มหาอมตะนิพพาน แดนสราญบรมสุข อยู่ดีไม่มีทุกข์ พบสุขสันติ์นิรันดร์กาล อยากไปก็ไม่ยาก ต้องถอนรากหักโคนราน ตัณหา-อุปาทาน กิเลสมารโลภ-โกรธ-หลง "ละชั่ว"-"ทำดี"พร้อม มนัสน้อมจิตมั่นคง "ชำระใจสะอาด"ยง- ยืนธำรงตราบวันตายฯ.....
Group Blog
 
All Blogs
 
เชิญอธิษฐานจิตรับแสงทิพย์อริยธรรมจากแดนนิพพาน


พลังแสงทิพย์อริยธรรมนำท่านเข้าสู่พระนิพพานทันใจ โดย เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ 6 สันติรักษ์ ช้างเผือก เชียงใหม่ โทร 053-219-831 10 South 308 Birnam Trail Willow brook, Illinois 605211 U.S.A -------------------------------------------------------------------------------- เนื่องจาก องค์สมเด็จพระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิพุทธพลบรมศาสดา ผู้เป็นใหญ่สูงสุดเบื้องบนพระนิพพาน ผู้เป็นเจ้าแห่งมวลจักรวาลทั้ง 3 โลก มีพระมหาเมตตาทรงโปรด ส่งแสงทิพย์อริยทรัพย์ ลงมาให้แก่ชาวโลกและทั่วมหาอนันตจักรวาลทั้งนรก โลกเทวโลกพรหมโลกเพื่อที่จะยกระดับจิตคนที่ดีมีบุญให้ได้อริยมรรคอริยผลทั่วทั้งหมดไม่มีการยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นชนชาติศาสนาใด ขอให้มีจิตใจเมตตาปราณี มีศีล 5 ครบ เคารพองค์พระศาสดาของท่าน ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐาน ขอแสงอริยทรัพย์ ส่องเข้าไปในดวงจิตของท่าน ท่านจะได้รับอริยฐานะทันที เป็นการปิดกั้น ประตูอบายภูมิ เพื่อป้องกันไว้ก่อน เพราะเมื่อความตายมาถึง ลืมนึกถึง คุณงามความดีมัวแต่ตกใจกลัวตาย พระเบื้องบนท่านจะมาปรากฎกายทิพย์ ให้ท่านเห็นด้วยตาเนื้อ คนใกล้ตายจะดีใจ จิตเป็นกุศลก็ไปสวรรค์เป็น อย่างต่ำ ไปเป็นสุขชั้นพรหมเป็นอย่างกลาง จิตสะอาดเบิกบาน ไม่ติดใจ ในสมบัติของโลก สวรรค์ พรหม ก็ไปพระนิพพานได้แน่นอน ก่อนอื่นดิฉันขอเรียนกับท่านผู้อ่านว่า พลังแสงทิพย์นิพพานนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีมาก่อนสมัยพุทธกาล องค์สมเด็จพระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิ พุทธรังษีพระบิดา ท่านทรงมีญาณวิเศษทรงทราบว่า ดิฉันตั้งจิตอธิษฐาน อีกทั้งเคยทำงานฉุดช่วยเพื่อนมนุษย์ สัตว์ ผี มาแต่ชาติปางก่อน ทำงาน ได้อย่างเอาจริงเอาจัง ท่านได้โปรดเมตตามาสั่งสอนให้ดิฉันเข้าใจใน คุณวิเศษยิ่งของ พลังแสงทิพย์อริยทรัพย์พระองค์ท่านโปรดเมตตามา สั่งงาน มีพระวิสุทธิพุทธบัญชาให้ดิฉันรีบเร่งช่วยมนุษย์เพื่อนร่วมโลก ชักชวนบอกประกาศ เชิญทุกท่านให้รีบรับแสงอริยทรัพย์เร็วๆไวๆ เพราะ ว่าโลกนี้เข้ายุควิกฤตกาล ภัยพิบัติใหญ่ๆกำลังเข้ามาทำลายล้างโลกมนุษย์ ทั้งจากการสร้างอาวุธนิวเครียร์ จากการผิดศีลธรรม จากกรรมชั่ว มัวแต่ หลงอบายมุข รูป รส กลิ่น เสียงมีความเข้าใจผิด คิดว่าตายแล้วสูญ ไม่มี นรก สวรรค์ เป ็ นต้น เป็นกฎของกรรมที่ชาวโลกสร้างสั่งสมไว้หลายชั่วคน ไม่ใช่เบื้องบนลงโทษ พระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิพุทธบรมศาสดาได้โปรดเมตตา ให้องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและองค์อนาคต กาล อีกทั้งท่านปู่สหัมบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ใน พรหมโลก ท่านท้าวสักเทวราช ผู้เป็นใหญ่ในสรวงสวรรค์ทั้ง6 ชั้น ท่านปู่พระยายมราช ผู้เป็นใหญ่ใน นรกโลก พระ แม่เจ้ากวนอิม พระอรหันต์จี้กงเทพเจ้ากวนอู และอีกหลายๆ พระองค์ที่ดิฉันไม่สามารถเขียนพระนามท่านทั้งหมด เพราะเนื้อที่จำกัด มาสอนดิฉันให้เข้าใจเรื่องของเบื้องบนที่ทรงดูแลช่วยเหลือทั้ง 3 โลก พระผู้เป็นเจ้าพระพุทธเจ้า เทพ พรหม ไม่เคยอยู่นิ่ง คอยตรวจตราช่วยเหลือ ปวงประชามนุษย์ตลอดมา ได้ส่งพระศาสดาหลายศาสนาลงมาสอน มนุษย์ พระองค์ท่านทั้งหมดที่มาสอนมาเตือนดิฉันพระองค์ท่านคอย ควบคุมการพูดการเขียน การนึกคิด การงานทุกอย่างที่ดิฉันทำได้ทุกวัน นี้เป็นภาระกิจงานของพระองค์ท่านทั้งหมดทั้งสิ้น พระองค์ท่านยังทรง ปลื้มปิติที่ดิฉันได้ทุ่มเททำงานทั้งกายวาจา ใจ ช่วยมนุษย์ให้ได้เข้าถึง อริยมรรคอริยผลอย่างจริงจังโดยไม่กลัวสิ่งใดๆแม้แต่ความตายมาเป็น อุปสรรคกีดขวาง ไม่เคยนึกถึงหรือต้องการลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญสุข หรือ สิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ขอเพียงให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ได้พ้นทุกข์จากการ เวียนว่ายตายเกิดเข้าพระนิพพานโดยฉับพลันทันใดเท่านั้นดิฉันก็พอใจแล้ว ท่านผู้ใดอ่านแล้วไม่เชื่อเพราะเป็นความรู้ใหม่ไม่มีในตำรา หา ไม่ได้ในโลกนี้ ก็ขอให้ท่านลืมไม่สนใจเสีย อย่าพึ่งเก็บไปวิพากษ์วิจารณ์ หรือตำหนิติเตียนเพราะดิฉันกลัวว่า ท่านจะทำความผิดทำบาปใหญ่หลวง โดยไม่รู้ตัวเพราะบังอาจไปปรามาสองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธบรมศาสดา พระองค์ท่านโปรดเมตตาอนุญาตให้ดิฉันทำงานในด้านนี้ เพราะถ้าจะเอา แค่งานสอนพระกรรมฐานท่านตรัสว่าช้าไปไม่ทันการ เพราะชาวโลกตก นรกกันถึง 90%์ ถ้าท่านผู้อ่านเชื่อและเห็นดี รีบขอรับแสงอริยทรัพย์ได้ ง่ายๆด้วยการอธิษฐานขอรับแสงทิพย์อริยทรัพย์เอาเอง ท่านก็พ้นนรกไป สวรรค์ได้อย่างสบาย แต่ถ้าหากท่านปรามาสงานบุญกุศลสูงส่งวิเศษยิ่ง นี้ท่านจะได้รับบาปกรรมโดยไม่ทันรู้ตัว แทนที่จะได้ไปพักสวรรค์พรหม หรือนิพพานง่ายๆกลับต้องไปเสวยความทุกข์ร้อนทรมานในนรกเป็น เวลานานแสนนาน แม้ถึงสมัยองค์พระศรีอาริยเมตไตรยมาตรัสรู้ก็ยัง ไม่พ้นจากนรก เปรต อสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉาน ผู้ที่ได้รับแสงทิพย์อริยธรรมแล้วถือว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาโชคดี มหาศาลเพราะเป็นคนของเบื้องบนสวรรค์ อยู่ในโลกมีความสุขกายสุขใจ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ร่ำรวยทั้งทางกาย ทางจิต เทพพรหม ท่านปกป้องดูแลคุ้มกันพยันอันตรายแถมปิดประตูอบายภูมิให้ด้วย จึง สมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะตอบแทนพระคุณ พระผู้เป็นเจ้าอริยธรรม ด้วยการชักชวนทุกท่านให้มีศีล 5 ครบ เคารพพระศาสดา ไม่ลืมความตาย ตั้งใจไปพระนิพพานในชาตินี้ ช่วยนำญาติมิตรให้ตั้งจิตอธิษฐานขอองค์ พระผู้เป็นเจ้าอริยธรรมได้โปรดเมตตาประทานแสงทิพย์อริยทรัพย์เข้ามายัง