ในหลวงกับคอมพิวเตอร์ในหลวงกับคอมพิวเตอร์
คัดลอกจาก บทความในWeb : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้ และทรงศึกษาอย่างจริงจังลึกซึ้งในการค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาในทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทรงเห็นความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่ง และทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์


ในด้านส่วนพระองค์นั้น ทรงศึกษาคิดค้น สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะงดงาม เพื่อแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆ และทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชภารกิจต่างๆ ทั้งยังทรงเคยประดิษฐ์ ส.ค.ส. ด้วยคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อทรงอวยพรปวงชนชาวไทย

ความเป็นมาที่พระองค์ท่านทรงเริ่มใช้คอมพิวเตอร์นั้น ม.ล.อัศนี ปราโมช ได้ตกลงใจซื้อคอมพิวเตอร์แมคอินทอช พลัส อันเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย


คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ ม.ล.อัศนี เลือกเครื่องนี้ เพราะสามารถเก็บและพิมพ์โน้ตเพลงได้ การเรียนรู้และใช้งานไม่ยาก ทั้งยังอาจเชื่อมต่ออุปกรณ์พิเศษสำหรับเล่นดนตรีตามโน้ตเพลงที่เก็บไว้ได้ด้วย


ตั้งแต่นั้น พระองค์ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานส่วนพระองค์ทางด้านดนตรี โดยทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการป้อนโน้ตเพลงและเนื้อร้อง พระองค์ท่านทรงศึกษา วิธีการใช้เครื่องและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องด้วยพระองค์เองสำหรับเรื่องอักขระคอมพิวเตอร์หรือฟอนต์ (Font) นั้น เป็นที่สนพระราชหฤทัยก็เพราะหลังจากที่พระองค์ท่านได้ทรงศึกษา และใช้คอมพิวเตอร์ทำโน้ต คือเมื่อประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ และทรงทดลองใช้ โปรแกรม "Fontastic" เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

สิ่งที่ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษ คือ การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหลายแบบ เช่น แบบจิตรลดา แบบภูพิงค์ ฯลฯ ทรงสนพระทัยประดิษฐ์อักษรขนาดใหญ่ที่สุดจนถึงขนาดเล็กที่สุด


นอกจากนี้ยังตั้งพระทัยในการประดิษฐ์อักษรภาษาอื่นๆ เพิ่มขึ้น คือภาษาสันสกฤต และทรงดำริจะประดิษฐ์อักษรภาษาญี่ปุ่น แต่ขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มประดิษฐ์ รับสั่งว่าต้องใช้เวลามาก ต่อมาก็ได้ทรงหันมาศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แสดงตัว เทวนาครี บนจอภาพ หรือที่พระองค์ท่าน ทรงเรียกว่า "ภาษาแขก" ซึ่งจัดทำได้ยากกว่าตัวอักษรภาษาไทย เพราะตัวอักษร เทวนาครี นั้น รูปแบบไม่คงที่


กล่าวคือ ถ้านำส่วนหนึ่งของอักษรนำมาต่อรวมกับอีกส่วนหนึ่งของอักษร จะเกิดอักษรใหม่ขึ้น และโปรแกรมที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนั้น มีตัว phonetic symbols


การสร้างตัวอักษร เทวนาครี นั้น ทรงเริ่มเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๓๐ ทรงศึกษาตัวอักษร เทวนาครี ด้วยพระองค์เอง
จากพจนานุกรมและตำราภาษาสันสกฤต และทรงสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤต เช่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และท่านองคมนตรี ม.ล. จิรายุ นพวงศ์ ซึ่งจะต้องตรวจสอบตัวอักษรที่ทรงสร้างขึ้น


