ผู้พลิกชะตาชีวิตของเราคือตัวเรา รับปรึกษาดวงชะตาและแก้ไขดวงชะตาแบบไม่ยุ่งยากและส่งผลเร็ว ไหว้พระหรืออธิฐานจิตและ กรวดน้ำ ก่อนโทรเข้ามาปรึกษานะค่ะ
 
วิธีสร้างบุญด้วยการรักษาศีล 5

วิธีสร้างบุญด้วยการรักษาศีล 5

คำสมาทานศีล 5

ขั้นตอนที่ 1 กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ขั้นตอนที่ 2 บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

ขั้นตอนที่ 3 อาราธนาศีล 5

อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

ขั้นตอนที่ 4 นะโมสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขั้นตอนที่ 5 ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิสังฆังสะระณังคัจฉามิ

ขั้นตอนที่ 6 สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ขั้นตอนที่ 7 อธิษฐานรักษาศีล 5

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่า ต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะขอรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ดังเดิม

ขั้นตอนที่ 8 สรุปศีล 5

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ

ขั้นตอนที่ 9 กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

*การทำทาน 100 ครั้ง บุญไม่เท่ารักษาศีลห้า 1 ครั้ง*





ความหมายของศีล 5

1. ปาณาติปาตา (การฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต)
ส่วนประกอบแห่งการทำความผิด 5 ประการ คือ

สัตว์มีชีวิต
รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
จิตคิดจะฆ่า
พยายาม
สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของคนรักษาศีลข้อนี้
คนรักษาศีลข้อนี้ได้ เป็นผู้มีร่างกายไม่บกพร่อง เป็นคนสวยงาม เชาว์ไว เป็นที่รักของผู้อื่น ไม่ตายโหง มีโรคน้อย ไม่พลัดพรากจากผู้เป็นที่รัก และมีอายุยืน

2. อทินนาทานา (การลักทรัพย์)
ส่วนประกอบแห่งการทำความผิด 5 ประการ คือ

ของมีเจ้าของหวงแหน
รู้ว่าของมีเจ้าของหวงแหน
มีจิตคิดจะลัก
พยายามลัก
ลักของมาได้ด้วยความพยายามนั้น
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของคนรักษาศีลข้อนี้
คนที่เว้นจากการลักทรัพย์ ได้รับผลเป็นคนมั่งคั่ง ได้ทรัพย์สมบัติที่ปรารถนาโดยง่าย ทรัพย์ที่มีแล้วไม่ประสบภัยพิบัติทั้งราชภัย โจรภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรือแม้แต่การวิวาทกันในหมู่ทายาท รวมตลอดไปจนในที่สุดคือ ได้โลกุตรทรัพย์ (คือรู้แจ้งในโลกุตรธรรม เป็นอริยบุคคล)

3. กาเมสุมิจฉาจารา (การประพฤติผิดในกาม การล่วงประเวณี)
ส่วนประกอบแห่งการทำความผิด 4 ประการ คือ

หญิงหรือชายต้องห้าม
จิตคิดจะเสพ
พยายามเพื่อเสพ
มีเพศสัมพันธ์ (ทุกทวาร)
หญิงต้องห้ามสำหรับชาย ชายใดล่วงละเมิดมีเพศสัมพันธ์ด้วย ชายนั้นผิดศีล

หญิงมีสามี
หญิงมีญาติปกครอง
หญิงมีจารีตรักษา
ชายต้องห้ามสำหรับหญิง หญิงใดล่วงละเมิด หญิงนั้นผิดศีล

(สำหรับหญิงมีสามี) ชายอื่นนอกจากสามีตน เป็นชายต้องห้าม
(สำหรับหญิงไม่มีสามี) ชายที่มีจารีตห้าม เช่น ภิกษุ สามเณร นักบวช ที่ถือพรหมจรรย์
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของคนรักษาศีลข้อนี้
คนมีศีล เป็นคนไม่มีศัตรู เป็นที่รักของคนทุกคน มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เกิดเป็นคนไม่มีเพศ และบุรุษไม่มาเกิดเป็นสตรี (ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนคือคนที่ในอดีตเคยผิดศีลข้อนี้) ไม่พลัดพรากจากผู้เป็นที่รัก เป็นต้น

