Group Blog
 
All Blogs
 
บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ
ขณะที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดา ยังต้องกิน ต้องอยู่ ต้องใช้สมบัติต่างๆ ในโลกมนุษย์ ทำอย่างไร จึงจะมีกินมีใช้อย่างสะดวกสบายไม่ขัดสน เรียกว่า รวยทรัพย์ รวยสุขภาพ รวยปัญญา รวยเกียรติยศ และรวยเพื่อนพ้องบริวาร โดยที่ไม่ต้องไปติดหนี้ข้ามภพข้ามชาติ ก็ต้องเอาบุญไปแลกกับสมบัติ เหล่านั้นมา แต่เนื่องจากบุญนั้นเกิดที่ใจ อยู่ที่ใจ และเกิดจากใจที่ดีงาม ดังนั้น ทุกครั้งที่ปรารถนาสมบัติประเภทไหน ซึ่งในโลกนี้มีสมบัติอยู่ 10 ประการ เท่านั้น ต้องจูนใจหรือปรับใจ ให้มีคุณสมบัติตรงกับบุญ ที่จะดึงดูดสมบัติประเภทนั้นๆ มา ดังนี้ ...


1. ถ้าปรารถนาจะเป็นคนมีทรัพย์มาก พูดง่ายๆ คือ อยากเป็นเศรษฐี เหตุที่จะทำให้สมบัติไหลมาเทมา ก็คือปรับใจให้เป็นคนรักการแบ่งปันให้คนอื่นเสมอๆ เมื่อใจมีคุณภาพของการเป็นผู้ให้เต็มที่ ก็จะทำให้เกิดบุญที่เรียกว่า ทานมัย คือบุญสำเร็จด้วยการให้ทาน บุญชนิดนี้มีอานุภาพในการดึงดูดโภคทรัพย์สมบัติให้กับผู้มีปกติชอบให้คนอื่นเสมอๆ


2. ถ้าปรารถนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสวยงาม เหตุที่จะทำให้บังเกิดผล เช่นว่านี้ ต้องมีใจปกติเป็นคนไม่เบียดเบียนทำร้ายชีวิตอื่นๆ ท่านเรียกว่า ศีลมัย คือบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล บุญชนิดนี้จะนำมาซึ่งความเป็นผู้ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน


3. ถ้าปรารถนาเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เหตุที่ทำให้ได้ซึ่งปัญญาอันแจ่มแจ้ง ก็ต้องฝึกใจให้มีปกติสงบ สำรวมอยู่ภายใน ไม่ส่งออกนอกตัว ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตลอดเวลา ก็จะเกิดบุญที่เรียกว่า ภาวนามัย คือบุญสำเร็จด้วยการทำสมาธิภาวนา ซึ่งจะได้มาซึ่งญาณทัศนะที่ว่องไวและคมชัด


4. ถ้าปรารถนาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียง เหตุที่นำมาซึ่งเกียรติยศนั้นก็คือ ใจที่มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่นหรือชีวิตอื่นเสมอกัน ก็จะเกิดบุญที่เรียกว่า อปจายนมัย คือบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน บุญชนิดนี้จะทำให้ผู้นั้นได้ฐานะอันทรงเกียรติเป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั้งหลาย


5. ถ้าปรารถนาเพื่อนพ้องบริวาร เหตุที่นำมาซึ่งการมีพรรคมีพวกก็คือ ใจที่ชอบขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานกุศลต่างๆ โดยไม่เกี่ยงงอน ก็จะเกิดบุญที่เรียกว่า เวยยาวัจจมัย คือบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในกิจที่ชอบ บุญชนิดนี้จะทำให้ผู้นั้น มีเพื่อนพ้องบริวารมาก


6. ถ้าปรารถนาความเป็นคนใจใหญ่ใจกว้าง เหตุที่ทำให้เป็นคนใจกว้าง ก็คือ เวลาได้อะไรดีๆ มา ใจของคนนั้นมักจะไปนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอ คือมีปกตินึกถึงคนอื่นก่อนตนเอง เป็นผู้มีความกรุณาสูงมาก ก็จะเกิดบุญที่เรียกว่า ปัตติทานมัย คือบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ บุญชนิดนี้จะทำให้ฐานใจของผู้นั้นขยายออกไปเรื่อยๆ ดุจดั่งใจของพระโพธิสัตว์ที่มุ่งรื้อสรรพสัตว์ขึ้นสู่ฝั่งนิพพาน


7. ถ้าปรารถนาจะเป็นคนใจเต็มใจอิ่มอยู่เสมอ เหตุที่นำมาซึ่งความเต็มเปี่ยมของใจ ก็ต้องปรับใจให้มีปกติมองเห็นและร่าเริงยินดีในคุณงามความดีของทุกสรรพสิ่งรอบตัว พูดง่ายๆ หัดมองอะไรในแง่บวก หรือเชิงสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ ก็จะเกิดบุญที่เรียกว่า ปัตตานุโมทนามัย คือบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนายินดีในบุญนั้นๆ บุญชนิดนี้ จะทำให้ผู้นั้นมีใจเต็มเปี่ยมดั่งมหาสมุทรอยู่เสมอ ไม่มีจิตอิจฉาริษยาใคร


