what a wonderful world
Group Blog
 
All Blogs
 

ประเภทของพระโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ คือบุคคลที่ปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. อนิตยโพธิสัตว์
พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาเลย เรียกว่า อนิตยโพธิสัตว์
ความหมายคือยังไม่แน่นอนว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะอาจจะเลิกล้มความปรารถนาเมื่อไรก็ได้
2. นิตยโพธิสัตว์
พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาแล้ว เรียกว่า นิตยโพธิสัตว์
ตามความหมายคือจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นนอน เพราะถ้าถึงนิพพานต้องดำรงค์ฐานะ
เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียว แต่ถ้าบารมีและเวลายังไม่สมบูรณ์ แม้ว่าจะพยายามปฏิบัติอย่างยิ่งยวด
บังเกิดปัญญาอย่างเยียมยอด ก็ไม่สามารถถึงนิพพานก่อนได้ แม้จะทุกข์ท้อแท้ จนคิดว่าเลิกที่จะเป็น
พระพุทธเจ้าแล้ว แต่แล้วในที่สุดมหากุศลที่เป็นอนุสัย ก็จะพุ่งกระจายขึ้นมาให้ตั้งมั่นและบำเพ็ญบารมี
กันต่อ จนกว่าบารมีและเวลาสมบูรณ์

ขอขอบคุณ Credit :
//th.wikipedia.org/wiki/
 

Create Date : 06 ธันวาคม 2554    
Last Update : 6 ธันวาคม 2554 19:39:19 น.
Counter : 1264 Pageviews.  

รายนามพระโพธิสัตว์รายนามพระโพธิสัตว์ (เน้นทางนิกายมหายาน)

• เจ้าแม่กวนอิม (พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์)
• ตี่จั่งอ๊วง (พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์)
• พระคคนคัญชะโพธิสัตว์ สัญลักษณ์คือต้นกัลปพฤกษ์ หัตถ์ขวายกขึ้น 

หัตถ์ซ้ายวางบนสะโพก กายสีเหลือง มี 2 กร
• พระคันธหัสติโพธิสัตว์ กายสีเขียวหรือขาวอมเขียว 2 กร มือขวาทำปางประทานพร 
มือซ้ายถืองาช้าง วางบนดอกบัวหรือถือสังข์
• พระจันทรประภาโพธิสัตว์ สัญลักษณ์คือดวงจันทร์วางบนดอกบัว หัตถ์ขวาประทานพร 
หัตถ์ว้ายถือพระจันทร์บนดอกบัว กายสีขาว 2 กร
• พระชญาณเกตุโพธิสัตว์ กายสีเหลืองหรือฟ้า 2 กร มือขวาถือธงกับเพชรพลอย 
มือซ้ายทำท่าประทานพร
• พระชาลินีประภาโพธิสัตว์ สัญลักษณ์คือวงกลมแห่งดวงอาทิตย์ หัตถ์ขวาประทานพร 
หัตถ์ซ้ายถือพระอาทิตย์บนดอกบัว กายสีแดง มี 2กร
• พระไตรโลกยวิชัยโพธิสัตว์
• พระนางตารา
• พระนางปรัชญาปารมิตา
• พระปัทมปาณิโพธิสัตว์
• พระประติภานกูฏโพธิสัตว์ กายสีเหลือง เขียว หรือ แดง มือขวาถือแส้ 
มือซ้ายวางบนเพลา มี 2 กร
• พระภัทรปาลโพธิสัตว์ กายสีแดงหรือขาว มี 2 กร มือขวาทำปางประทานพร 
มือซ้ายถือเพชรพลอย
• พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์
• พระมัญชุศรีโพธิสัตว์
• พระรัตนปาณีโพธิสัตว์
• พระวัชรครรภ์โพธิสัตว์ สัญลักษณ์คือหนังสือ มือขวาถือวัชระ มือซ้ายถือหนังสือ 
กายสีฟ้า มี 2กร
• พระวัชรปาณีโพธิสัตว์
• พระวิศวปาณีโพธิสัตว์
• พระวิหารบาลโพธิสัตว์
• พระเวทโพธิสัตว์
• พระศรีอารยเมตไตรย
• พระสมันตภัทรโพธิสัตว์
• พระสรรวนิวรณวิษกัมภินโพธิสัตว์ กายสีขาวหรือฟ้า มี 2 กร มือขวาทำญาณมุทรา 
มือซ้ายทำท่าปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร
• พระสรรวโศกตโมนิรฆาตมตีโพธิสัตว์ กายสีเหลืองอ่อนหรือเหลือง มี 2 กร มือขวาถือคฑา 
มือซ้ายวางบนสะโพก
• พระสรรวาปายัญชหะโพธิสัตว์ กายสีขาว 2 กร ทำท่าขจัดบาป หรือถือขอสับช้างทั้งสองมือ
• พระสาครมติโพธิสัตว์ สัญลักษณ์คือสังข์หรือคลื่น ยื่นพระหัตถ์ไปข้างหน้า ทำนิ้วเป็นรูปคลื่น 
กายสีขาว มี 2 กร
• พระสุรังคมโพธิสัตว์ กายสีขาว 2 กร มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายวางบนสะโพก
• พระอักษมยมติโพธิสัตว์ สัญลักษณ์คือพระขรรค์หรือหม้อน้ำ มือขวาประทานพร 
มือซ้ายทาบบนทาบบนพระอุระ กายสีเหลืองหรือขาว มี 2 กร
• พระอากาศครรภ์โพธิสัตว์ สัญลักษณ์คือพระอาทิตย์ มือขวาถือเพชรพลอย 
มือซ้ายถือดวงแก้ว กายสีเขียว มี 2 กร
• พระอโมฆทรรศินโพธิสัตว์ กายสีเหลือง 2 กร มือขวาถือดอกบัว มือซ้ายวางบนสะโพก
• ฮุ่ยเหนิง

