Bancha
Group Blog
 
All blogs
 
เคล็ดลับหน้าตาดีสุขภาพดีอายุยืนและรวยจากพระพุทธเจ้า

เคล็ดลับหน้าตาดีสุขภาพดีอายุยืนและรวยจากพระพุทธเจ้า


..เคล็ดลับหน้าตาดีสุขภาพดีอายุยืนและร่ำรวยจากพระพุทธเจ้าจะมีวิธีบริหารกายอย่างไร จึงจะทำให้อายุยืน ?พุทธดำรัสตอบ “มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ
รู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มา

ย่อมมีเวทนาเบาบาง เขาย่อมแก่ช้า
ครองอายุได้ยืนนาน”

กินน้อยตายยาก ปัญหา พระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้รับอนุญาต

ให้บริโภคอาหารเพียงวันละ ๑ หรือ ๒ ครั้งเท่านั้น
พระผู้มีพระภาคทรงเป็น

ประโยชน์อย่างไร จึงทรงบัญญัติให้ภิกษุบริโภคอาหารน้อย ?พุทธดำรัสตอบ “... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เราฉันอาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียว

เมื่อเราฉันอาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียว ย่อมรู้สึกคุณคือ
ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย

มีโรคเบาบาง กายเบา มีกำลัง และอยู่สำราญ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

แม้เธอทั้งหลายจงมา

จงฉันอาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียวเถิด
ด้วยว่าเมื่อเธอทั้งหลายฉันอาหาร ในเวลา

ก่อนภัตครั้งเดียว จักรู้สึกคุณคือ ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย
มีโรคเบาบาง กายเบามีกำลัง

และอยู่สำราญ.....”ทำอย่างไรจึงจะมีรูปงาม

ปัญหา เพราะเหตุไรบางคนจึงมีรูปร่างขี้ริ้วขี้เหร่ ทั้ง ๆ
ที่มารดาบิดามีรูปงาม

เพราะเหตุไรคนบางคนจึงมีรูปร่างสวย มีผิวพรรณงาม ทั้ง ๆ
ที่มารดาบิดามีรูปร่างไม่สวย ?พุทธดำรัสตอบ “... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มักโกรธแค้นมาก
ถูกว่าแม้น้อย

ย่อมขัดใจ โกรธ พยาบาทคิดแก้แค้น ทำความโกรธ
ความดุร้ายแลความขึ้งเคียดให้ปรากฏ

ครั้นตายไป ย่อมเกิดในอบายทุคตินรกด้วยกรรมนั้น....
ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก

มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีผิวพรรณน่าชัง “....
บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้

ไม่มักโกรธแค้นมาก ถูกว่าแม้มากย่อมทำความโกรธ ความดุร้ายและความขึ้งเคียด

ให้ปรากฏ ครั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรม นั้น....
ถ้าภายไปไม่เกิดใน

สุคติโลกสวรรค์ มาเกิดเป็นมนุษย์ ในที่ใด ๆ

จะเป็นผู้มีผิวพรรณน่าชม"ทำอย่างไรจึงจะรวย

ปัญหา เพราะเหตุไรบางคนจึงยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์ ทั้ง ๆ
ที่ทำงานหนัก

เพราะเหตุไร คนบางคนจึงร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติ ทั้ง ๆ
ที่ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป ?พุทธดำรัสตอบ “... บุคคลบางคนย่อมไม่ให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน
ดอกไม้ ของหอม

เครื่องทา ที่นอน ที่อยู่ เครื่องตามประทีป แก่สมณพราหมณ์
ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบาย

ทุคตินรกด้วยกรรมนั้น.... ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก

มาเกิดในมนุษย์ในที่ใด ๆ

จะเป็นผู้มีสมบัติน้อย “... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้ให้ ข้าว น้ำ ผ้า
ยาน ดอกไม้ ของหอม

เครื่องทา ที่นอน ที่อยู่ เครื่องตามประทีป แก่สมณพราหมณ์
ครั้นตายไปย่อมเกิดใน

อบายสุคติโลกสวรรค์ ด้วยกรรมนั้น....
ถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์

มาเกิดในมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีสมบัติมาก”ทำอย่างไรจึงจะมีอำนาจมาก

ปัญหา เพราะเหตุไรบางคนจึงมียศ มีอำนาจ มีศักดามาก
เพราะเหตุไร

คนบางคนจึงมี
ยศ มีอำนาจมีศักดาน้อย ?พุทธดำรัสตอบ “.....
บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มีใจประกอบด้วยความอิจฉา

