* * * * เป็ดไล่ทุ่ง * * * *


เป็ดไล่ทุ่ง
เป็ดไล่ทุ่ง เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรระดับรากหญ้าในจังหวัดภาคกลางที่มีทุ่งนา
การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเป็นปกติสุขมานานเรื่อยมา จนเมื่อมีการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ก็มีการกล่าวขานกันขึ้นว่า
อาจจะเป็นปัจจัยทำให้การระบาดของไข้หวัดนก แพร่กระจายเข้าสู่ในฟาร์มเป็ดแบบปิด และเข้าสู่ชีวิตของผู้คน

จริงอยู่ เป็ดไล่ทุ่งอาจจะติดเชื้อไข้หวัดนกได้ แต่เป็ดไล่ทุ่งจะมีโอกาสน้อยมากที่แพร่เชื้อไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มเป็ดแบบปิด
ขณะเดียวกันการที่ภาครัฐพยายามจะผลักดันให้การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง เปลี่ยนเป็นการเลี้ยงเป็ดระบบฟาร์มปิด
จะต้องใช้ต้นทุนสูง ซึ่งไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของเกษตรกรระดับรากหญ้าที่ยากจน
รวมทั้งหากสภาพแวดล้อมและอาหารเปลี่ยนไป เป็ดจะมีความเครียด ทำให้เป็ดป่วยและให้ผลผลิตที่ลดลงได้
รศ.นสพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การศึกษาธุรกิจการเลี้ยงเป็ดและการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง”
โดยศึกษาวงจรการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในเป็ดไล่ทุ่ง
รวมทั้งศึกษาธุรกิจการผลิต การตลาด ต้นทุน ผลตอบแทนจากการเลี้ยงเป็ดในระบบฟาร์มปิดกับการเลี้ยงเป็ดแบบไล่ทุ่ง
เพื่อหาข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ทำให้วิถีชีวิตชาวบ้านแบบพึ่งพาตนเองหายไป

รศ.นสพ.ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า การศึกษาวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในเป็ดไล่ทุ่ง
ทำการเก็บตัวอย่างจากทวารหนักของเป็ด และเจาะเลือดจากตัวเป็ดเพื่อตรวจดูว่ามีระดับภูมิคุ้มกันเท่าใด

พบว่าเจอเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในเป็ดไล่ทุ่งฝูงเดียว และไม่พบการระบาดของสัตว์ปีกในบริเวณใกล้เคียงกับเป็ดไล่ทุ่งฝูงนั้น
นอกจากนี้ ฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีระบบการเลี้ยงที่ดี จะสามารถป้องกันการระบาดของเชื้อนี้ได้ 100%
ในกรณีที่พบว่ามีการระบาด ทางฟาร์มจะมีระบบการจัดการที่ดี เชื้อที่ติดมาจะไม่แพร่ระบาดเข้ามาข้างในและออกไปสู่ข้างนอกได้ด้วย
แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคที่ชัดเจนที่สุด เชื่อว่ามาจากคน เป็นส่วนใหญ่

โดยมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
โดยมีการสัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนไปกับยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์
โดยมีการใช้น้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
และโดยการโยนซากสัตว์ที่ตายลงในแม่น้ำลำคลองสำหรับผลการศึกษา วงจรการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ในเกษตรกร จำนวน 10 ราย พบว่า
การเลี้ยงเป็ดจะเริ่มตั้งแต่การอนุบาลเป็ดที่ออกจากไข่ โดยจะแยกเป็ดเพศเมียและปล่อยให้ไล่ทุ่ง
ซึ่งเป็ดจะเก็บกินเมล็ดข้าวเปลือกที่ตกหล่นอยู่ในนาข้าว รวมทั้งเก็บกินหอยเชอรี่ที่เป็นศัตรูข้าว

จนเมื่อเป็ดอายุประมาณ 5-6 เดือนหรือเป็นระยะเป็ดสาว ตอนนี้เกษตรกรจะแบ่งวิธีเลี้ยงเป็ดออกเป็น 2 วิธี คือ

1. นำเป็ดสาวเข้าไปวางไข่ในโรงเรือน ซึ่งระยะเวลาวางไข่ฟองแรกจนถึงฟองสุดท้าย ประมาณ 13-14 เดือน
และปลดระวางเข้าโรงฆ่าเมื่ออายุประมาณ 18-19 เดือน