4. มุสาวาทา (พูดเท็จ)
ส่วนประกอบแห่งการทำความผิด 4 ประการ คือ

เรื่องไม่จริง
จิตคิดจะมุสา (คือตั้งใจ)
พยายาม (ด้วยกาย หรือด้วยวาจา ที่ตรงกับจิตที่คิดจะมุสานั้น)
พูดเท็จต่อคนอื่น เขารู้เรื่อง และเชื่อเนื้อความที่มุสานั้น
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของคนรักษาศีลข้อนี้
คนที่ชอบกล่าวเท็จ เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง ถ้าเศษกรรมยังเหลืออยู่ จะส่งผลให้ถูกใส่ความ ถูกนินทาว่าร้าย หรือได้ฟังแต่เรื่องที่ไม่จริง
คนมีศีล เป็นคนฟันสวย รูปร่างไม่ผิดปกติ คือ ไม่อ้วนไป ไม่ผอมไป ไม่เตี้ยไป กลิ่นปากหอม วาจาไพเราะนุ่มนวล คนใกล้ชิดเชื่อฟัง ตนเองมีวาจาเชื่อถือได้ เป็นคนไม่ฟุ้งซ่าน
* พูดโกหก พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ล้วนผิดศีลข้อนี้ทั้งสิ้น *

5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา (การดื่มสุราเมรัย)
ส่วนประกอบแห่งการทำความผิด 4 ประการ คือ

ของมึนเมา มีสุราเป็นต้น
จิตคิดอยากดื่มของมึนเมา
ทำความพยายาม
ดื่มล่วงลำคอ
ในเบญจศีลเจตนางดเว้นการดื่มสุราและของดองของมึนเมาต่างๆ เป็นศีลข้อสุดท้าย ใช้คุมศีลข้ออื่นๆ คือถ้าดื่มสุรายาเมาจนครองสติไม่อยู่ จะเป็นเหตุให้กระทำทุจริตทางกายและวาจา (คือ ล่วงศีลข้ออื่นๆ หรือล่วงกรรมบถ) ได้ง่าย

ที่มา : หนังสือ "ดีด้วยศีล" จากผู้เขียน คุณประเสริฐ บุญตา



ความรู้เรื่องการทำบุญ

บุญ ประกอบไปด้วย 1. ทานมัย 2. ศีลมัย 3. ภาวนามัย ซึ่งบุญ 3 ประเภทนี้รวมเรียกว่า บุญกริยาวัตถุ

1. บุญขั้นต่ำทานมัย คือ บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน มี 3 ชนิดคือ อามิสทาน ธรรมทาน และอภัยทาน

อามิสทาน คือ การให้อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และการให้อื่นๆ

ธรรมทาน คือ การให้ธรรมะเป็นทาน เช่น ขั้นต้นแนะนำให้รู้จักการให้ทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ ส่วนขั้นสูงแนะนำให้รักษาศีล นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา ละกิเลสด้วยปัญญา

อภัยทาน คือ การให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ไม่ผูกพยาบาทและมีเมตตา

* การทำทานทั้ง 3 ชนิดนี้ จะนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ความร่ำรวย มีกินมีใช้ มีที่อยู่อาศัย มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงาม *

