หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Group Blog
 
All Blogs
 
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/product.detail_742818_th_3591545

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์
ผู้แต่ง : กีรติ กาญจนรินทร์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า: 460 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน

สารบัญ

บทที่ 1 ความตายก่อให้เกิดมรดก
บทที่  2 กองมรดก
  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่และความรับผิดของผู้ตาย
  ดอกผลของมรดกเป็นมรดกหรือไม่
  มรดกที่เปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สินอื่น
  แนวคำพิพากษาฎีกาที่ถือว่าเป็นมรดก
  แนวคำพิพากษาฎีกาที่ถือว่าไม่เป็นมรดก
  สิทธิหน้าที่และความรับผิดที่เป็นการเฉพาะตัวไม่เป็นมรดก
  เฉพาะตัวโดยสภาพ
  เฉพาะตัวโดยกฎหมาย
บทที่ 3 การตกทอดของทรัพย์มรดก
  มรดกตกทอดแก่ใคร
  ความหมายของทายาท
  ทายาทตาม  ป.พ.พ.
  มรดกตกทอดแก่ทายาททันที
  มรดกตกทอดทันทีแต่ไม่เด็ดขาด
บทที่ 4 ความสามารถและเวลาในการเป็นทายาท
  หมวด  1 ทารกในครรภ์มารดาเป็นทายาท
  หมวด  2 มูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นตามพินัยกรรมเป็นทายาท
  หมวด  3 ทายาทโดยธรรม
   ลำดับทายาทโดยธรรม
   ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ
   ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส
   ผู้สืบสันดาน
   บุตรที่มีสิทธิรับมรดกอันจะถือว่าเป็นทายาท
   บุตรชอบด้วยกฎหมาย
   การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
   บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง
   บุตรบุญธรรม
   บิดามารดา
   พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
   พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
   ปู่  ย่า  ตา  ยาย
   ลุง  ป้า  น้า  อา
   ข้อสังเกตการตีความมาตรา  1629
   คู่สมรส
  หมวด  4 การรับมรดกแทนที่
บทที่ 5 สิทธิและส่วนแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรม
  สิทธิและส่วนแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมประเภทญาติ
  สิทธิและส่วนแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส
  สิทธิและส่วนแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรส
  สิทธิของคู่สมรสตามสัญญาประกันชีวิต
  สิทธิของคู่สมรสที่ได้รับเงินปี
บทที่ 6 การเสียสิทธิในการรับมรดก
  การเสียสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมายอื่น
  การเสียสิทธิในการรับมรดกตาม  ป.พ.พ
  ผู้รับบุตรบุญธรรมเรียกทรัพย์สินคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรม
  หมวด  1 ส่วนที่  1 การถูกจำกัดมิให้ได้มรดกเพราะยักย้ายปิดบังทรัพย์มรดก
   ส่วนที่  2 การถูกจำกัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร
   ส่วนที่  3 ผลของการถูกจำกัดมิให้รับมรดก
  หมวด  2 ส่วนที่  1 การตัดมิให้รับมรดก
   ส่วนที่  2 ผลของการถูกตัดมิให้รับมรดก
   ส่วนที่  3 การถอนการตัดมิให้รับมรดก
  หมวด  3 ส่วนที่  1 การสละมรดก
   ส่วนที่  2 หลักเกณฑ์การสละมรดก
   ส่วนที่  3 ผลของการสละมรดก
บทที่ 7 สิทธิของทายาทซึ่งเป็นพระภิกษุ
บทที่ 8 ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างสมณเพศ
บทที่ 9 เจ้าหนี้กองมรดกใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้
บทที่ 10 พินัยกรรม
  หมวด  1 ความหมายของพินัยกรรม
  หมวด  2 ลักษณะสำคัญของพินัยกรรม
บทที่ 11 หลักเกณฑ์ทั่วไปของพินัยกรรม
  ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรม
  ผู้เยาว์
  บุคคลผู้อยู่ในความปกครอง
  คนไร้ความสามารถ
  บุคคลวิกลจริต
  บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
  เวลาที่ถือว่าผู้ทำพินัยกรรมมีความสามารถ
  หมวด  1 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม
  หมวด  2 ความสามารถของผู้รับพินัยกรรม
  หมวด  3 คุณสมบัติของผู้รับพินัยกรรม
   บุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้รับพินัยกรรม
   1.  ผู้ปกครอง 
   2.  ผู้เขียนพินัยกรรม
   3.  พยานในพินัยกรรม
บทที่ 12 แบบพินัยกรรม
  หมวด  1 พินัยกรรมแบบธรรมดา
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบธรรมดา
  หมวด  2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
  หมวด  3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
   ส่วนที่  1 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
   ส่วนที่  2 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนอกที่ทำการ
  หมวด  4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
   การขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
  หมวด  5 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