2. เลี้ยงเป็ดไข่ที่กำลังให้ผลผลิตแบบไล่ทุ่ง คือปล่อยให้เป็ดหากินอยู่ในทุ่งนาต่อไป
และทำการล้อมคอกไว้สำหรับให้เป็ดวางไข่ในช่วงเช้ามืดของทุกวัน

จะเห็นได้ว่าเป็ดสาวเมื่อนำเข้าโรงเรือน เป็ดจะมีการปรับตัวและได้รับอาหารเต็มที่ จึงจะให้ผลผลิต
แต่ในกรณีนี้ เกษตรกรที่ยากจนจะต้องลงทุนเรื่องอาหารเป็ดซึ่งนับวันราคาจะสูงขึ้น แต่ได้ผลผลิตเป็ดออกไข่ออกมาช้า และนับวันราคาไข่เป็ดก็จะสูงขึ้นต่อผู้บริโภค

นอกจากนี้การยกเลิกการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง จะส่งผลกระทบต่อชาวนา
เพราะเมล็ดข้าวเปลือกที่ตกอยู่บนพื้นนาซึ่งยังมีมูลค่า และเป็นอาหารชั้นดีของเป็ด จะต้องกลายเป็นภาระให้ชาวนาหาวิธีกำจัดทิ้ง
เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวในครั้งต่อไปลดลง
ที่สำคัญ หากไม่มีเป็ดไล่ทุ่งช่วยกินหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูของต้นข้าว เกษตรกรจะต้องหวนกลับไปใช้สารเคมีในการฆ่าหอยเชอรี่
ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อผืนนา แหล่งน้ำ ชาวนา และผู้คน
รศ.นสพ.ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามเมื่อเป็ดไล่ทุ่งมีการติดเชื้อ
จะปล่อยเชื้อออกมาทางอุจจาระในระยะ 7-10 วันก่อนที่จะแสดงอาการป่วย
ซึ่งทางภาครัฐสามารถเข้าไปควบคุมและทำลายซากได้ในทันที

ดังนั้นแนวทางที่จะคลี่คลายปัญหา คือการจัดโซนนิ่งเขตการเลี้ยงที่เหมาะสม
ร่วมกับการเฝ้าระวังโรค ที่สามารถจัดทำได้ เพื่อให้การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งยังคงเป็นอาชีพที่พอเพียงของเกษตรกรระดับรากหญ้าที่ยากจน
และเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกให้กับผู้บริโภคต่อไป
รวมทั้งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยให้คงอยู่สืบไป
นส.พ.ชุมพล บุญรอด หัวหน้ากลุ่มงานด้านสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี บอกว่า
ในพื้นที่ จ. ลพบุรี มีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกว่า 200 ราย มีเป็ด 300 ฝูง จำนวน 6 แสนตัว
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.บ้านหมี่ และ อ.ท่าวุ้ง
ซึ่งการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวลพบุรี

โดยเกษตรกรจะนำเป็ดไปปล่อยในทุ่งนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จใหม่ๆ เพื่อให้เป็ดเก็บกินเมล็ดข้าวที่ตกอยู่บนผืนนาและเก็บกินหอยเชอร์รี่
ซึ่งนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารเป็ดแล้ว ยังจะช่วยลดศัตรูต้นข้าวอีกด้วย เพราะหอยเชอร์รี่นั้นมีการระบาดและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
ยิ่งกว่านั้นมูลเป็ดยังจะช่วยปรับปรุงดินของผืนนา ให้ปุ๋ยอินทรีย์แก่ผืนนาได้เป็นอย่างดี โดยลดจำนวนการใส่ปุ๋ยเคมีลงได้บ้าง
ไชยยา หาญชนะ ปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี บอกว่า การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งใน 3 อำเภอของ จ.ลพบุรีนั้น
ในแต่ละวันจะมีไข่เป็ดจากเป็ดไล่ทุ่ง ป้อนสู่ตลาดวันละ 5 แสนฟอง ปัจจุบันราคาไข่เป็ด ฟองละ 2.20 - 2.40 บาท
เท่ากับว่าในแต่ละวัน จะมีเงินสะพัดจากการขายไข่เป็ดในพื้นที่สามอำเภอดังกล่าว วันละนับล้านบาท
โดยสำนักงานปศุสัตว์ของทั้ง 3 อำเภอ จะควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้หวัดนกระบาดอย่างเด็ดขาด
สมนึก ชูศรี ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง จ. ลพบุรี บอกว่า
เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งใน จ.ลพบุรี มีการรวมตัวกันตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง จังหวัดลพบุรีขึ้น
เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งปลอดโรคไข้หวัดนก โดยกฎระเบียบต่างๆ ผ่านการทำประชาพิจารณ์
ยึดถือเป็นกติกาและแนวทางในการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแบบดูแลกันเอง มีเจ้าหน้าปศุสัตว์เป็นพี่เลี้ยง โดยไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย
ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดฝึกอบรมด้านการเลี้ยงเป็ด ที่ถูกสุขอนามัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติถึง 3 ครั้ง

เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
มีการคัดเลือกเป็ดสาว ผลิตไข่เป็ดที่มีคุณภาพปลอดโรคไข้หวัดนก ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปอาหาร
ปรับปรุงสถานที่อนุบาล เป็ดเล็ก เป็ดรุ่น ก่อนจะนำไปเลี้ยงในทุ่ง
มีการสร้างระบบติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ รับรองคุณภาพและผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค
มาลี ชุ่มบัว อายุ 56 ปี เกษตรกรจาก ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี กล่าวว่า
ตนมีอาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเพียงอย่างเดียว เลี้ยงทั้งหมดประมาณ 5,500 ตัว เป็ดออกไข่วันละประมาณ 3,500 กว่าฟอง
ขายฟองละ 2.40 บาท ในแต่ละวันจะมีรายได้จากการขายไข่เป็ด วันละประมาณ 7,000 - 8,000 บาท
แต่หากเป็นช่วงเป็ดผลัดขน เป็ดจะออกไข่น้อยลง ค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าจ้างคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเดือนละ 4,500 บาท จำนวน 4 คน
เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังมีกำไรพอสมควร


ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ ‘ภัตตาคารบ้านทุ่ง’ เรื่อง ‘เป็ดไล่ทุ่ง’ขอขอบคุณที่ติดตามyyswim


yyswim@hotmail.com

Create Date : 04 มกราคม 2554
Last Update : 4 มกราคม 2554 0:06:56 น. 22 comments
Counter : 7292 Pageviews.

 
รูปเป็ดแต่ละรูปน่ารักใจแทบขาดเลยค่ะพี่ิสิน..

เคยคิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นเด็กๆ เป็นละอ่อน ไม่ว่าสัตว์หรือคน น่ารักทั้งนั้น พี่สินว่าไหมคะ?

เพิ่งเคยได้ยินว่าเป็ดเครียดแล้วจะป่วย ถ้าเค้าเคยอยู่ที่กว้างๆ เปิดๆ แล้วมาจำกัดที่ให้เค้าอยู่ก็น่าสงสารนะคะ..


โดย: ป้าโซ วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:0:48:32 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้มากขึ้นเยอะค่ะ
พอดี ชอบเป็ดด้วยค่ะ รูปที่เอามาลงน่ารักดีนะคะ


โดย: angelina_jerry วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:0:59:44 น.  

 
เมื่อก่อนนี้ บ้านพัก(ข้าราชการ)ของคุณพ่อ เป็นบ้านชั้นเดียว
ยกพื้นสูงจากพื้นดินพอที่จะมุดเข้าไปได้ คุณพ่อก็เลี้ยงเป็ดไว้ 4-5 ตัว พอได้เก็บไข่รายวัน
โดยให้พี่ชายคนโต มุดเข้าไปเก็บไข่เป็ดใต้ถุนบ้าน

และนี่เป็นต้นเหตุของชื่อพี่ชายคนโต "พี่ก้าบ" แหะ แหะ

ต่อมา เมื่อปลูกบ้าน(ตัวเอง) สมัยนั้นข้างๆ บ้านยังเป็นท้องนา มีน้ำขังเต็ม
เพื่อนบ้านฝั่งตรงกันข้าม(ถนน) เลี้ยงเป็ดไว้ 1 ฝูง จะปล่อยเป็ดมาไซร้กินอาหารในหนองน้ำข้างบ้านเรา
เย็นลง ก็จะกวาดต้อนเป็ดเข้าเล้า
เราก็แอบไปเดินดู เพราะเป็ดบางตัวจะแอบมาไข่ทิ้งไว้
อิ อิ เก็บไข่มาเป็นอาหารของเรา สบายไปเลยโดย: addsiripun วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:1:01:20 น.  

