Group Blog
 
All Blogs
 

สรีรวิทยา

1.การไหลเวียนของวงจร Pulmonary circulation เป็นอย่างไร
ตอบ เลือดแดงจาก left ventricle -> bronchial artery->capillary ->pulmonary artery-> right atrium

2.ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับความดันในช่องเยื่อหุ้มปอด
ตอบ เป็นลบ (หรือน้อยกว่าความดันบรรยากาศ) เสมอ

3.ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับความดันในถุงลม
ตอบ เป็นลบ (หรือน้อยกว่าความดันบรรยากาศ) ในขณะหายใจเข้า

4.ในการหายใจเข้าปกติกล้ามเนื้อใดมีการหดตัว
ตอบ กล้ามเนื้อกระบังลม และ กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงชั้นนอก

5.ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับกราฟที่พล็อตระหว่างความสามารถของฮีโมโกลบินในการจับกับออกซิเจน และความดันของออกซิเจนในเลือด
ตอบ มีลักษณะเหมือนตัว S

6.ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการขนส่งออกซิเจนในเลือด
ตอบ ที่ความดันของออกซิเจนในเลือด 10-40 มม.ปรอท ฮีโมโกลบินจะปล่อยออกซิเจนให้กับเซลล์

7.ส่วนใหญ่ของคาร์บอนไดออกไซด์ขนส่งโดยวิธีใด
ตอบ อยู่ในรูป HCO3-

8.ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับ Hering Breuer inflation reflex
ตอบ เป็น reflex ที่ถูกกระตุ้นเมื่อปอดยืดออกมากเกินไป

9.ในภาวะปกติ ร่างกายจะหายใจเร็วและแรงขึ้น จากภาวะใด
ตอบ คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง

10. ดูในชีทสรีรวิทยาระบบหายใจหน้า 12

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
แบบทดสอบหลังเรียนระบบหายใจ

1.ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถึงสรีรวิทยาของการหายใจไม่ถูกต้อง
a. pulmonary vein ทำหน้าที่ปรับอากาศที่จะเข้าสู่ปอด
b. ปอดทำหน้าที่เกี่ยวกับ internal respiration
c. การหายใจเข้าต้องอาศัยการทำงานของ intercostal muscle และการควบคุมของ phrenic nerve
d. alveoli และ respiratory bronchiole เป็นส่วนของ respiratory zone

จากสถานการณ์นี้พิจารณาตอบคำถาม ข้อ 2 – ข้อ 7
นาย ก อายุ 61 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการตัวร้อน หายใจลำบาก นอนราบไม่ได้ ญาติให้ประวัติว่า 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยเริ่มมีไข้ ไอ ซื้อยาลดไข้และยาแก้ไอมารับประทาน สังเกตเห็นว่าผู้ป่วยเหนื่อยมากขึ้นและเริ่มหายใจลำบาก จึงนำมาส่งโรงพยาบาล chest X-ray พบว่าเป็น Massive Pleural Effusion Lt

2.ถ้าท่านตรวจร่างกายนาย ก ด้วยวิธีการคลำที่ส่วนของ mediastinum ท่านจะพบว่า mediastinum อยู่ใน position ใด
คำตอบ: a. ปลาย mediastinum ค่อนไปทางซ้าย
b. เอียงไปทางขวา ++
c. อยู่ใน position เดิม
d. เอียงไปทางซ้าย

3.ถ้าท่านทำการเคาะปอดท่านจะได้ยินเสียงในลักษณะใด
a. ปอดซ้ายมีเสียงโปร่ง ปอดขวามีเสียงกังวาน
b. ปอดซ้ายมีเสียงโปร่งมาก ปอดขวามีเสียงทึบ
c. ปอดซ้ายจะมีเสียงทึบสนิท ปอดขวามีเสียงกังวาน ++
d. ปอดซ้ายมีเสียงทึบ ปอดขวามีเสียงโปร่งมาก

4.ถ้านาย ก ไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ปอดด้านซ้ายเกิดภาวะแทรกซ้อนข้อใด
a. pneumothorax
b. pulmonary atelectasis ++
c. pulmonary edema
d. pneumothorax

