Group Blog
 
All Blogs
 
ผม จะทำธรรมทาน นอกเหนือ จากให้ความรู้ทางโลกแล้ว

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่คุ้นหูคุ้นใจคนจำนวนมาก คือบทที่ว่า..
" สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ " แปลความว่า การให้ธรรมย่อมชนะ การให้ทั้งปวง

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวงพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่คุ้นหูคุ้นใจคนจำนวนมาก คือบทที่ว่า..."สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ แปลความว่า การให้ธรรมย่อมชนะ การให้ทั้งปวงเพราะพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยมีศรัทธาเชื่อในคุณแห่งการให้ธรรมเป็นทาน จึงแม้สามารถก็จะพากันพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน ซึ่งเชื่อว่าเหนือการให้ทั้งปวง ซึ่งจักเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งกว่าบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานอื่นทั้งปวงนี้เป็นการถูก เป็นการดี เพราะการเผยแพร่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความดีอย่างยิ่ง ยิ่งผู้ได้รับนำไปปฏิบัติก็จะยิ่งเป็นการดีที่สุดเพราะการปฏิบัติธรรมทางธรรม ตั้งอยู่ในธรรมเป็นการนำให้ถึงความสวัสดีอย่างแท้จริง และไม่เพียงเป็นความสวัสดีเฉพาะตนเองเท่านั้น ยังสามารถแผ่ความสวัสดีให้กว้างไกลไปถึงผู้เกี่ยวข้องได้มากมายกล่าวได้ว่า ผู้มีธรรมเพียงคนเดียว ย่อมยังความเย็นความสุขให้เกิดได้เป็นอันมาก ตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีธรรม แม้เพียงคนเดียวก็ย่อมยังความร้อนความทุกข์ให้เกิดได้เป็นอันมากการให้ธรรมที่แท้จริง หมายถึงการทำตนเองของคนให้มีธรรม พิจารณาจากความจริงที่ว่า ผู้มีธรรมเป็นผู้ให้ความเย็น ความสุขแก่ผู้อื่นได้ เช่น เดียวกับกับที่ให้ความเย็นความสุขแก่ตนเอง อาจเห็นได้ว่า การให้ธรรมไม่หมายถึงเพียงการพิมพ์หนังสือธรรมแจก หรือการอบรมสั่งสอนด้วยวาจา ให้รู้ให้เห็นธรรมเท่านั้น แต่การให้ธรรมที่แท้จริง ย่อมหมายถึงการทำตนเองของทุกคนให้มีธรรม ให้ธรรมในตนปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีการแสดงออกเป็นการสั่งสอนด้วยวาจา หรือเช่นด้วยการแสดงธรรมแบบพระธรรมเทศนาของพระการสั่งสอนธรรมหรือให้ธรรม ด้วยความประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองนั้น มีความสำคัญเหนือกว่าการแจกหนังสือธรรมเป็นอันมากด้วยซ้ำ เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอจนธรรมนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายกับใจ นั่นแหละเป็นการแสดงธรรมให้ปรากฏแก่ผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลายทั้งปวง และจะต้องได้ผลมากกว่าการให้ธรรมที่เป็นข้อเขียนในหน้าหนังสือความสูงต่ำ ห่างไกลของธรรมที่ดีและชั่วนั้นมีมากมายยิ่งนักอันคำว่าธรรมนั้น ที่แท้จริงมีความหมายเป็นสองอย่าง คือทั้งที่ดีและที่ชั่ว หนังสือธรรมมิได้แสดงแต่ธรรมที่ดี แต่แสดงธรรมที่ชั่วด้วย เพียงแต่แสดงธรรมที่ดีว่าให้ประพฤติปฏิบัติ แสดงธรรมที่ชั่วว่าไม่ควรประพฤติ และผู้ประพฤติธรรมหรือผู้มีธรรมนั้นก็คือ ผู้ประพฤติธรรมที่ดี ไม่ประพฤติธรรมที่ชั่วผู้ประพฤติธรรมที่ดีเรียกได้ว่าเป็นสัตบุรุษ ผู้ประพฤติธรรมที่ชั่วเรียกได้ว่าเป็นอสัตบุรุษ ความสูงต่ำห่างไกลของธรรมที่ดีและที่ชั่วนั้นมากมายนัก มีพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ว่า "ฟ้ากับดินไกลกัน และฝั่งทะเลก็ไกลกัน แต่นักปราชญ์กล่าวว่า ธรรมของสัตบุรุษกับของอสัตบุรุษไกลกันยิ่งกว่านั้น"การทำตนที่ชั่ว ให้เป็นตนที่ดีได้ เป็นกุศลที่สูงที่สุดผู้ให้ธรรมทั้งด้วยการให้หนังสือธรรม และทั้งการปฏิบัติด้วยตนเองให้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นแบบอย่างของสัตบุรุษ กล่าวว่าเป็นผู้ให้เหนือการให้ทั้งปวง เพราะการพยายามช่วยให้คนเป็นผู้มีธรรมของสัตบุรุษ ละธรรมของอสัตบุรุษนั้น ก็เท่ากับพยามยามช่วยให้คนบนดินคือต่ำเตี้ยได้เข้าใกล้ฟ้าคือสูงส่ง หรือช่วยให้คนชั่วเป็นคนดีนั่นเองการช่วยให้คนชั่วเป็นคนดีนั้น ผู้ใดทำได้จักได้กุศลสูงยิ่ง การช่วยตนเองที่ประพฤติไม่ดีให้เป็นคนประพฤตินั้น ก็เป็นการช่วยคนชั่วให้เป็นคนดีเช่นกัน และจะเป็นกุศลที่สูงที่สุดเสียด้วยซ้ำเพราะนอกจากตนเองจะช่วยตนเองแล้ว คนอื่นยากจักช่วยได้นี้หมายความว่า... อย่างน้อยตนเองต้องยอมรับฟังการแนะนำช่วยเหลือของผู้อื่น ยอมปฏิบัติตามผู้อื่นที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏอยู่ คือทำตนเองให้เป็นผู้ประพฤติธรรมของสัตบุรุษละการประพฤติปฏิบัติธรรมของอสัตบุรุษให้หมดสิ้นพึงอบรมปัญญา เพื่อเป็นแสงสว่างขับไล่โมหะผู้มาบริหารจิตทั้งนั้น พึงดูจิตตนเองให้เห็นชัดเจนว่า มีความปรารถนาต้องการจะก่อทุกข์โทษภัยให้แก่ตนเองหรือไม่ ถ้าไม่มีความปรารถนานั้น ก็พึงรู้ว่าจำเป็นต้องอบรมปัญญา เพื่อให้ปัญญาเป็นแสงสว่างขับไล่ความมืดมิดของโมหะ ให้บรรเทาเบาบางถึงหมดสิ้นไปปัญญาจะช่วยให้เห็นถูกเห็นผิดความเป็นจริง และเมื่อเห็นตรงตามความจริงแล้ว การปฏิบัติย่อมไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์โทษภัยของตนเองและของผู้ใดทั้งสิ้น