อ.ยิ่งศักดิ์


อ.ยิ่งศักดิ์

หลังจากใช้ความพยายามร่ำเรียนมานาน ปลายปี 2549 นี้ "อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์" นักทำอาหารชื่อดัง จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแต่ ณ วันนี้ อ.ยิ่งศักดิ์ ทำงานจนได้รับเกียรติได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำหรับบุคลากรมืออาชีพด้านอาหาร เป็นด๊อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 นี้ เรียกว่าได้เป็นด๊อกเตอร์จาก 2 สถาบันควบเลยทีเดียว"ผมเพิ่งได้รับจดหมายจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าวันที่ 9 มีนาคม 2549 ผมจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส่วนตัวแล้วรู้สึกปลาบปลื้มมากๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยให้เกียรติ ทั้งยังได้เก็บข้อมูลผลงานและความสามารถของเราเอาไว้ ส่วนในช่วงปลายปีนี้ก็จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อีกฉบับหนึ่งด้วยครับ"สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย ผศ.อารีย์ วชิรวราการ กล่าวว่า………ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2549 ในวันที่ 9 มีนาคม 2549 มีจำนวน 3 ราย1. นายยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ อายุ 50 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ ในการประกอบอาหารคาว-หวาน ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ เผยแพร่ความรู้ผ่านเอกสารตำราหลายเล่มที่เขียนขึ้น และผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆ อยู่เป็นประจำ ได้รับปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป2. นายชิน ฝ้ายเทศ หรือ ชินกร ไกรลาศ อายุ 60 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเลิศ จนได้รับรางวัลสูงสุด คือได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาคติชนวิทยา วรรณกรรมท้องถิ่น ศิลปะการใช้ภาษาการตีความ ความรู้ความสามารถเหล่านี้ได้มาจากการพากเพียรศึกษาด้วยตนเอง ได้รับปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา3. นางนิตยา ลักษณวิศิษฏ์ อายุ 64 ปี เป็นนักคหกรรมศาสตร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำพริกสำเร็จรูป เจ้าของกิจการ ""น้ำพริกนิตยา" ได้ค้นคว้าทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการเลือกใช้สมุนไพรไทยหลายชนิดเป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำพริก จนได้สูตรน้ำพริกที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้รับปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป


อ.ยิ่งศักดิ์ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง ประจำปี 2548เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 65 ปี ในวันที่ 8 กันยายน 2548 ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติ บุคคลตัวอย่าง ประจำปี 2548 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และส่งเสริมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องในปี 2548 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณามอบรางวัล บุคคลตัวอย่าง ให้กับ


  • จีรนันท์ มะโนแจ่ม ด้านเยาวชนผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  • สัตตกมล วรกุล ด้านพิธีกรผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  • พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์ ด้านเยาวชนผู้ช่วยเหลือสังคม  • ศศมล บูเฮอร์ ด้านเยาวชนผู้บำเพ็ญตนเพื่อสังคม  • ทอดด์(ทองดี) ลาเวลล์ ด้านชาวต่างชาติผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  • อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ด้านเผยแพร่ศิลปะอาหารไทย  • พอน รักแจ้ง ด้านดนตรีนาฎศิลป์และนันทนาการ  • ธงชัย ประสงค์สันติ ด้านพิธีกรผู้อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม
งานนี้มีการมอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2548

ประวัติส่วนตัวอ. ยิ่งศักดิ์ หรือ นาย ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ (Yingsak Jonglertjesdawong)


ส่วนสูง 169 เซนติเมตร น้ำหนัก 80 กิโลกรัม


เกิด : 29 มีนาคม 2499


สถานภาพ : สมรส


งานอดิเรก : อ่านหนังสือ, เลี้ยงนก, จัดสวนประวัติการศึกษา2512 ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนนีรนาทวิทยา กรุงเทพฯ


2515 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ


2517 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ


2519 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จากวิทยาลัยครูธนบุรี


2522 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ


2534 ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คบ.) สาขาวิชาการศึกษา สายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ จากวิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์


2545 ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการอบรมและดูงาน2527 อบรมการแต่งหน้าเค้ก ได้รับประกาศนียบัตร จากโรงเรียน Smiling Orchid Singapore ประเทศสิงคโปร์


2533 ดูงานการผลิตน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากน้ำมันปาล์ม จาก Lam Soon (M) Berhad Jalan ประเทศมาเลเซีย


2537 อบรมและดูงานด้านขนมปังที่ S.I. Lesaffre France ประเทศฝรั่งเศส


2538 อบรมด้าน Frozen Dough ที่ American Association of Cereal Chemists. Inc. จากประเทศนิวซีแลนด์
ประวัติการทำงาน2526 เป็นอาจารย์สอนการทำอาหารไทยและขนมไทย ที่โรงเรียน Smiling Orchid ประเทศสิงคโปร์


2527 ถึงปัจจุบัน เป็น


- ผู้อำนวยการสถาบันศิลปศาสตร์การอาหาร


- ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ เว็บ โรงเรียนธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ ขอเชิญเปิดอ่านที่นี่


- บรรณาธิการบริหารนิตยสาร FOODNEWS และ FoodPAPER


- เจ้าของและผู้ดำเนินรายการ "พ่อครัวบันเทิง" ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.


- เจ้าของและผู้ดำเนินรายการ "Family Food Fun" ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 17.30 น. ทาง Nation Channel


-เป็นแขกพิเศษของหอการค้าเยอรมัน-ไทย เพื่อไปดูงาน Iba และ anuga ณ ประเทศเยอรมันเป็นประจำทุกปี


