้าออก หรืออบรมสมาธินั่นเอง ให้บริบูรณ์ดี เมื่ออบรมสมาธิบริบูรณ์ดีแล้ว ย่อมไม่มีเหตุการณ์ใดมาทำให้กายและจิตหวั่นไหวได้ ความทุกข์ทั้งปวงอันเกิดแต่ความอ่อนแอหวั่นไหวของกายและจิตย่อมไม่มีCreate Date : 26 มิถุนายน 2555
Last Update : 26 มิถุนายน 2555 2:33:32 น. 4 comments
Counter : 543 Pageviews.

 
#BEST SALE FIRST AID KIT IN BEST PRICE #BEST SALE SET OF 10 2 INCH 13 BALL NYLON GARAGE DOOR ROLLER IN BEST PRICE #BEST SALE CAMCO 42183 RV SCREEN DOOR CROSS BAR IN BEST PRICE #BEST SALE MODERN HOUSE ANGRY BIRD REMOVABLE VINYL MURAL ART WALL STICKER DECAL IN BEST PRICE #BEST SALE ROCKWELL RK9000 JAWHORSE IN BEST PRICE #BEST SALE TORO 88175 ELECTRIC TRIMMER REPLACEMENT SPOOL IN BEST PRICE #BEST SALE PLASTIC DIP INTL 11203 PLASTI DIP SPRAY IN BEST PRICE #BEST SALE LUTRON MA LFQHW WH MAESTRO FAN CONTROL AND DIMMER KIT WHITE IN BEST PRICE #BEST SALE WAGNER 0525032 EZ TILT 7 2 GPH POWER PAINTER MAX FEATURING OPTIMUS DUAL TIP TECHNOLOGY IN BEST PRICE 2 #BEST SALE US WIRE 63100 143 100 FOOT SJTW ORANGE MEDIUM DUTY EXTENSION CORD IN BEST PRICE #BEST SALE LIFTMASTER 81LM850CB REMOTE CONTROL TRANSMITTER IN BEST PRICE #BEST SALE KIKKERLAND CD06 GRENADE SCREWDRIVER SET IN BEST PRICE #BEST SALE LEHIGH GROUPCRAWFORD PROD TOWELTAPE DISPENSER PBTH UTILITYSTORAGE HOOKS IN BEST PRICE #BEST SALE O2 COOL 5 INCH BATTERY OPERATED CLIP FAN IN BEST PRICE #BEST SALE XBRDEPOT DELUXE SECURITY TAMPER PROOF TORX T8 AND SECURITY TAMPER PROOF T10 SCREWDRIVER SET FOR COMPLETE XBOX 360 DISASSEMBLY INCLUDING CONTROLLER AND CONSOLE IN BEST PRICE #BEST SALE IN BEST PRICE 104 #BEST SALE LIFTMASTER 41A4373A GARAGE DOOR OPENER SAFETY BEAMS IN BEST PRICE #BEST SALE TERAPUMP IN BEST PRICE #BEST SALE LAVA LITE 2118 CLASSIC 14 12 INCH 20 OUNCE SILVER BASED LAVA LAMP PURPLE WAXBLUE LIQUID IN BEST PRICE #BEST SALE DRAMM 12502 COLORMARK PREMIUM RAIN WATERING WAND 30 INCH LENGTH IN BEST PRICE #BEST SALE 2X4BASICS 90124 SHELFLINKS CUSTOM STORAGE SYSTEM BLACK 6 PACK IN BEST PRICE #BEST SALE COLEMAN CABLE 09513 122 LOW VOLTAGE DIRECT BURIAL GARDEN LIGHT CABLE BLACK 100 FEET IN BEST PRICE #BEST SALE BOSTITCH BT1350B 1M 2 INCH 18 GAUGE BRADS 1000 PER BOX IN BEST PRICE 2 #BEST SALE DREMEL 4485 QUICK CHANGE COLLET NUT KIT IN BEST PRICE #BEST SALE SKYLINK 69P UNIVERSAL GARAGE DOOR REMOTE CONTROL IN BEST PRICE


โดย: bestjingjai1 วันที่: 26 มิถุนายน 2555 เวลา:2:34:28 น.  