ทุกข์โทษภัยย่อมไม่มีแก่ตนอาจมีปัญหาว่าแม้ตนเองไม่ก่อทุกข์โทษภัยแก่ตนเอง ด้วยกระทำที่ไม่ถูกไม่ชอบทั้งหลาย แต่เมื่อยังมีผู้อื่นอีกเป็นอันมากที่ก่อทุกข์โทษภัยอยู่ แล้วเราจะพ้นจากทุกข์โทษภัยนั้นได้อย่างไรปัญหานี้แม้พิจารณาเพียงผิวเผิน ก็น่าจะเป็นปัญหาที่ต้องยอมจำนน คือต้องรับว่าถูกต้อง แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้ง อย่างประกอบด้วยปัญญาแท้จริง ย่อมจะได้รับคำตอบแก้ปัญหาให้ตกไปได้อย่างสิ้นเชิง เพราะผู้มีความเห็นชอบ ปราศจากโมหะ ย่อมเห็นได้ว่าไม่มีทุกข์โทษภัยใดจะเกิดแก่ตน ถ้าตนสามารถวางความคิดไว้ได้ชอบ เพราะความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากความคิดผู้มุ่งปฏิบัติธรรม ต้องรู้จักพิจารณาเลือกเฟ้นธรรมผู้มุ่งมาบริหารจิต มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นจากกิเลส ต้องพิจารณาใจตนในขณะอ่านหนังสือหรือฟัง เรียกว่าเป็นการเลือกเฟ้นธรรม ธรรมใดกระทบใจว่าตรงกับที่ตนเป็นอยู่ พึงปฏิบัติน้อมนำธรรมนั้นเข้าสู่ใจตน เพื่อแก้ไขให้เรียบร้อยที่ท่านกล่าวว่า "เห็นบัณฑิตใด ผู้มีปกติชี้ความผิดให้ ดุจผู้บอกขุมทรัพย์ให้ ซึ่งมีปกติกล่าวกำราบ มีปัญญา พึงคบบัณฑิตเช่นนั้นเมื่อคบท่านเช่นนั้น ย่อมประเสริฐ ไม่เลวเลย "บัณฑิต" นั้นคือ "คนดีผู้มีธรรม หรือ ผู้รู้ธรรมปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั่นเอง" การกล่าวธรรมของบัณฑิตคือ การกล่าวตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ และบัณฑิตนั้นมีพุทธภาษิตกล่าวไว้ด้วยว่า..."บุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม่แม้สตรีมีปัญญาเฉียบแหลมในที่นั้นๆ ก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน"สามารถหนีไกลจากกิเลสได้มากเพียงไร ก็สามารถแลเห็นพระพุทธเจ้าได้ใกล้ชิดเพียงนั้นคนดีมีปัญญาคือคนมีกิเลสบางเบา โลภน้อย โกรธน้อย หลงน้อย กิเลสนั้นมีมากเพียงไร ก็ทำให้เหลือน้อยได้ ทำให้หมดจดอย่างสิ้นเชิงก็ได้ สำคัญที่ผู้มีกิเลสต้องมีปัญญา แม้พอสมควรที่จะทำให้เชื่อว่า กิเลสเป็นโทษอย่างยิ่ง ควรหนีให้ไกล สามารถหนีไกลกิเลสได้มากเพียงไร ก็สามารถเป็นคนดี เป็นบัณฑิตได้เพียงนั้น ทั้งยังจะสามารถแลเห็นพระพุทธเจ้าได้ใกล้ชิดเพียงนั้นด้วยพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ที่มา : //www.cdthamma.com/

ใคร อยากได้ไปให้คนที่คุณรัก รวมทั้งตัวคุณ ติดต่อมาได้ครับ เดี๋ยวส่งให้


Create Date : 11 พฤษภาคม 2549
Last Update : 11 พฤษภาคม 2549 13:44:14 น. 2 comments
Counter : 123 Pageviews.

