Group Blog
 
All blogs
 
Youtube จากเพจ Trader Hunter พบธรรม #1

Youtube จากเพจ Trader Hunter พบธรรม
ทั้ง link และคำอธิบายแต่ละเทปจากเพจค่ะ

วิธีฝึกความรู้สึกตัว
หลวงพ่อปราโมทย์
ดูสภาวะของการรู้สึกตัว ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึก จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึก อีกหน่อยจิตจะจําสภาวะได้ สติจะเกิดขึ้นมาเอง


หลวงปู่เจือ สุภโร สอนอานาปานสติ 01
สอนอานาปานสติ อย่างละเอียด มีทั้งหมด 5 เทปในชุดนี้ ฟังไล่ไปได้เรื่อยๆเลยครับ (ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ลี วัดอโศการาม) เป็นเทปสอนที่หาฟังได้ยากอีกท่านหนึ่งครับ


หลวงปู่เจือ สุภโร สอนอานาปานสติ 02


หลวงปู่เจือ สุภโร สอนอานาปานสติ 03


หลวงปู่เจือ สุภโร สอนอานาปานสติ 04


หลวงปู่เจือ สุภโร สอนอานาปานสติ 05


ดูใจผู้รู้
โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
การกําหนดใจผู้รู้ เมื่อจิตมีสมาธิสงบ ต้องดูใจผู้รู้ให้ออก ไม่อย่างนั้นจะไปอยู่กับความสงบได้แต่สมถะ ต้องหัดดูใจผู้รู้ให้ออก แม้จะว่างแต่ก็มีผู้ดู(ที่ดูความว่าง)อยู่ในความว่างนั้น สภาพที่รู้ความว่างนั้น มีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับ ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใส่ใจที่ความว่าง แต่ให้ใส่ใจมาที่จิตมาที่ผู้รู้


สติ(ตัวจริง)
โดยอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสติ ที่มีประโยชน์มากๆครับ


สติและการฝึกสติ
พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลารม
ท่านพุทธทาส อธิบายเรื่องสติและการฝึกสติดับทุกข์ได้จริง สติเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว สติความรู้สึกที่เกิดได้เองตามธรรมชาติ สติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลก เป็นสัญชาติญาณ เป็นเครื่องขนส่งความรู้หรือความจํามาใช้ให้ทันเวลา สติเป็นตัวนําปัญญาให้มาใช้ได้ทัน ฉลาดเมื่อมีผัสสะคือมีสติจะไม่ทุกข์ กิเลสจะเกิดไม่ได้ ไม่เกิดอนุสัย ไม่เกิดอาสวะ


"จิตประภัสสร"
หลวงพ่อโพธินันทะ
จิตประภัสสร คือสภาวะจิตขณะยังไม่ได้คิดอะไร อัตตาตัวตนเกิดจากความคิดปรุงแต่ง เรียกว่าอวิชชา ถ้าคิดพูดทําอยู่บนฐานของจิตที่ว่างตัวตนจะไม่มี เราไม่สามารถขจัดตัวตนได้ด้วยความคิดระดับเหตุผล สัญญาที่เราจําไว้หรือความรู้ต่างๆที่เรายึดถือ จะทําให้เกิดสิ่งที่ถูกรู้ กับผู้รู้ หรืออัตตา เกิดจากความคิด ถ้าไม่มีความคิด จะเห็นเฉยๆสักแต่ว่าเห็น คือการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ด้วยจิตใจที่ว่าง จิตที่ว่างเป็นหนึ่งเดียวกับสัจธรรมสูงสุด เป็นฐานให้เกิดปัญญาญาณ


พ้นทุกข์ด้วย มรรค 8
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เป็นเรื่องสําคัญเส้นทางเดินแห่งมรรคผล ที่ผู้ปฏิบัติทุกคนต้อง เจริญในมรรค เรื่องอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค


เคล็ดลับการฝึกจิตให้มีสมาธิที่ตั้งมั่น
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิต ตั้งมั่นได้ 2 ที่ คือ สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิต ใช้ทําวิปัสสนา กับ สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ใช้ทําสมถะ เทปนี้มีประโยชน์มากๆในผู้ปฏิบัติ แอดมินแนะนําให้ฟังทําความเข้าใจกันดีดีครับ