ดวงจิตปัญญาดวงตาที่ 3 พร้อมกับภาวนาพระคาถาเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ นะ โม พุท ธา ยะ ถ้าเป็นคริสเตียนก็ภาวนาถึงพระเยซูคริสเจ้า ระลึกนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าบรมศาสดา ถ้าเป็นฮินดูก็ขอโดยตรงต่อองค์ พระศิวะ ถ้าเป็นชาวจีนก็ขอโดยตรงต่อองค์พระโพธิสัตว์พระศรีอาริย เมตไตรยหรือพระแม่เจ้ากวนอิม พระอรหันต์จี้กง พระองค์ท่านก็โปรด เมตตาประทานแสงอริยมรรคเข้ามาในจิตใจของบุคคลผู้นั้นได้ง่าย เพื่อ ที่จะพิสูจน์ให้สัมผัสได้จริงท่านควรจะฝึกวิชชามโนมยิทธิให้รับสัมผัส ได้ด้วยตนเองจะทำให้เกิดความมั่นใจไม่สงสัยในแสงทิพย์อริยธรรม แสงทิพย์อริยทรัพย์คืออะไร? แสงทิพย์อริยทรัพย์ คือแสงทิพย์จากองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธ พลบรมศาสดา พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่แห่งแดนนิพพานที่ได้โปรดเมตตา แก่สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ให้มีดวงตา ดวงปัญญา ดวงจิตเข้าใจในอริยมรรค อริยผลเป็นอริยบุคคลในพระศาสนา พระผู้เป็นเจ้าอริยธรรมประทานพลัง แสงทิพย์อริยทรัพย์ ในช่วงเวลาที่เกิดกลียุค วาตะภัย ไฟบรรลัยกันต์จาก สารเคมีจากอาวุธนิวเครียร์ที่ทดลองใช้ รวมกับมนุษย์สร้างอาวุธ ประหัตประหารกันเอง เกิดภัยธรรมชาติแปรปรวน ทำให้ผู้คนล้มตายกัน มากมาย ผู้ที่ได้รับพลังแสงทิพย์นิพพานนับว่าเป็นผู้โชคดีมีบุญมหาศาลจะ ปลอดภัยจากอันตรายทุกชนิดถ้าหมดอายุขัยตายไปก็มีสวรรค์เป็นที่ไป บุญใหญ่ในที่นี้ คือ บุญแสงทิพย์จะปิดกั้นประตูนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานได้แน่นอน ผู้ที่ได้รับพลังแสงทิพย์นิพพาน ถือว่ามีโชคดีมหาศาลเป็นผู้ได้รับ บุญกุศลใหญ่ มีปัญญาดวงตาเห็นธรรมมีพระนิพานเป็นจุดมุ่งหมายปลาย ทางของชีวิตเป็นผู้ได้รับอริยฐานะโดยฉับพลันทันใดแล้วบำเพ็ญบารมีต่อ ในชาตินี้ย่อมพ้นจากการควบคุมของยมฑูต มีเทพเทวดาคอยดูแลรักษา คุ้มครองป้องกันภัย การบรรลุมรรคผลไม่ใช่ของยาก การปฏิบัติก็ทำจิตใจใสสะอาด ไม่หลงใหลในกายเรากายเขาจิตแรกเริ่มเป็นจิตพุทธะประภัสสรเป็นจิต พระอริยกันทุกคน จิตเดิมแท้ไม่ยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวในของสมมุติ ที่เป็นดิน น้ำ ลม ไฟ คือร่างกายของคนสัตว์ การบำเพ็ญธรรมจึงควร บำเพ็ญด้วยจิตใจ เอาจิตสำรวมกาย วาจา ใจ ให้งดงามมีเมตตา วางเฉย เบิกบานเป็นจิตพุทธะมาก่อนแล้วทุกคน 100 คนที่ได้รับพลังแสงทิพย์นิพพาน มี 4 คนที่บำเพ็ญธรรมเข้า ถึงนิพพานอีก 96 คน ตายแล้วไปพักอยู่สวรรค์รอเวลาองค์สมเด็จพระ ศรีอาริยเมตไตรยมาตรัสรู้จึงลงมาเกิดรับฟังพระธรรมเทศนา บำเพ็ญต่อ เข้าพระนิพพาน สมัยองค์สมเด็จพระพุทธทีปังกร ช่วยจิตคนเข้านิพพาน ได้ 200 ล้านดวง สมัยองค์สมเด็จพระพุทธสมณโคดม ช่วยจิตคนเข้านิพพานได้ 200 ล้านดวง สมัยองค์พระศรีอริยเมตตรัย ช่วยจิตคนได้ 1 แสน 2 พัน 600 ล้านดวง พลังแสงทิพย์นิพพาน คืออะไร? พลังแสงทิพย์นิพพาน คือพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์จากพระนิพพาน องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดา ทรงมีพระมหาเมตตาส่องแสง ทิพย์นิพพานลงมาให้ทั้ง 3 โลก มนุษย์ สัตว์โลก เทวโลกผู้ใดได้รับแสง ทิพย์นิพพานจะเกิดปัญญาทางโลกทางธรรมไม่ลุ่มหลงมัวเมาในโลกสมมุติ เข้าใจความจริง อริยสัจ 4 ประการซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตพระอริยเจ้า มีดังนี้ อริยสัจ 4 ประการ คือ ความจริงที่ยกระดับจิตคนเป็นอริยบุคคลได้ 1. มองเห็นว่า ร่างกาย คน สัตว์ มีแต่ความแปรปรวนเป็นทุกข์ 2.เข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์ว่าจิตใจไปหลงยึดติดร่างกายทำให้เกิดทุกข์(สมุทัย) 3. นิโรธจะดับทุกข์ทางใจได้ก็ด้วยการสละละปล่อยวางร่างกายออกจากจิตไม่หลงยึดติดกายอีกต่อไป 4. มรรค หนทางเดินแห่งความสุขยอดเยี่ยมของจิต คือ นิพพานด้วยการมีศีลสมาธิ ปัญญา แสงทิพย์อริยทรัพย์ คือ แสงทิพย์จากนิพพานที่พระผู้เป็นเจ้าองค์ สมเด็จพระวิสุทธิพุทธบรมศาสดา ทรงมีพระมหาเมตตาประทานให้มา แก่มวลมนุษย์ ที่เป็นคนดี มีศีล 5 ครบโดยไม่ต้องบำเพ็ญให้ยากนาน พระองค์ท่านประทานอริยฐานะให้แก่ทุกๆคน จากปุถุชนเลื่อนขึ้นเป็น โสดาปฏิมรรค ใครได้โสดาปฏิผลแล้ว พระองค์ท่านก็เลื่อนขั้นต่อขึ้นไป อีกขั้น คือสกิทาคามีมรรค ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหัตผล เร็วไวและเพื่อนำจิตใจของปวงชนมนุษย์เข้ากระแสพระนิพพาน ผลบุญ นั้นก็มีพลังทิพย์แผ่ถึง 7 ชั้น และลูกหลานอีก 9 ชั้น ได้บุญบารมีโดยไม่ต้อง โมทนาโดยไม่รู้ตัว ไม่ใช่บรรพชน ลูกหลานชาตินี้เท่านั้น แต่ส่งผลบุญ บารมี ให้บรรพบุรุษลูกๆหลานๆ 7-9 ชั้น ได้ทุกๆชาติทีได้เคย ร่วมเกิดด้วย กันมาเป็นทั้ง เทพ คนสัตว์เวียนว่ายตายเกิดหลายๆแสนชาติมากันแล้วทั้งสิ้น การบำเพ็ญธรรม คือ ทำจิตเราให้เข้าถึงจิตเดิมแท้ หมายถึง จิตธรรมญาณเดิมแท้จากแดนทิพย์นิพพาน ทำได้ง่ายๆ คือทำจิตนิ่งๆ วางเฉยไม่ว่าดีหรือร้าย ไม่ต้องสนใจ จิตวางเฉยนิ่งๆมีพลังปัญญาอยู่ในตัว สามารถจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม สภาวะธรรมชาติอันเดิม ของจิต คือ วิมุตติจิต ให้หมั่นระลึกถึงพระนิพพานไว้ วิมุตติจิตอยู่เหนือ ธรรมชาติในโลกนี้จิตจะมีพลังบริสุทธิ์เลิศล้ำเมื่อหมั่นระลึกถึงองค์สมเด็จ พระวิสุทธิพุทธพลบรมศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็น กรรมฐานที่ถึงพระนิพพานได้รวดเร็วเกินคาด ผู้รับแสงทิพย์อริยทรัพย์แล้วจะฝึกอภิญญาได้หรือไม่? การได้รับอริยทรัพย์ หรือได้รับอริยฐานะทางธรรม ถือว่าท่านมี อิทธิฤทธิ์แล้ว คือ บุญฤทธิ์เป็นอภิญญาทางจิตทางธรรมดี ยิ่งกว่าอภิญญา ทางกาย การบำเพ็ญธรรมก็เพื่อให้จิตถึงความหลุดพ้นจากการเวียนว่าย ตายเกิด จิตมีอภิญญา คือ หลุดพ้นหนีจากวัฏฏสงสาร อภิญญาทางกาย ทางโลกเป็นของเล่นๆเป็นของชำร่วย เมื่อจิตเราเป็นอริยเจ้าแล้วอภิญญาอื่น กระจุ๋มกระจิ๋มจะเข้ามาเอง ส่วนอภิญญาใหญ่ คือ เหาะเหิรเดินอากาศนั้น พระผู้เป็นเจ้าองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธพลบรมศาสดา หรือ องค์พระ ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะประทานให้ เมื่อพระองค์ท่านเห็นสมควร