  หมวด  6 พินัยกรรมแบบทำตามกฎหมายต่างประเทศ
  หมวด  7 พินัยกรรมในภาวะการรบหรือการสงคราม
บทที่ 13 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม
  หมวด  1 การเกิดผลบังคับเรียกร้องแห่งพินัยกรรม
   ส่วนที่  1 พินัยกรรมที่มีเงื่อนไข
   ส่วนที่  2 พินัยกรรมที่มีเงื่อนเวลา
    ความตายเป็นเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
   ส่วนที่  3 พินัยกรรมก่อตั้งมูลนิธิ
   ส่วนที่  4 ผลบังคับแห่งพินัยกรรม
    ทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรมสูญหาย  ทำลาย  บุบสลาย
    พินัยกรรมปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้อง
    พินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้
  หมวด  2 การตีความพินัยกรรม
   พินัยกรรมตีความให้เกิดผลหลายทาง
   พินัยกรรมกำหนดคุณสมบัติผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 14 พินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์
บทที่ 15 การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  1 การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมก่อนผู้ทำพินัยกรรมตาย
  1.   ผู้ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมฉบับหลังเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อน
  2.   ผู้ทำพินัยกรรมทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม
  3.   ผู้ทำพินัยกรรมโอนหรือทำลายทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรม
  หมวด  2 การเพิกถอนพินัยกรรมหลังผู้ทำพินัยกรรมตาย
   ส่วนที่  1 การเพิกถอนพินัยกรรมที่ทำขึ้นเพราะถูกข่มขู่
   ส่วนที่  2 การเพิกถอนพินัยกรรมที่ทำขึ้นเพราะสำคัญผิดหรือกลฉ้อฉล
  หมวด  3 อายุความฟ้องร้องขอให้เพิกถอนพินัยกรรม
บทที่ 16 การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  1 เหตุตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  2 การไร้ผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  หมวด  3 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
บทที่ 17 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
  หมวด  1 ประเภทของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  1 ผู้จัดการมรดกโดยทายาทแต่งตั้ง
   ส่วนที่  2 ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม
   ส่วนที่  3 ผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
    บุคลคลที่มีอำนาจร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก
    เหตุที่จะยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก
    อำนาจศาลในการตั้งผู้จัดการมรดก
    คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  4 การเริ่มต้นอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
  หมวด  2 สิทธิและอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  1 สิทธิและหน้าที่ทั่วไปของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  2 อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
    บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทำศพ
   ส่วนที่  3 ความรับผิดของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  4 สิทธิของผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  5 ความสิ้นสุดจากการเป็นผู้จัดการมรดก
   ส่วนที่  6 อายุความคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก
บทที่ 18 การรวบรวมทรัพย์มรดกและการชำระหนี้กองมรดก
  หมวด  1 การรวบรวมทรัพย์มรดก
  หมวด  2 การชำระหนี้กองมรดก
   ส่วนที่  1 ลำดับหนี้ที่ต้องชำระ
   ส่วนที่  2 ลำดับทรัพย์มรดกที่จะต้องนำมาชำระหนี้
บทที่ 19 การแบ่งปันทรัพย์มรดก
   บทบัญญัติเรื่องกรรมสิทธิ์รวมที่นำมาใช้บังคับ
   บทบัญญัติเรื่องกรรมสิทธิ์รวมที่นำมาใช้บังคับไม่ได้
   สิทธิในมรดกของทายาทก่อนแบ่งมรดก
   วิธีแบ่งมรดก
   ทายาทถูกรอนสิทธิในส่วนแบ่งมรดก
บทที่ 20 มรดกที่ไม่มีผู้รับ
บทที่ 21 อายุความมรดก
  หมวด  1 ความหมายของคดีมรดก
  หมวด  2 ประเภทของอายุความมรดก
   อายุความฟ้อง คดีมรดกของทายาทโดยธรรม
   อายุความฟ้องเรียกร้องตามข้อกำหนดพินัยกรรมโดยผู้รับพินัยกรรม
   อายุความสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดก
   กรณีไม่อยู่ในบังคับอายุความของมาตรา  1754
   บุคคลที่มีสิทธิยกอายุความของมาตรา  1754


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "//www.attorney285.com/product_742818_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)Create Date : 19 มิถุนายน 2560
Last Update : 19 มิถุนายน 2560 11:40:20 น. 0 comments
Counter : 262 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมาชิกหมายเลข 961607
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 961607's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.