หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Group Blog
 
All Blogs
 
คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/product.detail_571709_th_2393353

คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 10 : แก้ไขเพิ่มเติม มีนาคม 2559
จำนวนหน้า: 1016 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน

บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายอาญา

 • ความหมายของกฎหมายอาญา
 • หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดทางอาญา
 • กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง
 • เอกชนผู้เสียหายและกฎหมายอาญา
 • กระบวนการใช้บังคับกฎหมายอาญา
 • เอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา

บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด

 1. กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด
 2. กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มิได้ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด แต่มีความแตกต่างกัน

บทที่ 3 ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา

          หลักดินแดน

 1. การกระทำความผิดในราชอาณาจักร
 2. การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรแต่ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร

หลักอำนาจลงโทษสากล

หลักบุคคล

 • ข้อเปรียบเทียบระหว่างหลักดินแดน หลักอำนาจลงโทษสากล และหลักบุคคล
 • การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ
 • กรณีกระทำความผิดนอกราชอาราจักร
 • กรณีกระทำความผิดในราชอาราจักร หรือกระทำความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักร

บทที่ 4 ประเภทของความผิดอาญา

 1. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของกฎหมาย
 2. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการกระทำ
 3. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่เจตนา
 4. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ผู้กระทำ
 5. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่โทษ
 6. การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการดำเนินคดี

บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา

 • โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ
 • โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
 • โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
 • เหตุลดโทษ

บทที่ 6 โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ

 • ตอนที่ 1 มีการกระทำ
 • ข้อสังเกตโดยทั่วไปเกี่ยวกับการกระทำ
 • การกระทำโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย
 • การกระทำโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
  1. การกระทำโดยงดเว้น
  2. การกระทำโดยละเว้น
 • ความแตกต่างระหว่างการกระทำโดยงดเว้นและการกระทำโดยละเว้น
 • ตอนที่ 2 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายนอก” ของความผิดในเรื่องนั้น
  1. ผู้กระทำ
  2. การกระทำ
  3. วัตถุแห่งการกระทำ
 • การครบองค์ประกอบภายนอกและการขาดองค์ประกอบภายนอก
 • ตอนที่ 3 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายใน”ของความผิดในเรื่องนั้น ๆ

ส่วนที่ 1 เจตนา

 1. เจตนาตามความเป็นจริง
 2. ผู้กระทำต้อง “รู้” ข้อเท็จจริง
 3. ประสงค์ต่อผล
 4. เจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้าย
 5. เล็งเห็นผล
 6. เจตนาพิเศษ
 7. องค์ประกอบภายนอกซึ่งมิใช่ “ข้อเท็จจริง”
 8. การสำคัญผิดในตัวบุคคล
 9. การสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิด

สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ

สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง

 • การสำคัญผิดในข้อเท็จจริงโดยประมาท
 • การขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิด
 • การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดและการสำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดหรือทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงมีความแตกต่างกัน
 • เจตนาโดยผลของกฎหมาย (ไม่ประสงค์ต่อผลและไม่เล็งเห็นผล)

การกระทำโดยพลาด

ส่วนที่ 2 ประมาท

ส่วนที่ 3 ไม่เจตนา ไม่ประมาท

ตอนที่ 4 ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

 • หลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
 • ทฤษฎีเงื่อนไข
 • ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม

บทที่ 7 โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด

 • ตอนที่ 1 ป้องกัน

หลักเกณฑ์ของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68

 1. มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
 2. ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง
 3. ผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นจากภยันตรายนั้น
 4. การกระทำโดยป้องกันสิทธินั้นไม่เกินขอบเขต
  • ตอนที่ 2 ความยินยอม

บทที่ 8 โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ

 • ตอนที่ 1 การกระทำโดยจำเป็น
 • จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ
 • จำเป็นเพื่อให้พ้นภยันตราย
 • ตอนที่ 2 เหตุยกเว้นโทษอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา
 • ส่วนที่ 1 การกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
 • ส่วนที่ 2 การกระทำความผิดของคนวิกลจริต
 • ส่วนที่ 3 การกระทำความผิดของผู้มึนเมา
 • ส่วนที่ 4 การกระทำความผิดตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน
 • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางความผิดระหว่างสามีภริยา
 • ตอนที่ 3 เหตุยกเว้นโทษกรณีพิเศษ ผู้กระทำถูกล่อให้กระทำความผิดโดยเจ้าพนักงานหรือตัวแทน

บทที่ 9 เหตุลดโทษ

 • ตอนที่ 1 เหตุลดโทษโดยทั่วไป
 • ส่วนที่ 1 ความไม่รู้กฎหมาย
 • ส่วนที่ 2 คนวิกลจริตซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง
 • ส่วนที่ 3 คนมึนเมาซึ่งสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง
 • ส่วนที่ 4 ป้องกัน จำเป็น เกินขอบเขต
 • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติสนิท
 • ส่วนที่ 6 ผู้กระทำความผิดอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี หรือตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20ปี
 • ส่วนที่ 7 เหตุบรรเทาโทษ