พวกเรามีหน้าที่บำเพ็ญธรรม ขจัดกิเลส108 ช่วยกันชักชวนบริวารญาติมิตร ตั้งจิตรับแสงทิพย์กันให้มากที่สุดคนดีมีบุญมากขึ้น โลกจะมีแต่สันติสุข อะไรคือสาเหตุที่พลังแสงทิพย์นิพพานปรากฏขึ้นมา? แสงทิพย์อริยทรัพย์ เป็นแสงทิพย์จากนิพพานเป็นแสงทิพย์ที่ พระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิพุทธพลบรมศาสดา ประทานให้มาแก่มนุษย์โลก มีพระวิสุทธิพุทธพลประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อปลุกดวงจิตดวงใจให้คน ผี เทพ พรหมตื่นจากความลุ่มหลงในของ สมมุติเพราะทุกอย่างที่เห็นด้วยตาเนื้อเป็นภาพมายาชั่วคราวทั้ง 3 โลก 2. เพื่อช่วยให้โลกมนุษย์รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติที่กำลังมีมากขึ้นทุกวัน คนดีมีบุญได้รับแสงทิพย์จะปลอดภัย คนดีมีมากภัยอันตรายน้อยลงเพราะ พลังบุญฤทธิ์เป็นของมีจริง 3. เพื่อปิดกั้นประตูอบายภูมิมีนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ให้แก่คน ดีมีศีล 5 ให้ได้รับแสงทิพย์นิพพาน เป็นอริยบุค พ้นจากแดนทุคติแน่นอน 4. เพื่อแยกคนดีออกจากคนบาปคนใจร้ายชอบทำลายล้างผู้อื่น คือแยกคนดี ไปสวรรค์ คนจิตใจดำมืดให้ไปแดนนรกตามกฎของกรรมชั่ว ถ้าไม่รีบขอ ขมาเป็นคนมีเมตตามีศีล 5 ครบ 5. เพื่อให้โลกนี้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเป็นสวรรค์บนดินดังเดิม หลังจากรับแสงทิพย์อริยทรัพย์แล้วควรบำเพ็ญต่ออย่างไร? หลังจากรับแสงทิพย์อริยทรัพย์แล้วจิตเราได้รับอริยฐานะเป็นพระ โสดาปฏิมรรคแล้ว ควรบำเพ็ญต่อเพื่อจิตจะเข้าถึงอรหัตผลดังนี้ 1. ผู้ที่ได้มโนมยิทธิก็ให้ฝากจิตฝากใจไว้กับองค์สมเด็จพระจอมไตรศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องบนนิพพานตลอดเวลา ไม่ว่าหลับหรือตื่น จิตทรง ฌาน 4 ใช้งานปัญญาจะเฉียบแหลมแจ่มใสเห็นทุกอย่างในโลกเป็น อนัตตา คือ ความว่างเปล่าไม่มีอะไรยึดมั่น ไม่มีอะไรน่าหลงใหล 2. ผู้ไม่เคยฝึกมโนมยิทธิ ก็ให้กำหนดจิตไว้ที่ดวงตาที่ 3 ตรงกลางระหว่างคิ้ว อัญเชิญพระพุทธรูปหรือพระศาสดาที่เรานับถือบูชาไว้เต็มใบหน้าเป็น มโนภาพ นึกถึงจิตเราเป็นดวงแก้วใสเอาไว้ที่ดวงตาที่ 3 ภาวนาด้วย พระคาถา5 คำ นะ โม พุท ธา ยะ เป็นทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา รวมตัวกันอยู่ที่ จุดดวงตาที่ 3 เป็นวิธีลัดง่ายได้ผล หลังจากรับแสงทิพย์อริยทรัพย์แล้ว เราควรแผ่เมตตาขอฝากไป กับแสงทิพย์อริยทรัพย์ รวมกับแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี6ประการขององค์ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่เมตตาตลอด เวลาไม่ว่าหลับหรือตื่น จิตเป็นฌาน 4 ใช้งาน เมื่อฝากจิตกายทิพย์ ไว้ใน พระวรกายพระผู้มีพระภาคเจ้าเบื้องบนนิพพานยิ่งแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล ด้วยจิตทรงฌาน 4 ยิ่งมีพลัง พระพุทธานุภาพ พระธรรมานุภาพ พระสังฆานุภาพ เทพพรหมานุภาพ สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลกจะได้พ้นจาก การเป็นกายนรก กายเปรต กายผีสัมภเวสีได้มากมาย เมื่อท่านเป็นเทวดา ท่านก็กลับมาคุ้มครองป้องกันอันตรายให้เราได้ ยิ่งแผ่มากๆจิตเรายิ่งใส สะอาดสว่างมากขึ้น ยกระดับจิตเราเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงสุด คือ พระ อรหันต์ได้ง่ายและรวดเร็ว บทสวดพระคาถาแผ่เมตตาทั่วไตรภพ นะโม พระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดา นะโม พระพุทธสิกขีพุทธเจ้า นะโม พุท ธา ยะ พลังพระช่วยทั้ง 3 โลก ขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก เจ้ากรรมนายเวร ญาติมิตร มีความสุขสำเร็จในชีวิต ได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติเวียนว่ายตายเกิด โดยสิ้นเชิง ด้วยพระบารมีอันมิอาจประมาณลูกขอนอบน้อม นมัสการด้วย จิตใจ ขอให้เจ้ากรรมนายเวร ญาติมิตรและจิตลูกสะอาดสว่างสดใส หลุดพ้น ไซร้กลับบ้านนิพพานพร้อมด้วยบริวารทุกท่านเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง สำหรับท่านที่ฝึกมโนมยิทธิได้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ ปฏิบัติแบบนักอภิธรรม จิต - หมุนแผ่เมตตาจิตไปทั่ว 3 โลก ตลอดเวลาจิตไม่มีเวลา คิดฟุ้งซ่าน วิตกกังวล คิดชั่วไร้สาระเป็นจิตอริยเจ้า เจตสิก - มีสติระลึกรู้ว่าจิตทิพย์กายทิพย์หมุนอยู่ในพระวรกาย พระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดเวลาอารมณ์ชั่วไม่เข้ามากวนใจ รูป - จิตเบื้องบนพระนิพพานมองลงมาดูรูป คือสิ่งที่เรา มองได้ด้วยตาเนื้อตาใน เห็นได้ทั้ง 3 โลกเป็น ภาพ มายา แปรปรวน เสื่อมสลาย ไม่มีอะไรเหลือในที่สุด นิพพานมองเห็นด้วยจิตเป็นของจริงแท้ไม่สูญสลาย นิพพาน - จิตทิพย์กายทิพย์ตั้งมั่นหมุนอยู่ในพระวรกายพระบรม ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระนิพพาน ใจเราใน ขันธ์5 ตั้งมั่นไว้ที่จุดดวงตาที่3 ตรงกลางระหว่างคิ้ว ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาเบื้องบน นิพพานประทับคลุมใจในขันธ์5 ให้มีกาย วาจา ใจสะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใส จิตตั้งมั่นไม่สงสัยในคุณพระรัตนตรัยเป็นทั้งสมาธิและวิปัสสนาญาณ จิตเราจะเบิกบานเป็นจิตของพระอรหัตผลได้ง่ายรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นวิมุตติญาณทัศนะว่า ธรรมะทั้ง โลกียธรรม โลกุตรธรรม เรารู้เข้าใจ อย่างแจ่มแจ้ง ด้วยพระบารมีจากพลังแสงทิพย์นิพพานและพระบารมี องค์พระสัพพัญญูพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่พระเมตตาให้ลูกๆ พุทธบริษัทได้สัมผัสพระนิพพานตามความเป็นจริง ให้ลูกๆได้มีปัญญา เข้าใจอริยธรรมโลกุตรธรรมอย่างถูกต้องหมดความสงสัยอีกต่อไปใครก็ ตามที่คล่องในอารมณ์นิพพาน จิตอยู่ในนิพพานแล้วจิตจะอยู่นอกกาย หรือ จะอยู่ในกายขันธ์5 สกปรกนี้ จิตก็เป็นนิพพาน คือไม่หลงใหลใยดีกับ ร่างกายขันธ์ 5 ของเรา ขันธ์5ร่างกายของผู้อื่นอีกต่อไป ตายจากความเป็น คน จิตก็เข้าเสวยสุขเบื้องบนพระนิพพานทันที อริยธรรม คือ จิตเป็นนิพพาน จิตมีความสุขอย่างยิ่งมีคำสอนว่าอย่างไร จึงจะปฏิบัติให้จิตเข้าถึงอริยธรรม ? การปฏิบัติทางจิต เพื่อจิตเป็นนิพพานมีความสุขอย่างยิ่งก็ทำได้ไม่ยาก ไม่ต้องรอให้ตายก่อน จึงจะเข้านิพพานได้ จิตเป็นนิพพานทั้งๆ ที่อยู่ในโลก