ตัวตนของ อ.ยิ่งศักดิ์เมื่อถูกถามว่า อะไรทำให้คนอย่าง อ.ยิ่งศักดิ์ "โดดเด่น" ขึ้นมา เมื่อเทียบกับพิธีกรรายการอาหารอื่นๆ“ตัวตนของ อ.ยิ่งศักดิ์?ใช่ ตัวตนของ อ.ยิ่งศักดิ์นั่นแหละ คือความโดดเด่น…บุคลิกออกแนววาไรตี้ พูดจาเป็นกันเองแกมเหน็บๆ แนมๆ เจ็บๆ คันๆ สิ่งนี้เป็นที่สะดุดใจผู้ชมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะลอกเลียนแบบได้..เรียกว่าเป็น "ยิ่งศักดิ์สไตล์" ไปเลย"เรามีบุคลิกเป็นอย่างนี้ ค่อนข้างจะเข้ากับคนง่าย แม้จะวีนบ้าง แต่ก็กลายเป็นว่าน่ารัก คนไม่ถือสาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ เราพูดจาไม่ค่อยเรียบร้อย คนก็ไม่สน เช่นเป็นพิธีกรรายการหนึ่ง เราพูดว่า ทุกวันนี้แตงโมลูกใหญ่ๆ เท่าหัวคุณผู้ชม คนก็ไม่โกรธ ถ้าเป็นคนอื่น พูดคำนี้ไม่ได้เลย"เวลาทำรายการ เขาจึงไม่ค่อยกังวลกับคำพูดคำจาของตัวเองมากนัก ทำให้รายการเป็นไปอย่างสนุกสนาน เรียกง่ายๆ ว่า "พูดจาภาษาคนก้นครัว""เราไม่ต้องระวังมาก ไม่ต้องพูดภาษาพิธีกร เป็นทางการจนเกินไป เราถูกเลือกให้เป็นคนหนึ่งที่พูดจาภาษาอาหารกับแม่ค้าหรือคนครัวได้แบบลึกซึ้ง มีคนบอกอย่างนั้นจริงๆ เราเป็นคนพูดภาษาก้นครัวแล้วคนรัก"เขาบอกว่า ลองดูตัวอย่างสำบัดสำนวนภาษาของเขาที่วาดลวดลายในนิตยสาร Foodnews"ฮิตเชียวฮ่ะ เมนูตะไคร้ มีให้ชิมกันทุกสวนอาหาร...ต้มยำกุ้งก็มีตะไคร้ น้ำตะไคร้ก็ฮิต สบู่ตะไคร้ก็ฮิต น้ำหอมตะไคร้ก็ฮิต ไก่ตะไคร้ก็ฮิต โอ๊ย วันนี้เราก็เลยฮิตกับเขามั่ง ขอแนะนำเมนูตะไคร้ นั่นคือ เนื้อหมักตะไคร้ย่างโรยหน้าด้วยตะไคร้กรอบ รับประทานกับขนมปังเนยตะไคร้ และสลัดผักราดหน้าด้วยน้ำสลัดรสตะไคร้ เอาให้ชีวิตเราเป็นต้นตะไคร้ไปเลย"ก็ด้วยความที่เขาเป็น "ครู" มาก่อน จึงทำให้เขาค่อนข้างจะมีความได้เปรียบในการใช้ภาษาการพูดหรือการอธิบาย เพราะเหตุที่ใช้ "หัวใจพูด" โดยเฉพาะเทคนิคการพูดแบบบรรยายโวหาร และสาทกโวหาร"เราจะเด่นตรงวิธีการพูดและอธิบาย เพราะเราถูกสอนมาเรื่องวิชาครู จะพูดอะไรต้องพูดจากหัวใจ พูดอะไรให้กระจ่างแจ้ง ยกตัวอย่างต้องให้ชัดเจน"นอกจากนี้เขายังสอนโดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยามาประกอบ"เราใช้จิตวิทยามาประกอบการสอนเยอะนะ เพราะการเรียนการสอน จิตวิทยาเป็นเรื่องสำคัญ อย่างเช่นสอนเด็ก บอกอย่าจับนะไฟร้อน เด็กจะไม่เชื่อ เด็กบางคนก็ดื้อ เราก็บอกไปเลยว่า จับไฟดูสิ ลองจับดูสิ เด็กจะไม่กล้าจับ หรือเราจะพูดในทำนองที่ว่า เกลือ เนี่ยใส่ไปเยอะๆนะ จะได้ตายไว ตายกันหมดบ้านเลย คือ ไม่ใช่พูดจาประชดประชัน แต่มองว่าคนจะจำอะไรที่เนกาทีฟได้มากกว่า อย่างขนมชนิดนี้หวานมากไม่ดี แต่ถ้าอยากจะใส่หวานๆ เพราะว่าอยากให้สามีเป็นเบาหวาน มรดกเยอะ ก็กระหน่ำไปเลย จะได้เป็นเบาหวานตาย คนฟังเสร็จ ก็รู้เลยว่าคนกินหวานมากเป็นอย่างไร แสดงว่าถ้าคุณใส่หวานต้องมีเจตนาฆ่าผัว คือเป็นอะไรที่ความเป็นไทย เข้าใจมากขึ้น"แต่หลักจิตวิทยาของเขาจะต้องบวกด้วยปรัชญาในอาชีพ"จิตวิทยาเอามาใช้ในการทำธุรกิจได้เยอะมาก เป็นเรื่องสำคัญ แต่ขณะเดียวกันทุกคนต้องมีปรัชญา อยากจะขอให้ลูกศิษย์ที่จบจากโรงเรียนอาจารย์ทุกคน มีปรัชญาในอาชีพ คืออย่างน้อยที่สุดอาหารต้องสะอาด คุณต้องรู้นะว่า คุณเป็นผู้รับผิดชอบชีวิต คุณส่งผ่านความเจ็บไข้ได้ป่วยของอาหารคุณได้ คุณตายเร็ว ลูกคุณไม่สบายได้
เพราะอาหารนี้ก็จานของคุณ"นี่คือสิ่งที่ อ.ยิ่งศักดิ์เตือนลูกศิษย์ เพื่อหวังยกมาตรฐานของอาชีพกุ๊ก.. นั่นเป็นบุคลิกของ อ.ยิ่งศักดิ์

แล้วอาหารสไตล์ยิ่งศักดิ์ล่ะ เป็นอย่างไร ?"มันคือ "อาหารไทยประยุกต์" ที่ถือเป็นไฮไลท์ในการสอนทำอาหารของ TIFA""ก็ถ้ายิ่งศักดิ์ทำเมนูซ้ำซากใครจะดู อย่างสปาเกตตีผัดขี้เมาปูเค็ม เคยกินที่ไหนบ้าง อร่อยมาก ตอนทำวันแรก ทุกคนหันมามองที่เราทำอาหารแบบนี้ คอมเพลนว่าทำอะไรก็ไม่รู้ กินได้รึเปล่าก็ไม่รู้ ใส่เข้าไปทำไม เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็น แต่ไปไล่ดูเลย แกงส้มแต่ละแห่งเขาก็ต้องมีอะไรที่แปลกกว่าคนอื่นเสมอ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ายังใส่น้ำพริกเผาเลย ทั้งหมดต้องปรับสูตรกันเกือบทุกที่"หรือแม้แต่ขนมไทย อ.ยิ่งศักดิ์ก็ประยุกต์ให้หน้าตาแปลกน่าลอง"ไปเดิน อ.ต.ก. เห็นอาหารไทยหน้าตาเก๋ ตะโก้ก็ใส่โน้นใส่นี่ สะหริ่ม วุ้นลอยหน้าตะโก้ ลูกเล่นพลิกแพลงหกคะเมนตีลังกา ถ้าไม่ใช่ไปจากหัวกบาลคนแถวนี้จะไปจากตรงไหน"แต่พลิกแพลงในสไตล์ยิ่งศักดิ์ต้องเข้ากันได้ด้วย เขาย้ำ"พลิกแพลงต้องเข้ากันได้ ไม่ใช่เอากะปิไปใส่ในขนมเค้ก ต้องมีหลักการในการเปลี่ยนแปลงและการแทนที่ มันกินเวลาเป็นปีๆ กว่าเราจะค้นพบ คือทุกอย่างต้องมีหลักการด้วย อย่างเราทำขนมไทยอย่าง ข้าวเหนียวมูล หลักการคือเม็ดข้าวเหนียวต้องมีความหวานเค็มมัน รับประทานกับผลไม้ที่จะไปด้วยกันได้ดี คือ ข้าวเหนียวมูลมะม่วง หากเราจะเปลี่ยน ไม่อยากทานมะม่วงกับข้าวเหนียว ก็ต้องนึกถึงขนุน หรืออะไรก็ได้ที่แทนที่มะม่วงได้ หรือถ้าชอบมะม่วงแต่ไม่ชอบข้าวเหนียว ฉันกินมาสิบปี ตั้งแต่แม่เป็นสาวก็ยังกินข้าวเหนียว คุณก็เปลี่ยนข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวมูลชาเขียว มูลช็อกโกแลตได้ไหม ข้าวเหนียวมูลโอวัลตินไวท์มอลต์ได้ไหม นี่คือหลักการง่ายๆ"

