หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Group Blog
 
All Blogs
 
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2 สุเทพ พงษ์พิทักษ์ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2 สุเทพ พงษ์พิทักษ์


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/product.detail_886422_th_4256143

ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2 สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ผู้แต่ง : สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2558
จำนวนหน้า: 304 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน.
หนังสือ "ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2"
เรียบเรียงจากแฟนเพจของ ท่านอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ เนื้อหาในเล่มที่ 2 นี้ ประกอบด้วย
✓ การเช่าซื้อและลิสซิ่ง
✓ ตัวแทน ผู้ทำการแทน หรือผู้แทนจำหน่าย
✓ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
✓ การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และเงินส่วนแบ่งผลกำไร
✓ การเพิ่มทุน การลดทุน และการโอนกิจการ
✓ ปัญหา ภ.ง.ด. 51
ในหลายคำถาม – คำตอบ เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของผู้แต่ง ซึ่งไม่ผูกพันกับหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น
และได้เคยกล่าวว่า อย่าได้เชื่อถือคำตอบของผู้เขียน และแม้แต่นำไปใช้อ้างอิง หากจะเชื่อขอให้เชื่อมั่นในความรู้ ความเข้าใจของท่านผู้อ่านเอง ถึงแม้ว่าในการตอบคำถามผู้แต่งจะได้พยายามค้นคว้าคำตอบให้ได้
ความชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ตาม
สารบัญ
การเช่าซื้อและลีสซิ่ง
-วิธีการบันทึกบัญชีของกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ ด้านผู้ให้เช่าซื้อ 
-การออกใบลดหนี้ เพื่อออกใบกำกับภาษีใหม่ กรณีการโอนขายสิทธิการเช่า
-วิธีการบันทึกบัญชีของกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ ด้านผู้ให้เช่าซื้อ
-ประเด็นแตกต่าง เงินมัดจำตามสัญญาเช่าแบบ Finance Lease กับเงินกินเปล่า กรณีสิทธิการ  เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
-เมื่อบริษัทมีสิทธิซื้อทรัพย์สินได้ด้วยมูลค่าซาก มีหลักเกณฑ์ทางบัญชีกับหลลักเกณฑ์ทาง  ภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร
-กรณีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบผ่อนชำระ
-กรณีโอนกิจการบางส่วน โดยทำสัญญาแบบลีสซิ่ง
-กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร โดยทำสัญญาลีสซิ่งระยะเวลา 60 งวด คำนวณภาษีอย่างไร
-กรณีทำสัญญาเช่าซื้ออุปกรณืคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ ลงบันทึกบัญชี และมีภาระ  ภาษี  อะไรบ้าง
-กรณีเช่าซื้อรถบรรทุกกับทางธนาคาร และโอนสิทธิเช่าซื้อให้แก่บริษัทอื่น จะออกใบกำกับ  ภาษี  และคิดกำไรจากการขายทรัพย์สินอย่างไร
-กรณีโอนขายรถขุดให้แก่อีกบริษัท จะต้องออกใบกำกับภาษีด้วยเงินจำนวนเงินเท่าใด
-กรณีบริษัททำสัญญาเช่าลีสซิ่งเครื่ิองจักร 4 ปี ต่อมาในปีที่ 3 ได้ขายเครื่องจักรนั้นให้กับ  บริษัทอื่น โดยไม่แจ้งบริษัทลีสซิ่ง
-ณ วันขายเครื่องจักร บริษัทต้องปิดบัญชีดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีที่เหลืออยู่เพื่อไปหักกับ  ยอดกำไรขายเครื่องจักร ใช่หรือไม่
การเช่าซื้อและลีสซิ่ง
-เงินดาวน์รถยนต์จะลงบัญชีอย่างไร
-กรณีขายรถยนต์ผ่านบริษัทไฟแนนซ์ หลักเกณฑ์การบันทึกส่วนลด การออกใบกำกับภาษี 
 การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้องทำอย่างไร
-กรณีบริษัทฯ ขายรถยนต์ซึ่งได้มาจากการทำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง ในราคาต่ำกว่าราคา  ตลาด
-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา กรณีการเช่าซื้อรถกระบะ