พระองค์นำโปรแกรมออกแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๐


มีคำถามว่า เหตุใดพระองค์ท่านจึงทรงสนพระราชหฤทัยในตัวอักษร เทวนาครี หรือภาษาแขก


เรื่องนี้มีผู้อธิบายไว้ว่า ในหลวงที่รักของพวกเรานั้น ทรงศึกษาข้อธรรมะในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและลึกซึ้ง การที่ทรงศึกษาตัวอักษรแขก
ก็เพื่อเป็นการนำไปสู่ความเข้าใจด้านอักษรศาสตร์ และความเข้าใจ
ในหัวข้อธรรมะนั่นเองเรื่องนี้นับว่าพระองค์มีวิจารณญาณที่ลึกซึ้งยิ่งนัก เพราะคำสอนและข้อธรรมะในพุทธศาสนานั้น เดิมทีก็เกิดและเผยแพร่มาจากประเทศอินเดีย บรรดาธรรมะที่ลึกซึ้งและยากแก่ความเข้าใจ ก็อาจจะถูกตีความผันแปรบิดเบือนไปได้ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าลึกลงไปถึงภาษาแขก จึงน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะชัดเจนกระจ่างมากขึ้น


ต่อมาได้มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC Compatible


และทรงสนพระทัยศึกษาในการพัฒนา Software ต่างๆ และได้สร้างโปรแกรมใหม่ๆ ขึ้นมา รวมทั้งสนพระทัยในเทคนิคการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบนี้มากทีเดียว บางครั้งทรงเปิดเครื่องออกดูระบบต่างๆ ภายในด้วยพระองค์เอง หรือทรงปรับปรุง Software ใหม่ขึ้นใช้ ทรงแก้ซอฟต์แวร์ในเครื่อง เช่น โปรแกรมภาษาไทย CU WRITER ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์

จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการพิมพ์งานทรงพระอักษรส่วนพระองค์ และทรงเก็บงานเหล่านี้เป็นเรื่องๆ มาปะติดปะต่อกัน จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และบทพระราชนิพนธ์ต่างๆ เช่น เรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ เป็นต้น


ผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ ก็คือ การใช้คอมพิวเตอร์ "ปรุง" อวยพรปีใหม่ เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่เดิมพระองค์ได้พระราชทานผ่านเครื่องเทเล็กซ์

นอกจากนี้พระองค์ทรงสนพระทัยคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากขณะเสด็จพระราชดำเนินชมงานนิทรรศการต่างๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พระองค์สนพระทัยซักถามอาจารย์และนักศึกษาที่ประดิษฐ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ อย่างละเอียดและเป็นเวลานาน


พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์


ในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนานั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๑,๔๗๒,๙๐๐ บาท ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๔ ให้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก และอรรถกถาต่อเนื่องจากโครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เดิม ที่มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาเสร็จแล้ว และได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสรัชมังคลาภิเษก ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑


ทรงเห็นว่าโครงการนี้ควรได้รวบรวมเอาชุดอรรถกถาและฎีกาเข้าไว้ด้วยกัน นับเป็นโครงการที่นำวิทยาการชั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลเนื้อหาทางด้านพุทธศาสนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับคอมพิวเตอร์นี้ด้วยพระองค์เอง และมีพระบรมราชวินิจฉัย และพระราชวิจารณ์ในการออกแบบโปรแกรมสำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูล ในฐานะแห่งองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก


การครั้งนี้กล่าวได้ว่า เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานสืบไปในอนาคตกาล เพราะโครงการพระราชดำรินี้ เป็นส่วนสนับสนุนอย่างสำคัญ ที่ทำให้การศึกษาพระไตรปิฎกและชุดอรรถกถาเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ อีกทั้งรวบรวมเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นับเป็นการใช้วิทยาการอันก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์สำหรับโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถาตามพระราชดำรินี้ ได้พัฒนาแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๔ ในชื่อ BUDSIR IV โดยพัฒนาต่อเนื่องจาก โปรแกรม BUDSIR (อ่านออกเสียงว่า บุดเซอร์) มาจากคำว่า Buddhist Scriptures Information Retrieval