 
ใครอยากมีเงินใช้ ลองอ่านทางนี้ !!! โอกาสดี ๆ เร็วเข้า ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพียงแค่คุณใช้ความเข้าใจนิดนึง (เรื่องจริงไม่หลอกหลวง) ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องออกหางาน เพียงคุณใช้นิ้วสัมผัสบนคีย์บอร์ด ก็มีรายได้ ... ดิฉันเป็นนักเรียนพยาบาล ยังไม่จบก็มีเงินใช้แล้ว ตอนนี้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทำให้มีรายได้ประมาณเดือนละร่วม 20,000 กว่าบาท โดยได้รับคำแนะนำจากการอ่านข้อความในบอร์ดแสดงความคิดเห็นของ sanook.com ซึ่งในตอนแรกก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่.. แต่ก็ลองเสี่ยงดูเพราะไม่ได้เสียอะไร แถมทาง Web.ยังให้ Bonus ฟรี ๆ 2,000 euro. เมื่อสมัครเป็นสมาชิก พอเวลาหลังเลิกเรียนก็มานั่ง clickเข้าไปอ่าน E-mail และ โฆษณาใน web.ดังกล่าว บางวันดิฉันได้ประมาณ 50 euro บางวันก็ได้ ถึง 200 euro พอประมาณกลางสัปดาห์ที่ 3 ก็ได้รับเช็ค ส่งมาให้ที่บ้าน! ก็งงๆอยู่เหมือนกันจึงเอาไปให้ธนาคารดู (กลัวถูกหลอกและกลัวจะมีความผิด) ธนาคารก็จ่ายเช็คมาให้เป็นเงินบาทหักค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราเล็กน้อย ดิฉันได้เงินก้อนแรก 31,000.- ก็ยังงงๆอยู่.... พอคิดออกก็รีบมานั่ง clickที่ web.นี้อีกทุกครั้งที่มีเวลาว่าง พอเลิกเรียนก็อยู่ที่หน้าคอม. ดิฉันชวนเพื่อนสนิทให้มาทำตาม ก็หาว่าบ้าบอ... อยากได้ทีมงานมา ช่วยกันนั่ง clickมากๆ เพราะถ้าทีมเรามีจำนวนมากส่วนแบ่งรายได้ก็จะมีมากขึ้นและมี bonus ตอบแทนให้ทุกคนในทีมทุกๆ งวด การจ่ายผลตอบแทน ยิ่งเราหาลูกทีมได้มากก็ได้ผลตอบแทนมาก ทีมเรายิ่งมีสมาชิกมากผลตอบแทน ที่ให้กับสมาชิกก็สูงตาม เรียกว่าได้ประโยชน์กันเป็นทอดๆ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจร่วมทีมกับดิฉันนะค่ะ ขอให้มีเงินใช้กันมากๆ แค่มี E-mail address บวกกับความขยัน หรือจะลองเล่นๆ ก็ได้ เพียงแค่คุณมีอีเมล์ แล้วก็เช็คเมล์หรือคลิกป้ายโฆษณาทางINTERNETเป็น คุณก็สามารถมีรายได้แล้ว ทำไม ? คุณไม่ลองทำงานหารายได้ผ่านเน็ทหล่ะ? คุณมีเวลาทั้งวันหรือหาเวลาว่างในขณะเล่นเกมส์ จะนั่งเล่นเน็ทแล้วมีรายได้โดยที่คุณไม่ต้องเดินไปหาใคร..ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดให้ใครฟัง.. ซึ่งบางครั้งเขาก็เบื่อที่จะฟังเราพูด ไม่ต้องง้อใครๆ... มีเงินยูโรใช้ เท่ห์กว่าดอลล่าร์อีก แถมแพงกว่าด้วย !! ลองดูก่อนไม่เห็นจะเสียหายอะไร ถ้าคุณขยันจริงคุณสามารถมีเงินใช้เป็นหมื่น/เดือน เว็บนี้ดีมากจ่ายเป็นเงินสดส่งมาทางเช็ค หรือทางธนาคารออนไลน์แล้วแต่คุณจะเลือก ….. เว็บนี้กล้ารับประกันดีที่สุดเท่าที่เคยทำมา