การทำสมาธิ (อานาปานสติ)
ดังตฤณ


สติภาวนา
อ.โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ)


ปรากฎการณ์ระหว่างปฎิบัติ
หลวงพ่อสุรศักดิ์


อริยสัจ 4...ใช่ ที่เรารู้จักหรือไม่ ???
อาจารย์ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
พระพุทธตรัสว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ต้องรู้ เอามากล่าวให้เห็นภาพได้ง่ายๆครับ


สติปัฏฐาน๔ อานาปานสติ
พระอาจารย์คึกฤทธิ์
กายจะเคลื่อนจิตต้องสั่ง กายขยับคือจิตขยับ ให้จิตอยู่กับกาย มีสติระลึกถึงกาย ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกได้ ให้นึกถึงอุเบกขาเวลาสุขหรือทุกข์มาให้ทิ้งมันไป ตั้งไว้ซึ่งอุเบกขา ลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย


อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1 (ขั้นที่ 1,2,3)
ท่านพุทธทาส
หลักการเจริญอานาปานสติ ที่สมบูรณ์มาก รวบรวมขั้นตอนการเจริญอานาปานสติ ไว้อย่างละเอียด ทําแล้วเกิดสภาวะ มีข้อติดขัด แนวทางแก้ไข และเกิดผลอย่างไรบ้าง ท่านสอนไว้อย่างละเอียดในทุกกรณี ควรจะเก็บไว้ฟัง ไว้อ้างอิงเป็นความรู้ครับ


การ์ตูน แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 1/4 : Roadmap to Enlightenment 1/4 [Animation]
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เทปชุดนี้จะช่วยปรับองค์ความรู้ในการปฏิบัติให้ลงตัวดีมากๆนะ รวมชุดที่จะฟังให้นะครับ มี 4 เทปครับ ลองฟังดูนะดีมากครับ


การ์ตูน แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 2/4 : Roadmap to Enlightenment 2/4 [Animation]
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


การ์ตูน แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 3/4 : Roadmap to Enlightenment 3/4 [Animation]
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


การ์ตูน แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 4/4 : Roadmap to Enlightenment 4/4 [Animation]
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


วิปัสสนาทางแห่งความหลุดพ้น
หลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดมเหยงคณ์
สมถะเจริญเพื่อให้จิตเกิดสมาธิ มีจิตใจตั้งมั่น วิปัสสนาเจริญเพื่อให้เกิดปัญญา รู้แจ้งเห็นจริง เพื่อมรรคผล วิปัสสนาจะประหารกิเลสได้เด็ดขาด


ปฏิจจสมุปบาท...เราเข้าใจได้นะ
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
อธิบายแบบง่ายๆ น่าฟังมากๆครับ จะเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น


หลวงพ่อสมบูรณ์01
แนวทางการปฏิบัติธรรม เห็นความรู้สึก ของหลวงพ่อสมบูรณ์
เมื่อเห็นความรู้สึก จะไม่มีความคิดความเห็น จะมีแต่รู้ความรู้สึก รู้แล้วก็เฉยๆ อย่าไปวิจารณ์ เบาเนื้อเบาตัว สงบโล่งใจ ดูเฉยๆ ดูความรู้สึก จะไม่มีความต้องการไม่อยาก จะปล่อยวาง จิตเป็นอิสระ


การดูจิต - วิถีแห่งความรู้แจ้ง
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
การดูจิต หมายถึงการดู เวทนา จิต ธรรม ให้รู้สภาวะที่ปรากฏตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่เป็นกลาง ต้องมีจิตที่มีคุณภาพคือ( จิตที่มีสัมมาสติ สัมมาทิฐิ และสัมมาสมาธิ) และมีอารมณ์กรรมฐานที่ถูกต้องคือ (อารมณ์ที่มีตัวจริงที่แสดงไตรลักษณ์ได้)อารมณ์ปรมัตถ์ เมื่อปฏิบัติให้ 1มีสติเฝ้ารู้ให้ทันคือสัมมาสติ 2ถึงอารมณ์หรือสภาวะธรรมที่ปรากฏคืออารมณ์ปรมัตถ์ 3ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและไม่เผลอมีสัมมาสมาธิ 4จิตจะรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงมีสัมมาทิฐิ การมีสติเฝ้ารู้ให้ทัน หมายถึงสิ่งใด เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ก็ให้รู้เท่าทัน