สำหรับประวัติของ BUDSIR นั้น

BUDSIR I สามารถค้นหาคำทุกคำ ศัพท์ทุกศัพท์ ทุกวลี ทุกพุทธวจนะ ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก จำนวน ๔๕ เล่ม หรือข้อมูลมากกว่า ๒๔.๓ ล้านตัวอักษร ที่ได้รับการบันทึกในคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์


BUDSIR II พัฒนาแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๓๒ ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกอักษรโรมัน สำหรับการเผยแผ่ไปยังต่างประเทศ


BUDSIR III ได้รับการพัฒนาขึ้นอีกในเดือนเมษายน ๒๕๓๓ เพื่องานสืบค้นที่มีความซับซ้อน


สำหรับ BUDSIR IV นี้ ได้รวบรวมพระไตรปิฎกและอรรถกถา/ฎีกา รวมทั้งคัมภีร์ทุกเล่มที่ใช้ศึกษาหลักสูตรเปรียญธรรม นอกจากนี้ยังรวม version ที่เป็นอักษรโรมันเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีขนาดข้อมูลรวม ๑๑๕ เล่ม หรือประมาณ ๔๕๐ ล้านตัวอักษร นับเป็นพระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบันและมหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้พัฒนาโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม โดยบันทึกพระไตรปิฎกและอรรถกถา ลงบนแผ่น CD-ROM แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๗ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกอย่างมากต่อผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘


และในปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มโครงการพัฒนาโปรแกรม
พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ฉบับภาษาไทย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ศึกษา อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานโปรแกรมนี้ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นคัดลอกจาก บทความในWeb : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

//www.princess-it.org/index.html

ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า yyswim
Create Date : 08 มิถุนายน 2548
Last Update : 8 มิถุนายน 2548 15:59:17 น. 68 comments
Counter : 1510 Pageviews.

 
ทรงพระเจริญค่ะ
(สารภาพว่าอ่านไม่จบ แห่ะๆ)

ปล.นาฬิกาสวยมากค่ะ


โดย: PADAPA--DOO วันที่: 8 มิถุนายน 2548 เวลา:15:59:23 น.  

 
มองการ์ดอวยพรไม่ค่อยเห็นอ่ะค่ะ(สายตาไม่ค่อยดี แก่แล้ว) อยากทราบว่าข้างในเขียนอะไรบ้าง พระองค์ท่านชอบให้อะไร ๆ เป็นแง่คิดอยู่เสมอ


โดย: ZAZaSassY วันที่: 8 มิถุนายน 2548 เวลา:16:40:10 น.  

 
อยากเห็นการ์ดอวยพรของแต่ละปีจังเลยครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: Due_n IP: 203.118.109.180 วันที่: 8 มิถุนายน 2548 เวลา:16:59:24 น.  

 
รักในหลวงครับ


โดย: noom_no1 วันที่: 8 มิถุนายน 2548 เวลา:18:56:54 น.  

 
อ่านแล้วมีความสุขค่ะ....ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..
ขอบคุณเจ้าของบล็อกที่นำเรื่องดี ๆ มาให้อ่านด้วยค่ะ..


โดย: JC2002 วันที่: 8 มิถุนายน 2548 เวลา:19:49:46 น.  

 
รักในหลวง.....คะ
ทรงพระจริญ


โดย: เมฆน้อยสีฟ้า วันที่: 8 มิถุนายน 2548 เวลา:22:29:45 น.  

 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


โดย: ultraman seven วันที่: 8 มิถุนายน 2548 เวลา:23:01:23 น.  

 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 9 มิถุนายน 2548 เวลา:7:28:51 น.  

 
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ขอบคุณมากที่นำเรื่องที่เป็นมงคลมาให้อ่านกัน ชอบมาก ขอชื่นชม คุณyyswim ที่เสียสละเวลาขยันเขียนเรื่องต่างๆที่มีคุณประโยชน์ อ่านแล้วหัวใจพองคับอกเลย
เย็นนี้ไปว่ายนำด้วยกันนะครับ


โดย: วัฒนไชย สุวรรณโณ IP: 202.6.107.10 วันที่: 9 มิถุนายน 2548 เวลา:9:41:03 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อนบล๊อก yy


โดย: สุภาฯ IP: 202.5.81.181 วันที่: 10 มิถุนายน 2548 เวลา:23:27:55 น.  