E-mail เยอะ ! จ่ายจริง !! ถ้าคุณไม่อยากเสียโอกาสต้องมาเริ่มกันเลยค่ะ คุณ COPY URL นี้ //www.200euromails.com/pages/index.php?refid=arat2303 ไปวางในช่องAddress แล้วก็ ENTER เข้าไปได้เลย ! Webpage จะขึ้นเป็น //www.200euromail.com เ ให้ Clickที่ join Now แล้วพิมพ์ใส่ E-mail address ของเราที่ใช้ลงไปที่ Sign-up เ แล้วกด Continue *** จะต้องใส่ทุกช่องเป็นภาษาอังกฤษเพราะเค้าจะส่งเช็คมาให้ตามที่อยู่ของคุณ *** 1. คลิกที่ Sign Up ใส่ e-mail ของคุณต้องเป็นของ Yahoo หรือ Hotmail ถึงจะเร็ว 2. กลับไปที่ Inbox ใน e-mail ที่เราแจ้งสมัคร คลิกลอกอินเลย สักครู่เข้าไปเช็ค e-mailของคุณ จะพบ mail ใหม่สุด ถ้าไม่พบให้ดูที่ junk mail * คลิกลิงค์ที่ตัวหนังสือยาว ๆ จากนั้นจะมีแบบให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ * 3. Username : ใส่ชื่ออะไรก็ได้ตามต้องการเพื่อใช้ Log in ควรตั้งที่จำง่ายๆ แล้วจดเก็บไว้ 4. First Name : ใส่ชื่อจริงของคุณ 5. Last Name : ใส่นามสกุลของคุณ 6. Address : ที่อยู่ของเราที่ต้องการรับเช็ค ตัวอย่าง 45 Soi.Chareumsook Praholyothin Rd. Tumbol.Sriphum A.Mueng 7. City : ชื่อจังหวัด 8. state : เลือก N/A 9. ZipCode : รหัสไปรษณีย์ 10. Country : Thailand ตอนเลือกน่ะดูให้ดี จะมี 2 อัน เ อันที่ผิดจะเป็นThailland ให้เลือกThailand ที่มีตัว L ตัวเดียวนะค่ะ 11. Referred by : ใส่ arat2303(อาจมีใส่ไว้อยู่แล้ว) ** สำคัญมากนะค่ะ 12. ใส่เครื่องหมายถูก ตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างล่างให้หมด 13. select a payment method : เลือกเป็น Check 14. payment account ID : เว้นว่างไว้ ไม่ต้องใส่ 15. P**********word : ใส่ รหัส เพื่อใช้ log in ไม่ควรต่ำกว่า 5 ตัว 16. Confirm P**********word : ยืนยัน P**********word อีกครั้ง 17. กด Sign up จากนั้นเค้าจะส่ง user name กับ p**********word ให้คุณอีกครั้ง ทางอีเมล์ที่คุณได้สมัครไว้ตอนแรก แล้วก็ login ได้เลย *** ลักษณะการทำงาน *** วิธีที่ 1 เเสนจะง่ายที่สุดในการเพิ่มเงิน 1. เช็คเมล์ โดย login เข้าไป เลือกในแท็บ paid2click ระบบจะมี Banner มาให้คลิก โดยจะบอกว่าอันนี้คุณจะได้เท่าไหร่ เช่น 10 Euro เสร็จแล้วเปิดหน้านั้นไว้สักครู่ ประมาณ 100-130 วินาที (ดูเวลาที่เขาบอกให้เปิดอย่างน้อยกี่วินาที ) แล้วค่อยปิด อันไหนที่คลิกแล้วแบนเนอร์จะหายไปเอง (สามารถคลิกได้ทีละหลายๆ อันได้จะทำให้ไม่เสียเวลา เ โดยกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่แบนเนอร์ ทีละอัน) แล้วซักระยะหนึ่งค่อยมาเช็คใหม่ 2. ใน Inbox จะมีเมล์เข้ามาทุกวัน คุณจะได้มูลค่าที่อ่าน (ซึ่งจะมี ลิงค์ยาวๆอยู่) ให้คลิกอ่าน แล้วเปิดทิ้งไว้สักครู่ ประมาณ 100 - 130 วินาทีตามที่เค้ากำหนด แล้วจึงค่อยปิด*ขอแนะนำว่า ให้เปิดอ่าน E-mail จากweb.