Group Blog
 
All blogs
 

Youtube จากเพจ Trader Hunter พบธรรม #3

Youtube จากเพจ Trader Hunter พบธรรม
ทั้ง link และคำอธิบายแต่ละเทปจากเพจค่ะ

(11 นาที) ฟังเรื่องการเดินจงกรม
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
การเดินจงกรม จะมีส่วนช่วยเรื่องสติเป็นอย่างมาก สติเป็นตัวกํากับใจ ทําให้เกิดสมาธิ โดยเฉพาะผู้ที่ทําสมาธิไม่ได้นาน ควรเอาการเดินจงกรมมาช่วย เพื่อพัฒนาให้สติมีกําลัง การเดินจงกรมให้ถูกจึงเป็นเรื่องสําคัญ


ภพภูมินรก สร้างขึ้นได้จากใจเรา อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ทําความเข้าใจเรื่องของจิต ที่เป็นกุศลหรืออกุศล วาระจิตในขณะปัจจุบันจึงมีความสําคัญมาก เอาสติรู้สึกตัวมากํากับใจ ปรับได้ที่ใจเราเอง จะกุศลหรืออกุศล จะบุญหรือบาป ปรับได้ที่ใจเราเอง ถ้าเรารู้สึกตัวรู้ตัวทัน ใจเราเลือกที่จะเกิดกุศลได้เลยนะ กุศลแท้ๆผุดจากใจเราเอง อีกอย่างเวลาทําบุญแล้วเที่ยวอธิฐานขอนั้นขอนี้ ใจเป็นโลภะเป็นเปรตนะ จะทําบุญด้วยใจที่เป็นเปรต หรือ จะทําบุญด้วยจิตที่ว่างเป็นจิตของพระอรหันต์ เลือกกันเอาเอง อย่าหลงบุญบนความโลภ ทําบุญแบบนักลงทุน


พระอาจารย์เรวัติ540818
ธรรมในระดับจิต ที่เอามาสอนแบบง่ายๆ ลองศึกษาดูนะครับ


กรรมฐานเบื้องต้น หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
การทํากรรมฐานเบื้องต้น การฝึกระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อม


ความรู้สึกตัวสู่การเจริญปัญญา โดยหลวงพ่อปราโมทย์
ท่านสอนให้เห็นความสําคัญของความรู้สึกตัว ให้ใจอยู่กับปัจจุบัน รู้สึกตัว


สมาธิเข้าสู่ภวังค์-วิปัสสนา.wmv
หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล กทม.
เรากําหนดใจ ไว้ที่ใจ อารมณ์ต่างๆจะหายไปเอง อารมณ์ทําให้จิตฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนาๆ กําหนดใจเพื่อความสงบ เมื่อตัดอารมณ์ไปได้มากเท่าใด ก็มีความสงบความสุขมากเท่านั้น


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช-เคล็ดลับการฝึกอานาปานสติ CD47/550922A
หลักการเจริญอานาปานสติที่สําคัญ ทําได้อย่างง่ายๆ ท่านสอนขั้นตอนต่างๆไว้อย่างละเอียด แอดมินขอแนะนําให้ฟังเลยครับ


ข้ามกระแส
"ข้ามกระแส" นี้ เริ่มฟังคําบรรยาย ตอนนาทีที่ 5 เลยก็ได้ครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติธรรมและการดำเนินชีวิตตามหลักสติปัฏฐาน เพื่อนำพาจิตใจให้ข้ามพ้นจากกระแสโลกสู่กระแสธรรมจนสิ้นสุดกระแสการเวียนว่ายในวัฏฏสงสารพร้อมกันนี้ข้าพเจ้ายังได้สอนแทรกแง่คิดต่างๆ ในการดำเนินชีวิตและกำลังใจไว้ด้วย ข้าพเจ้าหวังว่าเนื้อหาใน "ข้ามกระแส" จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้อ่านเกิดกำลังใจ เกิดศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิและปัญญา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาจิตใจให้ข้ามพ้นจากกระแสทุกข์ สู่กระแสพระนิพพานได้สำเร็จดังใจปราถนาในปัจจุบันชาตินี้ ด้วยความปรารถนาดี
กำพล ทองบุญนุ่มการภาวนาทำให้พ้นทุกข์ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
รวมเนื้อหาในการปฏิบัติ สิ่งที่พบเจอ การแก้ปัญหาที่พบเจอ เทปนี้ท่านอธิบายไว้อย่างครบถ้วน ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเน้นการดูจิต ควรฟังศึกษาจะเกิดประโยชน์อย่างมากครับ


สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาฯ
ท่านพุทธทาส
ทุกสิ่งตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ตัวตน หากจิตใจเข้าไปยึดมาเป็นตัวตน ก็จะเกิดทุกข์ " หัวใจพระพุทธศาสนา ทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน " ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา จิตปรุงความคิดว่าตัวตนขึ้นมา จึงมีตัวตน เป็นผู้ยินดียินร้าย แต่จิตนั้นก็ไม่ใช่ตัวตน


201 พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต 570220
วางอุเบกขา เห็นความคิดที่เกิดขึ้น ไม่เข้าไปวิจารณ์ ทําความรู้สึกบ่อยๆ เมื่อรู้สึกตัวกุศลธรรมย่อมเกิดขึ้น จิตเราเป็นธาตุรู้ รู้ซื่อๆ หลังรู้เป็นการไปปรุงแต่งแล้ว ก่อนที่ความคิดจะเกิดจิตเป็นพุทธะ อย่าให้จิตก่อรูปเป็นความคิดขึ้นมา จิตเป็นอิสระ สัญญาจําสังขารปรุงแต่ง อวิชชาจะไม่มีที่อาศัยถ้าไม่ส่งใจไปตามสังขาร ขันธ์ทั้ง5 ก็จะไม่มีอุปาทาน ความต้องการและไม่ต้องการก็ไม่มีมา สูญญตา(ความว่าง) แอดมินขอแนะนําว่าผู้ปฏิบัติควรฟังอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มีความก้าวหน้าทางใจ จะยิ่งชัดแจ้งแก่ใจตน


พระอาจารย์เรวัติ550719
การเจริญสติรู้สึกตัว ความรู้สึกตัว กุศลธรรมจะเกิด ความคิดจะหายไป ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม รู้ขณะนี้ อกุศลจะหายไป พุทธะคือรู้เฉยๆไม่ยินดียินร้าย โดยพระอาจารย์ เรวัติ สุปภาโต (พระอาจารย์ทองสุก)


การทำสมาธิ เจริญสติ ดูขันธ์ ๕
คุณดังตฤณ
การทําสมาธิ ดูขันธ์5 ลมหายใจเป็นธาตุลม รู้สึกถึงลมหายใจท่ามกลางภาวะรู้ จะเห็นสักแต่มีแต่ จะเห็นธาตุลมเป็นหนึ่งในขันธ์


หลวงพ่อปราโมทย์ อริยสัจย์ 1 - 9
ความหมายเชิงลึกของอริยสัจ การเจริญปัญญาเห็นอริยสัจ สภาวะนิพพานเป็นยังไง


เเยกธาตุ ขันธ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
หลวงตาบัว
อธิบายเมื่อจิตสงบด้วยสมาธิแล้ว พิจารณาทางปัญญา จะมีแนวทางปฏิบัติ อย่างไรบ้างครับ สาธุครับ


เรื่องการปล่อยวาง
หลวงพ่อ ชา สุภัทโท
การปล่อยวาง ธรรมนั้นอยู่เหนือเหตุเหนือผล ไม่ยึดมั่นถือมั่น สบายและสงบ เพราะ เข้าใจแล้วปล่อยวาง


"กายาคตาสติ"
อ.สุภีร์ ทุมทอง
กายเป็นหลักที่มั่นคงของจิต เพราะมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว ฝากจิตไว้ที่กาย ให้จิตตามดูรู้อยู่ที่กายของตนเอง กายนี้เป็นหลักในการผูกจิตเอาไว้ เชือกที่ผูกคือ " สติ "


ตอนที่ 3 เดินบนพื้นโลก.. ตามลมหายใจ
"การตามลมหายใจ" เมื่อปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าเราเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในสรรพสิ่งทั้งหลาย เราจะสัมผัสรู้กับสรรพสิ่งทั้งหลายที่รายล้อมรอบตน เกิดสติตื่นรู้อยู่เป็นพักๆแต่ไม่ต่อเนื่อง เกิดขึ้นบ่อยๆกับเราในแต่ละวัน


เจริญสติเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์
หลวงพ่อปราโมทย์
แนวทางในการปฏิบัติในสติปัฏฐาน4 เป็นแนวทางการเจริญสติเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์ หลวงพ่อปราโมทย์ ท่านอธิบายให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆเลยครับ ฟังกันดูดีดีนะครับ


48 จิต เจคสิก รูป นิพพาน
พระครูเกษมธรรมทัต
สภาวะธรรมที่จะเกิดจากการปฏิบัติมี 3 อย่างคือ รูป จิต เจตสิก ใครที่สับสนเรื่องสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นว่าคืออะไร ฟังกันดีดีนะครับ


มหาสติปัฏฐานสูตร,Mahasatipatthana Sutta
อยากได้มรรคผล ต้องฟังมหาสติปัฏฐานสูตร และนําไปปฏิบัติ ฟังกันดูจะได้รู้ชัดๆ ว่าทําไมถึงให้เน้นการปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4


อธิบายสภาวะธรรมจากการปฏิบัติสมถะวิปัสสนา
หลวงพ่อพุธ
ท่านสอนถึงขั้นตอนการปฏิบัติการทําสมาธิใน สมถะฌาน และ วิปัสสนาญาณ จะพบเจออะไรบ้าง แนวทางในการแก้ไขสิ่งที่ติดขัด และผลความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน เป็นอีกเทปที่น่าศึกษาเก็บไว้ศึกษาอย่างมากครับ


ทางพ้นทุกข์ เสียงอ่านโดย พท ธนกร เฟื่องฟุ้ง
ทางพ้นทุกข์ หนทางแห่งมรรคผล เทปเรื่องนี้ "ทางพ้นทุกข์ โดยเด็กน้อยในแดนธรรมนี้" เป็นเทปที่ผมอยากจะขอให้เพื่อนๆ พยายามฟังให้ได้ครับ ประโยชน์จะเกิดแก่ตนเองอย่างมากครับ (เริ่มฟังนาทีที่ 9 เลยก็ได้ครับ)


เทคนิคการรู้ใจและการปรับใจ
หลวงพ่อสุรศักดิ์


มุตโตทัย ฉบับรวม
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
จิตดั้งเดิมประกอบไปด้วยความหลง จึงมีอวิชชาเกิดขึ้น จึงไม่รู้ความจริง จึงเกิดสังสารวัฏขึ้นมา จึงต้องมาแก้ที่ตรงนี้ ให้เกิดวิชชา โดยใช้มหาสติปัฏฐานเจริญให้มาก


ดูเรื่อง "อิสระจากอวิชชา"
อาจารย์ประเสริฐ
ลองฟังดูแล้วจะได้ประโยชน์มากๆครับ จะเห็นเส้นทางเดินชัดเลยครับ


แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ และการพัฒนาจิตเพื่อจะเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน
หลวงพ่อวิริยังค์


แด่เธอ...ผู้รู้สึกตัว
หลวงพ่อเทียน
การรู้จักตนเอง เรียกว่าบุญ การรู้จักตนเองคือ การมีสติในทุกขณะ ร่างกาย จิตใจ เคลื่อนไหวอย่างไรเรารู้ ความรู้สึกตัวเกิดจากธรรมชาติ เป็นหนทางเข้าถึงความสงบ สติ สมาธิ ปัญญา จะเกิด


