Group Blog
 
All blogs
 

ประวัติการสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ แสงไกร


 • ศบ.(ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศม.(ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • e-mail : api3003@gmail.com
 • Homepage

  https://www.facebook.com/apichart.saengkrai • ประวัติการสร้างสรรค์

  เกิด
  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 จังหวัด มหาสารคาม

  ที่อยู่ปัจจุบัน
  บ้านเลขที่ 33 หมู่ 22  ถนนผดุงประชากร ตำบลหัวขวาง
  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
  โทรศัพท์ 0-1601-8878 

  ที่ทำงาน
  สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4384

  การศึกษา
  2537 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2535 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2530 - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2525 - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

  พ.ศ. 2527 , ม.4 ค. โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  พ.ศ.2531, นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  พ.ศ.2536 , นักศึกษาปริญญาโท คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 • ประสบการณ์การทำงาน

  2547-50
  - กรรมการตัดสินผลงานศิลปกรรม"Young Artist Award"จัดโดยเครือซีเมนต์ไทย
  2549
  - สร้างสรรค์ศิลปกรรม ในโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินชั้นเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 6
  2547
  - กรรมการตัดสินพลุชิงแช้มป์แห่งประเทศไทย ฉลองครบ 10 ปีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
  2546
  - กรรมการตัดสินการประกวดศิลปินร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2542-2545

  - สร้างสรรค์ผลงานเทิดพระเกียรติเพื่อติดตั้ง ณ.ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
  ในโครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา
  จัดโดยสภาคณบดีทางด้านศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
  2540
  - ได้รับทุนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากบริษัทสหวิริยา โอเอ จำกัด เป็นเวลา 1 ปี
  2539
  - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2538
  - อาจารย์พิเศษ โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2537
  - อาจารย์พิเศษ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ทุน

  2549 – ทุนสร้างสรรค์ศิลปินชั้นเยี่ยม ศิลป์ พีระศรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
  2547 –ทุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2545 –ทุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2541 - ทุน สร้างสรรค์ผลงานเทิดพระเกียรติเพื่อติดตั้ง ณ.ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
  ในโครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา
  จากสภาคณบดีทางด้านศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
  2540 - ทุนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากบริษัทสหวิริยา โอเอ จำกัด เป็นเวลา 1 ปี


 • รางวัลและเกียรติยศที่เคยได้รับ

  2549
  - ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินชั้นเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
  2545
  - ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
  2544
  - บริจาคผลงาน "ภาพแห่งการพักพิงในประเทศไทย"(Images-Refuge in Thailand)
  ให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ(UNHCR) เพื่อนำไปประมูลช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
  2543
  - มอบผลงาน "ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "
  เพื่อนำไปติดตั้ง ณ.ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโดยสภาคณบดีทางศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
  - บริจาคผลงานศิลปกรรมเพื่อสุขภาพ ให้โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
  2542
  - ได้รับคัดเลือกให้สร้างสรรค์งาน"ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อนำไปติดตั้งณ.จังหวัดหนองบัวลำภู  - ได้รับเชิญร่วมแสดงงานของศิลปินอีสานเนื่องในวันเปิดหอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2542
  - ได้รับเชิญเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานชุด"เจ้าพระยาแม่น้ำของแม่น้ำของแผ่นดิน"โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - รางวัลดีเด่น การประกาดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 13 หัวข้อ "สีสันแห่งภูมิ ปัญญาไทย" จัดโดยการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
  2541
  - ได้รับทุนในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เป็นเวลา 1 ปี จากบริษัทสหวิริยา โอ เอ จำกัด
  2540
  - รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ์ในการประกวดศิลปกรรม หัวข้อ " ธรรมชาติ...ที่มาแห่งเทคโนโลยี "จัดโดยบริษัทสหวิริยา โอเอ จำกัด


  รางวัลยอดเยี่ยมSVOA


  2539
  - รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรมเรื่อง "ความจงรักภักดี" จัดโดยมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  2538
  - รางวัลพิเศษการประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ"กาญจนภิเษกสมโภชในหลวงครบ 50 ปี"
  โดยธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน) ณ.โรงแรมอิมพีเรียล ถ.วิทยุ กรุงเทพ
  2537
  - เกียรตินิยมอันดับ 3 ,เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40

  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวด ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ณ.หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า  - รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" จัดโดย บ. โตชิบา จำกัด
  - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 9 หัวข้อ" ประเพณีและวัฒนธรรม " จัดโดยการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
  2536
  - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต " ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโดย บ.โตชิบาแห่งประเทศไทย จำกัด
  2535


  - รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 7หัวข้อ" อนุรักษ์ สร้างสรรค์ จรรโลงโลกสวย "
  จัดโดยการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
  - รางวัลสนับสนุน ศิลปินรุ่นเยาว์ในการประกวดศิลปกรรมร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
  ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร


 • ประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

  2544
  - การแสดงผลงาน "ภาพแห่งการพักพิงในประเทศไทย"(Images-Refuge in Thailand)
  จัดโดย สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ(UNHCR) สัญจรกรุงเทพ,ขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด
  - ศิลปินรับเชิญ การแสดงผลงานภาพพิมพ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ณ.หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2543
  - การแสดงผลงาน "ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " ณ.หอศิลป์แห่งชาติ
  และนำไปติดตั้ง ณ.ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโดยสภาคณบดีทางศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
  - การแสดงผลงานเนื่องในวัน"ศิลป์ พีระศรี"ประจำปี 2543 ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมปตท.ครั้งที่14หัวข้อ "พลังงาน ชีวิต สิ่งแวดล้อม"จัดโดยการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อสุขภาพ ณ.โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
  2542
  - การแสดงผลงานภาพร่าง"ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
  ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จัดโดยสภาคณบดีทางศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมชุด"เจ้าพระยาแม่น้ำของแม่น้ำของแผ่นดิน" ณ.หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - การแสดงผลงานชุด"RIVER OF THE KING" ณ.หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมปตท.ครั้งที่ 13 หัวข้อ"สีสันแห่งภูมิ ปัญญาไทย"
  จัดโดยการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
  - การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อหอศิลป์จังหวัดนครราชสีมา ณ.โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
  2541
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 44 ณ.หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม "ไท-อีสาน" สัญจรจังหวัดสุรินทร์ ,ขอนแก่น,มหาสารคาม
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ รุ่นที่ 5 ณ.หอศิลป์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2540
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 43 ณ.หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม "ไท-อีสาน" สัญจรจังหวัดบุรีรัมย์ ,ขอนแก่น,มหาสารคาม
  - การแสดงผลงานศิลปกรรม " ธรรมชาติ...ที่มาแห่งเทคโนโลยี "จัดโดยบริษัทสหวิริยา โอเอ จำกัด
  2539
  - การแสดงผลงานศิลปกรรม"ศิลปินในรัชกาลที่ 9 " ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - การแสดงผลงานจิตรกรรมบัวหลวง ณ.ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ผ่านฟ้า
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม "ไท-อีสาน" สัญจรจังหวัดสกลนคร,เลย,มหาสารคาม
  2538
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 41 ณ.หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ"กาญจนภิเษกสมโภชในหลวงครบ 50 ปี"ณ.โรงแรมอิมพีเรียล ถ.วิทยุ กรุงเทพ
  - การแสดงศิลปกรรมเรื่อง "ความจงรักภักดี" จัดโดยมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สัญจรกรุงเทพ,เชียงใหม่,ขอนแก่นและสงขลา
  - การแสดง ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ณ.หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
  - การแสดงผลงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และสัญจรไปยังจังหวัดเชียงใหม่,ขอนแก่น,สงขลา จัดโดย บ.โตชิบาแห่งประเทศไทย
  - ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 10 หัวข้อ"ป่าเขาลำเนาไพร:สายใยแห่งชีวิต" จัดโดยการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
  2537
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40 ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ณ.หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
  - การแสดงผลงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และสัญจรไปยังจังหวัดเชียงใหม่,ขอนแก่น,สงขลา จัดโดย บ.โตชิบาแห่งประเทศไทย
  - ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 9 หัวข้อ" ประเพณีและวัฒนธรรม" จัดโดยการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
  - การแสดงผลงานภาพพิมพ์ของศิลปินกลุ่ม "จิต ฝัน สวรรค์ สัญลักษณ์"สัญจร จังหวัดอุตรดิตถ์,เชียงใหม่,และขอนแก่น
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม " 8-อีสาน" ณ.โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค กรุงเทพ
  2536
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 39 ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ณ.หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
  - การแสดงผลงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และสัญจรไปยังจังหวัดเชียงใหม่,ขอนแก่น,สงขลา จัดโดย บ.โตชิบาแห่งประเทศไทย
  - การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 8 หัวข้อ" ทะเล" จัดโดยการปิโตร เลี่ยมแห่งประเทศไทย
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2535
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม " อีสาน" ณ.ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 39 ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ณ.หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
  - การแสดงผลงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโดย บ.โตชิบาแห่งประเทศไทย
  - การแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 7หัวข้อ" อนุรักษ์ สร้างสรรค์ จรรโลงโลกสวย " จัดโดยการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
  - การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ณ.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 •  

  Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2549    
  Last Update : 10 สิงหาคม 2558 7:47:21 น.
  Counter : 2496 Pageviews.  


  สวนสวรรค์
  Location :
  มหาสารคาม Thailand

  [Profile ทั้งหมด]

  ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
  ฝากข้อความหลังไมค์
  Rss Feed
  Smember
  ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
  ตอนหนุ่ม
  ผมสร้างศิลปะ

  ตอนนี้(ก็ยังหนุ่มอยู่)
  ผมสร้าง"คนศิลปะ"

  และคนที่สามารถเอาตัวรอดในสังคมได้ • บล๊อกผลงานศิลปะของอภิชาติ แสงไกร

 • Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.