5.ท่านคิดว่านาย ก มีอาการดังกล่าวเนื่องจากปอดซ้ายมีพยาธิสภาพข้อใด
a. มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ (hypoxemia)
b. ในช่องปอดด้านซ้าย มีหนองเป็นจำนวนมากและมีความดันในช่องปอดซ้ายสูง ++
c. มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำและคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในเลือดสูง
d. การไหลเวียนของอากาศและเลือดในปอดข้างซ้ายไม่สมดุล

6.ในการดูแลผู้ป่วยควรจัดท่านอนผู้ป่วยอย่างไร
a. ให้นอนราบยกเท้าสูง
b. ให้นอนศีรษะสูงและตะแคงเอาด้านขวาขึ้น ++
c. ให้นอนศีรษะสูงและตะแคงเอาด้านซ้ายขึ้น

7.ถ้ามีการตรวจปริมาตรปอดน่าจะพบความผิดปกติของปริมาตรปอดอย่างไร
a. Tidal volume น้อยกว่าปกติ ++
b. Residual volume มากกว่าปกติ
c. Expiratory reserve volume น้อยกว่าปกติ
d. Inspiratory reserve volume มากกว่าปกติ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
แบบทดสอบก่อนเรียนระบบเลือด - ครั้ง 1
1.ฮอร์โมนใดที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง
a. Erythropoietin ++
b. Thyroxine
c. Cortisol
d. Vasopressin

2.ซีรั่ม (serum) ต่างจากพลาสม่า (Plasma) อย่างไร
a. ซีรัมไม่มีเม็ดเลือดแดง พลาสม่ามีเม็ดเลือดแดง
b. ซีรัมมีโปรทีน พลาสม่าไม่มีโปรทีน
c. ซีรัมไม่มี Fibrinogen และ Prothrombin พลาสม่ามี Fibrinogen และ Prothrombin ++
d. ซีรัมมีเกร็ดเลือด พลาสม่าไม่มีเกร็ดเลือด

3.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเม็ดเลือดแดง
a. เป็นรูปเคียว ++
b. มีฮีมและกรดอะมิโน 2คู่เป็นส่วนประกอบ
c. ไม่มีนิวเคลียส
d. มีอายุประมาณ120 วัน

4.โปรทีนในเลือด (Plasma protein) ชนิดใดที่มีมากที่สุด
a. อัลบูมิน ++
b. ไฟบริโนเจน
c. โกลบูลิน
d. พลาสมิโนเจน

5.ในการหาค่าฮีมาโตคริตโดยเจาะเลือดใส่หลอดแก้ว (Capillary tube) เมื่อนำไปปั่นแล้วได้ผลดังภาพ เมื่อคำนวณค่าฮีมาโตคริต จะมีค่าเท่าใด
ทึบ 3.6ซม. โปร่ง 4.4 ซม.
a. 45% ++
b. 81%
c. 36%
d. 55%

6.อวัยวะใดที่ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้
a. ต่อม thymus
b. ตับอ่อน ++
c. ม้าม
d. ตับ

7.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Hemoglobin F และ Hemoglobin A
a. Hemoglobin F มีมากในเด็กในครรภ์ มีน้อยมากในผู้ใหญ่ปกติ ++
b. Hemoglobin A มีมากทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ปกติ
c. Hemoglobin A มีน้อยมากในผู้ใหญ่ปกติ จะมีมากขึ้นในผู้ที่เป็นโรคเลือดธาลัสซีเมีย
d. Hemoglobin F มีมากในผู้ใหญ่ปกติ ถ้ามีน้อยแสดงว่าเกิดความผิดปกติของไขกระดูก

8.สาเหตุใดที่ตรวจเลือดแล้วพบว่ามีเม็ดเลือดขาว Lymphoblast
a. มีการสร้างเม็ดเลือดขาวชนิด Lymphocyte มากผิดปกติเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ++
b. มีการสร้างเม็ดเลือดทุกชนิดน้อยกว่าปกติ เช่นการได้รับยารักษามะเร็ง
c. มีความผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกัน ที่เกิดจากการแพ้ หรือภูมิไวเกิน (hypersensitivity)
d. มีการติดเชื้อชนิดแบคทีเรียอย่างรุนแรง