-เมื่อจบสัญญาลีสซิ่งสามารถหักค่าเสื่อมได้ตามปกติหรือไม่
-กรณีเช่าซื้อรถยนต์กระบะก่อนที่บริษัทฯ จะได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่  ได้เช่าซื้อผ่านไปแล้ว 3 งวด ถือเป้นการได้รถยนต์กระบะก่อนที่จะจดทะบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือไม่
-การบวกกลับออกของ Leasing ในการคำนวณ ภ.ง.ด.50ฃ
-การบัญชีภาษีอากร กรณีเช่าซื้อรถกระบะ (สมมติเป็นสินทรัพย์ที่นำมาใช้ในกิจการที่อยู่ใน  ข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-กรณีจ่ายเงินได้ค่าเช่าเครื่องจักรตามสัญญา Operation Lease (เช่าดำเนินงาน) ต้องคำนาณ  หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย และยื่น ภ.พ.36 อย่างไร
-ห้างฯ ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบก ซึ่งเป็นกิจการที่ไดรับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน  มูลค่าเพิ่มได้ทำการเช่าซื้อรถกระบะ จะคำนาณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาอย่างไร 
ตัวแทน ผู้ทำการแทน หรือผู้แทนจำหน่าย 
-นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายในประเทศไทย โดยเปิดอินวอยซ์ไปเรียกเก็บค่า  คอมมิชชั่นจะต้อง้สียภาษีอย่างไร
-กรณีบริษัทเป็นตัวแทนรับนำเข้าสินค้าจากประเทศสิงคโปร์ จะมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือไม่
-ขายบัตรเติมเงิน (Cash Card) ให้ตัวแทนจำหน่าย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
-ธุรกิจขายดีลผ่านทางออนไลน์ (เว็บดีล) จะมีภาระภาษีใดบ้าง
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายบัตร  เงินสด 
-ร้านขายหนังสือในรูปบริษัทที่รับฝากขายจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ภาษี  อย่างไร
-ตัวแทนรับฝากขายสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์
-ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
-กรณีกิจการตัวแทนสายการเดินเรือต่างชาติ Shipping Agent ที่นำสินค้าเข้ามาใน  ประเทศไทย
-กรณีตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนตัวการ เมื่อโอนคืนตัวการนไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
-ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย สามารถนำมาเป็นรายจ่ายทีี่มีสิทธิหักได้เพิ่มในการคำนวณกำไรสุทธิ    ทางภาษีในแบบ ภ.ง.ด.50 ได้หรือไม่
-การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้ราคาตลาด ทำได้หรือไม่
-การจัดการสินค้าคงเหลือของเครื่องเช่า เช่น คอมพิวเตอร์,Printer,Scanner,ฯลฯ
-ปัญหาในการออกใบกำกับภาษี กิจการมีการส่งของที่โรงงาน แต่สินค้าถึงมือลูกค้าอีกเดือน  หนึ่ง กิจการจะต้องออกใบกำกับภาษีลงวันที่เท่าใด
-กรณีบริษัทฯ นำค่าเผื่อสำรองสินค้าหรือค่าด้อยสินค้ามาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไร  สุทธิและขาทุนสุทธิ
-กรณีบริษัทฯ นำค่าเผื่อสำรองวัตถุดิบและงานระหว่างทำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ  กำไร  สุทธิและขาทุนสุทธิ
-กรณีสินค้าสูญหายเนื่องจากถูกลักขโมย
-กรณีมีสินค้าและวัตถุดิบขาดหายจาก Stock ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ ต้องนำส่งภาษีอย่างไร
-กรณีคำนวณยอดสินค้าคงเหลือผิดอันเนื่องมาจากการคลาดเคลื่อนในส่วนของหน่วยนับ
-การจัดทำสต็อคสินค้าธุรกิจบริหาร 2 ธุรกิจ จะพิจารณาตามประเภทภาษีอากรอย่างไร 
-กรณีนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ตรวจพบเนื่องจากสินค้าขาดจากรายงานสินค้า 
การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
-กรณีลูกค้าจ่ายเงินชำระค่าสินค้าเกิน ในทางภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร
-การโอนวัตถุดิบเสียหายังกล่าวให้บริษัทประกัน ซึ่งถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1 (8) ต้อง  เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