8. ถ้าปรารถนาความรู้ในสรรพวิชชาทั้งหลาย เหตุที่นำมาซึ่งศาสตร์ทุกแขนงก็ต้องมีใจปกติเคารพในสัจจะ ยอมรับสัจจะต่างๆ ตามความเป็นจริง ก็จะเกิดบุญที่เรียกว่า ธัมมัสสวนมัย คือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมหรือการยอมรับสัจจะ บุญชนิดนี้จะทำให้ผู้นั้นเข้าใจแจ่มแจ้งในสภาวะธรรมทั้งหลาย


9. ถ้าปรารถนาความปราดเปรื่อง เหตุที่จะเข้าถึงซึ่งความเปรื่องปราด ก็ต้องเป็นผู้ที่มีใจรักการอธิบายแสดงแจกแจง แยกแยะ สัจจธรรมให้คนทั้งหลายคลายความสงสัย เห็นอะไรตามความเป็นจริง ก็จะเกิดบุญที่เรียกว่า ธัมมเทสนามัย คือบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหรือเปิดเผยสัจจธรรม บุญชนิดนี้จะทำให้ผู้นั้นมีปัญญาปราดเปรื่อง สามารถแสดงธรรมได้ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับ ดุจดั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


10. ถ้าปรารถนาที่สุดของความจริง เหตุที่บุคคลจะเข้าถึงที่สุดของความจริงของโลกธาตุ ทั้งหมื่นโลกธาตุได้ ก็ต้องเป็นผู้มีปกติ ทำอะไร พูดอะไร คิดอะไร ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และตรงไปตรงมา ไม่เลี้ยวลดโดยอ้างว่าเป็นกุศโลบายหรือยุทธวิธีลับ ลวง พราง เป็นต้น ทั้งมีความเที่ยงธรรม ยุติธรรม ไม่บิดเบี้ยว โอนเอน ด้วยอคติ สี่ คือ เอียงเพราะชอบ เอียงเพราะไม่ชอบ เอียงเพราะเกรงกลัว และเอียงเพราะหลง จิตที่รักษาความจริงได้มั่นคง อย่างนี้ ก็จะเกิดบุญที่เรียกว่า ทิฏฐุชุกัมม์ คือบุญที่เกิดจากการทำความเห็นให้ตรง บุญชนิดนี้สำคัญที่สุด เปรียบเสมือนกระสวยแห่งใจ ที่จะทะลุทะลวงความจริงทั้งหลาย ตั้งแต่เบื้องต้นจนสุดนิพพาน อันจะนำไปสู่ความหลุดพ้น จากมายาทั้งหลาย นำอิสรภาพที่แท้จริงและยั่งยืน กลับคืนสู่สรรพสัตว์ทุกๆ ชีวิต


ที่แท้สิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก็คือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หรือกล่าวอย่างง่ายๆว่า การกระทำที่เกิดเป็นบุญ เป็นกุศล "บุญ" หมายถึง ความดี ฉะนั้นการทำความดีก็คือการทำบุญการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญนั้นสามารถทำได้ 10 ทาง เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ 10 ได้แก่


1. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
2. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
3. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
4. อปวายนมัย บุญสำเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่ คือ ไม่ทำตัวเป็นคนพาล การทำตัวหยิ่งยโส แต่เป็นคนสุภาพอ่อนโยน
5. เวยยาวัจวมัย บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในกิจกรรมที่ชอบ เช่น รับใช้บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์รวมตลอดถึงคนที่เราไม่รู้จักแต่ต้องการความช่วยเหลือจากเราในบางโอกาส โดยที่กิจการต่างๆ ที่เราช่วยนี้ด้วยชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยประเพณี และชอบด้วยธรรม
6. ปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ เฉลี่ยส่วนความดีให้กับผู้อื่น
7. ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ ยินดีในความดีของผู้อื่น
8. ธัมมัสสวนมัย บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม คือ รับฟังความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ และตั้งอยู่ในความเห็นที่ดีงาม
9. ธัมมเทสนามัย บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม คือ การถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
10. ทิฏฐุชุกัมม์ บุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรง คือ การใช้ปัญญาไตร่ตรองอยู่เสมอว่าอะไรผิด อะไรถูกCreate Date : 15 มิถุนายน 2555
Last Update : 15 มิถุนายน 2555 21:10:25 น. 2 comments
Counter : 608 Pageviews.