9.สารใดมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด
a. Plasminogen
b. Heparin cofactor ++
c. Platelet factor
d. Thrombin

10.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการละลายลิ่มเลือด
a. เกิดจากการกระตุ้น plasminogen ให้เป็น plasmin ++
b. เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดลิ่มเลือด
c. เกิดจากการกระตุ้น fibrinogen ให้เป็น fibrin
d. เกิดจากการกระตุ้น prothrombin ให้เป็น thrombin

11.วิตามิน เค เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดอย่างไร
a. กระตุ้นการสร้างเกร็ดเลือด
b. กระตุ้นการสร้าง Coagulation factor II, VII, IX, X ++
c. กระตุ้นการสร้าง prekallekrein
d. กระตุ้นการสร้าง Protein S และ Protein C

12.เมื่อเจาะเอาเลือดออกมาจากร่างกาย เลือดจะมีการแข็งตัว ต่อมาจะมีส่วนของน้ำใสๆ เรียกว่าอะไร
a. ซีรั่ม ++
b. พลาสม่า

13.แคลเซี่ยมเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดอย่างไร
a. เป็น platelet factor (PF) ตัวหนึ่ง
b. กระตุ้นการหดตัวของ Platelet plug
c. กระตุ้นการสร้าง Protein S และ Protein C
d. เป็น Co-Factor ของ coagulation factor ++

14.เม็ดเลือดแดงถูกทำลายที่ใด
a. ไต และไขกระดูก
b. ต่อมน้ำเหลืองและไขกระดูก
c. ตับและไต
d. ตับ และ ม้าม ++

15.ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับ การตรวจเลือดหาค่า PT (Prothrombin time) และ aPTT (activated partial thromboplastin time)
a. aPTT เป็นการทดสอบการทำงานของการแข็งตัวของเลือดใน Extrinsic system ยกเว้น Platelet
b. aPTT เป็นการทดสอบการทำงานของการแข็งตัวของเลือดใน Intrinsic pathway ยกเว้น Platelet ++
c. PT เป็นการตรวจสอบการทำงานของการแข็งตัวของเลือดใน Intrinsic pathway รวมทั้ง Platelet ด้วย
d. PT เป็นการตรวจสอบการทำงานของการแข็งตัวของเลือดทั้ง Intrinsic และ Extrinsic pathway รวมทั้ง Platelet ด้วย
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1.เส้นเลือดที่มีความดันโลหิตสูงที่สุดคือข้อใด
a. Arteriole
b. Aorta ++
c. Superior Vena Cava
d. Pulmonary artery

2.เส้นเลือดใดมีความดันในหลอดเลือดต่ำที่สุด
a. systematic capillary
b. Pulmonary artery
c. Superior Vena Cava ++
d. Aorta

3.เส้นเลือดใดนำเลือดไปฟอกที่ปอด
a. Pulmonary artery +++
b. Pulmonary vein
c. Superior Vena Cava
d. Aorta

4.เลือดในเส้นเลือดใดเป็นเลือดดำ (มีออกซิเจนน้อย)
a. Pulmonary vein & Superior Vena Cava
b. Pulmonary vein & Aorta
c. Pulmonary artery & Aorta
d. Pulmonary artery & Superior Vena Cava ++

5.ข้อใดทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้
a. ชีพจรเร็ว
b. ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดดำลดลง
c. เส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดแดงมากขึ้น
d. เลือดมีความหนืดมากขึ้นจาก polycytemia ++

6.ข้อใดทำให้ Cardiac output ลดลง
a. มีเลือดไหลกลับเข้าหัวใจน้อยลง ++
b. หลอดเลือดแดงหดตัว
c. กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเธติค
d. ชีพจรช้า

7.ข้อใดทำให้ความดันโลหิตซิสโตลิคเพิ่มขึ้น
a. หัวใจบีบตัวแรงขึ้น ++
b. มีหลอดเลือดดำอุดตัน
c. หลอดเลือดแดงมีความยืดหยุ่นน้อยลง
d. หัวใจเต้นเร็วขึ้น

