Group Blog
 
All blogs
 

Youtube จากเพจ Trader Hunter พบธรรม #5

Youtube จากเพจ Trader Hunter พบธรรม
ทั้ง link และคำอธิบายแต่ละเทปจากเพจค่ะ

การทําสมาธิ ต้องเจริญปัญญาให้ได้ ไม่ใช่ติดอยู่กับความสงบไปแทรกแซงอาการของจิต ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาทิฐิ ให้รู้ถูกเข้าใจถูก ในรูปธรรมนามธรรม เมื่อเห็นถูกปัญญาแก่รอบ จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือ แล้วจิตจะหลุดพ้นของมันเอง สมาธิคือสภาวะที่จิตใจตั้งมั่น อยู่กับเนื้อกับตัว เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แล้วเจริญปัญญา ด้วยการหมายรู้ รูป นาม ด้วยความเป็นไตรลักษณ์
รู้ตัวเป็นจุดตั้งต้น ต้องเจริญปัญญา ถ้าปัญญาไม่เจริญต้องช่วยด้วยการหมายรู้ ช่วยโดยหัดจิตให้หมายรู้ คิดพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา คือหัดจิตให้หมายรู้ ให้เห็น แต่ วิปัสสนาไม่ใช่การคิดเอา แต่ใช้หมายรู้ คิดเพื่อให้จิตหัดมองไตรลักษณ์เพียงเท่านั้น (สําคัญมากนะตรงจุดนี้)
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


เสียงอ่านหนังสือ ดูความรู้สึก การเร่ิมปฏิบัติธรรมนั้น หลักสําคัญก็คือ การดูกายและการดูความรู้สึก ซึ่งก็คือดูจิต เร่ิมต้น หายใจเข้ายาวๆ ลึก ๆ หายใจออกรู้สึก อย่างไร ดูความ รู้สึกรู้สึกสงบหรือไม่สงบ รู้สึกสบายหรือไม่สบาย ถ้าไม่สบายก็ปรับให้สบาย หายใจอย่างไรถึงจะรู้สึก ปลอดโปร่ง พอเห็นความรู้สึกแล้วปล่อยความรู้สึก มันจะโล่ง ว่าง โปร่ง เบา แล้ว ลองดูกายซิ ว่ามีการเกร็งเนื้อเกร็งตัวไหม ถ้ามีอย่าไปเกร็ง ความรู้สึกมีเกร็งไหม ถ้ารู้จักปล่อยความรู้สึก มันจะเบา ไม่ใช่เราเกร็งหรอก เราคลี่คลายผ่อนคลาย
หลวงพ่อสมบูรณ์

เห็นจิตเห็นทุกข์ พ้นทุกข์ มีสติดูกายดูใจ ไม่มีไม่เป็น สติเข้าไปเห็นไม่ใช่การเข้าไปคิดหลงไปคิด มีสติเห็นความคิด ไม่ถลําเข้าไปในความคิด เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้สึกตัว
หลวงพ่อคําเขียน


การปล่อยวาง
ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นอยู่เหนือเหตุเหนือผล เหนือสุขเหนือทุกข์ สติคือความระลึกได้ สัมปชัญญะคือความรู้เนื้อรู้ตัว
โดยหลวงพ่อชา


หลวงพ่อสุรศักดิ์ สอนแนะนําการปฏิบัติ
การดูกาย เวทนา จิต ธรรม ดูสภาวะต่างๆที่เกิด จิตมีสภาพในการรู้อารมณ์ สังเกตุกระบวนการธรรมชาติของจิต ความเป็นจริงของชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เกิดขึ้น ดับไป จิตที่เข้าไปรู้ รู้แล้วก็ดับ สติเองก็มีเกิดดับ จนเห็นการบังคับไม่ได้ เห็นความจริงของชีวิต ของธรรมชาติ