แห่งความวุ่นวายทำได้ง่ายๆ ดังนี้ ความสุขขั้นต้น ละเว้นความชั่ว ทางกาย วาจา ใจ คือไม่ทำความ ชั่วในศีล 5 ข้อนั้นมี ไม่ฆ่าทรมานคนสัตว์ ไม่ลักขโมยคดโกงของใคร ไม่ ประพฤติผิดทางเพศ ไม่พูดปดโกหกหยาบคายไม่ดื่มสุรา ไม่เสพยาเสพติด ให้โทษต่อร่างกาย คือฆ่าตนเองด้วยของเป็นพิษ ความสุขขั้นกลาง ตั้งใจทำความดีทุกอย่าง เคารพพระศาสดา ของท่านปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนไม่สงสัยมีเมตตาปราณีต่อคน สัตว์ ความสุขขั้นสูงสุดคือ 1. พิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายในนรกโลก มนุษย์โลก เทวพรหมโลก เป็นของชั่วครู่ชั่วคราว มีนิพพานเท่านั้นที่เป็นทิพย์ถาวรเป็นของจริงแท้ 2. มีสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สูญสลาย คือดวงจิตดวงใจของ เราที่เป็นจิตพุทธะประภัสสรมาก่อนเท่านั้นเป็นจิตอมตะไม่ตาย ไม่สูญสลาย เมื่อจิตใจรู้เข้าใจสภาวะทั้ง 3 โลกแล้ว ไม่ยึดไม่ถือในภาพมายา ของสมมุติ จิตจะเป็นอิสรภาพจากความหลง ความไม่รู้เรียกว่า จิตนิพพาน วิธีรับแสงทิพย์อริยทรัพย์ องค์พระผู้เป็นเจ้าอริยธรรมทรงมีพระมหาเมตตาให้ผู้ที่ได้รับ แสงทิพย์อริยธรรมแนะนำต่อๆกันไป ฝึกให้ผู้อื่นรับต่อได้โดยแนะนำดังนี้ 1. ให้ทุกคนทำจิตใจใส สะอาด ด้วยการตั้งจิตคิดให้มีศีล 5ครบ ตลอดชีวิต เคารพพระศาสดาของท่าน นึกถึงความตายมีจุดหมายของชีวิต คือ นิพพาน 2. ภาวนาพระคาถา 5 คำ คือ นะ โม พุท ธา ยะ ตามลมหายใจเข้าออก 3. นึกถึงภาพของพระศาสดา คือ พระพุทธรูป หรือพระเยซูคริสต์ หรือ ศาสดาองค์ที่ท่านเคารพบูชา เอาภาพทางใจมาไว้ที่ดวงตาที่ 3 4. อาจารย์จะแนะนำสอนท่าน ด้วยวิชา มโนมยิทธิกรรมฐานยกจิตสะอาด ออกจากร่างกายที่สกปรก ขอประทานพุทธานุญาตเพื่อเข้ารับแสงอริยธรรม จากพระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิพุทธพลบรมศาสดา ท่านใดไม่สามารถยกจิตออกจากกายก็ให้เอาจิตจับนิ่งๆไว้ที่ ดวงตาที่3คือที่ประทับของจิตแล้วนึกขอพระศาสดาของท่านมาประทับ นั่งอยู่ที่ ตรงกลางระหว่างคิ้ว จิตเราเป็นหนึ่งกับพระบรมศาสดา วิธีปฏิบัติเพื่อขอรับแสงทิพย์นิพพานด้วยตนเอง 1. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์แล้วขอขมาขอพระรัตนตรัย ได้โปรด ให้อภัยในสิ่งที่ลูกเคยผิดพลาดพลั้งไปด้วยกาย วาจา ใจตั้งแต่ชาติแรกจน ถึงชาติปัจจุบัน ลูกตั้งใจจะไม่ทำผิดศีล ผิดจากคิดชั่วพูดโกหกพูดหยาบคาย ไร้สาระจะคิดถึงแต่พระรัตนตรัย คิดถึงความตาย เพื่อลูกจะได้ไปอยู่กับ พระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระนิพพาน ถ้านับถือศาสนาอื่นก็ขอโทษพระศาสดา ของท่านขอติดตามไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเมื่อตายแล้ว 2. เอาจิตจับภาพพระพุทธรูป หรือพระศาสดาของท่านแล้วนึกเอาภาพ พระพุทธรูปหรือพระศาสดามาประทับที่เต็มใบหน้าของเรา แล้วนึกเอาจิต ของเราเข้าไปไว้ในพระวรกายของพระศาสดาที่ตรงกลางระหว่างคิ้ว ภาวนาพระคาถา 5 คำ นะ โม พุท ธา ยะ จิต ดูลมหายใจเข้าออกพร้อมกับ คำภาวนาจนจิตเป็นหนึ่งกับ พระคาถา คือจิตไม่คิดไปนอกเรื่องจาก คำภาวนามโนภาพพระศาสดา และลมหายใจเข้าออก วิธีกล่าวขอรับแสงทิพย์นิพพาน ข้าแต่องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดา ผู้มี พระมหาเมตตา ต่อปวงสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลกลูกนี้ต่ำต้อยมีบุญน้อยลูกมองเห็นภัยอันตราย ใหญ่ในนรกโลก มนุษย์โลก ลูกไม่ปรารถนาที่จะเกิดเป็นคนเป็นเทวดาหรือ พรหมอีกต่อไป ลูกขอเข้าพระนิพพานโดยฉับพลันทันใด ในชาตินี้ ลูกขอ รับแสงทิพย์นิพพานจากองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธบิดา เข้ามาในดวงจิต ของลูก เพื่อจิตของลูกจะได้สะอาดสดใสมีประกายแสงทิพย์นิพพาน ชำระล้างสิ่งสกปรกของจิต คือบาปกรรม ความอยาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความไม่ฉลาด ไม่รู้ความเป็นจริงของกฎของกรรมให้หมดสิ้นไป ด้วยแสงทิพย์อริยธรรมส่องสว่างอยู่ในจิตใจของลูก ขอให้ลูกมีสติปัญญา ช่วยชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ขอให้ลูก ได้จุดประกายแสงทิพย์อริยธรรมให้เพื่อนร่วมมนุษย์โลกต่อๆกันไปเพื่อ ดวงจิตของสรรพสัตว์ทั้ง3 โลกจะได้เข้าพระนิพพานทุกท่านเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง คุณวิเศษของพลังแสงทิพย์นิพพานมีอะไรบ้าง ? คุณวิเศษของผู้ที่ได้รับพลังแสงทิพย์นิพพานมีมากมายหลายข้อ สรุปเป็นข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 1. สามารถปิดกั้นประตูนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานได้แน่นอน ถ้าผู้รับมีศีล 5 ครบ ไม่เจตนาล่วงละเมิดความชั่ว 5 ข้อ คือ คุณสมบัติของ พระโสดาปฏิมรรค อริยะขั้นต้นเป็นการบวชจิต คือจิตใจเป็นพระ 2. ผู้ที่ได้รับแสงทิพย์อริยทรัพย์แล้ว เท่ากับว่าได้ดวงปัญญาเห็นธรรม คือเห็นทุกข์โทษในการเวียนว่ายตายเกิด ได้อริยมรรค อริยผลขั้นต้นง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้เวลายากนานและไม่ต้องออกจากบ้านไปปฏิบัติธรรมที่ไหน 3. ผู้ที่รับแสงอริยธรรม ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิภาวนา เพราะมัววุ่นวายกับการ ทำงานหาเลี้ยงชีพหรือไม่ได้สนใจในการบำเพ็ญธรรม หลังตายจากการ เป็นคน ก็ไปเสวยสุขสวรรค์เบื้องบนเป็นอย่างต่ำ รออยู่จนกระทั่งถึงสมัย องค์พระศรีอาริยเมตไตรย มาตรัสรู้ จึงจะได้ลงมาเกิดเป็นคนได้รับพระธรรม คำสั่งสอนจากพระองค์ท่านครั้งเดียว ก็จะได้บรรลุอรหัตผลเพราะผลบุญ จากการได้พลังแสงทิพย์นิพพานในชาติน ี้ 4. หลังจากที่ท่านได้รับแสงทิพย์อริยทรัพย์ ท่านปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา ในกรรมฐาน 40 หรือมหาสติปัฏฐานสูตร ท่านจะได้เข้าถึง อริยมรรค อริยผลเป็นพระอริยบุคคลเลื่อนขั้นสูงขึ้นได้โดยง่าย อย่างรวดเร็วว่องไว เกินคาด เป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานในชาตินี้ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ในพลังแสงทิพย์อริยธรรม 5. ผู้รับแสงทิพย์อริยธรรมเมื่อบำเพ็ญจนจบ ยกระดับจิตเป็นพระอรหันต์ ในชาตินี้ บุญบารมีจากแสงทิพย์วิเศษยิ่ง สามารถส่งผลบุญไปถึงบรรพชน คนรุ่นก่อนได้ถึง 7 ชั้นทุกๆชาติหลายๆแสนชาติที่เคยเกิดร่วมญาติกันมา