*************************************
ขอขอบคุณ
//th.wikipedia.org/
 

Create Date : 10 กุมภาพันธ์ 2554    
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2556 16:52:18 น.
Counter : 2719 Pageviews.  

มหาปณิธาน 4 ของพระโพธิสัตว์มหาปณิธาน 4 ของพระโพธิสัตว์

มหาปณิธาน 4 ประกอบด้วย

1. เราจะละกิเลสให้หมด
2. เราจะศึกษาสัจธรรมให้จบ
3. เราจะช่วยโปรดสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น
4. เราจะบรรลุพระพุทธภูมิอันประเสริฐสุด

**************************

ขอขอบคุณ
//th.wikipedia.org/
 

Create Date : 10 กุมภาพันธ์ 2554    
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2556 16:52:58 น.
Counter : 1961 Pageviews.  

คุณสมบัติและอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์คุณสมบัติและอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์

ธรรมสโมธาน 8 ประการ

สำหรับพระโพธิสัตว์ ที่เป็น อนิตยโพธิสัตว์ แต่สร้างบารมี 30 ทัศ และมีธรรมสโมธาน 8 ประการ

สมบูรณ์ แล้ว จะได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรก ต่อหน้าพระพักตร์พุทธเจ้า โดยจะได้รับ
พุทธพยากรณ์โดยนัยว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงนามว่าอย่างนั้น 
ในกัปอันเป็นอนาคตที่เท่านั้น และก็จะกลายเป็น นิตยโพธิสัตว์ ทันที คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้
ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน

ธรรมสโมธาน 8 ประการคือ

1. ได้เกิดเป็นมนุษย์
2. เป็นบุรุษเพศ ไม่เป็นกระเทย
3. มีอุปนิสสัยปัจจัยแห่งพระอรหันต์รุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดาน(ถ้าเกิดเปลี่ยนใจก็จะเป็นพระอรหันต์
ทันที)
4. ต้องพบพระพุทธเจ้าขณะมีพระชนม์ชีพอยู่ และได้สร้างกองบุญกุศลต่อหน้าพระพักตร์
5. ต้องเป็นบรรพชิต หรือต้องเป็น โยคี ฤๅษี ดาบส หรือปริพาชก ที่มีลัทธิเชื่อว่า บุญมี บาปมี 
ทำบุญได้บุญ ทำบาปได้บาป ต้องไม่เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน
6. ต้องมีอภิญญาและฌานสมาบัติ อันเชี่ยวชาญ
7. เคยให้ชีวิตของตนเป็นทาน เพื่อสัมโพธิญาณมาก่อนในอดีดชาติ
8. ต้องมี ฉันทะ คือมีความรักความพอใจในพุทธภูมิเป็นกำลัง


