what a wonderful world
Group Blog
 
All Blogs
 

คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ โดย พระอาจารย์จำเนียร สีลเสฏฺโฐ

คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ

ของพระอาจารย์จำเนียรสีลเสฏฺโฐ วัดถ้ำเสือ อ.เมือง จ.กระบี่

กายกรรม๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใด เป็นบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ด้วยกาย วาจา ใจ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย ที่มีภพมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิด มีชรามรณะ มีจิต มีชีวิต มีวิญญาณ มีขันธสันดาน
มีวิบากแห่งกรรม มีการกระทำ เจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชี
จตุโลกบาลทั้ง ๔ ยมบาลมนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖ พรหม ๒๐ อบายภูมิทั้ง ๔

บัดนี้ข้าพเจ้าได้สร้างกองการกุศล มีผลทานผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า ได้ล่วงเกินทำกรรมไว้ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ต่อหน้ากันก็ดี ลับหลังกันก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลาย จงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปอย่ามีเวรภัย เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให้ได้สร้าง แต่กรรมดี สร้างบารมีของตน ให้พ้นภัยพาล ลุล่วงบ่วงมารในอนาคตกาล อันใกล้นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าคิดจะประกอบกิจการอันใดที่ไม่ผิดทำนองคลองธรรม ขอให้สำเร็จสมปรารถนา เป็นอัศจรรย์ เหนือมนุษย์ทั้งปวง
 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2556    
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2556 13:06:06 น.
Counter : 2240 Pageviews.  

คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ โดย พระชุมพล พลปญโญ

คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ

โดย พระชุมพล พลปฺโ ๔ ต.. ๒๕๔๓

อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาป ถอนคำแช่งที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น ถึงพร้อมแล้ว ด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยราคะด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปไว้ แช่งไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้าแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นพยาน ว่าข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำสาปเหล่านั้น ถอนคำแช่งเหล่านั้น ร้อยหน พันหน หมื่นหน แสนหน ล้านหน โกฏิหน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะ โม พุท ธา ยะ

ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย ในความบกพร่องผิดพลาด ของสรรพสัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ

*************************

คำอธิษฐานข้างบนนี้ ถ้าใครใช้อธิษฐานทุกวันจะช่วยลดวิบากกรรมเวรกรรมทางใจลงได้อย่างมาก

 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2556    
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2556 13:03:49 น.
Counter : 1601 Pageviews.  

คำอธิษฐานเพื่อพ้นทุกข์โทษเวรภัย โดย หลวงพ่อชุมพล พลปญโญ

คำอธิษฐานเพื่อพ้นทุกข์โทษเวรภัย

หลวงพ่อชุมพล พลปฺโ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำไปโดยไม่สมควรแก่ศักดิ์ศรีและฐานะ กระทำไปโดยไม่ละอายต่อบาป ไม่เกรงกลัวต่อบาป

ได้เคยหักหลังทรยศ คดโกง ต่อท่านผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณ ต่อท่านผู้มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี จริงใจ ต่อข้าพเจ้า

ได้เคยลบหลู่ล่วงเกิน ต่อท่านผู้มีคุณธรรมอันสูงส่ง เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี หรือเพราะความเย่อหยิ่งถือดี ยกตนข่มท่าน มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

บัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผิดแล้ว ข้าพเจ้าขอส่งจิตไปกราบแทบเท้า ขอขมาขอลาโทษ ต่อทุกท่าน ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน มาแล้วทั้งหลาย

ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ได้โปรดเมตตามาเป็นพยาน ในการขอขมาขอลาโทษ ณ กาลครั้งนี้ด้วยเทอญ

ขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากทุกข์โทษเวรภัยทั้งปวง พ้นจากเคราะห์กรรมทั้งปวงพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวง พ้นจากโรคประสาททั้งปวง พ้นจากความเดือดร้อนกระวนกระวายใจทั้งปวง ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ
 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2556    
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2556 13:00:42 น.
Counter : 681 Pageviews.  