โดยที่ท่านไม่ต้องโมทนา อีกทั้งลูกๆ หลานๆ เหลนๆ โหลนๆ อีก 9 ชั้น ทุกๆ หลายแสนชาติที่เคยเกิดร่วมกันมาได้รับบุญบารมีโดยอัตโนมัติ คือไม่ต้อง โมทนาไม่ว่าท่านจะอยู่ ในนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน จะได้เลื่อน ชั้นเข้าสู่สุคติภูมิ ญาติท่านที่เป็นโสดาปฏิมรรคก็ได้เลื่อนชั้นเป็น โสดาปฏิผล เป็นต้น 6. คุณวิเศษจากการได้รับพลังแสงทิพย์นิพพาน นอกจากได้รับอริยฐานะ มีจิตใสสะอาด เข้าอริยมรรคแล้ว ยังทำให้หายจากโรคกาย โรคประสาท มีปัญญาแก้ไขปัญหาทางโลกทุกชนิด มีชีวิตที่ก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีคำว่าจนมีแต่รวยด้วยอริยทรัพย์ ป้องกันภัยอันตราย รักษาโรคคุณไสย รักษาโรคผีมาสิงอยู่ในร่างกายก็ได้ เมื่อมีภัยอันตรายเกิดขึ้นให้นึกถึง องค์พระวิสุทธิพุทธพลบรมศาสดาจิตจับพระองค์ท่านไว้ตรงกลาง ระหว่างคิ้ว แล้วภาวนาพระคาถา 5 คำ คือ นะ โม พุท ธา ยะ ขอพลังพระ ช่วยลูกด้วย จะพ้นอันตรายโรคร้ายได้อย่างมหัศจรรย์ ท่านผู้ประทานแสงทิพย์อริยธรรมคือใคร ? ท่านผู้ประทานแสงทิพย์อริยธรรมคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็น พระบิดาของพระศาสดาของทุกๆ ศาสนา พระองค์ท่านคือองค์สมเด็จ พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดาพระผู้เป็นใหญ่ในแดนทิพย์นิพพาน หรือ พระผู้เป็นเจ้าอริยธรรม ท่านไม่มีเพศ มีพระวรกายทิพย์นิพพานสูงใหญ่ กายแก้วโปร่งใสมีประกายระยิบระยับงดงาม สว่างไสว พระองค์ท่าน โปรดเมตตาให้พวกเราสัมผัสพระองค์ท่านได้ทางมโนมยิทธิ บางท่านเรียก พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดาว่าท่านทรงปราบมาร บางศาสนาเรียก พระองค์ท่านว่า พระเจ้า พระยะโฮวา หรือพระผู้เป็นเจ้า หรือ GOD บาง ที่เรียกพระองค์ท่านว่า พระแม่เจ้าอนุตตรธรรม สมเด็จพระแม่เจ้าแดนสรวง พระแม่เจ้าองค์ธรรม ถ้าเป็นชาวบ้าน สมัยเก่าเรียก พระองค์ท่านว่า ท่าน พ่อเกิด ท่านแม่เกิด เพราะพระองค์ท่านส่งพวกเราให้มาเกิดพระองค์ท่าน ทรงสร้างธรรมชาติขึ้นมา พระองค์อยู่เหนือกฎธรรมชาติ แต่พวกเรามา หลงระเริงในโลกมนุษย์หาทางกลับบ้านนิพพานไม่พบพระองค์ท่านจึงช่วยส่ง พลังทิพย์นิพพาน ส่องแสงอริยธรรมช่วยนำจิตใจพวกเราเข้าสู่นิพพานดังเดิม พระผู้เป็นเจ้าอริยธรรมเป็นผู้ให้กำเนิดดวงจิตหลายแสนล้านดวง รวมทั้งของเทพ พรหมคน สัตว์ ผีนรกทั้งหลาย แรกเริ่มเดิมทียังไม่มีนรก โลกมนุษย์โลก ไม่มีสัตว์ต่างๆ ไม่มีเทวพรหมโลก พระผู้เป็นเจ้าอริยธรรม เป็นผู้ให้กำเนิดดวงจิตเราได้ส่งดวงจิตหลายแสนล้านดวงลงมาในโลก มนุษย์ที่พระองค์ท่านจำลองสร้างให้เป็นเช่นเมืองทิพย์นิพพานอยู่กัน อย่างมีความสุขสบายไม่มีโรคภัยอันตราย พอตายแล้วก็จิตกลับคืนสู่บ้าน พระนิพพานยุคต่อๆมาคนรุ่นหลังเริ่มติดใจหลงใหลรูปกายคน เกิดความ รักผูกพันในทรัพย์สมบัติกายที่เคยเป็นทิพย์สดใส ค่อยๆกลายเป็นกายหยาบ เกิดมีอารมณ์ไม่ดี ผิดศีล 5 ทำร้ายร่างกายกันพระผู้เป็นเจ้าอริยธรรมจึงสร้าง นรกเป็นที่กักขัง ลงโทษผู้มีจิตใจโหดร้ายทรงสร้างสวรรค์ พรหมสำหรับ ผู้ที่มีเมตตาปราณี แต่บารมีไม่ถึงนิพพานพระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิพุทธรังษีบรม ศาสดาจึงส่งองค์พระศาสดาลงมาสั่งสอนชาวมนุษย์ให้ทำคุณงามความดี มีจิตใจฉลาดไม่หลงยึดติดในของสมมุติใดๆในโลกมนุษย์ สวรรค์ พรหม จึงเกิดมีศาสนาหลายๆศาสนา แต่ละศาสนาก็สอนให้มุ่งมั่นกลับคืนสู่พระ นิพพานบ้านเดิมบางศาสนาเรียกนิพพานว่าสวรรค์นิรันดร มีจิตของท่าน ผู้มีบุญหลายร้อยล้านดวงกลับคืนสู่นิพพานแต่ยังคงเหลืออีกหลายแสน ล้านดวง ยังหลงวนเวียนเกิดเวียนตายในนรกโลก มนุษย์โลกเทวพรหมโลก มาในปัจจุบันเป็นกลียุค ผู้คนล้มตายมีอันตรายรอบด้าน เดือดร้อนไปทั่วโลก ส่วนมากที่ตายกลายเป็นผี 90 % ลงนรกกัน ไปสวรรค์เพียง 2 % พระผู้เป็น เจ้าอริยธรรมจึงสั่งงานพระโพธิสัตว์ให้มาเกิดเป็นกายเนื้อลงมาบอกกล่าว เรื่อง แสงทิพย์ แสงธรรมให้รีบเร่งน้อมนำรับเอาแสงอริยธรรมไว้ในจิตใจ เพื่อยกระดับจิตเป็นอริยบุคคลปิดกั้นประตูอบายภูมิ เมื่อคนที่รับแล้วยังคง ผิดศีล ผิดธรรมเทพเทวดาจะมาปรากฎกายทิพย์ให้คนผิดศีล แต่ได้รับพลัง แสงทิพย์ได้เห็นก่อนตายจิตจะได้ระลึกนึกถึงความดี นึกถึงพระผู้เป็นเจ้า พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดา นึกถึงแสงทิพย์ นึกถึงพระศาสดาจิตเป็น กุศลก่อนตายก็ไม่ต้องไปอบายภูมิ ไปเสวยสุขบนสวรรค์ก่อน รอพระศรี อาริยเมตไตรยมาตรัสรู้ จึงได้มาเกิดเป็นคน รับฟังพระธรรมเข้าใจก็ยก ระดับจิตเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานหนีจากบาปกรรมที่ทำผิดศีล จิตแรกเริ่มของ ผีนรก คน สัตว์ เทวดา พรหม มาจากไหน ? จิตแรกเริ่มของ ผีนรก คน สัตว์ สัมภเวสี เทวดา พรหม มาจาก แดนทิพย์ นิพพาน ทุกๆดวงจิตแรกเริ่ม สะอาดสดใส เป็นจิตอริยเจ้ากัน ทั้งสิ้น เป็นจิตพุทธะประภัสสรมาก่อน องค์สมเด็จพระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิ พุทธรังษีบรมศาสดาเป็นผู้ให้กำเนิดดวงจิตของคน สัตว์เทพพรหม ผี ทั้งหมด ท่านสาธุชนคนใดสงสัยว่าจิตทั้งหมดมาจากพระนิพพานจริงหรือไม่ ? ขอให้ท่านฝึกวิชามโนมยิทธิ กำหนดจิตกราบทูลถามองค์สมเด็จ พระสัพพัญญูศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้คำตอบที่แท้จริง ถูกต้อง หรือ กราบทูลถามหลวงปู่หลวงพ่อองค์เทพพรหมองค์ใดที่ท่านรู้จักก็ได ้สามารถรับแสงทิพย์อริยธรรมได้ที่ไหน ? ท่านสาธุชน ผู้สนใจจะตั้งจิตอธิษฐานขอรับแสงจากพระนิพพาน ได้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือจะโทรศัพท์ติดต่อขอรับ แสงทิพย์อริยธรรมได้ ที่บ้านทิพย์ปฏิบัติธรรมหลายสาขา เช่นที่เชียงใหม่,กรุงเทพฯ,นครสวรรค์, ชลบุรี,เพชรบุรี, พะเยา ฯจากอาจารย์ผู้สอนมโนมยิทธิกรรมฐาน ในราย การท้ายเล่มนี้ สามารถนำท่านเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าอริยธรรม ขอรับ แสงทิพย์แสงธรรมได้ง่ายๆเพื่อความโชคดีมีชัยมีความสุขกายสุขใจใน นี้ มีพระนิพพานเป็นที่ไปในชาตินี้ คุณสมบัติของผู้ที่จะรับแสงทิพย์อริยธรรมมีอะไรบ้าง ? คุณสมบัติของผู้ที่จะรับแสงทิพย์อริยธรรม ต้องมีศีล 5ครบ ในปัจจุบัน ในอดีตไม่ครบไม่สำคัญ โดยตั้งใจให้มีศีล 5 ครบตลอดชีวิต เคารพพระ ศาสดาของท่านไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนรับแสงทิพย์ได้ทั้งหมด เข้าใจใน ทุกข์โทษภัยของการเกิดเป็นคนสัตว์ ผี มีจุดมุ่งหมายในชีวิต คือ สวรรค์ เป็นอย่างต่ำพรหมเป็นอย่างกลาง มีพระนิพพานเป็นที่ไปเป็นอย่างสูงสุด เมื่อจิตเข้าถึงนิพพานบาปกรรมไม่สามารถทำโทษ ทำร้ายเราได้ ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วควรรับแสงทิพย์อริยธรรมหรือไม่ ? ยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้ว สมควรอย่างยิ่งที่ต้องรับแสงทิพย์ อริยธรรมเพื่อจะได้ช่วย บรรพชนคนรุ่นก่อน 7 ชั้น และคนรุ่นหลังอีก 9ชั้น ย้อนถอยหลังกลับไปได้ทุกๆแสนชาติที่เวียนตายเวียนเกิด ร่วมกันมาแล้ว จะฉุดช่วยบรรพชนลูกหลานท่านเป็นล้านเป็นโกฏิ ให้เลื่อนขั้นได้ทันที โดยอัตโนมัติ ถ้าอยู่ในนรก ก็ได้ลดโทษในนรก 50 % ถ้าเป็นผีก็ได้เป็นคน หรือเทวดา ถ้าเป็นพระอริยะก็ได้เลื่อนขั้นพระอริยะเพิ่มอีก 1ขั้นโดยที่ ไม่ต้องโมทนาบุญกับลูกหลานหรือบรรพชนที่ท่านเป็นพระอรหันต์ ์ สำหรับท่านที่ได้เป็นพระอริยะ แต่ไม่ถึงขั้นพระอรหันต์และได้รับ แสงทิพย์อริยธรรม บุญกุศลส่งถึงบรรพชน บิดา มารดาได้ 1 รุ่น โดยที่ท่าน ไม่ต้องโมทนา เช่นเดียวกับพระอรหันต์ ที่ยังไม่ได้รับแสงทิพย์อริยธรรม ช่วยบิดา มารดา พ้นทุกข์หรือเลื่อนขั้นอริยะฐานะได้ 1 ขั้นโดยไม่ต้องโมทนา แสงทิพย์อริยธรรมโปรดลงมาสู่โลกมนุษย์นานกี่ปีมาแล้ว ? แสงทิพย์อริยธรรม เป็นแสงแก้ว แสงเพชร แสงทอง ส่องมาจาก แดนทิพย์นิพพาน ระยิบระยับ งดงาม เย็นตาเย็นใจเมื่อได้พบเห็น ส่งลง มาฉุดช่วยปวงมนุษย์ ในยุควิกฤตกาล ก่อนสมัยพุทธกาลนานมาแล้ว แต่ส่ง มามากเป็นพิเศษในยุคที่มีเหตุร้ายภัยพิบัติเกิดขึ้นเพื่อฉุดช่วยคนไม่ให้ตกใจ กลัวตายกับภัยอันตรายกลายเป็นผี สัมภเวสี ผู้ที่ได้รับแสงทิพย์จะมีสวรรค์ เป็นที่ไปเป็นอย่างต่ำก่อนตายพระท่านจะมาปรากฎกายทิพย์ให้เห็น ด้วยตาเนื้อเห็นเพื่อมิให้ตกใจกลัวตายหรือห่วงกังวล จิตเป็นสุข มีสวรรค์ เป็นที่ไป ผู้ที่เป็นคนดี จิตเศร้าหมอง ก่อนตายไปเป็นผีหรือเสวยทุกข์ในนรก ด้วยจิตที่เป็นกุศล มั่นคงในองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรม ศาสดารวมทั้งพระรัตนตรัย และระลึกนึกถึงพระคุณของพระศาสดา ทุกๆพระองค์เทพเจ้าของทุกๆ ศาสนา ดิฉันขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทุกๆ ท่านที่ได้อ่าน เรื่องแสงทิพย์อริยทรัพย์รีบเร่งตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์พระ ศาสดาของท่าน ก่อนแล้วขอรับพลังแสงทิพย์นิพพานโดยตรงต่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดา ท่านจะได้รับทันทีอยู่ที่ บ้านก็ขอรับเอาได้เพราะพระองค์ท่านเมตตาปรารถนาให้คนได้รับเร็วที่ สุดง่ายที่สุด ไม่ต้องมีพิธียืดยาดชักช้าไม่ทันกาลกับภัยอันตรายที่มีมาตลอด เวลาขอรับแสงทิพย์อริยธรรมโดยตรงจากพระองค์ท่านได้โดยง่าย จิตท่าน จะมีประกายสว่างสดใสเป็นการบวชจิตบวชใจ ง่ายกว่าบวชกายหลาย ร้อยเท่า สามารถช่วยผี สัตว์นรก เทพพรหมได้ด้วยจิตท่านมีพลังแสงทิพย์ อริยธรรม ถ้าคนในโลกได้รับแสงทิพย์อริยทรัพย์เป็นจำนวนมาก โลกมนุษย์ ที่เป็นสีดำมืดเล็กเท่าลูกมะนาว เมื่อมองจากพระนิพพานลงมา ก็จะเริ่ม เปลี่ยนเป็นสีขาวใส เพราะจิตคนมีปัญญาเห็นทุกข์โทษภัยของการมีขันธ์ 5 จิตคนมีเมตตา มีศีล 5 ครบ เคารพพระศาสดา โลกมนุษย์ก็ไม่เดือดร้อน วุ่นวาย ไม่มีภยันอันตรายโรคร้ายรอบด้านเหมือนอย่างปัจจุบันนี้คนและ สัตว์ในโลกจะอยู่เป็นสุขสงบเหมือนดังอยู่บนสวรรค์ในมนุษย์โลก คุณวิเศษของแสงทิพย์อริยธรรมมีมากมาย บรรยายไม่จบสิ้น ดิฉันผู้เขียนมีปัญญาน้อยไม่สามารถ อธิบายให้ครบหมดได้ ขอให้ท่าน สาธุชนตั้งจิตตั้งใจรับแสงทิพย์อริยธรรมด้วยตนเอง รีบเร่งปฏิบัติ ภารกิจทางจิตของท่านให้เป็นพระขีณาสพหรือพระอรหันต์ แล้วท่าน จะเข้าใจได้อย่างดียิ่ง ในคุณวิเศษของพลังแสงทิพย์นิพพานและท่านจะ สามารถช่วยบริวารญาติมิตรได้หลายล้านคน ท้ายที่สุดนี้ลูกเกษรขอกราบเคารพนบนอบแด่องค์พระวิสุทธิ พุทธรังษีบรมศาสดา พระรัตนตรัย ลูกกราบขอขมา โปรดเมตตาให้อภัยแก่ ลูกเกษรผู้มีความรู้น้อยด้อยปัญญา ที่มิอาจเขียนเรื่องพลังแสงทิพย์อริยธรรม ให้ทุกๆท่านเข้าใจได้อย่างชัดแจ้งตามความเป็นจริง ลูกๆเหล่าคณะธรรม ประทานพรขอกราบเคารพนบนอบขอบพระคุณอย่างสูงสุด ที่พระผู้เป็น เจ้าองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดา ได้โปรดเมตตาให้คณะลูกๆ ธรรมประทานพรได้มีบุญวาสนาได้ทำงานที่วิเศษยิ่ง มากล้นสูงส่งด้วย บุญบารมี ได้มีโอกาสฉุดช่วยคน ผี สัตว์นรกพ้นจากอบายภูมิได้ง่ายๆ แถมยังได้ช่วยญาติ พี่น้อง ชาวมนุษย์ด้วยกัน ให้ตื่นจากจากความฝันในการ เป็นร่างมนุษย์ ผี เทพพรหม มีดวงตาดวงปัญญาสว่างไสว มีพระนิพพาน เป็นที่ไปโดยง่ายและรวดเร็วในชาตินี้ วิธีขอพลังแสงทิพย์นิพพานรักษาโรคทุกชนิด 1. ทำจิตใจเราสงบนิ่งๆ ไว้ที่จุดทวาร จุดดวงตาที่ 3 ตรงกลางระหว่างคิ้ว เป็นจุด สถิตของจิตใจ คน สัตว์ 2. จิตจับหรือจิตรู้ ลมหายใจเข้าออกเบาๆ สบายๆ นึกถึงพลังพระคาถา 5 คำ คือ ชื่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ นะ โม พุท ธา ยะ พลังพระช่วยลูกด้วย 3. อธิษฐานต่อองค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดา นึกถึงพลังแสง ทิพย์นิพพาน อัญเชิญพระองค์ท่านมาประทับ นั่งทับดวงจิตของเราตรง กลางระหว่างคิ้วอธิษฐานดังนี้ นะโมพระผู้เป็นเจ้าอริยธรรม ผู้เป็นเจ้าแห่งมวลจักรวาลทั้ง 3โลก ผู้มีบารมียิ่งใหญ่ไพศาล ลูกขอพระบารมีองค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรม ศาสดาพระผู้เป็นเจ้าแห่งอริยทรัพย์ อริยธรรมโปรดมาช่วยลูกน้อย ผู้ต้อย ต่ำมิหนำซ้ำมีโรคร้ายเจ็บปวดแสนทุกข์ทรมาน ไม่มีสติปัญญาทั้งทางโลก ทางธรรม ขอพระองค์ท่านโปรดมารักษาโรคร้ายให้หายโดยฉับพลันทันใด ลูกขอองค์สมเด็จพระบิดาเจ้าอริยธรรมทรงพระเมตตาโปรดนำทางจิตวิญญาณ ลูกและบริวาร คืนสู่สถานนิพพานบ้านเดิมชาตินี้ด้วยเทอญ พระพุทธเจ้าข้า 4. ภาวนา นะมะ พะธะ นะ โม พุท ธา ยะ นึกแยกร่างกายหยาบให้แก่เฒ่า เน่าตาย เป็น ซากศพแตกกระจาย เป็นธาตุ 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นธุลีปลิว กระจาย กลายเป็นอากาศว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือแม้แต่น้อยนิด 5 . เอาจิตสะอาดของเราดูดพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ รวมกับแสงทิพย์ ฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆ พระองค์ ที่ได้ เมตตาส่งมาครอบคลุมทั้ง 3 โลกไว้แล้ว 6.