 
#@!!Best sale Ingersoll-Rand 2135TiMAX 1/2-Inch Air Impact Wrench in best price
#@!!Best sale Bosch PB360S Basic Power Box Jobsite Radio in best price
#@!!Best sale DEWALT DW745 10-Inch Compact Job-Site Table Saw in best price
#@!!Best sale Racor Pro PLB-4R Gravity Freestanding Bike Stand in best price
#@!!Best sale Warehouse by Tiffany’s 1509+BB75B Dragonfly Tiffany-Style 72-Inch Torchiere Lamp in best price
#@!!Best sale NitroCat 1200-K 1/2-Inch Kevlar Composite Air Impact Wrench in best price
#@!!Best sale Kraus KBU14 30-Inch Undermount Single Bowl 16 gauge Kitchen Sink, Stainless Steel in best price
#@!!Best sale Minka-Aire F518-BN 44-inch Concept II Flush Mount Ceiling Fan, Brushed Nickel in best price
#@!!Best sale Makita MAC700 Big Bore 2.0 HP Air Compressor in best price
#@!!Best sale DEWALT DCS380L1 20-Volt MAX Li-Ion 3.0 Ah Reciprocating Saw Kit in best price
#@!!Best sale YardStash II in best price
#@!!Best sale DEWALT DC9180C 18-Volt Battery Pack/Charger in best price
#@!!Best sale Makita UC3530A Commercial Grade 14-Inch 15 amp Electric Chain Saw in best price
#@!!Best sale DEWALT DCF885C2 20-Volt MAX Lithium Ion 1/4-Inch 1.5 Ah Impact Driver Kit in best price
#@!!Best sale Makita BMR100W 18-Volt LXT Lithium-Ion Cordless FM/AM Job Site Radio in best price
#@!!Best sale Stack-On PS-10-B Biometric Personal Safe in best price
#@!!Best sale Orbit Watermaster 91922 Twelve-Station Sprinkler System Timer in best price
#@!!Best sale Mosquito Magnet MM4100 Patriot Mosquito Trap in best price
#@!!Best sale Softech- Natural Light LED Multi-function Desk Lamp Black in best price
#@!!Best sale DEWALT DW713 10-Inch Compound Miter Saw in best price
#@!!Best sale Algreen 81002 Agua 50-Gallon Rain Water Collection and Storage System in best price
#@!!Best sale Good Ideas 7-Cubic-Foot Compost Wizard Jr. in best price
#@!!Best sale Bostitch CAP1512-OF 1.2 Gallon Oil-Free High-Output Trim Compressor in best price
#@!!Best sale KOHLER K-2214-0 Ladena Undercounter Lavatory, White in best price
#@!!Best sale Peltor M2RX7A Alert AM/FM Radio Headset in best price


โดย: bestjingjai1 วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:21:10:53 น.  

 
#@!!Best sale Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM UD Wide Angle Zoom Lens for Canon Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Canon EF 28mm f/1.8 USM Wide Angle Lens for Canon SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Sigma 150-500mm f/5-6.3 AF APO DG OS HSM Telephoto Zoom Lens for Nikon Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS Standard Zoom Lens for Canon DSLR Cameras in best price
#@!!Best sale Canon EF 35mm f/1.4L USM Wide Angle Lens for Canon SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Canon EF 85mm f/1.8 USM Medium Telephoto Lens for Canon SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Canon EF-S 55-250mm f/4.0-5.6 IS II Telephoto Zoom Lens for Canon Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor Zoom Lens for Nikon Digital SLR in best price
#@!!Best sale Tokina 11-16mm f/2.8 AT-X116 Pro DX Digital Zoom Lens in best price
#@!!Best sale Nikon 85mm f/1.8G AF-S NIKKOR Lens for Nikon Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Panasonic LUMIX G 20mm f/1.7 Aspherical Pancake Lens for Micro Four Thirds Interchangeable Lens Cameras in best price
#@!!Best sale Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G AF-S ED VR II Nikkor Telephoto Zoom Lens for Nikon DX-Format Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Tamron AF 70-300mm f/4.0-5.6 SP Di VC USD XLD for Canon Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Olympus M. Zuiko Digital ED 45mm f/1.8 Lens for Micro Four Thirds Cameras in best price
#@!!Best sale Sigma 70-300mm f/4-5.6 SLD DG Macro Lens in best price
#@!!Best sale Sigma 150-500mm f/5-6.3 AF APO DG OS HSM Telephoto Zoom Lens for Canon Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM Standard Zoom Lens for Canon SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Fujifilm Lens X-Pro1 35mm F1.4 Lens in best price
#@!!Best sale Canon EF 70-200mm f/4 L IS USM Lens for Canon Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Lens for Nikon Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Rokinon FE8M-C 8mm F3.5 Fisheye Lens for Canon – Black in best price
#@!!Best sale Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED IF AF-S VR Nikkor Zoom Lens for Nikon Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Nikon 50mm f/1.4D AF Nikkor Lens for Nikon Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Canon EF 100mm f/2.8L IS USM 1-to-1 Macro Lens for Canon Digital SLR Cameras in best price
#@!!Best sale Nikon 85mm f/1.4G AF-S Nikkor Lens for Nikon Digital SLR in best price


โดย: bestjingjai1 วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:21:11:19 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

bestjingjai1
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
DDDDDDDDD .......
Friends' blogs
[Add bestjingjai1's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.