มุตโตทัย ฉบับรวม ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
จิตดั้งเดิมประกอบไปด้วยความหลง จึงมีอวิชชาเกิดขึ้น จึงไม่รู้ความจริง จึงเกิดสังสารวัฏขึ้นมา จึงต้องมาแก้ที่ตรงนี้ ให้เกิดวิชชา โดยใช้มหาสติปัฏฐานเจริญให้มาก
บันทึกโดยพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ( ปัจจุบันพระราชธรรมเจติยาจารย์ วัดธรรมมงคลกรุงเทพฯ ) ณ วัดป่าบ้านนามน กิ่ง อ. โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๖
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อธรรมดังต่อไปนี้
๑. การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์
๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า
๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า
๔. มูลฐานสำหรับทำการปฏิบัติ
๕. มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ
๖. มูลการของสังสารวัฏฏ์
๗. อรรคฐาน เป็นที่ตั้งแห่งมรรคนิพพาน
๘. สติปัฏฐาน เป็น ชัยภูมิ คือสนามฝึกฝนตน
๙. อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส
๑๐. จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่าง แต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลส
๑๑. การทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียร ต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัย
๑๒. มูลติกสูตร
๑๓. วิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตบุคคลแท้
๑๔. อกิริยาเป็นที่สุดในโลก - สุดสมมติบัญญัต
๑๕. สัตตาวาส ๙
๑๖. ความสำคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปัจฉิมเทศนา
๑๗. พระอรหันต์ทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ


การเจริญสติเจริญปัญญา โดยหลวงพ่อเทียน
ประวัติของหลวงพ่อเทียน การสอนปฏิบัติธรรม เจริญสติ การเดินจงกรม เป็นภาพและเสียง ของหลวงพ่อที่สอนโดยตรง ฟังสิ่งที่ท่านสอนดีดี จับความหมายที่ท่านต้องการจะสื่อ ว่าท่านให้รู้สึกตัวอย่างไร จะเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติให้ตรงทาง " แค่รู้สึก จะวางอารมณ์ความคิด "


ญาณ วิปัสสนา โดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล
กําหนดใจไว้ที่ใจ ไม่ให้มีอารมณ์ เหลือแต่ใจดวงเดียว ที่หลงไปเห็นคือสัญญาอุปาทานเท่านั้น เมื่อมีอารมณ์เดียว จิตย่อมเป็นสมาธิ เกิดปิติสุข เบาตัว เมื่อจิตละเอียดลงไป เป็นดังอากาศว่างปล่าว มีแต่ความรู้


การทําสมาธิภาวนาอย่างง่าย โดยพระอาจารย์ ไพศาล
ทําง่ายๆเท่านี้ครับ ขอแค่ทําบ่อยๆอยู่ในชีวิตประจําวัน ทําทุกเวลาที่นึกได้ จะ นั่ง นอน ยืน เดิน ทําได้ตลอดเวลาครับ ไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณทํา ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้ ขอแค่ให้ " รู้สึกถึงลมหายใจ " ไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่นึกได้ สติคุณจะค่อยๆเด่นชัดขึ้นมา


สอนเรื่อง " อวิชชา" โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
ชีวิตนีประกอบด้วยขันธ์5 เป็นของไม่เที่ยง มีกิเลสเพราะมีอวิชชา ความไม่รู้ เกิดความ โลภ โกรธ หลง จะดับทุกข์ก็ต้องไปดับอวิชชา การกระทําของพระอรหันต์เป็นกิริยา กรรมไม่ส่งผล ทําล้างอวิชชาได้ด้วยการ สร้างวิชชาให้เกิดขึ้นมา สร้างปัญญาญาณ ที่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริง ในความจริงของชีวิต การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์รํ่าไป ดับตัณหาได้ก็หลุดจากกองทุกข์ ต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริง


ยากมากครับ ที่จะได้ฟังคําสอนพร้อมภาพ ของท่านพ่อลี วัดอโศการาม
ท่านเป็นพระอรหันต์ ที่หลวงตาบัวยกย่องมาก และเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นมาด้วยกัน กายประกอบด้วยธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ ลมหายใจของเรา ลมในกายถือว่าเป็นกายอย่างหนึ่ง เป็นการพิจารณากาย


อานาปานสติ โดย ท่านพุทธทาส
เป็นเรื่องธรรมชาติ การจัดการกับลมหายใจ ให้ได้ผลดี จนไปเกิดผลกับจิตใจ เมื่อทําได้จะมีความสงบกายสงบใจ การระลึกหรือกําหนดลมหายใจ เป็นอานาปานสติ ดับทุกข์ได้


หนังสือแก่นพุทธศาสน์ ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ว่าพระพุทธศาสนา ไม่ได้มีเพียงแต่การทําบุญ แต่มีคําสอนที่สําคัญ อันจะทําให้หลุดพ้นไปจากทุกข์
ท่าน พุทธทาส อินทปัญโญ