 
#BEST SALE RAIN BIRD MBF 4PK LANDSCAPE DRIPLINE SYSTEM FULL CIRCLE MICRO BUBBLER 4 PACK IN BEST PRICE #BEST SALE MR LONG ARM 3212 PRO POLE EXTENSION POLE 6 TO 12 FEET IN BEST PRICE #BEST SALE DEWALT DC9091 2 14 4 VOLT XRP 2 PACK BATTERY IN BEST PRICE #BEST SALE KIDSWITCH LIGHT SWITCH EXTENDER 3 PACK IN BEST PRICE #BEST SALE SOG SPECIALTY KNIVES TOOLS FSA 8 FLASH II IN BEST PRICE #BEST SALE LUTRON CW 3 WH 3 GANG CLARO WALL PLATE WHITE IN BEST PRICE #BEST SALE 100 CLEAR RECLOSABLE ZIPPER BAG 3 X 4 2 MIL THICK IN BEST PRICE #BEST SALE WEED EATER 952 701663 STRING TRIMMER SPOOL FOR XT110112114115 065 INCH IN BEST PRICE #BEST SALE DREMEL 335 01 PLUNGE ROUTER ATTACHMENT IN BEST PRICE #BEST SALE IN BEST PRICE 105 #BEST SALE OOK 50104 INVISIBLE HANGING WIRE SUPPORTS UP TO 50 POUNDS CLEAR IN BEST PRICE #BEST SALE BIG HORN 19053 8 INCH CALIPER SET 3 PIECE IN BEST PRICE #BEST SALE LG 5231JA2006A 2 PACK WATER FILTER IN BEST PRICE #BEST SALE 10 LED WIRELESS MOTION SENSOR LIGHT 2 PACK IN BEST PRICE #BEST SALE DEWALT DW0714 LASER ENHANCEMENT GLASSES IN BEST PRICE #BEST SALE 3M 2245 SCOTCH HEAVY DUTY ALL WEATHER DUCT TAPE 1 88 INCH X 45 YARD 1 PACK IN BEST PRICE #BEST SALE DEWALT DW8062 4 12 INCH DIAMETER BY 045 INCH THICK METAL CUTTING ABRASIVE WHEEL IN BEST PRICE #BEST SALE HONEYWELL 3 SPEED OSCILLATING TOWER FAN IN BEST PRICE #BEST SALE PATTON PUF1810A BM 18 HIGH VELOCITY FAN IN BEST PRICE #BEST SALE POWERWASHER 80012 UNIVERSAL PRESSURE WASHER REPLACEMENT GUN AND HOSE IN BEST PRICE #BEST SALE BOSCH RA1181 BENCHTOP ROUTER TABLE IN BEST PRICE #BEST SALE LASKO 4910 WIND TOWER FAN IN BEST PRICE 2 #BEST SALE BIRD X TX PRO TRANSONIC PRO ELECTRONIC PEST REPELLER IN BEST PRICE 2 #BEST SALE PONDMASTER PMK190 190GPH PUMP AND FILTER IN BEST PRICE #BEST SALE IN BEST PRICE 106


โดย: bestjingjai1 วันที่: 26 มิถุนายน 2555 เวลา:2:34:56 น.  

 
#BEST SALE JAVA GEL STAIN QUART IN BEST PRICE #BEST SALE TRUE UTILITY TU47 KEYTOOL MULTIFUNCTION STAINLESS STEEL KEY RING TOOL ACCESSORY IN BEST PRICE #BEST SALE COLEMAN CABLE 3536 143 GENERAL USE APPLIANCE EXTENSION CORD 15 FOOT IN BEST PRICE 2 #BEST SALE MOEN 7594CSL ARBOR ONE HANDLE HIGH ARC PULLDOWN KITCHEN FAUCET CLASSIC STAINLESS IN BEST PRICE #BEST SALE PLANO MOLDING 1363 STOW N GO TOOLBOX GRAPHITE GRAY AND SANDSTONE IN BEST PRICE #BEST SALE TERRALUX TLE ST1 LED UPGRADE KIT OR STREAMLIGHT STINGER STINGER XT FLASHLIGHT IN BEST PRICE 2 #BEST SALE INSTA HANG 47 PIECE SET IN BEST PRICE 2 #BEST SALE IN BEST PRICE 107 #BEST SALE KAYAK CANOE LIFT HOIST KAYAK FOR GARAGE CANOE HOISTS 100 LB CAPACITY LIFETIME WARRANTY BY RAD SPORTZ IN BEST PRICE #BEST SALE FENIX E11 COMPACT 105 LUMEN FLASHLIGHT IN BEST PRICE #BEST SALE ETERNABOND RSW 4 50 WHITE ROOF SEAL IN BEST PRICE #BEST SALE COLD STEEL MAGNUM KUKRI MACHETE IN BEST PRICE #BEST SALE FIRST ALERT 3060F STEEL KEY CABINET BLACK IN BEST PRICE 2 #BEST SALE FRANKLIN INTERNATIONAL 1413 TITEBOND III ULTIMATE WOOD GLUE 8 OUNCES IN BEST PRICE #BEST SALE WARP BROTHERS CB 60 BANANA BAGS 2 COUNT STORAGE BAGS 60 INCH BY 108 INCH IN BEST PRICE #BEST SALE IN BEST PRICE 108 #BEST SALE DEWALT DCB120 12 VOLT MAX LITHIUM ION BATTERY PACK IN BEST PRICE #BEST SALE HOLMES PERSONAL SIZE BOX FAN IN BEST PRICE #BEST SALE WM BARR FG90 DAMPRID SUPER SYSTEM IN BEST PRICE #BEST SALE FISKARS 9109 TRADITIONAL BYPASS PRUNING SHEARS IN BEST PRICE #BEST SALE DEWALT DCK285C2 20 VOLT MAX LI ION COMPACT 1 5 AH HAMMER DRILL AND IMPACT COMBO KIT IN BEST PRICE #BEST SALE ARSENAL 5870 TOOL ROLL UP IN BEST PRICE 2 #BEST SALE TRICAM GOR200B GORILLA CARTS 600 POUND CAPACITY POLY DUMP CART BLACK IN BEST PRICE #BEST SALE SUNFORCE 50033 15 WATT SOLAR CHARGING KIT IN BEST PRICE #BEST SALE FENIX E11 COMPACT 105 LUMEN FLASHLIGHT IN BEST PRICE 2