ของเขาคือ //www.200euromails.com/page/enter.php (Linkนี้เขาจะตอบรับและส่งมาให้ในE-mailเรา...อย่า deleat ทิ้ง) จะสะดวกกว่าอ่านในInbox E-mailของเรา (E-mail ที่ส่งมาในInboxเรา จะซ้ำเหมือนกัน ให้ Deleat ไปให้หมดได้) วิธีที่ 2 น่าสนใจกว่าเพราะได้เงินมากกว่า และได้ทุกวัน 1. หาสมาชิกเพิ่มจากการโฆษณาในเว็บไซต์, หรือโพสเว็บบอร์ดต่างๆ เพื่อให้มีคนมาสมัครสมาชิกทำเหมือนกับที่เราทำ หากมีคนสมัครสมาชิกภายใต้ชื่อของคุณ คุณจะได้ โบนัสเพิ่มอีก ฟรี ๆ 500 Euro เป็นค่าตอบแทนในการแนะนำเพื่อนยิ่งคุณแนะนำมากคุณก็จะได้เงินมาก สามารถเช็คได้ทันที copy ข้อความนี้ไปโฆษณาก็ได้ค่ะ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แค่เปลี่ยนเป็นชื่อคุณแค่นั้น โดยเปลี่ยนarat2303ไปเป็น username ของคุณเอง 2. คุณจะได้เปอร์เซ็นต์หากว่าคุณแนะนำต่อโดยใช้ชื่อของคุณและถ้าหากคุณสมัครเสร็จแล้ว คุณต้องการแนะนำเพื่อน ๆ ให้สมัครต่อจากคุณ ให้เปลี่ยนด้านหลัง ?refid= ตามด้วยชื่อ username ของคุณ ดับเบิ้ลคลิก เลยค่ะ หรือเมื่อ log in เลือก Referral Center ในช่อง urlจะเป็น address ของคุณเพื่อหาสมาชิก ** คำเตือนด้วยความหวังดี ** ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากมีสายงาน โดยไม่ใส่ชื่อผู้แนะนำ เช่น ทำตัวคนเดียวโดยที่ไม่มีหัวหน้าสายงาน ทางเว็บเค้าจะมีการตรวจสอบการเป็นสมาชิก ทุกๆคนในทุกเดือนด้วยนะค่ะ เช่น ถ้าใครไม่ได้เล่นภายใน 14 วัน คือหลังจากเลยกำหนด 2 สัปดาห์ เค้าก็จะลบAccount ออก ฉะนั้นคุณต้องมีสายงานและคุณหาลูกทีมของคุณเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 2 คน ทางบริษัทก็จะให้ความไว้วางใจ อาจจะเลื่อนตำแหน่งเป็น Gold Members, Silver Member, diamond Member โดยจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น - เพิ่มจำนวนจดหมายที่จะได้รับ มีการหาสมาชิกให้อัตโนมัติ - เพิ่มอัตราเงินที่ได้จากการอ่านอีเมล์ขึ้นอีก 30% เป็นต้น สามารถเช็คได้นะครับว่าใครเป็นลูกทีมบ้างโดยทางเว็บเค้าจะรายงานมา และถ้าคุณอยากโฆษณาในเว็บบอร์ดต่างๆ เ ให้ copy ข้อความนี้ก็ได้ แล้วเอาไปโพสในเว็บบอร์ดต่าง ๆได้เลย โดยเปลี่ยนตัวลิงค์ให้เป็นชื่อของคุณ แนะนำเพื่อนๆให้มาสมัครต่อจากเราด้วยนะเพื่อสร้างสายงาน จะมีโบนัสให้ด้วย 500 Euro ** สิ่งสำคัญ ** อย่าโกงโดยเด็ดขาด โดยการสมัครเองหลาย ๆ ครั้งหรือสมัครเมล์มาใหม่ แล้วสร้างข้อมูลเอง ทางเว็บไซต์นี้เขามีระบบตรวจสอบถ้าเขา ตรวจสอบแล้ว IP address ซ้ำกัน ถ้าเขาจับได้เขาจะตัดสิทธิ์สมาชิกโดยการลบทิ้งทันที (แนะนำว่า ถ้าใครโดนลบ Account แล้ว...