8.เสียงที่เราได้ยินในขณะวัดความดันโลหิต เกิดจากอะไรเพราะเหตุใด
a. เลือดไหลวนจากการที่ลิ้นหัวใจตีบ
b. จากลิ้นหัวใจ bicuspid & tricuspid ปิด
c. เลือดไหลผ่านลิ้นที่กั้นในหลอดเลือด
d. เลือดไหลวนจากการที่หลอดเลือดตีบ ++

9.ในผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเธติคเด่น ซึ่งมีผลอย่างไรต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
a. ความดันโลหิต systolic สูง แต่ diastolic ต่ำ
b. หัวใจเต้นเร็วและแรง
c. หัวใจเต้นช้า และความดันโลหิตสูง
d. หัวใจเต้นช้า แต่แรง ++

10.เมื่อเราอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็น จะเกิดผลอย่างไรต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
a. มือซีดจากการขาดเลือด
b. ซีดจากหลอดเลือดส่วนปลายตีบ ++
c. เลือดมีความหนืดน้อยลง
d. ความดันโลหิตต่ำจากเมตาบอลิสมต่ำ

ให้ใช้ข้อมูลนี้ตอบคำถามข้อ 11-14

ในการวัดความดันโลหิตของนายสม พยาบาลบอกว่ามีค่าเท่ากับ 140/60 มม.ปรอท

ให้เติมตัวเลข (เฉพาะตัวเลข)ลงในช่องว่าง


11.แรงดันในหลอดเลือดแดงในขณะที่หัวใจคลายตัวมีค่าเท่าใด
คำตอบ: 60

12.แรงดันในหลอดเลือดแดงในขณะที่หัวใจบีบตัวมีค่า
คำตอบ: ถูกต้อง14013คะแนน: 0/1 Pulse pressure มีค่า
คำตอบ: ไม่ถูกต้อง

14คะแนน: 0/1 แรงดันเลือดเฉลี่ย (Mean arterial bllod pressure: MAP) มีค่า
คำตอบ: ไม่ถูกต้อง คะแนนที่ได้ : 0/1.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1.ข้อความใดผิดเกี่ยวกับหลอดเลือด Ductus arteriosus (DA)
a. หน้าที่ของ DA คือเป็นทางลัดให้เลือดจากเวนตริเคิลขวาไป aorta แทนที่จะไปยังปอดทั้งหมด
b. เป็นหลอดเลือดติดต่อ aorta และ pulmonary artery
c. DA จะปิดภายใน 18-24 ชั้วโมงหลังคลอด
d. เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดดำไปสู่ปอด+++

2.ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับหลอดเลือด ductus venosus ของเด็กทารกในครรภ์
a. นำเลือดแดงจากมารดาเข้าสู่ aorta ของเด็ก
b. นำเลือดแดงจากมารดาเข้าสู่ vena cava ของเด็ก+++
c. นำเลือดดำจากร่างกายเด็กกลับสู่หัวใจห้องบนขวา
d. นำเลือดดำจากร่างกายเด็กกลับมายังมารดาโดยผ่านสายสะดือ

3.ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับ foramen ovale
a. เป็นรูเปิดระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้าย
b. เป็นรูเปิดระหว่างหัวใจห้องบนขวาและล่างขวา
c. ถ้าหลังคลอดยังเปิดอยู่จะทำให้เกิด right -to-left shunt
d. เป็นรูเปิดระหว่างหัวใจห้องบนขวาและบนซ้าย+++

4.จับคู่ชื่อและความหมายต่อไปนี้
ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจล่างซ้ายและ aorta
- Aortic valve
ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจล่างขวาและหลอดเลือด
-Pulmonary artery
ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจบนซ้ายและล่างซ้าย
-Mitral valve
ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจบนขวาและล่างขวา
-Tricuspid valve