อุบายวิธีสมถะ วิปัสสนา
หลวงพ่อวิริยังค์
สมาธิเกิดจากความสงบ ไม่มีอารมณ์ มีแต่ความเป็นหนึ่งของจิต เกิดความละเอียดผ่องใสขึ้นกับจิต ให้สังเกตุอาการที่เกิดกับจิต เพื่อใช้นําให้เกิดสมาธิได้โดยง่าย


การฝึกระลึกรู้ความรู้สึกตัว
หลวงพ่อสมบูรณ์
ให้เราดูความรู้สึกของเรา รู้กาย คือรู้ธรรม ดูใจว่ามีอั้นมีกลั่นไหม ให้ผ่อนคลายปรับใจให้โปร่งโล่งสบาย เห็นความรู้สึกสงบ ไม่ใช่เราสงบ ดูความรู้สึกสงบ เห็นความรู้สึกเป็นธรรมชาติ อยู่กับความรู้สึก


หลักการทําสมาธิขั้นสุดยอด
หลวงพ่อวิริยังค์


สอนการเจริญ สมถะ วิปัสสนา ปัญญา
หลวงพ่อพุธ
คําบริกรรมเป็นเพียงตัวช่วยให้จิตสงบตั้งมั่น ไม่บังคับจิต ไม่ข่มจิต ตั้งจิตให้มีสติแน่วแน่ นึกคําบริกรรมในใจ เมื่อจิตสงบจะเกิดความรู้ขึ้นมาเอง


กุญแจสู่ความรู้แจ้ง
หลวงพ่อปราโมทย์
สิ่งที่เป็นแก่นในคําสอนคือ "ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น" สิ่งที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติคือ ทําอย่างไรเราจะตื่นขึ้นมา "จะรู้สึกตัวที่แท้จริงขึ้นมา" ถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นทํากรรมฐานไม่ได้ เมื่อไหร่ลืมกายลืมใจ เราจะ
หลงไปอยู่ในโลกของความคิด


ญาณ วิปัสสนา
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล
กําหนดใจไว้ที่ใจ ไม่ให้มีอารมณ์ เหลือแต่ใจดวงเดียว ที่หลงไปเห็นคือสัญญาอุปาทานเท่านั้น เมื่อมีอารมณ์เดียว จิตย่อมเป็นสมาธิ เกิดปิติสุข เบาตัว เมื่อจิตละเอียดลงไป เป็นดังอากาศว่างปล่าว มีแต่ความรู้


จิตตภาวนา
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ความรู้สึกตัว เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นการเจริญปัญญา ความสุขจากภายนอก เป็นสิ่งชั่วคราว หายใจด้วยความรู้สึกตัว เห็นร่างกายหายใจ ใจเป็นคนดู บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา


สมถญาณิกะ กับ วิปัสสนาญาณิกะ
หลวงพ่อ สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
แนวทางการปฏิบัติ ผู้ที่เป็นสมถญาณิกะให้ใช้สมถะนําหน้าวิปัสสนาตามหลัง ผู้ที่เป็นวิปัสสนาญาณิกะให้ใช้วิปัสสนานําหน้าสมถะตามหลัง ผู้ปฏิบัติควรศึกษา เพื่อพิจารณาตนเองว่าเหมาะสมที่จะปฏิบัติในแนวทางใด


การทําสมาธิภาวนาอย่างง่าย
พระอาจารย์ ไพศาล
ทําง่ายๆเท่านี้ครับ ขอแค่ทําบ่อยๆอยู่ในชีวิตประจําวัน ทําทุกเวลาที่นึกได้ จะ นั่ง นอน ยืน เดิน ทําได้ตลอดเวลาครับ ไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณทํา ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้ ขอแค่ให้ " รู้สึกถึงลมหายใจ " ไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่นึกได้ สติคุณจะค่อยๆเด่นชัดขึ้นมา