คำประกาศโทษตน โดย หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ

คำประกาศโทษตน

หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ เขียนเมื่อ ๒๑ พ.. ๕๐


ข้าพเจ้าขอป่าวประกาศโทษตนต่อเทวดาผู้ทรงเกียรติ
ทั้งหลายทั้งปวง

อันตัวข้าพเจ้านี้ได้มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดมานานแล้ว แต่มีความชั่วที่ยังแก้ไขไม่หมดอยู่หลายข้อและมีความดีที่ยังทำไม่ลุล่วงอยู่หลายประการถือว่าเป็นข้อบกพร่องของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าขอกราบขอขมาขอลาโทษต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า และเทวดาผู้ทรงเกียรติทั้งหลายทั้งปวง มา ณ โอกาสนี้

ขอให้เทวดาผู้ทรงเกียรติทั้งหลายทั้งปวงจงโปรดเมตตา ยกโทษ อโหสิกรรม ให้อภัย และช่วยเหลือข้าพเจ้า ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ

                      ************************

(คำประกาศโทษตนนี้ใครใช้อธิษฐานทุกวันจะทำให้จิตใจผ่องใสเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นที่รักแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง)
 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2556    
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2556 12:59:13 น.
Counter : 287 Pageviews.  

คำอธิษฐานเพื่อเจริญธรรม โดย หลวงพ่อชุมพล พลปญโญ

คำอธิษฐานเพื่อเจริญธรรม

หลวงพ่อชุมพล พลปฺโ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗

ความผิดพลาดใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ก่อไว้ ในอดีตชาติก็ดี
ปัจจุบันชาติก็ดี แล้วดื้อด้านไม่ยอมรับ หรือปั้นโยนบาปไปให้ผู้อื่น ต้องรับโทษเดือดร้อนแทน ที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้บังเกิดความละอายต่อบาป
ความเกรงกลัวต่อบาปเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอยอมรับสำนึกผิด
ตั้งจิตขอขมา ต่อหน้าพระพุทธ ต่อหน้าพระธรรม
ต่อหน้าพระสงฆ์ ต่อหน้าพระโพธิสัตว์ทุกองค์
ต่อหน้าเทวดาทั้งหลาย ต่อหน้าจิตวิญญาณทุกดวง

ขอแสดงอาการ ละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ
ขอสำนึกผิดในบาปกรรมที่ทำมา ต่อไปนี้จะตั้งตา
ละชั่ว ประพฤติดี ทำจิตให้ขาวรอบ
เชื่อฟังพระพุทธเจ้า เคารพพระธรรม เดินตามพระอริยสงฆ์

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์โทษเวรภัย พ้นจากเสนียดจัญไร ข้าพเจ้าจะสร้างกุศลอันใด ขอให้สำเร็จสมปรารถนา เจริญก้าวหน้าในเส้นทางนิพพาน คุณธรรมทุกประการจงบังเกิดขึ้นในใจข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วย เทอญ

*******************************************

คำอธิษฐานเพื่อเจริญธรรมนี้ ใครใช้อธิษฐานทุกวันจะช่วยให้จิตใจเบิกบาน ไม่เศร้าหมอง เจริญก้าวหน้าในทางธรรม
 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2556    
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2556 12:56:57 น.
Counter : 417 Pageviews.  

1  2  

angelina_jerry
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
บทอธิษฐานจิต

"ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
อานิสงค์แห่งการเผยแพร่ของข้าพเจ้า
จงมีแก่บิดามารดา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองข้าพเจ้า
ครูอาจารย์
ผู้มีพระคุณ
ญาติและมิตรสหาย
ผู้ที่ได้รู้จักกันทุกคน
รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพภูมิต่าง ๆ
รวมถึงท่านผู้เข้ามาอ่านทุกท่าน

ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย
ขอให้ทุกข์โศก โรคภัย ศัตรู
อุปสรรคอันตรายทั้งปวง
ของข้าพเจ้า และท่านทั้งหลาย
จงพินาศไป
ขอความชนะ ความสำเร็จ
ทรัพย์และลาภ ความสวัสดี
ความมีโชค ความสุข
ความมีกำลัง สิริ อายุ วรรณะ
โภคสมบัติ และธรรมสารสมบัติ
และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่
จงมีแก่ข้าพเจ้าและท่าน
หากข้าพเจ้า และท่าน
ยังไม่ถึงซึ่งนิพพาน
ยังต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฎ
ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ไปเกิดในตระกูลที่ดี
เป็นสัมมาทิฎฐิ
เป็นผู้มีธรรมบริสุทธิ์
ตราบเท่าถึงพระนิพพานเทอญ
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ"

คิดถึงค่ะ

คุณป้าอุ๋ย พี่แม่ปอม พี่ตุ๋ย คุณป้าจิ๋ม
คุณอมฤดา คุณน้ำแข็งสีฟ้า คุณBebe
คุณอัจ คุณ Net
คุณ Saranglady พี่ร้อยตะวัน พี่ amornbyj
คุณทราย น้องป่าน น้องโบว์
Friends' blogs
[Add angelina_jerry's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.