“ที่มาของแนวความคิดอาหารไทยประยุกต์ของเขา มาจากสองความคิดหลัก”“หนึ่ง มาจากพฤติกรรมการรับประทานของคนไทยที่เริ่มมองหาความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำซากจำเจ รวมถึงการคิดถึงสุขภาพและอนามัยมากขึ้น”เขาบอกว่า จุดเปลี่ยนเรื่องการบริโภคของคนไทย ทำให้อาชีพนี้โตขึ้นอย่างมาก"ถ้าคนไทยยังกินข้าวราดแกงและไม่ยอมกินอะไรอีกเลย เราก็คงไม่มีความก้าวหน้า แต่คนไทยชอบกินอาหารนอกบ้าน มองป้ายสิ ร้านนี้อิตาเลียนแท้ ญี่ปุ่น คือมีการเลือกสรรเข้าไปลอง"“สอง ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ผู้บริโภคต้องการใช้สินค้าให้คุ้มค่ามากที่สุด จึงเป็นที่มาของการ "ดัดแปลง" และ "แทนที่" อาหาร”"บางทีคุณซื้อไวน์มอลต์มาหนึ่งขวด คิดว่า แทนที่จะชงดื่มอย่างเดียว เอามาทำขนมปลากริมไข่เต่าใส่ไวน์มอลต์ได้ไหม ทำตะโก้ไวน์มอลต์ได้ไหม เพราะต้องการให้สิ่งที่ซื้อมาเกิดคุณค่ามากที่สุด ของพวกนี้เปิดใช้แล้วมันหมดอายุได้ อย่างซื้อสปาเกตตีมาไม่ราดซอสมะเขือเทศ เอามาผัดขี้เมาได้ไหม หรือเอาขนมจีนมาแทนเส้นสปาเกตตีได้ไหม มันจะเกิดความรู้สึกมัธยัสถ์ด้วย"เขาเรียกมันว่า ซัพสติวชั่น ฟู้ดส์"มันเป็นความบ้าของเรา อะไรๆก็โยนลงในกระทะ เลยเป็นจุดเด่น คนอื่นเขาต้องค่อยๆตวง ค่อยๆหยิบใส่ เขาจะพิถีพิถัน เราอีหลุบผลุบผลับ เลยกลายเป็นจุดแตกต่าง ไม่รู้นะ คงเป็นจุดสะใจ โยนๆเข้าไปเถอะ กินได้ จะเค็มจะเปรี้ยวก็ชิมตามใจคุณ คนก็บอกจริงว่ะ เขาพูดถูก ทำไมต้องดูรายการกับข้าว แล้วบังคับให้ใส่โน้นนี่ เท่านี้เท่านั้น มันเป็นความรู้สึกว่าเรื่องของปากเป็นเรื่องอิสระ เรื่องรสชาติเป็นเรื่องของความพึงพอใจ จะต้องมาตีกรอบขีดบังคับ แค่เราบอกว่าใส่อะไรบ้าง เรื่องมากน้อยนั่นแล้วแต่คุณ ใส่อย่างนี้มากกินก็ตาย แต่ถ้าอยากใส่ก็เรื่องของคุณ นี่เป็นการเตือน"ไม่แน่ว่า ต่อไปอาจจะมีอาหารยิ่งศักดิ์สไตล์ วางขายเป็นเรื่องเป็นราวตามห้างสรรพสินค้า"ที่คิดจะทำ จะมองถึงโพรดักชัน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของสถาบันเราเอง เราอาจจะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ขายในตู้แช่บ้าง เป็นอาหารสำเร็จรูป ไม่แน่เราอาจจะออกตัวเร็วๆ นี้ ขอรอจังหวะให้โรงเรียนเสร็จก่อน เพราะเรามีครัวของเราเอง อาจจะทำกลางคืนสัปดาห์ละครั้ง"ฉะนั้น ต่อไปถ้าใครเห็นรูปอาจารย์ยิ่งศักดิ์บนฝากระปุกอาหาร....ก็ไม่ต้องตกใจ


ขอขอบคุณที่ติดตามyyswim


yyswim@hotmail.com

Create Date : 11 มีนาคม 2549
Last Update : 24 มิถุนายน 2553 22:05:21 น. 73 comments
Counter : 6078 Pageviews.

 
ของฝากท้ายเรื่อง 1

ข้าวมันไก่ใบเตย สูตร อ.ยิ่งศักดิ์

เครื่องปรุง : ข้าวมันไก่ใบเตย สูตรอ.ยิ่งศักดิ์

1. ข้าวสารหอมมะลิ 400 กรัม

2. กระเทียมบุบพอแตก 15 กลีบ

3. น้ำมันพืช 5 ช้อนโต๊ะ

4. ผงปรุงรสไก่ 30 กรัม

5. น้ำ 450 กรัม

6. น้ำใบเตยคั้นเข้มข้น 50 กรัม

7. รากผักชีบุบหยาบ 3 ราก

8. เนื้อไก่ต้มสุกหั่นเป็นชิ้น 300 กรัม

ผักชีและแตงกวาปริมาณตามต้องการ

น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวกับแกงจืดแตงกวา เตรียมไว้รับประทานด้วย


วิธีทำ :

1. ซาวข้าวสารหอมมะลิให้สะอาด สะเด็ดน้ำ เตรียมไว้

2. เจียวกระเทียมกับน้ำมันพืชจนมีกลิ่นหอม จึงใส่ข้าวสารหอมมะลิลงผัด นานประมาณ 4 นาที ตักข้าวสารที่ผัดไว้ใส่ในหม้อหุงข้าว

3. เติมผงปรุงรสไก่ น้ำ น้ำใบเตยคั้นเข้มข้นและรากผักชี หุงจนข้าวสุกสวย

4. ตักข้าวมันใส่จานสำหรับรับประทาน วางเนื้อไก่ต้มสุกพร้อมด้วยผักชีและแตงกวา

รับประทานคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและแกงจืดแตงกวา


เครื่องปรุงน้ำจิ้มเต้าเจี้ยว :

1. ใช้เนื้อเต้าเจี้ยวโขลกละเอียด 4 ช้อนโต๊ะ

2. ซีอิ๊วดำหวาน 1 ช้อนโต๊ะ

3. ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ

4. น้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ

5. น้ำตาลทราย 1 1/2 ช้อนชา

6. ขิงแก่สับละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ

7. พริกขี้หนูซอย 2 ช้อนชา

วิธีทำ : ผสมส่วนผสมทุกอย่าง(ยกเว้นขิงแก่และพริกขี้หนู) เข้าด้วยกัน

คนผสมจนน้ำตาลทรายละลายดี

ใส่ขิงแก่และพริกขี้หนู คนพอเข้ากัน ตักใส่ถ้วย เตรียมไว้

แล้วตักข้าวมันไก่ใบเตยหอมกรุ่นจากหม้อ เสิร์ฟร้อนๆ กับแกงจืดแตงกวา
โดย: yyswim วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:0:19:09 น.  

 


ของฝากท้ายเรื่อง 2

สถาบันศิลปะศาสตร์การอาหาร

สถาบันศิลปศาสตร์การอาหาร (Institute of Culinary Art) ตั้งอยู่เลขที่ 703-705 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2529 จัดเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ตามมาตรา 15 (2) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารและขนม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นที่สามารถประกอบอาชีพได้ มีจำนวนกว่า 30 หลักสูตร เช่น วิชาขนมอบชนิดต่างๆ คุกกี้ พายร่วน พายชั้น เค้กรูปแบบต่างๆ การแต่งหน้าเค้ก รวมทั้งอาหารประเภทต่างๆหลากหลายเชื้อชาติ เช่น อาหารไทย แยกย่อยเป็น วิชาอาหารไทยต้นตำรับ และอาหารไทยประยุกต์ อาหารจีน แยกย่อยเป็น วิชาอาหารว่าง และวิชาอาหารจีนจานเดียว อาหารเวียดนาม อาหารยุโรป


โดยรับสมัครนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีผู้จบการศึกษาจากสถาบันฯ ไปแล้วกว่า 20,000 คน มีคณาจารย์กว่า 20 ท่าน มีห้องสาธิตขนาดใหญ่ 1 ห้องและห้องเรียนมาตรฐาน 6 ห้อง สามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 1,000 คน/เดือน


มี 4 สาขา สาขาสีลมสำนักงานใหญ่, สาขารัตนาธิเบศร์, สาขาเชียงใหม่, และสาขาพระราม 3 (กำลังจะเปิดสาขาใหม่ แฟชั่นไอซ์แลนด์)

และโรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ(TIFA) ซึ่งเปิดรับนักเรียน ในระดับป.ว.ช.เข้าเป็นนักเรียน
อ.ยิ่งศักดิ์ บอกแผนงานในอนาคตว่า ขณะนี้เตรียมทำสถาบันสอนอาหารดีไลท์ คุ้กกิ้ง อะคาเดมี เป็นระบบแฟรนไชส์

"เราพยายามทำสาขาที่รัตนาธิเบศร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เพราะเราเตรียมทำโรงเรียนในระบบแฟรนไชส์ มองว่าวัยรุ่นหลายคนสนใจอยากทำธุรกิจอยากลงทุน การซื้อแฟรนไชส์คุ้กกิ้งสคูล ไป จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ การทำอาหารทานเองเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นครอบครัว และเรานำโรงเรียนสอนทำอาหารเข้ามาอยู่ในห้าง เพื่อความสะดวกสบายของผู้เรียน"
โดย: yyswim วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:0:19:54 น.  

 
ชอบดูเวลาที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ออกทีวี อาจารย์จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร เป็นกันเอง ไม่ถือตัว แต่ความรู้เพียบ แล้วให้เคล็ดลับอย่างไม่ปิดบัง นับว่าเป็นบุคคลตัวอย่างในการประสบความสำเร็จในงานอาชีพที่คนรุ่นหลังน่าจะนำไปเป็นแบบอย่าง

คุณสินเก่งจริง ๆ ค่ะที่นำประวัติ ผลงาน และความคิดของอาจารย์มาลงอย่างละเอียด การเรียนรู้ชีวประวัติของคน ทำให้เราเกิดแรงใจในการทำงานได้นะคะ ขอบคุณคุณสินมากค่ะ


โดย: ซออู้ วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:0:43:35 น.  