 • ตอนที่ 2 เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ
 • ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
 • การที่ถูกข่มเหงเช่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำบันดาลโทสะ
 • ผู้กระทำได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ
 • ป้องกันและบันดาลโทสะ

บทที่ 10 การพยายามกระทำความผิด

 • ตอนที่ 1 หลักทั่วไป
 • ผู้กระทำจะต้องมีเจตนากระทำความผิด
 • ผู้กระทำจะต้องกระทำการเพื่อให้บรรลุผลตามเจตนาอันเป็นการกระทำที่เลยขั้นตระเตรียม กล่าวคือ ถึงขั้นลงมือกระทำความผิดแล้ว
 • ผู้กระทำกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผล
 • การพยายามกระทำความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้
 • ตอนที่ 2 การยับยั้งหรือกลับใจ
 • ตอนที่ 3 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพยายามกระทำความผิด

บทที่ 11 ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

 • ตอนที่ 1 ตัวการ
 • เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา
 • ในระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • โดยมีการกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิด
 • มีเจตนากระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิด
  • ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเป็นตัวการมาตรา 83
  • คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้กระทำในความผิดบางฐาน
  • ตอนที่ 2 ผู้ใช้
  • ส่วนที่ 1 การก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดโดยวิธีการทั่ว ๆ ไป
  • ส่วนที่ 2 การก่อให้บุคคลทั่วไปกระทำความผิดโดยการโฆษณาหรือประกาศ
  • ตอนที่ 3 ผู้สนับสนุน
  • ตอนที่ 4 ของเขตของความรับผิดชอบของผู้ใช้ผู้โฆษณาหรือประกาศหรือผู้สนับสนุน
  • ตอนที่ 5 การขัดขวางของผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือประกาศหรือผู้สนับสนุน
  • ตอนที่ 6 ความแตกต่างระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดประเภทต่าง ๆ
  • ตอนที่ 7 เหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดี
  • ตอนที่ 8 บุคคลผู้ซึ่งไม่สมควรเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในความผิดอาญาบางประเภท

บทที่ 12 การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน

 • ตอนที่ 1 การกระทำกรรมเดียว
 • ตอนที่ 2 การกระทำหลายกรรมต่างกัน (หลายกระทง)

บทที่ 13 โทษ

 • ตอนที่ 1 วัตถุประสงค์ของการลงโทษ
 • ตอนที่ 2 ประเภทของโทษและวิธีการลงโทษ
 • ส่วนที่ 1 โทษประหารชีวิต
 • ส่วนที่ 2 โทษจำคุก
 • ส่วนที่ 3 โทษกักขัง
 • ส่วนที่ 4 โทษปรับ
 • ส่วนที่ 5 โทษริบทรัพย์สิน
 • ส่วนที่ 6 ความระงับแห่งโทษอาญา
 • ตอนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และรอการลงโทษ
 • ส่วนที่ 1 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ
 • ส่วนที่ 2 การรอการลงอาญา
 • ตอนที่ 4 การเพิ่มโทษเพราะจำเลยกระทำความผิดอีก
 • ส่วนที่ 1 การเพิ่มโทษที่จะลงในสนาม
 • ส่วนที่ 2 การเพิ่มโทษที่จะลงกึ่งหนึ่ง

บทที่ 14 วิธีการเพื่อความปลอดภัย

 • ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
 • ส่วนที่ 1 กักกัน
 • ส่วนที่ 2 ห้ามเข้าเขตกำหนด
 • ส่วนที่ 3 การเรียกประกันทัณฑ์บน
 • ส่วนที่ 4 การคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล
 • ส่วนที่ 5 การห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง
 • ตอนที่ 2 การใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
 • บทที่ 15 อายุความ
 • ตอนที่ 1 อายุความฟ้องคดี
 • ตอนที่ 2 อายุความนำตัวผู้ถูกฟ้องแล้วหลบหนีหรือวิกลจริตมาดำเนินการพิจารณาต่อไป
 • ตอนที่ 3 อายุความฟ้องคดีความผิดอันยอมความได้
 • ตอนที่ 4 อายุความฟ้องขอให้กักกัน
 • ตอนที่ 5 กำหนดเวลาล่วงเลยการลงโทษ
 • ตอนที่ 6 กำหนดเวลาล่วงเลยการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับ
 • ตอนที่ 7 กำหนดเวลาล่วงเลยการกักกัน
 • ตอนที่ 8 กำหนดเวลาล่วงเลยการบังคับตามมาตรา 46 หรือการเรียกร้องขอตามมาตรา 47
 • บทที่ 16 การใช้บทบัญญัติในภาค 1 แก่ความผิดตามกฎหมายอื่นและบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
 • การใช้บทบัญญัติในภาค 1 แก่ความผิดตามกฎหมายอื่น
 • บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

บรรณานุกรม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "//www.attorney285.com/product_571709_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)Create Date : 21 มิถุนายน 2560
Last Update : 21 มิถุนายน 2560 10:50:55 น. 0 comments
Counter : 1000 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมาชิกหมายเลข 961607
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 961607's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.