 
ชอบเรื่องที่นำเสนอค่ะ ขอบคุณ


โดย: Aisha วันที่: 18 มิถุนายน 2548 เวลา:16:24:20 น.  

 ขอบคุณคะ ..ที่นำเรื่องดีมาแบ่งปัน

ได้ข้อคิดเยอะเลยคะ ..


โดย: หนี่หนีหนี้ วันที่: 18 มิถุนายน 2548 เวลา:18:29:43 น.  

 
ทรงมีพระอัจฉริยภาพสูงมากค่ะ


โดย: mda IP: 203.159.36.10 วันที่: 4 ตุลาคม 2548 เวลา:18:35:26 น.  

 


โดย: นิรมาณ วันที่: 26 ตุลาคม 2548 เวลา:9:58:01 น.  

 
เปิ้ล


โดย: 23 พฤศจิกายน 2548 IP: วันที่: 13:58:30 เวลา:58.147.10.32 น.  

 
ขอให้ทรงพระเจริญ


โดย: ป๋อง IP: 125.24.69.112 วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:10:17:10 น.  

 
ขอทรงอยู่คู่แผ่นดินนี้ยิ่งยืนนา


โดย: วิภาสรย์ IP: 58.147.66.48 วันที่: 15 มิถุนายน 2549 เวลา:16:03:59 น.  

 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: เปิ้ล IP: 203.172.216.193 วันที่: 26 กรกฎาคม 2549 เวลา:11:22:35 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: กวาง IP: 125.24.149.63 วันที่: 9 ธันวาคม 2549 เวลา:14:45:50 น.  

 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: หนูเอง IP: 203.113.62.4 วันที่: 17 ธันวาคม 2549 เวลา:10:51:14 น.  

 
ขอให้พระองค์จงมีแต่ความสุขตลอดไป


โดย: คนครับ IP: 125.25.47.229 วันที่: 11 มกราคม 2550 เวลา:17:23:43 น.  

 
รู้จักดู รู้จักคิดฯลฯเริ่มทำประโยชน์เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินและเพื่อโลก เริ่มที่ตัวคุณเองสร้างความเย็นขึ้นในชีวิตวันละนิดก็ดีแล้ว ยังมีภาระและหน้าที่อีกมากมาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: ชัยะ IP: 125.25.82.11 วันที่: 6 พฤษภาคม 2550 เวลา:22:58:17 น.  

 
รู้จักดู รู้จักคิดฯลฯเริ่มทำประโยชน์เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินและเพื่อโลก เริ่มที่ตัวคุณเองสร้างความเย็นขึ้นในชีวิตวันละนิดก็ดีแล้ว ยังมีภาระและหน้าที่อีกมากมาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: ชัยยะ คชาชนม์ IP: 125.25.82.11 วันที่: 6 พฤษภาคม 2550 เวลา:22:59:23 น.  

 
ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: ... IP: 203.113.0.192 วันที่: 25 พฤษภาคม 2550 เวลา:19:04:52 น.  