 
ลูกชายแกเรียนรุ่นเดียวกับลุกพี่ลูกน้องผมครับ จบม.6ปีนี้แหละ

ตัวแกเป็นคนน่าเคารพดี


โดย: นายเบียร์ วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:5:09:10 น.  

 
คิคิ เข้ามาชำเลืองดูสูตร ข้าวมันไก่ อ่านแล้วหิว

สบายดีนะคะ


โดย: กระบุงกระหนุงกระหนิง วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:8:07:48 น.  

 
น้องสินอ่ะ blog ยาวขึ้นทุกวัน อ่านไม่ไหวและ
อยากอ่านเรื่องที่น้องสินเขียนเองอ่ะ แต่ก่อนได้อ่านบ่อยๆ ชักคิดถึง พี่ชอบเรื่องราวที่มีความเห็นโดยถูกย่อยมาบางส่วนแล้วอ่ะจ๊ะ
ถ้ามีแล้วอย่าลืมไปตามมาอ่านนา


โดย: ladybear วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:9:50:19 น.  

 
ผมชอบนะอาจารย์ยิ่งศักดิทำอาหารนะ เพลินดี อร่อยด้วย


โดย: สเตอร์ลิงค์ วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:11:32:53 น.  

 
ขอร่วมยินดีในความยอดเยี่ยมด้วยค่ะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:13:30:08 น.  

 
คุณซออู้…….มาเยี่ยมเป็นคนแรกอีกแล้ว ขอบคุณนะครับ
อ.ยิ่งศักดิ์ เขาเป็นธรรมชาติตามตัวตนที่แท้จริงครับ
ปากเก่ง มือปรุงเขาก็เก่ง แถมเรียนก็เก่ง
อาจารย์เขามีจุดเด่นอยู่ในตัว จึงขอเขียนถึงอาจารย์ไว้ในBlog

ถ้าอาจารย์ซออู้เปิดเผยตัวเมื่อไหร่ ผมก็จะค้นคว้าชีวิตของอาจารย์ซออู้บ้าง เผื่อจะมีโอกาสเขียนไว้ในBlog อีกคนหนึ่งโดย: yyswim วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:20:56:21 น.  

 
นายเบียร์……นายพอรู้ไหม ลูกชายเขาเรียนเป็นอย่างไร อยู่ร่วมกับเพื่อนแล้วทำตัวอย่างไร
เพระไม่เคยมีทีวีช่องใดสัมภาษณ์ลูกชายอาจารย์เลย


น้องหนิง…….กรุงเทพตอนนี้ ต้องนอนเปิดแอร์แล้ว กลางวันทำงานก็ต้องเปิดแอร์ ขับรถก็ต้องเปิดแอร์ มันร้อนจ้า….
ทางนี้ไม่รู้หนาวแค่ไหน สวมเสื้อกันหนาวกันกี่ชั้นครับ

อืมมม อยากกินข้าวมันไก่เหรอ ขอน้ำจิ้มรสจัดๆพร้อมขิงและพริกขี้หนูสดหั่นชิ้นเล็กๆนะ น่ากินจริงๆด้วยโดย: yyswim วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:20:57:44 น.  

 
คุณพี่lady bear…..ชอบให้เขียนสั้นๆ
อุ๊บ!!! สบาย เขียนวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ แต่กลัวจะไม่มีใครเข้ามาอ่านนะซิ เพราะความคิดของผมมันไม่เฉียบคมพอ

ผมก็เลยตัดสินใจเขียนให้มีสาระสั้นๆแบบนี้ แต่เรื่องจะไม่ซ้ำกันครับ
เรื่องหน้าอาจจะเขียนแนวข้าวเหนียวมูล อิอิ เพราะอกร่องเริ่มจะหวานโดย: yyswim วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:20:58:57 น.  

 
สตล. …..ผมก็ชอบครับ ชอบความสามารถของอาจารย์ยิ่งศักดิ์
โอว์ จากข้อมูล อาจารย์มีลูกศิษย์ราว2หมื่นคนด้วย ทางราชภัฏก็ให้ความยอมรับนับถือ


คุณป่ามืด…..ขอขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน
โดย: yyswim วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:20:59:49 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่นำไปมอบให้ที่บล็อค ขอบคุณสำหรับสาระดีดี ที่นำมาให้อ่าน


โดย: ชายคา วันที่: 12 มีนาคม 2549 เวลา:22:20:02 น.  

 
ผมชอบดูแกครับ เพลินดี...ได้อารมณื สังเกตไหม คนปากจัดๆ ส่วนมาก ทำอาหารอร่อยๆ.555


โดย: แร้ไฟ วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:2:10:24 น.  

 
ผลการเรียนเป็นยังไงไม่รู้ครับเพราะเรียนคนละห้องกับน้องผม แต่ก็เป็นที่รักของเพื่อนๆครับ เท่าที่ถาม นิสัยดี เป็นคนตรงๆ เป็นที่รักของเพื่อนๆ อ้อเป็น webmaster ของรุ่นนั้นด้วยครับ


โดย: นายเบียร์ วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:3:07:06 น.  

 
แวะมาเยี่ยมเฉยๆ มารายงานตัวว่ายังมีชีวิตอยู่
ชอบทาน(ดุแจก)อย่างเดียวแต่ไม่ชอบทำอาหารเพราะไม่ชอบล้างจาน- ชาม อ่านแล้วมีประโยชน์มากเลย นะ
ช่วงนี้ไปไหนไม่ค่อยสะดวกเพราะต้องเขย่งเท้าไป
ขับรถไปหาหมอด้วยตัวเอง ไม่รู้จะหายทันไปเที่ยวได้ป่าว
ไม่ค่อยห่วงตัวเองเท่าไร


โดย: U2 IP: 61.90.184.202 วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:11:43:51 น.  

 
ชอบดูรายการของท่านค่ะ สนุกสนานเพลิดเพลินดีค่ะ
มีการทำอาหารนอกสถานที่ด้วย


โดย: mda IP: 203.159.12.16 วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:12:19:58 น.  

 
คุณชายคา……ขอบคุณครับที่มาเยี่ยม
ขอคุณงามความดีที่คุณเป็นตัวตั้งตัวตี รวบรวมกำลังใจจากเพื่อนๆในBloggang นำไปส่งมอบให้คุณครูกือ ส่งอานิสงส์ให้คุณ มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นที่รักของคนทั่วไป และมีความสุขตลอดชีวิต


แร้……แล้วแร้ไฟปากดีด้วยปล่าวล่ะ
ผมเอง ดูรายการของแกทีไร อดชอบและขำขำทุกครั้งไม่ได้

อย่างรายการตีสิบ มีอยู่ครั้งหนึ่ง อ.ยิ่งศักดิ์ทำอาหารคู่กับคุณปุ๊ย(ตีสิบ)สนุกมาก ทำของหวานเป็นข้าวเหนียวอกร่อง แต่นำมาปั่นละเอียด เป็นสีเหลืองสวย ไว้กินกะไอศกรีมกะทิสดสีขาว แล้วให้คุณพอลภัทรพลกิน เขาบอกว่าแปลกและอร่อยมากโดย: yyswim วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:12:26:49 น.  

 
นายเบียร์…….ได้ข้อมูลกลับมาทันใจดีเยี่ยม

ลูกชายอ.ยิ่งศักดิ์ นิสัยดี เป็นคนตรงๆ เป็นที่รักของเพื่อนๆ และเป็น webmaster ของรุ่นม.6 ที่เรียนด้วย เก่งยังงี้ ขอให้เรียนถึงปริญญาเอกอย่างคุณพ่อ


U2……อ้าวเดี้ยง เดินไปไหนไม่สะดวก ต้องเขย่งเท้าไป
เป็นอะไรเหรอ จะให้ช่วยอะไรบ้าง
ขับไปหาหมอวันไหนบ้าง จะได้ไปรับโดย: yyswim วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:12:27:40 น.  