กล่าวถึงพุทธภูมิธรรมของนิยตะโพธิสัตว์ ในการเพิ่มพูนบารมีให้มากยิ่งขึ้น มีน้ำใจประกอบไปด้วย
พุทธภูมิธรรม 4 ประการ คือ

1. อุสสาโห คือประกอบไปด้วยพระอุตสาหะ มีความเพียรอันสลักติดแน่นในจิตใจอย่างมั่นคง
2. อุมัตโต คือประกอบด้วยปัญญา มีปัญญาเชียวชาญเฉียบคม
3. อวัตถานัง คือมีพระทัยอธิษฐานอันมั่นคง มิได้หวั่นไหวคลอนแคลน
4. หิตจริยา คือประกอบไปด้วยพระเมตตา เจริญจิตอยู่ด้วยพรหมวิหารเป็นปกติ


อัธยาศัย ที่ทำให้พระโพธิญานของนิตยโพธิสัตว์แก่กล้ายิ่งขึ้น มี 6 ประการ

1. เนกขัม พอใจในการรักษาศีล การบวช หรือบรรพชา
2. วิเวก พอใจอยู่ในที่สงบ
3. อโลภ พอใจในการบริจาคทาน
4. อโทส พอใจในความไม่โกรธ เจริญเมตตา
5. อโมห พอใจในการพิจารณาคุณและโทษ เจริญปัญญา
6. นิพพาน พอใจที่ยกตนออกจากภพ ไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิด ประสงค์นิพพานเป็นอย่างยิ่ง
 

Create Date : 10 กุมภาพันธ์ 2554    
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2556 16:54:31 น.
Counter : 1356 Pageviews.  

การบำเพ็ญบารมี ๓o ทัศ ของพระโพธิสัตว์การบำเพ็ญบารมี ๓o ทัศ ของพระโพธิสัตว์

บารมี หมายถึง การกระทำที่ประเสริฐ การกระทำที่ประกอบด้วยกุศลเจตนาคุณงามความดีที่ควร

กระทำ คุณงามความดีที่ได้บำเพ็ญมา คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่ เป็นธรรมส่วนหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งช่วย
เหลือเกื้อกูลให้ผู้ปฏิบัติได้ถึงซึ่งโพธิญาณ

บารมีที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญ คือ[1]

* 1. ทานบารมี หมายถึง การสละออก การให้ต่างๆ โดยมีเจตนาช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสำคัญ
* 2. ศีลบารมี หมายถึง การรักษาศีลให้เป็นปกติ หากเป็นฆราวาสหมายถึงการถือศีล 5 หากเป็น
นักบวชคือการถือศีล 8 ขึ้นไป
* 3. เนกขัมมะบารมี หมายถึง การออกบวช หากฆราวาสถือศีล ๘ ก็นับเป็นเนกขัมบารมีได้เช่นกัน
เพราะเป็นการกระทำเพื่อเว้นจากกามสุข
* 4. ปัญญาบารมี หมายถึง การกระทำเพื่อเพิ่มพูนปัญญา ปัญญาแบ่งออกเป็นปัญญาทางโลกและ
ทางธรรม เนื่องจากพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาตคตกาล จึงต้องมีปัญญาความรู้มาก
เพื่อจะได้สั่งสอนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้ การเรียนของพระโพธิสัตว์จึงต้องเรียนมากกว่าผู้อื่น
* 5. วิริยะบารมี หมายถึง การกระทำที่ใช้ความเพียรเป็นที่ตั้ง การมีวิริยะอาจไม่ได้หมายถึงการเพียร
จนกระทั่งตัวตายในครั้งเดียว แต่หมายถึงมีความพยายามทำอยู่เรื่อยๆ ทำไปทีละน้อยตามกำลัง
จนกว่าจะสำเร็จ

สัมมัปปธานหรือความเพียรที่ถูกต้อง มี 4 อย่างคือ

o สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น
o ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
o ภาวนาปธาน เพียรทำบุญให้เกิดขึ้น
o อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาการทำบุญไว้ต่อเนื่อง