จะเหลือแต่จิตเรากับบวกกับจิตองค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดาพระ ผู้เป็นเจ้าอริยธรรม พลังแสงทิพย์นิพพานจะช่วยรักษากายหยาบให้หายจาก โรคร้ายความเจ็บปวดทางกายใจสารพัดอย่างคาดคิดไม่ถึง แสงทิพย์อริยธรรมมีมาได้เฉพาะยุควิกฤตกาลนี้เท่านั้นเป็นการ แบ่งแยกคนดีมีบุญ ออกจากคนใจบาปคนใจร้ายไม่เชื่อในผลบุญผลบาป ซึ่งจะถูกโยนทิ้งลงนรก หากท่านรีรอเนิ่นช้า อาจจะหมดเวลาที่จะได้รับ แสงทิพย์นิพพานนี้ได้เพราะพระผู้เป็นเจ้าอริยธรรมประทานให้ในเวลา จำกัดอาจจะสิ้นสุดเมื่อไรก็ได้และพวกเราอาจจะตายกันเสียก่อน เวลานี้ เทพพรหมมากมายต้องการเกิดมาเป็นคน เพราะต้องการแสงทิพย์นิพพาน ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอบุญสัมพันธ์จากลูกหลานในโลกมนุษย์ วิธีฝึกมโนมยิทธิ-มีฤทธิ์ทางใจ ท่านสาธุชนผู้อ่านหลังจากขอรับแสงทิพย์อริยธรรมจากเบื้องบน พระนิพพานได้แล้ว ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอฝึกมโนยิทธิได้ง่ายๆดังนี้ 1. เพ่งภาพองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีที่นั่งห้อยพระบาท(หน้าปก หนังสือนี้) เป็นกายแก้วสดใสกายทิพย์นิพพาน มีฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการ พร้อมด้วยพระรัศมีสีขาวใสประกายเพชร คือ แสงทิพย์อริยทรัพย์ เพ่งจนติดตาติดใจนึกถึงภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าทีไร จิตก็มองเห็นมโนภาพ เป็นภาพทางใจทุกครั้ง ขออัญเชิญภาพที่เห็นทางใจมาประทับเต็มใบ หน้าของเรา 2. กำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาตามลมหายใจเข้าออกนึกถึงพระคาถา ตาทิพย์ คือ นะมะ ตามลมหายใจ เข้า แบบสบายนึกถึงพระคาถา พะ ธะ ตามลมหายใจออกตามธรรมชาติ 3. นึกเอาจิตเราเป็นดวงแก้วสดใสเข้าไปอยู่ในพระวรกายขององค์สมเด็จ วิสุทธิบิดา ที่จิตเรานึกจำภาพจับรูปท่านไว้ สมาทาน มโนมยิทธิกรรมฐาน ดังนี้ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เจริญ ลูกขอมอบกายถวายชีวิตเป็น ลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลูกขออาราธนาบารมี พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหลวงปู่ปานวัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราช พรหมยาน วัดท่าซูง เป็นที่สุด ขอได้โปรดยกจิต ของลูกที่สะอาดเป็นดวงแก้ว สดใส ออกจากร่างกายขันธ์ 5 ที่สกปรก รกรุงรัง เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเบื้องบน พระนิพพานด้วยเถิดพระ พุทธเจ้าข้า เพื่อขอพิสูจน์ว่า พระนิพพานมีรูปร่างลักษณะอย่างไรตามความ เป็นจริง เพื่อลูกจะได้มีความมั่นใจว่า เมื่อร่างกายแตกสลายตายไปจิตใจลูก จะได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเบื้องบนพระนิพพานอย่างแน่นอน 4. ไม่สนใจลมหายใจ ปล่อยคำภาวนา นะ มะ พะ ธะ กำหนดจิตพุ่งขึ้นไป กับพระรูปพระโฉมขององค์พระตถาคตเจ้าที่เรากำหนดเอาไว้ตรงจุดทวาร ตรงกลางระหว่างคิ้วนั้น เข้าไปกราบนอบน้อมอภิวาทองค์พระบรมศาสดา กราบทูลถามปัญหาธรรมะหรือขอพรพระองค์ท่านได้ตามอัธยาศัย แล้วขอดูพระวรกายทิพย์ของพระองค์ท่านและกายทิพย์ของเราที่หมอบ กราบแทบพระบาทองค์พระศาสดา ความรู้สึกอันแรกเป็นอย่างไร ให้เชื่อ จิตแรกทันที โดยที่เราไม่ทันคิด ไม่ได้นึกภาพที่สัมผัสได้ก็เป็นภาพทางจิต ไม่ชัดเหมือนทางตา จิตที่อยู่เบื้องบนพระนิพพานจะสว่างไสว กายในที่ ออกไปแตกต่างจากกายนอกกายเนื้อให้เชื่อไม่สงสัยในความรู้สึกอันแรก แม้ภาพทางใจจะไม่ชัด จิตเราที่เฝ้าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นจิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญาครบจิตเป็นญาณ 4 ใช้งานจิตเป็นหนึ่งเดียว ไม่วอกแวก ฟุ้งซ่าน ขอดูภาพนิพพานทั้งหมดสวรรค์ ทั้งหมด พรหมทั้งหมด นรกทั้งหมด โลกมนุษย์ จักรวาลน้อยใหญ่ ผีสัมภเวสีอยู่กันอย่างไรจิตจะรู้ ได้โดยขอพระบารมีองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถศาสดาได้ เพื่อความ รู้จริง เพื่อทำอวิชชาความหลงโลกให้หมดไป เพื่อยกระดับจิตใจของท่าน ผู้อ่านให้เป็นพระอริยเจ้าชั้นสูง คือพระอรหัตผลในชาตินี้ เพื่อท่านจะได้ ช่วยบรรพบุรุษ ลูกๆหลานๆ7-9 ชั้น ที่ได้เกิดร่วมบุญกันมาหลายภพหลาย แสนชาติ ตั้งจิตตั้งใจว่าเราปรารถนาพระนิพพานบ้านเก่าของเรา เพราะ จิตเดิมแท้ของสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก เป็นจิตพระอริยเจ้าเป็นจิตนิพพานเป็น กายทิพย์ของพระอรหันต์มาก่อน เราไม่ติดใจอาลัยสรรพสิ่งทั้งปวงใน 3 โลก เรามีความมั่นคงในองค์พระบรมศาสดาในพระธรรมคำสอนของท่าน มั่นคงในคุณพระอริยสงฆ์นำความรู้พลังแสงทิพย์นิพพานและวิชชา มโนมยิทธิที่พระเบื้องบนพระนิพพาน ท่านโปรดประทานให้มาแก่มวลมนุษย์ เพื่อความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตใจอริยเจ้าอันเดิมแท้ของเรา เมื่อท่านผู้ อ่านฝึกสัมผัสพระวรกายทิพย์องค์สมเด็จพระพุทธชินศรีได้แล้ว ก็ขอ พระพุทธานุญาติฝากจิตฝากใจของท่านผู้อ่านไว้ในพระวรกายทิพย์นิพพาน ขอองค์สมเด็จพระบรมศาสดาโปรดเมตตาปิดกั้นกายทิพย์ จิตทิพย์ของลูก ไว้ที่ตรงในท้องของพระองค์ท่าน ไม่ให้รั่วไหลตกลงมาอยู่ในกายขันธ์ 5 โลกมนุษย์อีกต่อไป เป็นการปฏิบัติธรรมทางใจที่ง่ายมากส่วนกายหยาบ กายคนในโลกมนุษย์ก็ตั้งใจทำงานตามหน้าที่ในโลกมนุษย์ จะเป็นหญิง เป็นชายเป็นตำรวจทหารเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้องก็เป็นของสมมุติ -------------------------------------------------------------------------------- สาธุชนผู้สนใจเชิญติดต่อสอบถามต่อได้ที่ นพ. วิทวัส สิทธิวัชรพงษ์ โทร 06-311-8140 อจ. เสาวรีย์ ปัจฉิมกุล โทร. 01-830-9525 ร.ต.อ พยุงศ์ ไชยพุฒ โทร. 01-882-7649 อจ. ภุชงค์ บุญยัง โทร. 01-322-5371 อจ. ธวัชชัย ใจสัตย์ โทร 04-150-4099 อจ. สงกรานต์ สมบูรณ์ศฤงค์ โทร. 06-19563 อจ. สุพรรษา แก้วฝ่ายนอก โทร. 01-350-8683 อจ. ปานทิพย์ สันติเวส โทร. 01-604-1536 พระพงษ์พัฒน์ ขันติโสพโล โทร. 06-670-4369