ริษยา ย่อมริษยา คิดร้าย ผูกริษยาในลาภสักการะ
ในการทำความเคารพในความ

นับถือกราบไหว้และการบูชาของผู้อื่นทั้งหลาย
ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคติ

นรกด้วยกรรมนั้น.... ถ้า ตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก
มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ

จะเป็นผู้มีศักดาน้อย “...
บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มีน้ำใจไม่ริษยา.... ในลาภสักการะ

ในการทำความเคารพ ในความนับถือ กราบไหว้

และการบูชาของผู้อื่นทั้งหลาย

ครั้นตายไปย่อมเกิดใน สุคติโลกสวรรค์ ด้วยกรรมนั้น....
ถ้าตายไปไม่เกิดในสุขคติ

โลกสวรรค์ มาเกิดเป็น มนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีศักดาใหญ่”ทำไมจึงเป็นคนขี้โรค

ปัญหา เพราะเหตุไรบางคนเกิดมาแล้ว
จึงมักจะถูกโรคภัยเบียดเบียน

แม้จะมีทรัพย์มาก และรักษาความสะอาดเท่าไร ก็ไม่พ้นเป็นคนขี้โรค

เพราะเหตุไร บางคนจึงมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ทั้ง ๆ
ที่ยากจนแลไม่ค่อยรู้เรื่อง

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
?พุทธดำรัสตอบ “...
คนบางคนย่อมเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือ

หรือก้อนดิน ท่อนไม้ ศัสตรา
ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรกด้วยกรรมนั้น....

ถ้าตายไปไม่ เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ
จะเป็นผู้มีโรคมาก

.... คนบางคนย่อมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย
ด้วยมือหรือก้อนดิน ท่อนไม้

ศาสตรา ครั้นตายไป ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้น....
ถ้าตายไปไม่เกิด

ในสุคติโลกสวรรค์ มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ
จะเป็นผู้มีโรคน้อยทำไมคนจึงตายช้า-เร็วต่างกัน

ปัญหา เพราะเหตุไร คนบางคนเกิดมาในโลกนี้จึงมีอายุสั้น
ตายตั้งแต่

เยาว์วัย เพราะเหตุไร บางคนจึงอายุยืน
ตายต่อเมื่อแก่หง่อมเต็มที่แล้ว ?พุทธดำรัสตอบ “..... บุคคลบางคนเป็นสตรี หรือบุรุษในโลกนี้
ย่อมเป็น

ผู้ฆ่าสัตว์มีชีวิต ใจดุร้าย ชอบใจในการฆ่าฟัน
ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต

ทั้งหลาย ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรก ด้วยกรรมนั้น.....

ถ้าตายไป

ไม่เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดเป็น มนุษย์ในที่ใด ๆ
จะเป็นผู้มีอายุสั้น

“.....บางคนย่อมเป็นผู้ละเว้นจากปาณาติบาต มีท่อนไม้ ศัสตรา
อันวางแล้ว

มีความละอาย มีความเอ็นดู
อนุเคราะห์เพื่อความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวง

ครั้นตายไป ย่อมเกิดใน สุขคติโลกสวรรค์ ด้วยกรรมนั้น.....
ถ้าตายไปไม่เกิด

ในสุคติโลกสวรรค์ มาเกิดเป็น มนุษย์ในที่ใด ๆ
จะเป็นผู้มีอายุยืน....”

****อ่านแล้วส่งต่อได้บุญค่ะ

การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง


Create Date : 15 มกราคม 2549
Last Update : 15 มกราคม 2549 13:56:55 น. 3 comments
Counter : 330 Pageviews.

 
สาธุค่ะ


โดย: อานาตะโออาอิชิมัตสึ วันที่: 15 มกราคม 2549 เวลา:20:44:52 น.  

 
ขอบคุณสำหรับพรวันเกิดค่ะ


โดย: beejasmine วันที่: 17 มกราคม 2549 เวลา:3:49:34 น.  

 


โดย: Chongkol IP: 125.24.90.73 วันที่: 8 สิงหาคม 2549 เวลา:17:12:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
rajasit
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
helplink


http://bancha.bloggang.com

ทันสมัยและปลอดภัยเสมอด้วยระบบการป้องกันไวรัส พร้อมการอัพเดตโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องลืมอีกต่อไป กับ True IDC Chromebook

Posted by True IDC on 4 มิถุนายน 2015


sand e-mail ถึงเจ้าของ blogFriends' blogs
[Add rajasit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.