ปรากฏการณ์ทางจิต
หลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดมเหยงคณ์
รูปจะมีลักษณะเสื่อมสลายอยู่ตลอดไม่สามารถรับรู้อารมณ์ นามจะเข้าไปรับรู้อารมณ์ การปฏิบัติ สิ่งหนึ่งเมื่อปรากฏให้รู้เป็นอารมณ์ สิ่งหนึ่งเป็นสภาพรู้เป็นจิตเป็นนามธรรม ต้องระลึกทั้งส่วนที่เป็นอารมณ์ ผู้รู้อารมณ์ สังเกตุทั้งสิ่งที่ถูกรู้ และสิ่งที่เป็นผู้รู้


ภพ ชาติ วิญญาณ และ นาม รูป
พระอาจารย์ศึกฤทธิ์
จิตเข้าไปสู่อารมณ์คือกําลังเข้าไปสร้างภพ วงจรของจิต จิตรับรู้อารมณ์ภพ รู้อารมณ์ต่อเรียกชาติ จบด้วยชรามรณะ พระพุทธเจ้าให้ละทิ้งอารมณ์ให้เร็วที่สุด


การปฎิบัติเริ่มต้นจนถึงเข้าพระนิพพาน หลวงตามหาบัว
หลวงตาบัว ได้นําเส้นทางเดินเข้าถึงพระนิพพาน มาอธิบายไว้ เส้นทางนี้พบเจอได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติธรรม


การฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
มีหลายตอนต่อเนื่องกันครับ ใครอยากรู้ว่าปฏิบัติ แล้วจะไปพบไปเจออะไรบ้าง และที่ตัวเองปฏิบัติแล้วติดขัดตรงไหน เทปนี้มีคําตอบให้กับทุกๆท่านค่อนข้างครอบคลุมไว้หมดแล้วครับ ขอเพียงตั้งใจฟัง ไปเรื่อยๆเพราะมีหลายๆเรื่องต่อๆกัน ชุดนี้เป็นอีกชุดที่นักปฏิบัติควรจะเก็บเอาไว้ฟังครับ


หลวงปู่ดูลย์
รวมบทธรรมของหลวงปูดูลย์ ผู้ปฏิบัติควรจะฟังและศึกษากันดีดีนะครับ จะเกิดประโยชน์กับตนเอง เห็นทางเดินในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน


วัดผาซ่อนแก้ว ความจริงไม่มีใครทุกข์
เห็นความจริงแห่งธรรม ความจริงของปฏิจจสมุปบาท โดยพระอาจารย์อํานาจ วัดผาซ่อนแก้ว


การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท
ท่านพุทธทาสภิกขุ
"ปฏิจจสมุปบาท" มี 4 เทป ได้แก่ การเกิด การควบคุม การดับ สรุป โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ขอให้เจริญในธรรมครับ


การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท
ท่านพุทธทาสภิกขุ


การดับลงแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท
ท่านพุทธทาสภิกขุ


สรุปเรื่องปฏิจจสมุปบาท
ท่านพุทธทาสภิกขุ


วิธีการเจริญสติ โดย หลวงพ่อเทียน
การเจริญสติแบบรู้ความรู้สึกตัว ผ่านการขยับกาย รู้ซื่อๆ โดยหลวงพ่อเทียน
(วิธีปฏิบัติ รู้ความรู้สึกตัว เราปรับรูปแบบการรู้สึกตัวมาอยู่ในชีวิตประจําวันเราได้ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็ให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้) ทําในแนวทางนี้ วิปัสสนาญาณจะบังเกิดกับตนเองได้ออย่างง่ายๆ
ให้ฟังนาทีที่ 8-10 ดีดีนะครับ สังเกตุดีดีว่า หลวงพ่อท่านบอกว่า ให้รู้ ให้รู้ รู้ รู้ รู้ เต็มไปหมดเลย นั้นคือให้มีสติกําหนดรู้ ในอริยาบทย่อย แค่รู้แว๊ปๆ ( ไม่ได้ให้รู้ไปยาวๆหรือรักษาการรู้เอาไว้นานๆ ) แต่ท่าน ให้ รู้ รู้