 
Long live my KING
ผมเพิ่งเจอ //www.นี้ เพราะเข้ามาค้นหาภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ทาง google และก็ได้ภาพสมใจจริงๆ อยากจะบอกว่าประทับใจมาก ที่พระองค์ท่านทรงงานไว้มากมาย ขอบคุณที่รวบรวมไว้ในนี้
บังเอิญผมก็เป็นคนที่ชอบว่ายน้ำเหมือนกันและได้ทำงานด้านนี้ด้วยคือ เป็นทั้งครูสอนว่ายน้ำ ผู้ตัดสินและเป็นวิทยากรอบรมการช่วยคนตกน้ำ ขอให้ท่านผู้ชอบว่ายน้ำช่วยวิเคราะห์และพิจารณาด้วยนะครับ เพราะต่อไปนี้คือ ความคิดและความเข้าใจของผม การสอนว่ายน้ำ ปัจจุบันเราสอนกันเฉพาะท่าว่ายน้ำหลัก 4 ท่า คือ front crawl, Back stroke, breast stroke และ Butterfly stroke โดยมุ่งไปที่ท่าว่ายสำหรับการแข่งขัน เราไม่ได้สอนเรื่องความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำ การช่วยชีวิตคนตกน้ำ เช่น หากตกน้ำกลางทะเลจะลอยตัวอยู่ได้อย่างไรให้นานเป็นชั่วโมงๆ จะว่ายน้ำเข้าฝั่งสัก 10 กิโลเมตรว่ายอย่างไร นักกีฬาว่ายน้ำ ซ้อมว่ายวันละ 5 - 6,000 เมตร เจอคนตกน้ำห่างจากฝั่ง 100 เมตร ว่ายออกไปช่วย ถูกกอดจมน้ำเสียชีวิตไปด้วย บรรดาหัวข้อเหล่านี้คือ 1) ความปลอดภัยทางน้ำ 2) การเอาชีวิตรอด 3) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และ 4) การผายปอดและนวดหัวใจ ผมไม่ทราบนะครับว่า ความคิดและความเข้าใจของผมผิดหรือเปล่า เพราะว่า หากเราสอนลูกหลานของเราให้มีความรู้ว่า หากตกน้ำ อย่าตกใจ ให้ลอยตัวด้วยท่าลอยคว่ำหรือลอยหงาย อยู่นิ่งๆ เอาไว้ ตัวก็จะลอยอยู่ที่ผิวน้ำได้เป็นเวลานาน ที่แม่ชีท่านสาธิตการลอยน้ำแบบนอนหงายได้นั้นไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ แต่เป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ที่ลอยน้ำได้ หากไม่ดิ้นรนโผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้สูงนัก เอาแค่ปากและจมูกพ้นน้ำก็หายใจได้และไม่จมน้ำแล้ว อีกเรื่องหนึ่งคือ เราไม่รู้จักการเตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับการช่วยคนตกน้ำ พอเกิดเหตุก็หาอะไรไม่ทัน ต้องกระโดดลงน้ำว่ายออกไปช่วย ซึ่งก็คือ เสี่ยงชีวิตตนเอง
ขออภัยหากข้อความของผมยาวเกินไป คือ พอพบกับคนที่สนใจเรื่องว่ายน้ำเหมือนกันก็เลยอยากเขียน พอเขียนแล้วมันจะจบไม่ลง นี่ก็จำเป็นต้องจบแบบห้วนๆ เช่นนี้แหละ เดี๋ยวจะเบื่อเสียก่อน ผมอยู่ที่ //www.thailifesaving.comหรือที่ e-mail: adisak_oui@yahoo.com ด้วยความปรารถนาดีครับ
อดิศักดิ์ สุวรรณประกร Tel. 081-286-6864


โดย: Adisak Suvanprakorn IP: 124.121.114.163 วันที่: 4 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:38:03 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยยิ่งยืนนาน


โดย: หนุ่ม วิทวัส กิติวัง IP: 203.172.201.1 วันที่: 11 สิงหาคม 2550 เวลา:0:15:25 น.  

 
emo
เรารักในหลวง


โดย: คนน่ารัก IP: 125.26.29.115 วันที่: 11 กันยายน 2550 เวลา:22:05:33 น.  

 


โดย: 312132 IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:40:13 น.  

 


โดย: fgfdgfdgd IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:40:19 น.  

 
ลอก
กดักดะหฟกดฟพ


โดย: เด็กเทพ IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:40:23 น.  

 
ลอก
กดักดะหฟกดฟพ


โดย: เด็กเทพ IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:40:40 น.  

 
ขอให้ในหลวงมีพระวรกายเเข็งแรง


โดย: ส้ม IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:40:55 น.  