 
MDA…….หายตัวเข้ามาตอนเที่ยง กินข้าวแล้วยัง

ผมก็ชอบดู รายการของอ.ยิ่งศักดิ์
แต่ไม่ได้นั่งรอแบบ รอแดจังกึม …คือถ้าเปิดเจอ ก็จะหยุดดูโดย: yyswim วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:12:31:57 น.  

 
สวัสดีค่ะ

แวะกลับมาเยี่ยมบ้างค่ะ


ยังไงถ้าไปแถวนั้นก็ไปอุดหนุนเซียวฯ หน่อยแล้วกันนะคะ

ร้านเล็กๆ น่ารักเลยแหละค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:16:53:09 น.  

 
คุณสินคะ ขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติซออู้ขนาดนั้น เปิดเผยตัวเยอะแล้วนะคะ ขืนมากกว่านี้ กลัวว่าจะมีใครบางคนมาต่อว่าหลังไมค์เหมือนที่เคยโดนมาแล้ว ยังเจ็บในบางเวลาค่ะ

มีคนน่าสนใจจะเขียนอีกเยอะ รออ่านเรื่องของคุณเอกชัยอยู่ค่ะ ชอบเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดของเขา เขียนตอนไหนบอกนะคะ อยากมาเป็นคนแรก ปลื้มเขาค่ะ


โดย: ซออู้ วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:18:42:43 น.  

 
เพิ่งรู้ว่าอาจารย์แกอายุไม่น้อยซะแล้ว
ไม่รู้รสชาติอาหารแกเป็นยังไงบ้าง เคยเห็นแต่พูดปาวๆในรายการ


โดย: ตงเหลงฉ่า วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:22:28:37 น.  

 
บล็อกน่าสนใจดีนะคะ แต่จุไม่ชอบทำอาหารค่ะ แต่ชอบดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ ดูแล้วมีความสุขค่ะ


โดย: กระจ้อน วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:22:30:54 น.  

 
ทำอาหารไม่เป็นครับ ตอนนี้ทำเป็นแต่ ทำใจ เฮ้อ อ่านแล้วสนุกดีครับ อยากเก่งแบบอาจารย์จังบ้าง


โดย: นายรักแท้ วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:23:38:23 น.  

 
หวัดดีจ้ะขอบคุณมาที่ไปเป็นกำลังใจให้พี่ตอนนี้ดีขึ้นมากจ้ะ ว้าย อ. ยิ่งศักดิ์ อายุน้อยกว่าพี่เหรอเนี้ย ตายแล้วไม่ยอมไม่ยอม


โดย: พีเจี้ยวค่ะ (sutida_jeaw ) วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:0:08:21 น.  

 
นึกภาพข้าวมันไก่สีเขียวหอมใบเตย ย ....

ไม่น่าเปิดตอนกลางดึก ๆ หิว ๆเล้ย ย

ชอบดูอ. เวลาสอนทำอาหาร ตลกดีค่ะ


โดย: อันปังแนน วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:0:16:27 น.  

 
แวะมาอ่าน


โดย: ช้าง (Christian Chang ) วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:3:51:27 น.  

 
คุณสาวไกด์……ครับ ร้านเซียวเปียกลี้ ร้านเล็กๆน่ารัก
ขอให้ขายดี ขายดี

ว่างไปแถวนั้นเมื่อใด ขอรับรองว่าจะไปอุดหนุนสักสองถ้วยโดย: yyswim วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:12:39:56 น.  

 
คุณซออู้…..แฟนตัวจริงของคุณเอกชัย ศรีวิชัยเหรอครับ

ก่อนอื่นเลย ผมต้องขออภัยเป็นอย่างมากที่ข่าวของคุณเอกชัย ที่ผมนำมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงไว้คลาดเคลื่อน

ข่าวที่ถูกต้อง นำลงไว้ข้างล่างนี้แล้วครับ

สำหรับเรื่องของคุณเอกชัย ยังค้นได้น้อยครับ และไม่มีเรื่องแปลกไปกว่าที่คนทั่วไปเคยรู้ครับ ภาพที่ได้ก็มีขนาดเล็ก ยังไม่ได้ภาพที่คมชัดถูกใจ จึงขอเว้นวรรคยังไม่เขียนBlogเรื่องของคุณเอกชัยไว้ในตอนนี้นะครับ

ขอเชิญอ่านได้เลยครับโดย: yyswim วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:12:41:06 น.  

 
มีนักร้องอีกคนที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในปีนี้…..


ผศ.ฉัตรชัย ศุภะกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมและลงมติในการคัดเลือกและอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ปีการศึกษา 2548 แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดนครฯ จำนวน 7 รายด้วยกัน

ในจำนวนนี้มีนายบุญรอบ ศรีวิชัย หรือเอกชัย ศรีวิชัย นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทยคดีศึกษา ด้วยคนหนึ่ง

วันพระราชทานปริญญา โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา แฟนเพลงขอเชิญร่วมแสดงความยินดี

สาเหตุที่นายเอกชัย ศรีวิชัย ได้รับเลือกให้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในปีนี้ เนื่องจากมีผลงานในการสืบสานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ คือ หนังตะลุง มโนราห์ และเพลงบอก โดยจะมีการนำศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ไปนำแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตทุกครั้ง

เอกชัย ศรีวิชัย กล่าวหลังจากทราบว่าได้รับปริญญาโทกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่า ไม่ได้รู้สึกดีใจมากมาย แต่ก็ยินดีที่ทางสถาบันการศึกษาเห็นความสำคัญของศิลปินภาคใต้ เพราะทุกสิ่งที่ตนทำหรือแสดงนั้น เกิดจากความรู้สึกจิตวิญญาณของการรักศิลปะการแสดงของภาคใต้ทุกอย่างนั่นเอง
โดย: yyswim วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:12:44:21 น.  

 
ประวัติเอกชัย ศรีวิชัย

ชื่อจริง บุญรอบ ศรีวิชัย
ชื่อในวงการ เอกชัย ศรีวิชัย
วันเดือนปี 10 กันยายน 2505
ภูมิลำเนาเดิม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อบิดา-มารดา นายลั่น - นางเรียง ศรีวิชัย มีพี่น้อง 5 คน เป็นคนที่ 1
การศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ปัจจุบัน 49 หมู่ 9 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา เบอร์โทรศัพท์ (074)383-098

ชีวิตในวัยเยาว์

เอกชัย ศรีวิชัยได้รับการถ่ายทอดวิชาหนังตะลุงและรำมโนราห์จาก พ่อลั่น ศรีวิชัย นายหนังเก่า ซึ่งพ่อได้เคี่ยวเข็ญลูกชายคนนี้เป็นพิเศษ วันไหนตื่นสายก็จะโดน พ่อลั่น เอาน้ำมาสาดจนเปียก แต่ถ้าคืนไหนว่ากลอนหนังตะลุงหรือรำมโนราห์ให้พ่อดู จะตื่นสายก็ไม่ว่าอะไร ซึ่งเอกชัยก็ยอมรับว่าวิชาการความรู้ที่พ่อได้พร่ำสอนทุกวันนี้ ได้ใช้ทุกอย่างกับการแสดง

เข้าสู่วงการ

ด้วยการชักนำของครูชวนชัย ฉิมพะวงศ์ บันทึกเสียงครั้งแรกด้วยเพลง "แกงรสใหม่" อัลบั้ม "ได้อย่างน้องสักคน " เมื่อปีพ.ศ. 2526 กว่าจะบันทึกเสียงเพลงแรกได้สำเร็จ เอกชัยถึงกับน้ำตาร่วง ร้องเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักที เพราะน้ำเสียงที่ออกทองแดงและเกิดอาการเกร็ง ต้องกลับไปฝึกร้องอีกเป็นเดือน ถึงอัดเพลงนี้ได้สำเร็จ

เพลงที่สร้างชื่อ

เพลงที่สร้างชื่อให้เอกชัย ศรีวิชัย มีมากมายหลายเพลง เช่น เพลงพี่มีแต่ให้, รักเก่าที่บ้านเกิด, อกหักจากปักษ์ใต้, ชวนน้องทำบุญ,หมากัด , แม่ดุเมีย เป็นต้น