-กรณีกิจการดำเนินธุรกิจให้บริการเรือสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน
-กรณีจำหน่ายกระจก เมื่อสินค้าชำรุด ไม่ได้เก็บหลักฐานไว้ จะต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เสียภาษี  มูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
-บุคคลธรรมดาผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะระบุราคาสินค้าต่อหน่วยใน  รายงานสินค้าคงเหลืออย่างไร
การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งผลกำไร
-การให้เครดิตและขอคืนภาษีเงินได้ตามมาตรา 47 ทวิ ควรแก้ไขรายการ และดำเนินการ  อย่างไร
-กรณีมีเงินปันผล 2 ยอด หากยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเฉพาะยอดที่เครดิตได้อย่าง  เดียวได้หรือไม่
-การตั้งเงินสำรองของกำไรประจำปี ก่อนจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
-เงินปันผลที่ได้จ่ายและได้รับในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงิน  ได้
-ภาษีเงินปันผลนั้น เลือกที่จะยื่นเฉพาะหุ้นนอกตลาดได้หรือไม่
-เงื่อนไขของบริษัท Holding ที่เข้าถือหุ้นในบริษัทในเรือเดียวกันเพื่อรอรับเงินปันผล
-ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ่ายเงินปันผลต้องคำนวณจากอัตรากำไรสุทธิทางบัญชี หรือกำไรสุทธิทาง  ภาษี
-กิจการยังมีผลขาดทุนสะสม หากจ่ายเงินปันผล ต้องระบุอัตราภาษีเงินได้ ในเอกสารหนังสือ  รับรองหัก ณ ที่จ่าย อย่างไร
-เงินปันผลจากกองทุนรวม
-ภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร กรณีเข้าซื้อหุ้น (Share Acquistion) 
-รับเงินปันผลจากการ  ถือหุ้น 60 % ของบริษัทในเครือจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย      หรือไม่
-บริษัทออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู่ถือหุ้นได้หรือไม่ ภาษีสำหรับนิติบุคคล ที่จ่าย  เงินปันผลใช้อัตราใด
การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งผลกำไร
-ระบุในหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่ายว่า ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรจาก  การปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ได้หรือไม่ 
-จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ว่าจ่ายจากกำไรส  ทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30 % ของกำไรสุทธิผู้ถือหุ้นจะได้รับ  เครดิตภาษีหรือไม่
-บริษัท SMEs จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย เราต้องระบุ  อัตราภาษีอย่างไร 
-กรณีจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่น โดยการโอนเงินไปที่ประเทศญี่ปุ่น 
-การจ่ายเงินปันผลของห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนต้องเอาเงินปันผลไปยื่น ภ.ง.ด. 90 ใช่หรือ  ไม่
-ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ่ายเงินปันผลต้องคำนวณจากอัตรากำไรสุทธิทางบัญชีหรืออัตรากำไร  สุทธิทางภาษี 
-การระบุอัตราภาษี ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
-เงินส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล
-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร 
-กรณีที่ยกเลิกบริษัทฯ กำไรสะสมยังคงค้างไว้หรือไม่ หรือตัดเป็นเงินปันผลไป
-หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทั้งในหลักการบัญชี หลักภาษีและหลักกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง 
การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และส่วนแบ่งผลกำไร
-การบันทึกรายการบัญชี ต้องตั้งเงินปันผลค้างจ่ายก่อนในเดือนที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ  ไม่
-เงื่อนไข การได้สิทธิไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทจำกัดมาถือรวมเป็นรายได้ทาง  ภาษีอากร
-กำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้น ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
-บริษัทไทยกับบริษัทในสวิสร่วมลงทุนในประเทศเมียนมาร์ เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล
-การเครดิตภาษีเงินปันผล
-การนำเงินปันผลกึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้มารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้  นิติบุคคล
-การจ่ายเงินปันผลและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-การระบุอัตราภาษีในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข ให้กับผู้ถือหุ้น
การเพิ่มทุน การลดทุน และการโอนกิจการ
-ต้องการเพิ่มทุนโดยนำมาลดยอดเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการที่มีอยู่ในงบการเงินทำได้หรือไม่มี  หลักเกณฑ์ในการเพิ่มทุนหรือไม่ว่าต้องเพิ่มสูงสุดหรือต่ำสุดอย่างไร 
-ชำระค่าหุ้นเมื่อเปิดบริษัทขั้นต่ำคือ 25% และส่วนที่เหลืออีก 75% จะต้องชำระเมื่อไร  จำเป็นต้องชำระภายในปีหรือไม่
-การเพิ่มทุน การลดทุน เพื่อให้กิจการ SMEs มีผลกับผู้ถือหุ้นหรือไม่
-การบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากการรับชำระหนี้เป็นหุ้นใช้ราคาอะไรการขายงานบริการภาระ  ภาษ๊มูลค่าเพิ่ม เกิดขึ้น ณ รับชำระ ต้องนำส่ง VAT หรือไม่
-การโอนกิจการและมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน มีผลกระทบทางภาษีอย่างไรบ้าง
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทได้รับเงินจากการลดทุ
-การลดทุนของบริษัท (มีกำไรสะสม) การจ่ายเงินลดทุนต้องหักภาษีเท่าไร
-หากบริษัทยังมีกำไรสะสม การลดทุนจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่เป็นบริษัทจำกัดจะถูกประเมิณ  เงินได้อย่างไร 
-คณะบุคคลให้บริการเช่าที่พัก (รีสอร์ท) ทำการโอนกิจการทั้งหมดให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญ    จะมีแนวทางในการตีราคาทรัพย์สินอาคาร ที่พักเพื่อนำมาคำนวณเป็นยเงินได้อย่างไร
-การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
-เงินได้พึงประเมิณที่เป็น ผลกำไรจากทุน (Capital Gain)
-ประเด็นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กรณีโอนทรัพย์สินทั้งหมดและสิทธิในการใช้  เครื่องหมายการค้า
-การควบกิจการ 
-การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกันในระบบ VAT
-การขายหุ้นของบริษัทที่มิได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ให้บุคคลภายนอก เพื่อให้ถูกต้องควร  ขายในราคาใด
-การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีโอนกิจการ
-การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับทรัพย์สินถาวรที่รับโอนมาจากบริษัทฯ ในเครือภายใต้สัญญาการโอนกิจการบางส่วน 
-กรณีที่รัฐวิสาหกิจได้แปรรูปเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) ระหว่างปี จะคำนวณรายได้เพื่อเสีย  ภาษีอย่างไร
-ผู้มีสิทธิในการขอคืนภาษี กรณีการโอนกิจการ 
-โรงพิมพ์หนังสือจะแปรรูปเป็นนิติบุคคลเอกชน จะต้องทำอย่างไร
-กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถึงแก่ความตาย
-กรณีควบโอนกิจการทั้งสามบริษัทในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นบริษัทเดียวโดยควบเป็นชื่อ  บริษัทเดิม 
-กรณีบริษัทฯ มีการควบโอนกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มเดียวกันแต่  บริษัทผู้โอนไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอน
-การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะเนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมด
-การที่บริษัท ก. โอนหุ้นในบริษัท ข. ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องมีผลตอบแทนใดๆ
-การเลิกกิจการของบริษัท