 
ทักทายสวัสดีกับคุณสินครับ
เรื่องเป็ดไล่ทุ่งยังเป็นกิจกรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ที่ยังได้พบเห็นกันอยู่บ้างนะครับ เชื่อว่าหากได้เพิ่มความรู้ และเทคนิคการเลี้ยงดูที่ดี การป้องกันโรคให้ปลอดโรคระบาดได้ เชื่อว่าคงจะยังเป็นอีกวิถีชีวิตที่ยังจะได้พบเห็นกัน และสร้างรายได้ให้กันอยู่ต่อไปครับ


โดย: ถปรร วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:5:45:57 น.  

 
หวัดดีครับคุณสิน...ตอนเป็นเด็กเคยหาเป็ดมาเลี้ยง
เพราะตอนเล็กๆน่ารักมาก เลี้ยงคราวละ 7-8 ตัว
กินข้าวคลุกรำ พอโตเค้าก็ออกไปหากินเองได้
ตกเย็นรู้จักกลับบ้าน ออกไข่ให้เรากินได้
แต่พอตรุษจีนทีไร...ญาติผู้ใหญ่ก็เอาไปทำพะโล้ทุกที

เป็ดไล่ทุ่งเนี่ยผมเพิ่งมารู้จักตอนไข้หวัดนกแพร่ระบาด
เห็นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทีละพันละหมื่นตัวแล้วก็ถอนหายใจ...เอเมน


โดย: Dingtech วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:8:18:01 น.  

 


ชอบภาพประกอบมากเลยค่ะ
อ่านๆไป
แต่ใจคิด .. รูปต่อไปจะเป็นอะไร
แบบนี้เรียกว่า
ภาพประกอบทำให้ไม่มีสมาธิในการอ่าน
เพราะน่ารักเกิ้นนนนนน

โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:8:50:16 น.  

 
ชอบภาพลูกเป็ดทุกภาพเลยค่ะ น่ารักมาก ๆ

ตอนที่มีไข้หวัดนก สงสารพวกเป็ดไก่ที่ต้องโดนฆ่าเป็นล้าน ๆ ตัว แต่ถ้าไม่ทำก็คงไม่ได้เนาะ

เมื่อเช้าอ่านนสพ. เจอหมอดูทำนายว่า ปีนี้ไข้หวัดนกจะกลับมาอีก ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ว เพราะหมอดูคู่หมอเดา หวังว่าเขาคงจะทายผิด


โดย: haiku วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:18:23:15 น.  

 
อยากให้เป็ด ออกมาสีแดงครับพี่สิน

ฮ่าๆ

แพ้สีเหลือง


โดย: มนุษย์ต่างดาว..ผมยาว..ปากหวาน... (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:18:26:14 น.  

 
สวัสดีปีใหม่อีกหลายๆ รอบเลยค่ะคุณสิน
เวลาพูดแล้วรู้สึกดีเหมือนได้เริ่มต้นประมาณนี้
เลยอ่ะค่ะ


อ่านชื่อบล็อก งงก่อนเลยว่า อะไรกันหนอ
คือ เป็ดไล่ทุ่ง มาอ่านถึงได้รับความกระจ่าง
ว่าคืออะไรกันแน่

ช่วงนี้เหมือนว่าตัวเองชอบอะไรที่เป็นไร่ เป็นฟาร์ม
มากๆ เลยค่ะคุณสิน หรือว่าจะติดมาจากละคร
ก็ไม่รู้นะค่ะนี่ เพิ่งติดตามละครช่อง 3 ที่มี 4 เรื่อง
4 รส เลยมาชอบอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ฟาร์ม
กำลังคิดว่าไม่แน่ อาจจะต้องหาโอกาสไปสัมผัส
ธรรมชาติสักวันค่ะ


โดย: JewNid วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:20:33:56 น.  