5.จงจับคู่คำและความหมายของคำต่อไปนี้
จำนวนครั้งที่หัวใจบีบตัวใน 1 นาที
- Heart rate
ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาที
-Cardiac output
ปริมาณเลือดออกจากหัวใจในการบีบตัว 1 ครั้ง
- Stroke voume
ความแตกต่างระหว่างแรงดันสูงสุดและแรงดันต่ำสุด
-Pulse pressure
End-systolic volume
-Afterload ของหัวใจ
End-diastolic volume
-Preload ของหัวใจ
ความต้านทานส่วนปลาย ซึ่งหมายถึงขนาดของหลอดเลือดแดง
-Peripheral resistance

6.เสียงหัวใจเสียงที่ 3 สัมพันธ์กับ
- การไหลของเลือดเข้าสู่ ventricle
เสียงหัวใจเสียงที่ 1 สัมพันธ์กับ
-การปิดของลิ้นหัวใจ Tricuspid กับ Mitral
เสียงหัวใจเสียงที่ 2 สัมพันธ์กับ
-การปิดของลิ้นหัวใจ Pulmonic กับ Aortic

7.ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการส่งกระแสไฟฟ้าที่หัวใจ
a. SA node -> atrial muscle-> AV node -> right and left bundle branches-> AV bundle ->ventricular muscle
b. SA node -> AV node -> AV bundle -> right and left bundle branches-> atrial muscle -> ventricular muscle
c. SA node -> atrial muscle-> AV node -> AV bundle -> right and left bundle branches-> ventricular muscle+++
d. SA node -> ventricular muscle -> AV node -> AV bundle -> right and left bundle branches-> atrial muscle

8.จากภาพจงจับคู่ตำแหน่งในการฟังเสียงลิ้นหัวใจที่ชัดที่สุด
Mitral valve
- D ช่องระหว่างซี่โครงซี่ที่ 5 กับ 6 กึ่งกลาง clavicle ด้านซ้าย
Aortic valve
- A ช่องระหว่างซี่โครงซี่ที่2 และ 3 ด้านขวาของ sternum
Tricuspid valve
-C ช่องระหว่างซี่โครงซี่ที่ 4 กับ 5 ด้านซ้ายของ sternum
Pulmonic valve
- B ช่องระหว่างซี่โครงซี่ที่2 และ 3 ด้านซ้ายของ sternum

9.กราฟ PQRST
ดูในชีท

10. P wave เกิดจากอะไร
- atrial depolarization
T wave เกิดจากอะไร
- ventricle repolarization
QRS complex เกิดจากอะไร
-ventricular depolarization
ที่ P-R Interval เกิดอะไร
-impulse ส่งจาก SA node สู่ ventricle
ที่ S-T segment เกิดอะไร
- ระยะเวลาที่หัวใจไม่มีความต่างศักย์


แบบทดสอบก่อนเรียนระบบทางเดินอาหาร
1.การกลืนในระยะใดที่เราบังคับได้
a. Buccle stage+++
b. Pharyngeal stage
c. Esophageal stage

2.ข้อใดทำให้อาหารผ่านจากกระเพาะอาหารสู่ลำไส้เล็กได้เร็วขึ้น
a. กินอาหารประเภทไขมันและโปรทีน
b. การกระตุ้นเวกัส+++
c. Chyme มีความเข้มข้นสูง

3.การหดตัวของลำไส้ชนิดใดที่ทำให้อาหารเคลื่อนตัวไปจากลำไส้ส่วนต้นไปส่วนปลายได้
a. Segmentation contraction
b. Pendular contraction
c. Peristalsis+++

4.ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับ Mass movement ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของกากอาหารในลำไส้ใหญ่
a. เกิดขึ้นหลังรับประทานอาหาร ประมาณวันละ 2-3 ครั้ง +++
b. เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ประมาณชั่วโมงละ 1-2 ครั้ง
c. เกิดขึ้นภายใต้อำนาจจิตใจจากการเบ่งถ่ายอุจจาระ

5.เอ็นซัยม์ Ptyalin ในน้ำลาย ทำหน้าที่ในข้อใด
a. ดึงดูดให้เม็ดเลือดขาวมาทำลายเชื้อโรคในช่องปาก
b. ย่อยอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรท+++
c. เพิ่มการดูดซึมน้ำในช่องปาก
d. ย่อยอาหารจำพวกโปรทีน