พุทธญาณ
buddhayan@gmail.com
Create Date : 03 มกราคม 2549
Last Update : 3 มกราคม 2549 10:49:43 น. 5 comments
Counter : 381 Pageviews.

 


โดย: Zantha วันที่: 3 มกราคม 2549 เวลา:11:40:19 น.  

 

ท่านใดที่จักระเปิดแล้ว รับสัมผัสที่ 6ได้ กล่าวคือ เวลานั่งสมาธิ หงายฝ่ามือทั้ง 2 ข้างไว้บนเหนือเข่าทั้ง2ข้าง มีกระแสเย็นหรืออุ่นเข้ามาทางนิ้ว ฝ่ามือ ตามเข้าไปร่างกาย สัมผัสได้เช่นนี้ก็แสดงว่ารับพลังแสงทิพย์อริยธรรมจากแดนนิพพาน ของสมเด็จองค์ปฐมได้อยู่แล้ว ท่านก็ไม่ต้องรับแสงทิพย์ที่ไหนอีกแล้ว อธิษฐานจิตติดต่อกับพระพุทธองค์ได้โดยตรงทีเดียว.....เพราะผมเองไปรับแสงทิพย์นี้จาก อ.เกษรฯ ท่านก็บอกว่าพวกผม 3 คนที่ไปด้วยกันคือ ผม คุณทวีศักดิ์ และคุณปรานีฯรับได้อยู่แล้ว แต่ก็ทำพิธีการรับมาเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง เพราะตั้งใจไปรับถึงที่อยู่แล้ว.....


โดย: พุทธรังษีbuddharangsi@gmail.com (AmataNippan ) วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:18:38:45 น.  

 
ข้าพเจ้าจะไปรับแสงทิพย์พร้อมกับลูกสาวค่ะเชื่อเรื่องเวรกรรมมีจริงค่ะ


โดย: อติภา อิทธิอนันต์รักษ์ IP: 58.9.102.132 วันที่: 31 สิงหาคม 2550 เวลา:21:22:16 น.  

 
เธญเธ‡เธ„เนŒเธชเธกเน€เธ”เน‡เธˆเธžเธฃเธฐเธœเธนเน‰เน€เธ›เน‡เธ™เน€เธˆเน‰เธฒเธงเธดเธชเธธเธ—เธ˜เธดเธžเธธเธ—เธ˜เธžเธฅเธšเธฃเธกเธจเธฒเธชเธ”เธฒ เน€เธ›เน‡เธ™เธœเธนเน‰เธกเธตเธกเธซเธฒเน€เธกเธ•เธ•เธฒเนƒเธ™เธเธฒเธฃเธŠเนˆเธงเธขเธชเธฃเธฃเธžเธชเธฑเธ•เธงเนŒ เนเธ•เนˆเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เธšเธฒเธ‡เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เนƒเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™เธœเธนเน‰เธ›เธเธดเธšเธฑเธ•เธดเน„เธกเนˆเธ–เธนเธเธ•เน‰เธญเธ‡ เน€เธŠเนˆเธ™ เนƒเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ‚เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธšเธญเธเธงเนˆเธฒ เธˆเธดเธ•เน€เธ”เธดเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธ™เธดเธžเธžเธฒเธ™ เธ™เธฑเน‰เธ™ เน„เธกเนˆเน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธงเธฒเธกเธˆเธฃเธดเธ‡ เน€เธžเธฃเธฒเธฐเธซเธฒเธเธˆเธดเธ•เธ™เธดเธžเธžเธฒเธ™เนเธฅเน‰เธง เธซเธกเธ”เธเธดเน€เธฅเธชเนเธฅเน‰เธง เธ—เธณเน„เธกเธขเธฑเธ‡เธ•เน‰เธญเธ‡เธกเธฒเน€เธงเธตเธขเธ™เธงเนˆเธฒเธขเธ•เธฒเธขเน€เธเธดเธ”เธญเธขเธนเนˆเน€เธฅเนˆเธฒ เนเธกเน‰เธงเนˆเธฒเธˆเธฐเธชเธญเธ™เธ”เน‰เธงเธขเน€เธˆเธ•เธ™เธฒเธ—เธตเนˆเธˆเธฐเนƒเธซเน‰เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนƒเธˆเนเธเนˆเธœเธนเน‰เธ›เธเธดเธšเธฑเธ•เธดเธเน‡เธ•เธฒเธก เนเธ•เนˆเธเน‡เธ„เธงเธฃเธžเธนเธ”เธชเธญเธ™เธ„เธงเธฒเธกเธˆเธฃเธดเธ‡เธ•เธฑเน‰เธ‡เนเธ•เนˆเธ•เน‰เธ™เธ™เธฐเธ„เธฃเธฑเธš เน‚เธกเธ—เธ™เธฒเธชเธฒเธ˜เธธ.


โดย: เธœเธนเน‰เธ›เธฃเธฒเธฃเธ–เธ™เธฒเธ”เธต IP: 58.147.102.194 วันที่: 7 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:41:03 น.  

 
จิตเดิมไม่ได้มาจากนิพพานครับ จิตเดิมแม้ประภัสสรแต่ก็ยังไม่รู้แจ้งในสรรพสิ่งและสังขารทั้งปวงว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต่อเมื่อรู้แจ้งและไม่ยึดติดในสังขารทั้งปวงแล้ว จึงจะรู้แจ้งในนิพพาน


โดย: ผู้ปรารถนาดี IP: 58.147.102.194 วันที่: 7 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:49:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

AmataNippan
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
พุทธญาณ แสงทิพย์/เนิน แสงทิพย์/ชัย แสงทิพย์ ฯลฯ

สถาบันแสงทิพย์อริยธรรม -บ้านฉัตรไชย บางเขน

http://www.buddhapoem.com
http://www.buddha-dhamma.com

อีเมล์- BuddhayanSangthip@gmail.com
NernSangthip@yahoo.com
ChaiSangthip@www.com
Friends' blogs
[Add AmataNippan's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.