-การลดทุนของบริษัทฯ ทำได้โดยวิธีใดบ้าง และจะต้องเสียภาษีเงินได้อย่างไร
-การลดทุนของห้างหุ้นส่วนต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ทางห้าง  หุ้นส่วนได้สิทธิใช้อัตราภาษีแบบขั้นบันไดได้หรือไม่
-เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแทนบิดาที่เสียชีวิต 
ปัญหา ภ.ง.ด.51
-กรณีเงินเพิ่มภาษีตามมาตรา 67 ตรี ที่ได้สิทธิลดเงินเพิ่มตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่  ท.ป.81/2542
-การตีความหมาย ประมาณการกำไรสุทธิ หรือ ประมาณการขาดทุนสุทธิ
-กรณีการคิดเงินเพิ่มจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 แล้วประมาณการขาดเกินร้อยละ 25ิ ของ  ธุรกิจ SMEs กรณีได้รับสิทธิลดภาษี 
-ประมาณกำไรตาม ภ.ง.ด.51
-บริษัทมีกำไร แต่ยื่น ภ.ง.ด.51 ขาดทุน แสดงว่าประเมิณภาษีต่ำไป บริษัทนั้นจะต้องเสียเบี้ย  ปรับหรือไม่
-กรณีตัวอย่าง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรเพิ่มเติม
-กรณีตัวอย่าง การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 กรณีใช้อัตราผิด 
-การประมาณกำไรสุทธิครึ่งปี
-การคำนวณเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี 
-กรณียื่น ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม เพราะใช้อัตราผิด
-กรณีมีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการเกินให้บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม
-การประมาณกำไรสุทธิครึ่งปี 
-กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ขาดเกินร้อยล่ะ 25 การคิดเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี จะคำนวณจาก  อะไร 
-กรณีไม่ได้นำส่งแบบ ภ.ง.ด.50 ในรอบระยะเวลาบัญชี
ปัญหา ภ.ง.ด.51
-กรณียื่นแบลบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม ต้องประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือแค่ยื่นแบบ    ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม โดยใช้รายได้ประมาณการเดิมแล้วคำนวณภาษีใหม่
-กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการ Holding ถูกสรรพากรเร่งรัดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภ.ง.ด.51 
-กรณีชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.51 ขาดต้องคำนวณเงินเพิ่มตามมาตราใด 
-การตีความหมาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้
-ภาษีเกี่ยวกับการประมาณกำไรสุทธิยื่นแบบภ.ง.ด.51
-แนวทางการพิจารณา เหตุอันสมควร ตามมาตรา 67 ตรี
-การพิจารณาเหตุอันสมควร ประเด็น ป.50/2537เรื่องเหตุอันสมควร กรณีแสดงประมาณการ  กำไรสุทธิขาดไป
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล การณีเงินเพิ่มภาษีอากรค้างมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
-กรณีคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.50/2537 เรื่องเหตุอันสมควรกรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิ  ขาดไป
-การคำนวณเงินเพิ่มร้อยล่ะ 20 ของภาษีที่ชำระขาดไป จากการประมาณกำไรสุทธิขาดไป  เกินร้อยล่ะ 25 ควรใช้วิธีใด
-การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 67 ตรี ให้ดูที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือดูที่กำไรสุทธิ  ของปีที่แล้ว
-กรณีรอบระยะบัญชีไม่ครบ 12 เดือน ต้องยื่น ภ.ง.ด.51 หรือไม่
-การยื่นแบบภ.ง.ด.51
เลิกกิจการทำอย่างไร
-กรณีนิติบุคคลไปแจ้งเลิกกิจการแล้ว แต่ยังไม่แจ้งเลิก  VAT มีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้และ  ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 
-กรณีนิติบุคคลเลิกกิจการและชำระบัญชีแล้ว แต่ไม่ได้จดเลิก VAT และไม่ได้ยื่นแบบ  ภ.พ.30 จะถูกประเมิณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
-กรณีเลิกห้างหุ้นส่วนมีการแบ่งกำไร ให้หักตามมาตรา 40 (4) (ฉ) ใช่หรือไม่
-หนังสือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0706/8299 เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการเลิกประกอบกิจการ
-การคำนวณกำไร ตามมาตรา 40 (4) (ช)
-รอบระยะเวลาบัญชีในวันที่จดทะเบียนเลิกเป็นอย่างไร 
-รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย คือ รอบระยะเวลาบัญชีถึงวันที่จดทะเบียนเลิกกิจการเท่านั้นใช่หรือไม่
-หากกิจการที่เข้า VAT จดทะเบียนเลิกแต่มีการขายสินค้าคงเหลือ ณ วันที่เลิกกิจการ จะออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อได้หรือไม่
-ในวันจดเลิกกิจการ ทำการ Treat Deemed Sale แล้วชำระภาษีขาย (แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี) กิจการต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่ 
-กรณีขายทรัพย์สินและสินค้าในราคาสูงกว่าที่ได้แจ้ง ณ วันจดเลิกกิจการ ส่วนต่างต้องนำไปยื่น ภ.ง.ด.50 เพิ่มเติมเมื่อใด
เลิกกิจการทำอย่างไร
-ภาระภาษีในการลดทุน กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทเกาหลี
-กิจการโรงรับจำนำจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะต้องการจดเลิกกิจการ เพื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ต้องทำอย่างไร
-หลักเกณฑ์ บริษัทร้าง
-ขายเครื่องจักร ณ วันเลิกประกอบกิจการ
-เมื่อแจ้งเลิกกิจการ ผู้ประกอบการมีสิทธิออกใบกำกับภาษีหรือไม่ และยังมีสิทธิออกได้กี่วัน 
-หลังจดเลิกกิจการมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งผู้ถือหุ้น ต้องนำส่งภาษีเพิ่มหรือไม่ 
-กำไรสะสมทีนำมาคืนบริษัทแม่ ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ฉ) หรือเงินปันผล
-ปัญหาการขอคืนภาษีหลังยื่นแบบ ภ.พ.30
-ขั้นตอนการชำระบัญชี
-ข้อหารือ เลขที่ กค 0706 (กม.02) /537 เรื่อง กรณีขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
-จดเลิกไปแล้วจะขอคืนภาษีเนื่องจากชำระไว้เกินทำได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร 
-เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสามารถเรียกตรวจได้ภายในกี่ปีหลังจดทะเบียนชำระบัญชีเสร็จ
เลิกกิจการทำอย่างไร 
-ถ้าไม่ได้รับหนังสือขีดชื่อออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่น ภ.พ.30 สูงสุดกี่ปี
-ผู้ชำระบัญชีมอบอำนาจให้ทนายความขอคัดแบบหนังสือแจ้งการประเมิณภาษีอากรได้หรือไม่
-กรณีนิติบุคคลจ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรเนื่องจากเลิกกิจการ
-กรณีจ่ายเกินทุน
-คำพิพากษาฎีกาที่ 2796-2801/2546
-บริษัทผู้จด VAT ได้แจ้งเลิกกิจการ บริษัทจะมีภาระภาษีในส่วนของอาคารอย่างไร
-กรณีศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย ยังต้องเสียภาษีจากหนี้ที่ไม่ได้ชำระหรือไม่
-เมื่อจดเลิกกิจการแล้วในทางภาษีต้องดำเนินการอย่างไร
-หนังสือกรสรรพากรเลขที่ กค 0706/587 เรื่องถาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเลิกกิจการและชำระของบริษัท
-กรณีเลิกกิจการและมีการชำระบัญชีแล้ว หากเจเาหนี้ยอมยกหนี้ให้ ในทางภาษี ถิอเป็นรายได้ ต้องยื่น ภ.ง.ด.50 เพิ่มใช่หรือไม่
-หนังสือกรสรรพากรเลขที่ กค 0811/9067 เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าใช้จ่ายผลขาดทุนจากเงินลงทุน บริษัท ท. จำกัด

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "//www.attorney285.com/product_886422_th

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** Create Date : 24 พฤษภาคม 2560
Last Update : 24 พฤษภาคม 2560 17:36:21 น. 0 comments
Counter : 642 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมาชิกหมายเลข 961607
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 961607's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.