จิต สติ ความคิด
ดร.วรภัทร์
หาใจให้เจอ ใจคืออะไร สติคืออะไร จิตเกิดเป็นอย่างไร ฝึกสติ ดูกาย ดูเวทนา การฝึกอยู่ที่ใจ รู้ ตื่น เบิกบาน ต้องมีสติเข้าไปดู หมั่นสังเกตุตนเอง


การเจริญสติปัฏฐาน
หลวงพ่อปราโมทย์
สติแท้ๆเป็นความระลึกได้ ในอารมณ์ที่เป็นกุศล ระลึกรู้ รูปนาม กายใจ การรู้มี 2 ระดับ เพื่อมีสติ กับเพื่อมีปัญญา เห็นความจริงของกายของใจ เรารักสิ่งใดเราทุกข์เพราะสิ่งนั้น รู้สึกกาย รู้สึกใจ จะเห็นความไม่เที่ยง จะเบื่อหน่าย คลายกําหนัด จึงหลุดพ้น จากความยึดถือกายยึดถือใจ สติไม่ใช่การคิดไม่ใช่การกําหนดจดจ้อง สติแท้คือความระลึกได้ เกิดจากจิตจําสภาวะได้ โดยอาศัยสัญญา สัญญาเป็นความจําสภาวะ รูปแท้ๆคือธาตุ 4


การมีชีวิตด้วยจิตว่าง
ท่านพุทธทาส
หากพิจารณาความหมายของจิตว่างในทัศนะของท่านอาจารย์พุทธทาส ก็จะพบว่า ท่านหมายความว่า ว่างจากความเป็นตัวตนของตน หรือว่างจากอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งจิตว่างชนิดนี้ มีได้จริงๆ คือจิตของพระอรหันต์ ที่ท่านรู้อารมณ์ แต่ไม่เคลื่อนไหวเข้าไปยึดอารมณ์ใดๆ จิตท่านว่างจากกิเลส ตัณหา อัตตาตัวตน ในขณะที่รู้เห็นโลก อยู่ในชีวิตประจำวันนี่เอง


รู้เอง – เห็นเอง - เข้าใจเอง, สัญญากับปัญญา
หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ


ความรู้เรื่อง จิตกับอารมณ์
พระครูเกษมธรรมทัต
อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ อารมณ์ที่เป็นบัญญัติ อารมณ์หมายถึง สิ่งที่เป็นที่ยินดีหรือเป็นที่ยึดหน่วงของจิต เป็นที่ตั้งที่รับรู้ของจิต จิตเกิดขึ้นมาต้องรับรู้อารมณ์ ถ้าไม่รับรู้อารมณ์จะเกิดไม่ได้ จิตกับอารมณ์จึงไปด้วยกัน จิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์เป็นฝ่ายผู้รู้ อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเป็นที่ยึดหน่วงของจิต รู้มีหลายอย่าง เช่นรู้แบบสัญญา(จําได้หมายรู้) รู้แบบปัญญา รู้แบบรับรู้(เป็นความหมายของจิต)
"จิตเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ รู้แบบแค่รับรู้"


หัวข้อการเลือกรูปแบบวิธีที่จะทําสมาธิ
หลวงพ่อปราโมทย์
สําคัญนะครับจะได้รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไร " จุดสําคัญที่ท่านเน้นคือการทําด้วยความสบายใจผ่อนคลาย " ถ้าไปทําแล้วเครียดเพ่งเกร็ง สมาธิจะไม่เกิด ตรงนี้นะผู้ปฏิบัติใหม่ๆไปติดกันตรงพยายามมากเกินไป จนเครียด จึงไม่ได้อะไร ให้ทําเบาๆสบายๆมีความสุข สมาธิจึงเกิด