รู้ รู้ ไปเรื่อยๆ เป็นช่วงๆ สั้นๆไปตามจังหวะหยุด ตรงนี้หล่ะที่ท่านพยายามจะสื่อ แต่ข้อจํากัดของภาษามันมีมากเหลือเกิน ที่จะทําให้เข้าใจได้ตรงตามที่ท่านต้องการจะบอก แต่หลงไปพยายามรู้สึกตัวกันยาวๆๆ

เพ่งติดตามการเคลื่อนของมือกันไปทั้งนั้นเลยครับ ตรงนี้หล่ะถ้าทําถูกสภาวะก็จะเกิดกับตนเองในไม่ช้า


จิตที่พ้นจากทุกข์ โดยคุณลุงหวีด บัวเผื่อน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติอันมีค่า จากคุณลุงหวีด บัวเผื่อน อยากให้ลองฟังกันดูครับ จะเข้าใจการปฏิบัติในชีวิตประจําวันมากขึ้น


หลวงปู่ชา083 การทำสมาธิ
การทําสมาธิ เป็นเสียงจริงของหลวงปู่ชา ท่านสอนแนวทางการปฏิบัติ และหลักที่สําคัญของการทําสมาธิ ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมาก โดยเฉพาะ การใช้ความคิด จะไม่เกิดสมาธิ ไม่เกิดปัญญา เป็นอีกเทปที่น่าเก็บไว้ ศึกษาในแนวทางการทําสมาธิครับ


วิปัสสนานุบาล-สารบัญ คำนำ
ดังตฤณ
ความรู้เรื่องการเจริญวิปัสสนา ให้ความรู้โดยรอบของการทําวิปัสสนา และแนวทางปฏิบัติตนเองอย่างง่ายๆในชีวิตประจําวัน น่าฟังมากๆครับ มีเป็นตอนๆนะ


รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง (พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส) 1/4
ความรู้ในการปฏิบัติวิธีปฏิบัติและสิ่งที่พบเจอ เอามาอธิบายอย่างง่ายและครบสมบูรณ์ที่สุดโดยพระอาจารย์ อํานาจ โอภาโส น่าฟังมากๆ ครับ


รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง (พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส) 2/4


รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง (พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส) 3/4


รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง (พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส) 4/4


หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ธรรมเทศนา 'การเข้าถึงแก่นของสัจจธรรม', วัดสนามใน นนทบุรี, 6 กรกฎาคม 2529
แนวทางการปฏิบัติธรรมของ หลวงพ่อคําเขียน ครับ ท่านสอนให้เข้าใจได้ด้วยภาษาง่ายๆ ครับ


หลวงพ่อชา อธิบายถึงหลักและแนวทางในการปฏิบัติ ท่านได้สอนและตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติ


การเจริญสติในอริยาบทต่างๆ
เทปนี้น่าสนใจมากนะครับ เพราะหลวงพ่อเทียนสอนการปฏิบัติสอนการเดินจงกรม การเจริญสติรู้สึกตัว ในอริยาบทต่างๆครับ


หลวงพ่อโพธินันทะ ธรรมะกับการทำงาน Full
การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันไปกับการงาน ท่านสอนให้เข้าใจถึงเรื่องการปฏิบัติให้ได้ปัญญาญาณ ซึ่งเป็นญาณรู้ธรรม อย่างง่ายๆครับ


การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
พระครูเกษมธรรมทัต (วัดมเหยงคณ์)
แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สอนถึงแนวทางปฏิบัติ สิ่งที่เราพบเจอในการปฏิบัติ แล้วต้องแก้หรือปฏิบัติอย่างไร จึงจะทําได้ถูกต้อง


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ ราชกรีฑาสโมสร 2557
การปฏิบัติธรรมที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง และผู้ปฏิบัติสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นกับตนเองในไม่ช้าไม่นาน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ครับ

Create Date : 09 ตุลาคม 2559
Last Update : 2 พฤศจิกายน 2559 20:24:58 น. 0 comments
Counter : 4223 Pageviews.

Valentine's Month


 
เหมียวสินธร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add เหมียวสินธร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.