เอกชัย ศรีวิชัย แสดงนำในภาพยนตร์เรื่องล่าสุด ฟอร์มาลีนแมน : รักเธอเท่าฟ้า วันที่เข้าฉาย: 30 กันยายน 2547ภาพยนตร์เรื่องนี้เอกชัยศรีวิชัย เทคิวและทุ่มเทการแสดงให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเต็มที่ โดยแสดงร่วมกับ พิมพรรณ ชลายนคุปต์ นักแสดงสาวจาก คืนบาปพรหมพิราม ที่ในเรื่องนี้ได้โชว์ความสามารถเป็นนักร้องลูกทุ่ง ที่ผู้กำกับยอมรับว่าเลือกนักแสดงได้ไม่ผิด, โหน่ง ช่าช่าช่า ที่สลัดคราบตลกสุดฮา มารับบทที่เคร่งขรึมแต่แอบไว้ด้วยรอยยิ้ม, เจเนท เขียว ที่การันตรีได้ว่าจะกระตุกต่อมฮาได้มาก, ส้มเช้ง ช่าช่าช่า, ดี๋ ดอกมะดัน, และ ลูกนก สุภาพร

ฟอร์มาลีนแมน : รักเธอเท่าฟ้า กำกับโดย ภาคภูมิ วงษ์จินดาโดย: yyswim วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:12:45:19 น.  

 
เอกชัย ศรีวิชัยได้รับรางวัลมาลัยทอง


วันที่ 22 มกราคม 2549 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ สมาคมลูกทุ่งเอฟเอ็ม จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลมาลัยทอง ประจำปี 2548 ครั้งที่ 6 โดยมี อัจฉรา หัศบำเรอ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน
ผลรางวัล

รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ฝน ธนสุนทร ค่ายชัวร์ ออดิโอ
รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยม ได้แก่ เอกชัย ศรีวิชัย ค่ายตลุงโปรโมชั่น
รางวัลเพลงยอดเยี่ยม ได้แก่ เพลงค่อยๆปล่อยมือ ขับร้องโดย ฝน ธนสุนทร

รางวัลนักร้องหญิงยอดนิยม ได้แก่ ต่าย อรทัย ค่ายแกรมมี่โกลด์
รางวัลนักร้องชายยอดนิยม ได้แก่ พรศักดิ์ ส่องแสง ค่ายเสียงสยามแผ่นเสียง-เทป
รางวัลเพลงลูกทุ่งยอดนิยม ได้แก่ เพลงมีเมียเด็ก ขับร้องโดย พรศักดิ์ ส่องแสง ค่ายเสียงสยามแผ่นเสียง-เทป

เอกชัย ศรีวิชัย นักร้องชายยอดเยี่ยม กล่าวหลังจากได้รับรางวัลว่า
“ถือเป็นรางวัลแรกในชีวิตของการเป็นนักร้องตลอดระยะเวลา 19 ปี แม้ที่ผ่านมา จะทำงานโดยไม่เคยคิดถึงรางวัลเลย เพราะส่วนตัวแล้วรางวัลสูงสุดก็คือการที่ประชาชนให้ความรักเรา แต่รางวัลที่ได้จากคณะกรรมการก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เสมือนถูกหลักวิชาการ เหมือนกับเราได้เดินทางมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้ว”

"สำหรับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลของคนทั่วประเทศที่เชื่อว่าทุกคนคงภาคภูมิใจ และเชื่อด้วยว่า เป็นความภาคภูมิใจของคนทางภาคใต้ด้วย ถ้าหากรางวัลมาลัยทองมีอิทธิพล ก็อยากจะให้คล้องใจคน 3 จังหวัดทางภาคใต้ ให้มีความสุขสงบ เลิกราฆ่าฟันเสียที” เอกชัยกล่าว
โดย: yyswim วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:12:46:14 น.  

 
ตงเหลงฉ่า…..คงอร่อยละครับ ผมว่า เพราะมีลูกศิษย์ลูกหามีนับสองหมื่นคน แถมราชภัฏยังรับประกันฝีมือ แล้วจากประวัติกาศึกษาและอบรมดูงาน อาจารย์ก็ผ่านมาไม่น้อย


คุณจุ……ผมเห็นชื่อคุณตามBlogต่างๆมานานครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติมาเยี่ยม
ถ้ามีเวลา เข้ามาอ่านเรื่องใหม่ได้นะครับ เรื่องจะเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆครับโดย: yyswim วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:12:59:13 น.  

 
นายรักแท้…..ทำอาหารไม่เก่ง แต่ทำใจเก่ง
สงสัยสาวๆจะหลงนายได้จาก…..ทำใจ อิอิ


พี่เจี๊ยว…..อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับพี่
พี่เจี๊ยวมีสิ่งดีดีน่ะ เย๊อะโดย: yyswim วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:13:00:33 น.  

 
คุณอันปังแนน…..ชอบอาจารย์เหมือนผมเลย
ผมดูอาจารย์ทำอาหารไป ผมสนุกไปด้วยครับ


ช้าง…..ขอบคุณที่นายมาเยี่ยม
โดย: yyswim วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:13:01:23 น.  

 
พูดถึงข้าวมันไก่ .. เมื่อวันก่อนไปเดิน สยาม จำได้ว่าบนสยาม ตรงบริเวณฟู้ดเก่า มีร้านข้าวมันไก่ อยู่ร้านหนึ่ง ชอบไปนั่งกิน จะว่าอร่อยก็ไม่ถึงกับว่าสุดยอด แต่ที่ชอบก็เพราะมันมี ขิงสับ กับ ซีอิ้วดำไว้ให้เติมโดยสะดวก ร้านไหนก็ตาม ที่มีอย่างนี้ ผมมักจะเข้าไปกินเสมอ (แต่เดี๋ยวนี้ ฟู้ดสยามได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมมาก (คงจะปรับตัวให้เข้ากับ สยามพารากอน) เคยเข้าไปนั่งกินครั้งหนึ่ง คาดว่าคงจะไม่เข้าอีกแล้วล่ะ..

ข้าวมันไก่ที่อยากไปกินมากอีกที่เห็นจะเป็น ที่นี้..
ทุกวันนี้ตอนตี 1 นั่งรถเมล์ไปขายผ้า แล้วก็จะต้องผ่าน แยกประตูน้ำ พอถึงแยกแล้วต้องนำลายไหลทุกครั้ง ก็ซ้ายมือถ้ามองไปก็จะเห็น ร้านข้าวมันไก่ตอน ประตูน้ำ ตั้งอยู่ข้างถนนหลายร้าน แต่ละร้านก็จะมีคนนั่งกินกันเต็มทุกร้าน ส่วนมากที่เห็น มักจะเป็นหนุ่มสาว(คาดว่าน่าจะกลับจากเที่ยว) เห็นแล้วทำให้นึกถึงตอนที่ตัวเองเที่ยวทุกครั้ง ก่อนกลับบ้านต้องมากินข้าวมันไก่ ย่านนี้ก่อนกลับไปนอนทุกครั้ง แถมท้ายด้วยต้มหน่อไม้จีน หรือไม่ก็ซุปเห็ดหอม... เฮ้อ! นึกแล้วอยากกินจริงๆ

เรื่องราวของ อ.ยิ่งศักดิ์ นับว่ากว่าจะได้มานี่ ได้มาด้วยความพรากเพียร ความอดทน ความมั่งหมั่นแท้ๆเลยนะ

ส่วนนายเอกชัย ของผมคนนี้ ผมติดตามผลงานคนนี้มาตลอด ปีก่อน งานวัดแถวห้วยขวาง ผมยังไปนั่งดูเอกชัยขับหนังตะลุงจนถึงหน้าจอเลย เสียดายคืนนั้นขับหนังได้แค่ เที่ยงคืน... คนๆนี้เรื่องสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นนี่ ต้องยกให้เค้าเลยล่ะ..โดย: merf1970 วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:16:22:55 น.  

 
Merf……นายก็พากเพียร อดทน และยอดมุ่งมั่นโดยแท้อยู่แล้ว
รอแต่จังหวะนะ จังหวะดีๆ ความพากเพียร อดทน คงจะบรรลุผล

“ขับหนังตลุง” นานๆได้ยินที… คำเพราะดี
คงจะเป็นการขับร้องหนังตลุงโดย: yyswim วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:20:13:58 น.  