โดย: bestjingjai1 วันที่: 26 มิถุนายน 2555 เวลา:2:35:20 น.  

 
#BEST SALE FLOWTRON DIPLOMAT OUTDOORINDOOR FLY INSECT CONTROL IN BEST PRICE #BEST SALE IN BEST PRICE 109 #BEST SALE DEWALT BARE TOOL DW960B 38 INCH 18 VOLT CORDLESS RIGHT ANGLE DRILLDRIVER IN BEST PRICE 2 #BEST SALE GARDENA 8803 3 INCH LITHIUM ION CORDLESS GRASS SHEARS ACCU 80 IN BEST PRICE #BEST SALE AMERICAN FLAG IN BEST PRICE 2 #BEST SALE RUBBERMAID 3749 VERTICAL STORAGE SHED 17 CUBIC FT IN BEST PRICE #BEST SALE RANGE KLEEN 11920 4X GE DRIP PANS CONTAINING 2 UNITS EACH 119A 120A CHROME IN BEST PRICE #BEST SALE SHEARS EMTSCISSORS COMBO PACK WHOLSTER TACTICAL ALL BLACK IN BEST PRICE #BEST SALE IN BEST PRICE 110 #BEST SALE MARINELAND 31010 SILICONE CAULKER 10 3 OZ IN BEST PRICE #BEST SALE IN BEST PRICE 111 #BEST SALE SOG SPECIALTY KNIVES TOOLS B66 N POWER ASSIST KNIFE BLACK OXIDE IN BEST PRICE #BEST SALE WERNER AC19 2 EXTENSION LADDER COVERS IN BEST PRICE #BEST SALE MAXCRAFT 7705 ALUMINUM RIVET ASSORTMENT 500 PIECE IN BEST PRICE #BEST SALE LAVA LITE 5025 6 25 WATT REPLACEMENT BULBS FOR 14 5 INCH LAVA LAMPS 2 PACK IN BEST PRICE #BEST SALE MSA SAFETY WORKS 10087625 FOAM EAR PLUGS ORANGE AND GREEN 80 PAIRS IN BEST PRICE #BEST SALE BLUMOTION HINGE ADAPTER COMPACT W SPACER 25 PACK IN BEST PRICE #BEST SALE BOSTITCH F28WW CLIPPED HEAD 2 INCH TO 3 12 INCH FRAMING NAILER IN BEST PRICE #BEST SALE IBABY M3 BABY MONITOR FOR THE IOS IN BEST PRICE #BEST SALE SABRE FAMILY HOME AND PROPERTY PROTECTION PEPPER SPRAY IN BEST PRICE #BEST SALE HEAVY DUTY ANTI THEFT TIRE WHEEL CLAMP LOCK IN BEST PRICE #BEST SALE IN BEST PRICE 112 #BEST SALE LIPPER INTERNATIONAL BAMBOO BED TRAY IN BEST PRICE #BEST SALE BRITA 35530 ULTRAMAX DISPENSER IN BEST PRICE #BEST SALE CLOSETMAID 896300 31 INCH HORIZONTAL LAMINATE CLOSET ORGANIZER WHITE IN BEST PRICE


โดย: bestjingjai1 วันที่: 26 มิถุนายน 2555 เวลา:2:35:51 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

bestjingjai1
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
DDDDDDDDD .......
Friends' blogs
[Add bestjingjai1's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.