ความรู้สึกตัว
หลวงพ่อเทียน
ความรู้สึกตัว เป็นการเจริญสติ เมื่อทําบ่อยๆ จะเกิดญาณปัญญา ใช้สติปัญญาพิจารณาธรรม ให้มีสติตื่นตัวอยู่เสมอ เป็นการรู้แจ้ง รู้จริง การเคลื่อนไหวกายทําความรู้สึก ความรู้สึกกับความระลึกได้กับสติเป็นอย่างเดียวกัน


สอนเรื่อง "อวิชชา"
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
ชีวิตนีประกอบด้วยขันธ์5 เป็นของไม่เที่ยง มีกิเลสเพราะมีอวิชชา ความไม่รู้ เกิดความ โลภ โกรธ หลง จะดับทุกข์ก็ต้องไปดับอวิชชา การกระทําของพระอรหันต์เป็นกิริยา กรรมไม่ส่งผล ทําล้างอวิชชาได้ด้วยการ สร้างวิชชาให้เกิดขึ้นมา สร้างปัญญาญาณ ที่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริง ในความจริงของชีวิต การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์รํ่าไป ดับตัณหาได้ก็หลุดจากกองทุกข์ ต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริง


อะไรคือธรรม ธรรมคืออะไร มองธรรมแบบ อาจารย์วรภัทร


ยากมากครับ ที่จะได้ฟังคําสอนพร้อมภาพ ของท่านพ่อลี วัดอโศการาม
ท่านเป็นพระอรหันต์ ที่หลวงตาบัวยกย่องมาก และเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นมาด้วยกัน กายประกอบด้วยธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ ลมหายใจของเรา ลมในกายถือว่าเป็นกายอย่างหนึ่ง เป็นการพิจารณากาย


อธิบายเรื่องขันธ์ 5
พระอาจารย์คึกฤทธิ์
ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย ลมคือรูป วิญญาณขันธ์จะวนรู้อยู่แค่ใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณคือผู้รู้ว่าลมไหลเข้าไหลออก "รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร แล้วทําจิตตสังขารให้ระงับ หยุดการปรุงแต่ง เมื่อจิตตสังขารระงับ จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต ก้าวเข้าสู่จิตตานุปัสสนา"


ชุดรวมคําสอนที่สําคัญ มี 5 เทปต่อกันของหลวงปู่ ดูลย์ อตุโล
มีประโยชน์มากๆเพื่อให้แจ้งในเส้นทางเดินแห่งจิต ฟังแล้วนําไปปฏิบัติได้จะเกิดประโยชน์มาก


การปฏิบัติธรรมเจริญสติ เพื่อให้รู้ทันจิต
หลวงพ่อปราโมทย์
วิธีเจริญสติเพื่อให้รู้ทันจิตต้องมาเจริญสติปัฏฐาน สติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียว ต้องมาทำวิปัสสนากรรมฐาน ไม่ใช่มาทำสมาธิแล้วก็หลุดพ้นไป สมาธิไม่ได้ทำให้หลุดพ้นนะ สมาธิเป็นเครื่องมือนะ เป็นเครื่องมือเป็นตัวทำให้จิตมีพลังทีนี้?สมาธิมี ๒ แบบ สมาธิที่คนทั้งหลายฝึกกันนะเป็นสมาธิเพื่อ??จะสงบ สงบสบายนะแล้วเกิดนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่ไป ก็นึกว่าเห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา
สมาธิอีกชนิดหนึ่งก็คือ จิตที่ตั้งมั่นก็คือ จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เนี่ยสมาธิชนิดนี้ต้องฝึก คนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยหรอก คุ้นเคยแต่สมาธิสงบ ไม่คุ้นเคยสมาธิตั้งมั่น "ปาฏิหาริย์แห่งการตื่น" จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราตื่นจากฝัน ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในทุกวัน ทุกนาที คือ ปาฏิหาริย์ของการเกิดมา รับรู้ และมีสติ ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่ง
 

Create Date : 02 พฤศจิกายน 2559    
Last Update : 3 มกราคม 2560 18:31:36 น.
Counter : 1092 Pageviews.  


เหมียวสินธร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add เหมียวสินธร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.