 
วิถีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ถ้าเป็นบริเวณที่ห่างจากการแพร่เชื้อ
ก็น่าจะเป็นเขตที่ปลอดภัยนะคะ
จริงๆ แล้วก็ต้องมีเขตที่เสี่ยงและโอเคซึ่งต้องประกาศ และดูแล
แต่ไม่รู้นบายและการควบคุมของบ้านเราเป็นยังไงค่ะ
วิถีชีวิตแบบเก่า ก็เป็นสิ่งดีค่ะ ปรับเข้ามาหาแบบใหม่นิดนึง
ถ้าผสมกันได้น่าจะดี แต่ความคิด ถ้าไม่ลงมือทำก็ง่ายที่จะพูดแหละค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:20:46:12 น.  

 
สวัสดีครับ คุณสิน
น่าสนใจนะครับ เรื่องเป็ดไล่ท่งนี่ เมื่อได้มีการศึกษาอย่างละเอียด มันไม่ไช่ เหมือนที่เราได้ทราบข่าวกัน และผลกระทบ มีต่อคนวงกว้างมาก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคนจน คนรากหญ้า
ทำไปทำมา จะกลายเป็นการผูกขาดโดยนายทุน แล้วผู้บริโภคอาจต้องจ่ายแพงในตอนหลังนะครับ หากมีการเลี้ยงเป็นแบบระบบปิดหมด


โดย: ทวีศักดิ์ (คนตาพิการ ) วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:21:02:55 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่สิน

ปีที่ผ่านมาเพิ่งรูความจริงที่เขารู้กันมานานแล้วว่า กินเป็ดย่างเอ็มเคกับน้ำจิ้มสุกี้อร่อยมาก


คือที่ผ่านมา กินเป็ดย่างกับน้ำจิ้มซีอิ้วที่เขายกมาเฉยๆ ก็ไม่รู้สึกว่ามันจะวิเศษตรงไหน ทำไมคนชอบกันจัง

จนได้ลองกินโดยบังเอิญ ( ทั้งที่คนอื่นเขารู้กันมานานแล้ว) ถึงได้เข้าใจว่า อ้อ มันฮิตเพราะอร่อยอย่างนี้นี่เองค่ะ

เปิ่นจังเรา


โดย: Love At First Click วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:10:57:39 น.  

 

สวัสดีปี (กระต่าย) ปี ๒๕๕๔ ครับพี่สิน

ปีนี้พี่สินเปิดศักราชด้วยการนำเนื้อหาเรื่องเจ้าสัตว์ปีกสองเท้ามาฝากที่อาจดูไม่ค่อยคุ้นตามากเท่ากับอีกสปีชีส์หนึ่งที่ได้ลุงแซนเดอร์สโปรโมทให้ จนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครต่อใครก็เรียกหาหากนึกอะไรไม่ออกก็ขอกินไก่เคเอฟซีที่การเลี้ยงไม่รู้ว่าเท็จจริงที่ภาพที่ปรากฏตามฟอร์เวิร์ดเมล์ไก่เหล่านี้ช่างอาภัพเพราะถูกขืนใจหรือกักบริเวณจนเร่งให้เจริญแบบผิดธรรมชาติ พี่สินเคยผ่านตาภาพนี้ไหมครับ
สำหรับผมคิดมาคิดไปก็ให้ดีใจว่าเจ้าเป็ดคงจะโชคดีเพราะไม่ต้องถูกสังเวยเป็นอาหารให้มนุษย์มากเท่ากับเจ้าไก่ที่อิสรภาพยังคงพอมีให้เห็นบ้าง

ภาพต้นของเจ้าเป็ดน้อยที่ถูกแต้มสีทำให้เห็นความน่ารักของสัตว์น้อยเหล่านี้ แต่หากเป็นภาพที่เป็นการเลี้ยงจริงๆ อาจดูไม่เจนตานักและคงหาดูได้ยากเต็มทีถ้าไม่ได้พลัดหลงไปแถบชานเมืองหรือชนบท

ความนิยมที่ชาวบ้านจะทำเช่นนี้คงจะน้อยลงทุกทีเพราะปัญหาที่อาจมีตามมาเนื่องจากปัญหาที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ค่อนข้างกลัวคือเรื่องของโรคระบาดที่ถ้าโชคร้ายคงเหมาฝูงได้และนั่นหมายถึงการอาจไม่ถอนทุนได้กลับคืน

ในมุมมองของผมเห็นว่าเป็ดเป็นสัตว์มีคุณและแข็งแรง ภาพที่เป็ดเดินอุ้ยอ้ายย้ายสะโพกและหากินเองตามธรรมชาติ บ้างก็มีไซร้ขน บ้างก็ลงไปลอยในน้ำ ดูสวยงามครับ