* 6. ขันติบารมี หมายถึง การอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ
* 7. สัจจะบารมี หมายถึง การรักษาคำพูด ไม่กลับกลอก แม้ว่าจะต้องสละบางสิ่งเพื่อรักษาคำพูดไว้
* 8. อธิษฐานบารมี หมายถึง การตั้งมั่นในความปรารถนา ตั้งจิตมั่นต่อคำอธิษฐาน
* 9. เมตตาบารมี หมายถึง การมีความปรารถดี มีความรักต่อสัตว์ทั้งหลายในโลกอย่างเท่าเทียม
ประดุจมารดารักบุตร เมตตาแตกต่างจากราคะตรงที่ ราคะอาจรักเฉพาะตัวหรือพวกพ้อง แต่เมตตา
เป็นรักที่ไม่แบ่งแยก
* 10. อุเบกขาบารมี หมายถึง การวางเฉย มีใจเป็นกลาง การปล่อยวางในสิ่งที่ผิดพลาด ในสิ่งที่
แก้ไขไม่ได้ วางเฉยในความทุกข์ของตน และสัตว์ที่ช่วยไม่ได้ เนื่องจากมีปัญญาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลาย
ย่อมเป็นไปตามกรรมของตน ไม่มีใครได้รับความยากลำบากโดยไม่มีเหตุปัจจัย ล้วนแล้วแต่เป็น
กรรมที่เคยทำมาทั้งสิ้น

ซึ่งในแต่ละบารมีนั้นแบ่งย่อยเป็น 3 ขั้น ได้แก่

1. บารมีขั้นต้น คือ เนื่องด้วยวัตถุ และทรัพย์นอกกาย เช่น การสละทรัพย์ช่วยผู้อื่น จัดเป็น
ทานบารมี, รักษาศีลแม้ว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง จัดเป็น ศีลบารมี, หรือ ยอมถือบวชโดย
ไม่อาลัยในทรัพย์สิน จัดเป็น เนกขัมบารมี เป็นต้น
2. บารมีขั้นกลางหรืออุปบารมี คือ เนื่องด้วยเลือดเนื้อ อวัยวะ เช่น การสละเลือดเนื้ออวัยวะแก่ผู้อื่น
จัดเป็น ทานอุปบารมี, การใช้ปัญญารักษาอวัยวะเลือดเนื้อของผู้อื่น จัดเป็น ปัญญาอุปบารมี ,การมี
ความเพียรจนไม่อาลัยในเลือดเนื้อหรืออวัยวะ จัดเป็น วิริยะอุปบารมี, มีเมตตาต่อผู้ที่จะมาทำร้าย
เลือดเนื้ออวัยวะของตน จัดเป็น เมตตาอุปบารมี, หรือ มีความอดทนอดกลั้นต่อผู้ที่จะมาทำลาย
อวัยวะของตน จัดเป็น ขันติอุปบารมี เป็นต้น
3. บารมีขั้นสูงสุดหรือปรมัตถบารมี คือ เนื้องด้วยชีวิต เช่น การสละชีวิตเป็นทานแก่ผู้อื่น จัดเป็น ทาน
ปรมัตถบารมี , ยอมสละแม้ชีวิตเพื่อจะรักษาคำพูด จัดเป็น สัจจปรมัตถบารมี, ตั้งจิตไม่หวั่นไหวต่อ
คำอธิษฐานแม้จะต้องเสียชีวิต จัดเป็น อธิษฐานปรมัตถบารมี, หรือ วางเฉยต่อผู้ที่จะมาทำร้ายชีวิต
ของตน จัดเป็น อุเบกขาปรมัตถบารมี เป็นต้น

ดังนั้น จึงรวมเป็นบารมี 30 ทัศ

..................................................................