"ในเรื่องการทำทาน คนทั่วไปไม่เข้าใจว่าทำทานไปทำไม ทำทานแ้ล้วได้อะไร ในเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจ หลายคนจึงทำทานไปโดยไม่ได้หวังอะไร ทำไปโดยไม่ตั้งใจ หรือทำไปโดยเสียมิได้ จึงเป็นเหตุให้ทำทานได้น้อย และหลายคนก็ได้ยินคำสั่งสอนมาแบบผิดๆ คือ ทำบุญต้องทำโดยไม่หวังอะไร ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง คือถ้าไม่หวังอะไรแล้วจะทำไปทำไม เพราะฉะนั้น การทำบุญให้หวังได้ที่บุญ หวังได้ แต่อย่าไปอยาก อยากได้จะไม่ได้ ถึงเวลาเมื่อไรก็ได้เอง"

อานิสงส์ของการให้ทานตั้งแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูง

ทำทานกับสัตว์เดรัจฉานได้บุญ 100 เท่า
ทำทานกับมนุษย์ไม่มีศีลได้บุญ 1,000 เท่า
ทำทานกับมนุษย์ที่รักษาศีล 5 ศีล 8 ได้บุญ 10,000 เท่า
ทำทานกับมนุษย์ที่รักษาศีลอุโบสถได้บุญ 100,000 เท่า
ให้ทานแก่สมมุติสงฆ์ (พระสงฆ์ที่มีศีลครบ 227 ข้อ) จะได้บุญนับไม่ถ้วน (เปรียบเทียบเพื่อความเข้าใจง่าย ประมาณอย่างน้อย 1 ล้านเท่า) แต่ยังไม่เท่าให้แก่พระโสดาบัน
ให้ทานแก่พระโสดาบัน (ประมาณอย่างน้อย 100 ล้านเท่า) บุญไม่เท่าให้แก่พระสกทาคามี
ให้ทานแก่พระสกทาคามี (ประมาณอย่างน้อย 1,000 ล้านเท่า) บุญไม่เท่าให้แก่พระอรหันต์
ให้ทานแ่ก่พระอรหันต์ (ประมาณอย่างน้อย 10,000 ล้านเท่า) บุญไม่เท่าให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า
ให้ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า (ประมาณอย่างน้อย 100,000 ล้านเท่า) บุญไม่เท่าให้แก่พระพุทธเจ้า
ให้ทานแก่พระพุทธเจ้า (ประมาณอย่างน้อย 1,000,000 ล้านเท่า) บุญไม่เท่าถวายสังฆทานให้พระอริยสงฆ์สองฝ่าย คือ พระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุณีสงฆ์ โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ซึ่งถือเป็นการทำทานสูงสุดในโลก
2. บุญขั้นกลางศีลมัย

การรักษาศีลเป็นการขัดเกลากิเลสอย่างหยาบของปุถุชน บุญของศีลที่จะส่งผลในชาตินี้คือ จะทำให้ผู้รักษาศีลเป็นผู้โชคดี ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเร็ว หน้าที่การงานและยศถาบรรดาศักดิ์จะได้รับเลื่อนขั้นที่เร็ว เป็นที่เมตตารักใคร่ของผู้ที่พบเห็น บางครั้งอยากจะให้การช่วยเหลือโดยไม่มีเหตุผล เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง เพราะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนน้อย และถ้าเป็นผู้ที่ได้ทำทานอย่างสม่ำเสมอแล้วรักษาศีลด้วย จะทำให้ผู้นั้นได้รับผลบุญจากการทำทานเร็วกว่าปกติ คือจะทำให้ทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลมาหาเราเร็วขึ้นนั่นเอง

3. บุญขั้นสูงภาวนามัย

บุญสูงสุดนั้นคือการภาวนาหรือรูปฌาน 4 สามารถดูได้ดังภาพ



ภาพแสดง - แผนผังการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

"การทำทาน 100 ครั้ง บุญไม่เท่ารักษาศีลห้า 1 ครั้ง และการรักษาศีลห้า 100 ครั้ง บุญไม่เท่าภาวนา 1 ครั้ง เพราะฉะนั้นการนั่งภาวนา 1 ครั้ง จะได้บุญมากกว่าผู้ที่ตักบาตรตอนเช้าทุกวันเป็นเวลา 27 ปี 8 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นบุญที่มากมายมหาศาลเลยทีเดียว"