 
คุณสินคะ ขอบคุณมากค่ะที่นำเสนอเรื่องคุณเอกชัย แม้จะไม่ได้รับเกียรติให้ขึ้นบล้อกใหม่ แค่ลงในคอมเมนต์ก็ปลื้มแล้วค่ะ

คุณเอกชัยน่ารักตรงที่เขาร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณ ไม่ได้คิดถึงรางวัลอะไร เวลาเขาแสดงแต่ละครั้ง เขาทุ่มเทให้ประชาชนเต็มที่ ซออู้ไปดูเหมือนกัน แต่บางทีฟังภาษาใต้ไม่รู้เรื่อง จริงๆแล้วฟังไม่ออกเลยละ แต่ก็มาดูความคิดสร้างสรรค์ของเขา

บางคนว่าเขาชอบพูดทะลึ่งตึงตัง สองแง่สองง่ามอะไรพวกนั้น ซออู้ไม่ถือหรอก เราต้องใจกว้าง รับในบางสิ่งได้ ถือว่าเป็นเรื่องขำขันของชีวิตก็สนุกดี

ขอบคุณคุณสินมาก ๆ ค่ะที่เสนอเรื่องคุณเอกชัย แหม...ปลื้มใจจัง


โดย: ซออู้ วันที่: 14 มีนาคม 2549 เวลา:22:33:24 น.  

 
ขอแสดงความยินดีก้วยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะ

ชอบมากๆเลย..อาจารย์ยิ่งศักดิ์


โดย: jingsija วันที่: 15 มีนาคม 2549 เวลา:7:45:42 น.  

 
คนคุยโทรศัทพ์ครับ


โดย: ชายคา วันที่: 15 มีนาคม 2549 เวลา:9:47:43 น.  

 
เคยได้โอกาสไปนั่งชมการแสดงของคุณเอกชัย... สนุกสนานมาก คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่เสียไป
มีการแสดงเอกลักษณ์ทางภาคใต้ครบครัน

ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะ


โดย: mda IP: 203.159.0.14 วันที่: 15 มีนาคม 2549 เวลา:10:16:48 น.  

 
เป็นเรื่อง ที่ ควร อัพ จริง ๆ ด้วยค่ะ

ได้รู้จัก เค้ามากขึ้นค่ะ

สำนึก เรื่องที่ตัวเองอัพ ตะหงิด ๆ


โดย: varissaporn327 วันที่: 15 มีนาคม 2549 เวลา:10:46:48 น.  

 
โอยยย อย่างอื่นไม่รุ้ที่รู้ๆคืออ่านเมนูแล้วทำไมมันน้ำลายไหลไม่รุ้อ่ะ


โดย: ++FeRn_NaJa++ วันที่: 15 มีนาคม 2549 เวลา:10:53:33 น.  

 

แวะมาหาพี่ชายค่ะ ขอบคุณนะค่ะ ที่จะอวยพรน้องสาวในวันเกิดอ่ะค่ะ

จะบอกว่าอวยพรที่ตรงไหน น้องสาวก้อซึ้งใจทุกที่ล่ะค่ะ


บล๊อกวันนี้พี่ชาย ข้อมูลดีอีกแล้วครับท่าน ..

อาจารย์เก่งเนอะ น้องสาวชอบค่ะ ดูเป็นคนสนุกสนานดีค่ะ

พี่ชายมีความสุขเยอะ ๆนะค่ะ น้องสาวคิดถึงเสมอจ้า


โดย: NinG_CDC วันที่: 15 มีนาคม 2549 เวลา:12:08:47 น.  

 
ชอบดูอาจารย์แกทำอาหารไปบ่นไป(ใม่ใช่สมัครนะคะ) พูดไปเรื่อย ดูแล้วฮาดีค่ะ


โดย: เนียนอ๋อง วันที่: 15 มีนาคม 2549 เวลา:13:52:22 น.  

 
ปลากัดว่าอาจารย์เค้าน่ารักดีนะค่ะ

ทำอาหารก็เก่ง แบบว่าเวลาเบื่อๆ อาหารพอดูแล้วอยากกินขึ้นมาทันทีเลย ฮี่ๆ

แวะมาทักทายครั้งแรกเลยค่ะ ยินดีทีได้รุ้จักนะค่ะ


โดย: ปลากัด (LonelySeason ) วันที่: 15 มีนาคม 2549 เวลา:14:25:55 น.  

 
มาไล่อ่าน ชอบจังเลยค่ะ เขียนแล้วอ่านเพลินเลยค่ะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 18 มีนาคม 2549 เวลา:12:09:13 น.  

 

อยากเรียนมากๆค่ะอยากทราบอัตราค่าเล่าเรียนค่ะ
แต่ว่าบ้านอยู่ไกลจังหวัด(สุราษฎร์ธานีค่ะ)มีครอส์สั้นไหมค่ะ(รบกวนอาจารย์ค่ะ)


โดย: วรัญญา IP: 203.113.70.73 วันที่: 24 มิถุนายน 2550 เวลา:13:58:10 น.  

 
เธญเธขเธฒเธเน€เธฃเธตเธขเธ™เธ—เธณเธญเธฒเธซเธฒเธฃเธ—เธตเนˆ เธชเธ–เธฒเธšเธฑเธ™เธจเธดเธฅเธ›เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธเธฒเธฃเธญเธฒเธซเธฒเธฃเธชเธฒเธ‚เธฒเน€เธŠเธตเธชเธขเธ‡เนƒเธซเธกเนˆเธ„เธฃเธฑเธš เนเธ•เนˆเน„เธกเนˆเธกเธตเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™ เนเธฅเธฐเน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰เธงเนˆเธฒเธˆเธฐเธกเธตเธ›เธฑเธเธเธฒเน€เธฃเธตเธขเธ™เธซเธฃเธทเธญเน€เธ›เธฅเนˆเธฒ เน€เธ‚เธฒเธงเนˆเธฒเธ„เนˆเธฒเน€เธ—เธญเธกเนเธžเธ‡เธกเธฒเธเธ„เธฃเธฑเธš เธ•เธญเธ™เธœเธกเธ™เธตเน‰เธเธณเธฅเธฑเธ‡เธˆเธฐเธˆเธš เธก.6เนเธฅเน‰เธงเธ„เธฃเธฑเธš เนƒเธ„เธฃเธกเธตเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธชเธ–เธฒเธšเธฑเธ™เธจเธดเธฅเธ›เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธเธฒเธฃเธญเธฒเธซเธฒเธฃ เธชเธฒเธ‚เธฒเน€เธŠเธตเธขเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ เธชเนˆเธ‡เน€เธกเธฅเธฅเนŒเธกเธฒเธ—เธตเนˆti_2533@yahoo.com เธ”เน‰เธงเธ™เธ™เนˆเธฐเธ„เธฃเธฑเธš เธ‚เธญเธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธฅเนˆเธงเธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ”เน‰เธงเธขเธ„เธฃเธฑเธš


โดย: ti_2533@yahoo.com IP: 202.28.109.99 วันที่: 19 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:29:38 น.  

 
อยากเรียนกับอาจารย์มาก


โดย: ศิ IP: 125.27.183.172 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2550 เวลา:12:53:08 น.  

 
ตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีแล้ว แต่อยากเรียนทำอาหารในหลักสูตร 3 ปี ระดับปวช. ยังสามารถเรียนได้ไหม แล้วราคาเท่าไหร่ ไม่แน่ใจว่าที่เปิดในสถาบันศิลปศาสตร์นั้น ที่ 90 ชม.นั้น สามารถนำไปเรียนต่อโรงเรียนทำอาหารที่ต่างประเทศได้หรือไม่ แล้วสามารถนำไปสมัครงานตามโรงแรม ร้านอาหารในประเทศได้หรือไม่ ข้องใจช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงคะ


โดย: จิตตรี IP: 124.121.193.72 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2550 เวลา:16:40:51 น.  

 
เรียตอ.ยิ่งศักดิ์ ที่รัก กระผมอยากเรียนที่สถาบันของอาจารย์ ผมจะติดต่อได้ที่ไหน
โดย: วสันต์ บุดดี IP: 125.24.1.58 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:14:52:47 น.  