ธรรมะของหลวงปู่ดูลย์
โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


สมถะและวิปัสสนา เป็นสิ่งที่น่าเจริญอันยิ่ง เจริญแล้วใจพ้นทุกข์ในปัจจุบัน สมถะทําเพื่อให้จิตมีพลัง วิปัสสนาเพื่อเจริญปัญญา หลักที่ทําให้จิตสงบคือการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุข จิตที่มีสมาธิจะไม่ฟุ้งซ่าน รู้จักเลือกอารมณ์ในการปฏิบัติ


การเป็นผู้รู้ ผู้ดู ที่ถูกต้อง สําคัญมากเพื่อจะไปเจริญวิปัสสนา
การระลึกรู้ ดูสภาวะธรรมที่ปรากฏ รู้ด้วยใจ รู้ได้ยิน ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน ไม่ตีความหมายไปในสมมุติ ไม่ยินดียินร้าย เห็นก็สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าไม่ว่าอะไร ไม่ตีความหมาย ทราบสักแต่ว่าทราบ รู้เพียงแค่ "รู้สึก" ไม่คิดนึกไม่ตีความหมายขยายออกไป
โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี


" ความรู้สึกตัว " เป็นสิ่งที่สําคัญมาก มาทําความเข้าใจกัน ว่าอะไรคือ ความรู้สึกตัว แล้ว รู้สึกตัวให้เป็น
โดย ท่าน เขมานันทะ
เทปนี้เป็นอีกเทปที่ ให้ความรู้เรื่องนี้ไว้ดีมากๆ มี 2 เทปนะครับ


การเป็นหนึ่งของใจ มีจิตมั่นคง ไม่หวั่นไหว อารมณ์ต่างๆจะพ่ายแพ้ จิตเป็นหนึ่ง เกิดปิติ ความสุขสบายใจ เกิดปฐมณาน
หลวงพ่อวิริยังค์


ธรรมนํา สติภาวนา โดยท่านเขมานันทะ
" สอนการปฏิบัติ เจริญสติรู้สึกตัว " วิธีปฏิบัติ และ ปรากฏการณ์ที่จะพบเจอจากการปฏิบัติ สภาวะธรรมต่างๆที่เกิด การแก้ไขให้ถูกต้อง ด้วยอํานาจของการตื่นตัว จะเข้าถึงความสงัดของชีวิต สิ้นสุดการแสวงหา การเข้าถึงธรรมแท้ๆ
เป็นอีกเทป ที่แอดมินแนะนําว่าให้ฟังและเก็บไว้ศึกษาดีดีครับ มีทั้งหมด 7 เทปสั้นๆ สําคัญมากทุกเทปนะครับ


การเดินจงกรม ทําให้เกิดสติ สติทําให้เกิดปัญญา
สติ ไม่ใช่พระนิพพาน สติ ไม่ใช่การรู้แจ้ง ผู้ที่มีสติสมบูรณ์ในพระอรหันต์ไม่ใช่ต้องมานั่งทำสติ "สติเป็นเครื่องนำพาไปสู่"
ธรรมบรรยาย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม


"หลักการปฏิบัติทําสมาธิภาวนา" สอนการทําสมาธิ สิ่งที่พบเจอ การแก้ไขข้อติดขัด เป็นเทปคําสอนที่เหมาะสําหรับการศึกษาปฏิบัติ อย่างมาก
หลวงพ่อพุธ


ให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เป็นสัมผัสแรกให้ได้ สิ่งนี้คือสติ เป็นจิตที่บริสุทธิ์มีแต่ความรู้สึกล้วนๆ ไม่มีความคิดปรุงแต่ง เมื่อเราอยู่กับความรู้สึกตัว รู้เฉยๆ รู้แบบไม่รู้อะไร จิตจะเจริญตัวมันเอง (เป็นเทปที่สอนเรื่องความรู้สึกตัว ออกมาเป็นภาษาง่ายๆ เข้าใจได้โดยง่าย ผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าอะไรคือความรู้สึกตัว ควรฟังศึกษาอย่างยิ่ง)
อ.กําพล ทองบุญนุ่ม
 

Create Date : 04 พฤษภาคม 2560    
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2560 13:58:28 น.
Counter : 483 Pageviews.  


เหมียวสินธร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add เหมียวสินธร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.