อานิสงส์ บารมี 30 ทัศ ของพระนิตยะโพธิสัตว์

พระนิตยะโพธิสัตว์เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรก จะมีอานิสงค์ 18 อย่างอยู่ตลอด จนได้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้า ได้แก่[2]

1. เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เกิดเป็นคนมีจักษุบอดมาแต่กำเนิด
2. ไม่เป็นหูหนวกแต่กำเนิด
3. ไม่เป็นคนบ้า
4. ไม่เป็นคนใบ้
5. ไม่เป็นคนง่อยเปลี้ย
6. ไม่เกิดในมิลักขประเทศคือประเทศป่าเถื่อน
7. ไม่เกิดในท้องนางทาสี (แต่เกิดในฐานะคนจันทาลได้ ดัง พระโพธิสัตว์ มาตังคะฤๅษี ท่านเป็นบุตร
คนจันทาล แต่ไม่ได้เป็นนางทาสี)
8. ไม่เป็นนิยตมิจฉาทิฐิ
9. ไม่เป็นสตรีเพศ
10. ไม่ทำอนันตริยกรรม
11. ไม่เป็นโรคเรื้อน
12. เมื่อเกิดเป็นสัตว์เดียรฉาน มีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ และ ไม่ใหญ่ไปกว่าช้าง
13. ไม่เกิดใน ขุปปิปาสิกเปรต นิชฌานตัณหิกเปรต และกาลกัญจิกาสุรกาย
14. ไม่เกิดในอเวจีนรก และโลกันตนรก
15. ไม่เกิดเป็นเทวดาใน กามาพจรสวรรค์ ไม่เกิดเป็นเทวดาที่นับเข้าในเทวดาพวกหมู่มาร
16. เมื่อเกิดเป็นรูปพรหม จะไม่เกิดใน ปัญจสุทธวาสพรหมโลก(พรหมชั้นอนาคามี) 
และอสัญญสัตตาภูมิพรหม( มีแต่รูปอย่างเดียว)
17. ไม่เกิดในอรูปพรหมโลก
18. ไม่เกิดในจักรวาลอื่น

อานิสงส์พิเศษอีกอย่างหนึ่งของนิยตโพธิสัตว์ คือ การทำอธิมุตตกาลกริยา คือเมื่อท่านเกิดเป็น
เทวดาหรือพระพรหม เกิดความเบื่อหน่าย ในการเสวยสุขนั้น ปรารถนาที่จะสร้างบารมีในโลกมนุษย์
ท่านก็สามารถทำการอธิมุตต คืออธิษฐานให้จุติ(ตายจากการเป็นเทพ)มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันที 
ได้โดยง่าย ซึ่งเหล่าเทพเทวดาอื่นๆ ไม่สามารถทำอย่างนี้ได้


************************************
ขอขอบคุณ
//th.wikipedia.org/
 

Create Date : 10 กุมภาพันธ์ 2554    
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2556 16:57:10 น.
Counter : 839 Pageviews.  

1  2  

angelina_jerry
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
บทอธิษฐานจิต

"ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
อานิสงค์แห่งการเผยแพร่ของข้าพเจ้า
จงมีแก่บิดามารดา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองข้าพเจ้า
ครูอาจารย์
ผู้มีพระคุณ
ญาติและมิตรสหาย
ผู้ที่ได้รู้จักกันทุกคน
รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพภูมิต่าง ๆ
รวมถึงท่านผู้เข้ามาอ่านทุกท่าน

ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย
ขอให้ทุกข์โศก โรคภัย ศัตรู
อุปสรรคอันตรายทั้งปวง
ของข้าพเจ้า และท่านทั้งหลาย
จงพินาศไป
ขอความชนะ ความสำเร็จ
ทรัพย์และลาภ ความสวัสดี
ความมีโชค ความสุข
ความมีกำลัง สิริ อายุ วรรณะ
โภคสมบัติ และธรรมสารสมบัติ
และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่
จงมีแก่ข้าพเจ้าและท่าน
หากข้าพเจ้า และท่าน
ยังไม่ถึงซึ่งนิพพาน
ยังต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฎ
ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ไปเกิดในตระกูลที่ดี
เป็นสัมมาทิฎฐิ
เป็นผู้มีธรรมบริสุทธิ์
ตราบเท่าถึงพระนิพพานเทอญ
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ"

คิดถึงค่ะ

คุณป้าอุ๋ย พี่แม่ปอม พี่ตุ๋ย คุณป้าจิ๋ม
คุณอมฤดา คุณน้ำแข็งสีฟ้า คุณBebe
คุณอัจ คุณ Net
คุณ Saranglady พี่ร้อยตะวัน พี่ amornbyj
คุณทราย น้องป่าน น้องโบว์
Friends' blogs
[Add angelina_jerry's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.