ที่มา : หนังสือ "ความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้า" จากผู้เขียน อ.ศิริพงษ์ อัครศรียุกต์ ( //www.siripong.net )



การอธิษฐานถอนพยาบาท

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

ด้วยอานุภาพคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา คุณครูอาจารย์ ด้วยบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างและด้วยอธิษฐานบารมี ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่า

"ความพยาบาททั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยผูกอาฆาตไว้กับผู้ใดก็ตาม ทั้งในชาติปัจจุบัน และในอดีตชาติ ที่ผ่านมาทั้งหมด บัดนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ถอนการพยาบาททั้งหมดที่เคยมีมาทั้งชาติปัจจุบัน และในอดีตชาติทั้งหมดให้สิ้นสุดลง ณ กาลบัดนี้ และขอให้ได้รับผลอย่างเกินความคาดหมายด้วยเทอญ"



การอธิษฐาน 5 ประการ

การเกิดเป็นมนุษย์นั้น ควรจะอธิษฐาน 5 อย่างนี้ เพื่อความเจริญในชาติต่อๆไป ของมนุษย์ผู้นั้น

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

ด้วยอานุภาพคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา คุณครูอาจารย์ ด้วยบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างและด้วยอธิษฐานบารมี ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่า

"เมื่อข้าพเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้อีก ขอให้ข้าพเจ้าจงได้สมปรารถนาดังนี้

1. ขอให้ข้าพเจ้า จงได้เกิดมาในประเทศที่ดีที่สมควร
2. ขอให้ข้าพเจ้า เมื่อเกิดมาจงได้เจอพระพุทธศาสนา
3. ขอให้ข้าพเจ้า เมื่อเกิดมาจงตั้งอยู่ในศีลในธรรม
4. ขอให้ข้าพเจ้า เมื่อเกิดมาจงเป็นผู้ที่ทำบุญได้มาก
5. ขอให้ข้าพเจ้า เมื่อเกิดมาจงเป็นผู้ได้สดับตรับฟังธรรมะมาก และขอให้ข้าพเจ้า จงได้รับความสำเร็จอย่างเกินความคาดหมาย ในการอธิษฐานครั้งนี้ด้วยเทอญ"


ที่มาจากหนังสือ ความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้า ของ
อ.ศิริพงษ์ อัครศรียุกต์
__________________
"ชีวิตใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่าย ทุกข์ใจทำไม"

//www.siripong.net/download_2.php



Create Date : 15 มิถุนายน 2552
Last Update : 15 มิถุนายน 2552 0:51:44 น. 13 comments
Counter : 1684 Pageviews.  
 
 
 
 
สาธุนะคะ
 
 

โดย: แหนม IP: 58.137.15.214 วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:54:30 น.  

 
 
 
ขอ copyส่งไปให้เพื่อนอ่านนะคะ ดีใจมากคะที่ได้รู้ถึงความหมายของบทสวดต่างๆ วันที่27-29 จะไปบวชที่วัดพิชยาตร คะ รู้สึกดีใจมากที่ได้อ่านบทความนี้ และทนไม่ได้ที่จะต้องรู้คนเดียวอยากให้คนอื่นรู้บ้าง ขอบคุณจริงๆนะคะที่แนะนำ มีอะไรเพิ่มเติมขออีกนะคะ ชอบอ่านคะ
 
 

โดย: เปมิกา IP: 112.142.13.226 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:11:54 น.  

 
 
 
ธรรมะเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะ
น่าศึกษาน่ะค่ะ
ก็อยากจะชวนวัยรุ่นเข้าวัดบ้าง หันมาสนใจธรรมะกันมากขึ้นค่ะ
 
 

โดย: วาศิษฐี IP: 124.157.145.196 วันที่: 2 มกราคม 2553 เวลา:15:31:46 น.  