 
คิดถึงหลวงยาวและหลวงโทง ออหลวงเท่งกัน จากแฟนคลับเอกชัยที่ติดตามมาตลอดทุกชุดทุกแผ่น จากพี่เหลื้อม บ้านเก่าร้าง อ.คลองหอยโข่ง


โดย: นะโม IP: 203.113.76.9 วันที่: 18 มกราคม 2551 เวลา:20:29:32 น.  

 
อยากเรียนทำอาหารเก่งเหมือนอาจารย์


โดย: คนลาว(อีสาน) IP: 124.157.228.30 วันที่: 3 มีนาคม 2551 เวลา:23:50:04 น.  

 
อยากเรียนทำอาหารจังเลยค่ะ

อากเปิดร้านอาหารที่อร่อยที่สุดเลยค่ะ


โดย: มีน IP: 118.174.68.204 วันที่: 7 มีนาคม 2551 เวลา:14:45:45 น.  

 
ชอบรายการยิ่งศักดิ์ออนคุกกี้มาก ดูทุกสัปดาห์เลยค่ะ
มีทุกวันเสาร์ เวลาประมาณเที่ยงกว่า
หนูชอบทำอาหารมากเลยค่ะ
และยังมีอีกรายการนึงราการครัวกันเอง ทางช่องไทยไชโย เวลา4ทุ่มกว่า
รักและเคารพนัพถือเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ...


โดย: น้องมายด์ป.5 IP: 222.123.138.8 วันที่: 2 เมษายน 2551 เวลา:15:56:45 น.  

 
เสาร์นี้ไม่ได้ดูยิ่งศักดิ์ออนคุกกิ้ง
เสียดายจัง...


โดย: น้องมายด์ป.5 IP: 222.123.43.249 วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:20:24:31 น.  

 
ชอบดุอ.ยิ่งศักมากจ้า


โดย: เจน IP: 202.139.223.18 วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:11:04:22 น.  

 
ใครมาเขียนนี่ที่เขียนว่าชอบดุอ.ยิ่งศักดิ์มากจ้าเราไม่ได้เขียนใครเขียนเนี่ยนิสัยไม่ดีเลย


โดย: น้องมายด์ป.5 IP: 222.123.138.120 วันที่: 25 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:22:19 น.  

 
อ.น่ารักมากๆค่ะ ศิษย์ปี1 เเห่งบ้านtifa sofeay@


โดย: โซเฟีย IP: 58.8.105.136 วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:21:47:55 น.  

 
เว็บเข้ายากจังเลย ทำอย่างไรดีคะ ดูไม่ได้มันหงุดหงิดใจคะ


โดย: nuchnuch IP: 202.143.150.93 วันที่: 1 ตุลาคม 2551 เวลา:16:12:47 น.  

 
รักน้าเอกชัยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: เทคร์ IP: 118.173.53.20 วันที่: 10 ตุลาคม 2551 เวลา:13:37:53 น.  

 
อาจารย์ ค่ะหนูอยากทราบว่า การทำเหล้าปั่น 12 ดีกรีเค้าทำแบบไหนค่ะอาจารย์ ?


โดย: บุษยมาส ชัชวาลย์ ( แตงโม ) IP: 118.173.109.17 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:00:41 น.  

 
เธ‚เธญเนƒเธซเน‰เธžเธตเนˆเน€เธญเธเธกเธตเธ„เธงเธฒเธกเธชเธธเธ‚เนเธฅเธฐเธกเธตเธœเธฅเธ‡เธฒเธ™เนƒเธซเน‰เธžเธงเธเน€เธฃเธฒเธ”เธนเธญเธตเธเธ™เธฐเธ„เนˆเธฐ


โดย: เธเธ™ IP: 203.172.207.74 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:53:43 น.  

 
เธ‚เธญเนƒเธซเน‰เธžเธตเนˆเน€เธญเธเธŠเธฑเธขเธกเธตเธ„เธงเธฒเธกเธชเธธเธ‚เธžเธตเนˆเน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธ™เธ—เธตเนˆเธ—เธณเนƒเธซเน‰เน€เธฃเธฒเธฃเธธเน‰เธˆเธฑเธเธซเธ™เธฑเธ‡เธฅเธธเธ‡เธกเน‚เธ™เธฃเธฒเธซเนŒ


โดย: เธเธ™ IP: 203.172.207.74 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:59:38 น.  

 
มีสอนเสาร์ อาทิตย์ หรือป่าวค่ะ


โดย: บีท IP: 58.8.191.201 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:8:49:18 น.  

 
ผมเป็แฟนครับรายการทำอาหาพ่อครัวบันเทิงที่อ.ยิ่งศัดิ์ทำผมหยากเข้าไปเรียนทำอาหารกับอ.ยิ่งศักดิ์ที่กทม.ผมเข้าไปไม่ถูกครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดผมจะเข้าไปจะซื้อปลาเมเข้าไปฝากครับพ่อแม่ผมเสียชิวิตตั้งแต่ผมอายุ 4 ควบครับผมจอแล้วยังไม่มีงมนทำผมจะขอเข้าไปช่วยอ.ยิ่งศักดิ์สอนทำอาหารนะครับผมหยากให้อ.ยิ่งศักดิ์เป็นพ่อแม่บุญธรรมผมนะครับรักและคิดถึงจากเด็กกำพ้า ที่อยู่ 16 ม.2 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ผมหยากทำรายการกัอ.ยิ่งศัดิ์ครับ


โดย: ศักดา รุ่งเจริญ IP: 114.128.25.196 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:11:32:00 น.  

 
เรียนด้าน คอมพิวเตอร์ แต่ทำงานด้านความสวยความงาม
(เป็นทุกตำแหน่งเลย)
อยากเป็นทำตรวจสายสืบ แต่อยากเรียนทำอาหารม๊าก มาก ยังไม่มีโอกาส ทำไงดี ชีวิตมันมี ง 2 ตัวอ๊ะ


โดย: rung IP: 58.8.175.68 วันที่: 17 เมษายน 2552 เวลา:12:58:27 น.  

 
ชอบมากเลยคะ
อยากได้เมนูผักที่ทำง่ายและไม่น่าเบื่อ
26ม.4ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
ขอบคุณคะ


โดย: ประกายแก้ว บุญมี IP: 222.123.251.167 วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:16:48:06 น.  

 
สนใจเรียนทำอาหารค่ะ อยากทราบว่า สถาบันศิลปะศาสตร์การอาหาร ที่อยู่และเบอร์โทรศัพย์ของสาขาที่พระราม3 เพราะใกล้บ้านค่ะ ขอขอบล่วงหน้านะคะ


โดย: ตา IP: 125.27.232.175 วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:10:41:19 น.  

 
อยากได้เบอร์โทรสาขาสีลมด่วนนะค่ะสนใจมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: ก IP: 58.136.224.178 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:13:55:32 น.  

 
เจ้าของบล็อก ไม่รู้จักกับอ.ยิ่งศักดิ์ นะครับ

เจ้าของบล็อก ซื้ออาหารตามแผงลอยรับประทานครับ เพราะอยู่คนเดียว หากจะปรุงทาน ทานคนเดียว จะไม่คุ้ม

อีกอย่าง เจ้าของบล็อกก็ไม่ถนัดการปรุงอาหาร


เรื่องปรุงอาหาร มีหลายคนในบล็อกแก๊งค์นี้แหละ เก่ง เช่น แม่สลิ่ม เป็นต้น

หรือในกระทู้ห้องก้นครัว เว็บพันทิป ก็มีคนเก่งๆอยู่เยอะคน


การเขียนบล็อก เป็นการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น คล้ายๆกับเขียนข่าว


ฉะนั้น เจ้าของบล็อกอยากบอกว่า เจ้าของบล็อกตอบข้อมูลใดๆไม่ได้นะครับ

ขอแนะนำให้ถาม ผู้เก่งกว่าในบล็อกแก๊งค์ หรือในห้องก้นครัว เว็บพันทิป


สำหรับเว็บของ โรงเรียนธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ ขอเชิญเปิดอ่านที่นี่

อยู่ที่ 1004 ถ.พระรามที่ 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120 โทร. 02-682-7644
โดย: yyswim วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:22:20:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2549
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
11 มีนาคม 2549
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.