หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Group Blog
 
All Blogs
 
สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายที่ดิน ชยาธร เฉียบแหลมสาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายที่ดิน ชยาธร เฉียบแหลม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ //www.attorney285.com/product.detail_571780_th_4752210

สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายที่ดิน ชยาธร เฉียบแหลม
ผู้แต่ง : ชยาธร เฉียบแหลม
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 540 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
สารบัญ
บัญชีอักษรย่อ คำย่อ และชื่อย่อของกฎหมายที่ใช้ในหนังสือนี้
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อำนาจจำหน่ายที่ดินของอธิบดีกรมที่ดิน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดวิธีการรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว กับเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทานที่ดินของรัฐ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งที่ดินในเขตสำรวจตามประกาศของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดที่ดินขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต่อแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินใกล้เคียงให้มาระวังแนวเขต และรับรองแนวเขต หรือคัดค้านการรังวัดสอบที่ดินเฉพราะรายตามมาตรา 64 ทวิ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกใบจอง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโแนดที่ดิน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย)
กฎกนะทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยุ่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ.2545
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารนาเพิกถอนหรือแก้ไขการออดโแนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ.2553
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 635/2547 เรื่องอายัดที่ดิน
ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
ระเบียบของคณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515) ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการแจ้งและออกคำสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ใช้บังคับ
ระเบียบของคณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2529) ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง
ระเบียบของคณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2529) ว่าด้วยการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประดยชนืร่วมกัน
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2529) ว่าด้วยกรณีจำเป็นสำหรับการอนุญาตให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นการเฉพาะรายในท้องที่ที่กำหนดให้มีการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรองรับการทำประโยชน์โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศตามมาตรา 58 ตรี
ระเบียบของคณะกรรมจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการให้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ.2548
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยมรดก พ.ศ.2548
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสารและการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2556
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2555
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอรังวัด การนัดรังวัดและการเรียกค่าใช้จ่ายในการรังวัดเฉพาะราย พ.ศ.2547
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาล พ.ศ.2528
ใบแนบ 1 : สาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดิน
สาระเพ่มเติม 1 : ที่ดินเอกชน
สาระเพิ่มเติม 2 : ที่ดินรัฐ
สาระเพิ่มเติม 3 : กฎหมายพิเศษที่กำหนดวิธีการถอนสภาพหรือการโอนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นอย่างอื่น
สาระเพิ่มเติม 4 : ทบวงการเมือง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหา ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
ใบแนบ 2 : สาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
สาระเพิ่มเติม 1 : สิ่งที่เป้นราชพัสดุ และข้อยกเว้น
สาระเพิ่มเติม 2 : หน่วยงานที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
สาระเพิ่มเติม 3 : กฎหมายพิเศษที่มีพระราชบัญญัติยกเว้นการเป็นี่ราชพัสดุ หรือใช้อำนาจหน่วยงานของรัฐปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และ จัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
สาระเพิ่มเติม 4 : การได้มาซึ่งที่ราชพัสดุ
สาระเพิ่มเติม 5 : กฎหมายที่ให้สิทธิรัฐวิสาหกิจใช้ที่ราชพัสดุ
สาระเพิ่มเติม 6 : กฎหมายพิเศษที่กำหนดวิธีการถอนสภาพหรือการโอนที่ราชพัสดุเป็นอย่างอื่น
สาระเพิ่มเติม 7 : การขอคืนที่ราชพัสดุ
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ใบแนบ 3 : คำพิพากษา คำวินิจฉัยที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
รายการราชกิจจานุเบกษา
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "//www.attorney285.com/product_571780_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  //www.attorney285.co.th/how2order

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ //www.Attorney285.co.th
Facebook //www.facebook.com/attorney285.Law

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)Create Date : 05 กรกฎาคม 2560
Last Update : 5 กรกฎาคม 2560 14:28:30 น. 0 comments
Counter : 251 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Month


 
สมาชิกหมายเลข 961607
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 961607's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.