 
 
 
ขอ copy ไปให้คุณย่าอ่านด้วยนะึค่ะ
ขอบคุณมากคะ สำหรับเรื่องดี

อนุโนธนา สาธุ ด้วยนะึค่ะ
 
 

โดย: นู่นัน IP: 125.27.186.210 วันที่: 2 มีนาคม 2553 เวลา:2:08:14 น.  

 
 
 
ขออนุโมทนา สาธุ กับอาจารย์ศิริพงษ์ค่ะ
 
 

โดย: ธนิดา IP: 223.205.158.30 วันที่: 17 มกราคม 2554 เวลา:18:10:12 น.  

 
 
 
ขออนุญาตก็อปปี้ เพื่อไปอ่านศึกษาเป็นธรรมทานนะคะ ขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยค่ะ
 
 

โดย: สุพัตรา IP: 127.0.0.1, 110.164.216.137 วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:51:06 น.  

 
 
 
ขออนุโมทนาสาธุ กับครูบาอาจารย์ทุกๆท่าน และท่านผู้อ่าน ทุกๆท่าน จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจตลอดไปด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ...
 
 

โดย: ณัท IP: 68.96.112.138 วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:14:44:11 น.  

 
 
 
ขอบคุณบทความดีๆค่ะ กำลังคิดที่จะรักษาศีล5 แต่ไม่ทราบขั้นตอน ณ ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะ แล้วได้นำบทความนี้ไปปฏิบัติ เป็นประโยชน์มากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
 
 

โดย: กต IP: 82.247.117.71 วันที่: 25 กันยายน 2554 เวลา:22:12:47 น.  

 
 
 
ผูกใจเจ็บ อาฆาต พยาบาท เคียดแค้นจากอดีตคนรักเก่าพยายามที่จะทำดีทั้งคิดดี ทำดีทั้งที่บางครั้งก็ให้อภัยได้แต่พอเห็นหรือเจอกันทำไมถึงอภัยให้ไม่ได้อยากขอคำแนะนำดีๆ
 
 

โดย: น.นันทิตา IP: 61.19.66.51 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา:18:30:55 น.  

 
 
 
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ เป็นบทความที่มีประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน เป็นแนวทางปฏิบัติได้ดีค่ะ
 
 

โดย: Mouship IP: 171.4.43.231 วันที่: 30 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:57:45 น.  

 
 
 
อนุโมทนาสาธุ ขอให้มีสตื สมาธิ ปัญญา และจิตที่ผ่องใส คิดดีทำดี พูดดี มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะค่ะ
 
 

โดย: aetarot วันที่: 3 สิงหาคม 2555 เวลา:13:58:43 น.  

 
 
 
ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงช่วยดลบัลดาลให้กับทุกคนที่เข้ามาอ่านนี้ ประสบพบเจอแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่มีเจ็บ ไม่มีไข้ ด้วยเทอญ...
 
 

โดย: kanyaphat IP: 101.51.52.108 วันที่: 17 สิงหาคม 2555 เวลา:9:39:45 น.  

 
 
 
ผมชอบฟังธรรมะที่อาจารย์อ่านมาและเอามาพูด แต่เรื่องธุระกิจผมเถียงแน่นอน เพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาหมดแล้ว
 
 

โดย: lpg IP: 27.55.8.98 วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:21:38:59 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
aetarot
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




รับดูดวงชะตาและแก้ไขดวงชะตา ตั่งแต่เวลา 9:00-12:00 น กรุณาโทรนัดล่วงหน้า โทร 0866595912 จงจำไว้เสมอ มนุษย์เรียนรู้การดูดวง ดูฮวงจุ้ยเพื่อเอาชนะโชคชะตา สิ่งที่เราจะได้รับคือแนวทางชีวิต และได้ร่วมกันทำบุญ กรรมคือความคิด คำพูด การกระทำ แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน ผู้พลิกชะตาชีวิตของเราคือตัวเรา ขอให้มีความสุข นะค่ะ
New Comments
[Add aetarot's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com