 
ทรงพระเจริญ


โดย: มิ้นท์ IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:41:59 น.  

 

ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง


โดย: Som O IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:42:30 น.  

 


โดย: ด้ ฝวฝว IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:42:39 น.  

 


โดย: เด็กเทพ IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:42:47 น.  

 


โดย: 56 IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:44:55 น.  

 


โดย: 56 IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:45:16 น.  

 
555+มาแล้ววะ


โดย: fdsfsdf IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:45:18 น.  

 
ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
โดย: ไอซ์ IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:45:39 น.  

 
ชอบในหลวง


โดย: เด็กเทพ IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:46:09 น.  

 


โดย: uihthnghhtliu IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:47:02 น.  

 
ทรงพระเจริญ


โดย: ดาก IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:47:45 น.  

 
ทรงพระเจริญโดย: ดาก IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:48:41 น.  

 
ขอให้ในหลวงมีอายุยืนนาน


โดย: ก๊อต IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:48:51 น.  

 

ทรงพระเจริญ


โดย: โอ๊ด IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:49:34 น.  

 


โดย: magootz007 IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:49:55 น.  

 


โดย: ฮาย IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:50:00 น.  

 
ขอให้ในหลวงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง


โดย: หนูนา IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:51:19 น.  

 
ทรงพระเจริญ


โดย: เเน็ป IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:53:10 น.  

 
ทรงพระเจริญ


โดย: ไอทีม IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:53:11 น.  

 
ทรงพระเจริญ


โดย: ไอทีม IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:53:11 น.  

 


โดย: ผมเทพคร๊าบ IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:55:03 น.  

 


โดย: สัน IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:55:26 น.  

 
ขอให้ในหลวงมีอายุยืนนาน


โดย: ออย IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:55:36 น.  

 
ทรงพระเจริญ


โดย: หนูนา2 IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:55:37 น.  

 
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเเละขอให้ในหลวงมีพระวรกายที่เเข็งเเรงนะคะ


โดย: ด.ญ.วรัทยา ก้องสูงเนิน IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:57:40 น.  

 
นชขน


โดย: ศรายุ IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:58:12 น.  

 
555จบแล้วค่ะ


โดย: แนน IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:58:14 น.  

 


ขอให้มีควายมากๆๆๆ


โดย: ฮาย IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:58:50 น.  

 
ทรงพระเจริญ


โดย: ก๊อต IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:59:24 น.  

 

ขอให้ในหลวงมีพระวรกายที่แข็งแรงนะครับ


โดย: ด.ช.กิตติ ทองน้อย IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:02:46 น.  

 


โดย: ไข่มุก IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:05:40 น.  

 
ไข่มุกรักแป๊ง
โดย: ไข่มุก IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:12:27 น.  

 
ขอบคุณในหลวง


โดย: แก๊งเด็กดี IP: 58.9.27.184 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:14:08 น.  

 
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง
กระผมรักในหลวงมากเลยขอรับ


โดย: มนุษย์ปริศนา? IP: 61.7.164.156 วันที่: 2 มกราคม 2551 เวลา:9:04:18 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยากให้พระองค์ออกมาช่วยประเทศชาติด้วย ตอนนี้คนไทยกำลังฆ่ากันเอง ควรมิคสรแล้วแต่จะทรงโปรด ด้วยเกล้าด้วยกล่อม ขอเดชะ


โดย: ประพิณ กลิ่นบัวแย้ม IP: 124.122.142.149 วันที่: 7 ตุลาคม 2551 เวลา:13:04:34 น.  

 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ตอนนี้คนไทยกำลังฆ่ากันตายอยากให้พระองค์ทรงโปรดบอกพวกที่กำลังฆ่ากันให้หยุดเสียทีนะคะ
พวกเราไม่ชอบการกระทำแบบนี้เลยคะ ด้วยเกล้าด้วยกล่อม ขอเดชะ


โดย: เด็กดื้อ IP: 117.47.100.61 วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:19:47:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
 
มิถุนายน 2548
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
8 มิถุนายน 2548
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.