ก็ให้สมัครใหม่ได้ เป็นลูกทีมดิฉันก็ได้ ไม่มีปัญหา..) เขามีกฎอยู่เพียงว่า สามารถสมัครได้คือ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 ครั้งเท่านั้นนะค่ะ แต่จะเช็คเมล์ซ้ำกี่ครั้งก็ได้ และการสมัครจะต้องมีผู้แนะนำ ไม่ฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ ก็คือว่าตอนสมัครในช่อง Referred by : จะต้องมีชื่อผู้แนะนำ อย่างตอนคุณสมัคร คุณต้องใส่ arat2303และเมื่อคุณแนะนำต่อ ก็เปลี่ยนเป็นusername ของคุณต่อไป และ หากคุณไม่ได้ทำการ Login ภายใน 14 วัน คือหลังจากเลย 14 วันไปแล้ว เค้าก็จะลบ Account ของคุณออกเพราะคุณทำให้บริษัทเสียรายได้ ** การร้องขอการจ่ายค่าตอบแทน ** (เงินที่คุณจะได้รับ) จะมีปุ่ม My Redemption Area ปรากฏที่หน้าห้องสมาชิก ของแต่ละคน (ในส่วนที่เราเข้าไปเช็คยอดเงินเป็นประจำ) โดยปุ่ม My Redemption Area จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อเราทำยอดได้ถึงตามที่แต่ละเว็บกำหนด บางเว็บสมาชิกมีเยอะ เค้าจะต้องตรวจสอบการเป็นสมาชิก ยอดเงินและอื่น ๆ ที่คุณทำ อาจต้องรอสรุปยอดไปจนถึงปลายเดือนปุ่มนี้จึงจะขึ้นมา แนะนำให้ทำไปก่อน สะสมไปเรื่อยๆทุกวันก็ได้ ถ้ามีปุ่มขึ้นมาเราก็กดเบิกได้ทันที หลังจากที่เราคลิ๊กปุ่ม Request Redemption แล้ว เขาจะส่งเป็นเช็คเงินสดมาให้เรา โดยหักค่าธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่คุณคลิ๊ก บริษัทจะส่งเงินมาให้คุณจากนั้นก็นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร (เเนะนำให้ไปขึ้นเงินที่ธ.กรุงไทย เพราะเสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด) ** ลองทำดูนะค่ะ ** ถ้าทำจริง ๆ จัง ๆไม่นานก็ได้เงินแล้ว หรือว่าจะสะสมยอดไปปลายเดือน เช็คยอดแล้วก็รอรับเช็คได้เลยค่ะ และเว็บนี้เป็นเว็บของต่างประเทศเป็นเว็บที่ถูกกฎหมาย จ่ายแน่นอน... ไม่มีหลอกลวง... ทำได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ สามารถตรวจสอบได้จริง ขอให้อย่าทำผิดกฎของบริษัทเท่านั้น ขอย้ำ -->>ได้เงินจริงๆค่ะโดย: การพัฒนา IP: 61.7.128.83 วันที่: 14 พฤษภาคม 2549 เวลา:13:27:59 น.  

 
แวะมาเยี่ยมครับ

ขอให้มีความสุขกับจิตใจอันสงบโดย: ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์ IP: 203.146.219.14 วันที่: 6 กันยายน 2549 เวลา:16:02:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Mushin
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mushin's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.