6.กรดเกลือในกระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร
a. เปลี่ยน gastrinogen ให้เป็น gastrin
b. เปลี่ยน pepsinogen ให้เป็น pepsin+++
c. กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหาร

7.ผู้ที่เป็นโรคและได้รับการผ่าตัดเอากระเพาะอาหารออกไป จะขาดวิตามีนชนิดใดเพราะเหตุใด
a. วิตามิน บี 12 เพราะการดูดซึมวิตามีนบี 12 ต้องอาศัย intrinsic factor ซึ่งสร้างจากกระเพาะอาหาร+++
b. วิตามีน ดี เพราะการดูดซึมวิตามีนดี ต้องอาศัยเอ็นซัยม์ pepsin ซึ่งสร้างจากกระเพาะอาหาร
c. วิตามิน บี 6 เพราะการดูดซึมวิตามีนบี 6 ต้องอาศัยฮอร์โมน gastrin ซึ่งสร้างจากกระเพาะอาหาร
d. วิตามิน ซี เพราะการดูดซึมวิตามีนบีต้องอาศัยกรดเกลือซึ่งสร้างจากกระเพาะอาหาร

8.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับน้ำดี
a. อาหารไขมันกระตุ้นการหลั่งน้ำดี+++
b. เมื่อแรกสร้างนำดีจะมีความเข้มข้นมากกว่าขณะที่หลั่งออกมา
c. สร้างจาก Brunner’s cell
d. สร้างจากถุงน้ำดี

9.ตับอ่อนหลั่งสารดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
a. Glucagon
b. Enterokinase+++
c. Amylase
d. Insulin

10.Trypsin มีหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
a. ไขมัน
b. เซลลูโลส
c. คาร์โบไฮเดรท
d. โปรทีน+++

11.การกระตุ้นเส้นประสาทเวกัส จะทำให้เกิดผลอย่างไรต่อระบบทางเดินอาหาร
a. กล้ามเนื้อเรียบของทางเดินอาหารบีบตัวน้อยลง
b. เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมากขึ้น +++
c. ทางเดินอาหารบีบตัวในลักษณะให้อาหารเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแต่ลดการหดตัวแบบเป็นปล้องจึงย่อยอาหารได้น้อยลง
d. เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหารหลั่งมูก (mucous) น้อยลง

12.ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลไกการถ่ายอุจจาระ
a. หูรูดชั้นในคลายตัวจากการกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเธติค+++
b. เกิด Defecation reflex และมีผลการตุ้นระบบประสาทาซิมพาเธติค
c. หูรูดชั้นนอกคลายตัวจากสมองสั่งการผ่านระบบใต้อำนาจจิตใจ

13.ข้อใดใช้ในการคำนวณ Body mass index (BMI)
a. น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วย (ส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง) +++
b. น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วย (ส่วนสูงเป็นเซนตริเมตร)
c. น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วย ส่วนสูงเป็นเมตร
d. น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วย (ส่วนสูงเป็นเซนตริเมตรยกกำลังสอง)

14.จับคู่ภาวะขาดสารอาหาร กับอาการ
เอ-ตา
ชา-บี
ซี-ออก
อ่อน-ดี
อี-หมัน
เค-แข็ง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
แบบทดสอบทบทวนระบบประสาท

1.จงจับคู่ส่วนของสมอง และหน้าที่
มีหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกด้านการสัมผัส การพูด การรับรส
--Parietal lobe
มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว การออกเสียง ความคิด ความจำ สติปัญญา บุคลิก ความรู้สึก
--Frontal lobe

--Temporal lobe
--Occipital lobe

 

Create Date : 03 กรกฎาคม 2550    
Last Update : 9 กันยายน 2550 10:01:51 น.
Counter : 6103 Pageviews.  


juthaporn
Location :
สระแก้ว Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เวลาที่เธอสุขใจ จะคิดถึงใครได้ทั้งนั้น แต่เวลาที่ขอให้คิดถึงกันคือคืนวันที่เธอท้อใจ
Friends' blogs
[Add juthaporn's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.