ผมจำได้ว่าตอนเด็กๆ เคยดูที่เขาเลี้ยงกันแบบลูกทุ่งๆ ใต้ถุนบ้านที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายคือเอาแกลบ รำมาผสมปนกับผักตบชวาแล้วหว่านให้กิน ทำให้เป็ดตัวใหญ่ ยิ่งถ้าได้มีคลองหรือแม่น้ำว่ายด้วย เป็ดดูมีสุขภาพดี ตัวใหญ่ ไข่ดกและตัวแน่นมาก

วันนี้ความเจริญทำให้ภาพเหล่านี้หาดูได้ยากทุกที อิสรภาพของเป็ดน้อยอาจต้องถูกจำกัดบริเวณเพื่อลดการสุ่มเสี่ยงโดยไม่จำเป็นในปัญหาเรื่องที่ดูจะน่าหวาดกลัวต่อคนเลี้ยง

ไวรัสยังคงเป็นไวร้ายที่คร่าชีวิตได้หากภูมิคุ้มกันมีไม่มากพอ ซึ่งบาปกรรมคงโยนให้เจ้านกมาเป็นผู้รับไปที่เราได้ยินชื่อโรคนี้จนคุ้นหู ผมขอนำบทความเรื่องนกอพยพมาฝากนะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีมากพอดู แต่การนำโรคจะมีมากน้อยคงอาจบอกได้ยากนะครับ
//www.dnp.go.th/wildlife/wildlifeyearbook/abstract/2548%20(full)/3.1.pdf


โดย: J.C. IP: 10.1.2.113, 202.183.153.162 วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:11:29:42 น.  

 
นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา
บัณฑิตมีความไม่เพ่งโทษของผู้อื่นเป็นกำลัง

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยเมตตาธรรมตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:12:36:57 น.  

 
เคยดูภัตตาคารบ้านทุ่ง ชอบมากๆ อาหารพื้นบ้าน
ปรุงแต่งกันแบบบ้านๆเนี่ย ... อร่อยมากๆเลย

สวัสดีปีใหม่นะคะ
ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณสิน
คิดและทำอะไรให้ประสบความสำเร็จทุกอย่าง
สุขภาพดี มีความสุขตลอดศักราชใหม่ค่ะโดย: ณ ขณะหนึ่ง วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:14:18:31 น.  

 
นึกว่าพี่เป็นเกษตรกรกับเค้าด้วยเลยครับ

บล็อกนี้ข้อมูลผมอ่านผ่าน เนื่องจากค่อนข้างไกลตัว แต่...
โหยเจ้ารูปเป็ดน้อยน่ารักแต่ละภาพ ผ่านเลยไม่ได้ครับ

มันน่ารักมากๆ พี่ช่างสรรหามาจริง ๆ เชียว


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:20:42:39 น.  

 
บล๊อคหน้าขอเป็นเป็ดย่างนะค๊าบ


โดย: หมูน้อย (gadupong ) วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:20:45:02 น.  

 
เห็นเป็ดไล่ทุ่ง แล้วคิดถึงตัวเองเลยค่ะ
พี่สิน เปิด blog ให้สองพีหรือเปล่าเนี่ย ..

เป็นเป็ดค่ะ ประมาณทำได้ทุกอย่าง
บินได้เหมือนนก แต่ไม่เก่งเหมือนนก
ว่ายน้ำได้เหมือนปลา แต่ไม่เก่งเหมือนเปลา

สองพีจึงเป็นเหมือนเป็ด เค้าทำอะไรได้ สองพีทำได้ทุกอย่าง
แต่ไม่ถึงที่สุดซักอย่าง เป็นเป็ดขี้เหร่อยู่อย่างนี้แหล่ะ

เค้าเขียนเก่ง สองพีเขียนได้
เค้าวาดเก่ง สองพีวาดได้
เค้าทำงานฝีมือเก่ง ถักโคร์เซต์ นิตติ้งได้ สองพีทำได้เหมือนกัน แบบพื้น ๆ
เค้าแต่งกลอนกันเก่ง เราก็แต่งกลอนพอได้
เค้าถ่ายภาพสวย เราถ่ายภาพได้
เค้าทำอาหารเก่ง เราก็ทำได้ แบบ ง่าย ๆ 555
ฯลฯ

blog สองพี เลยเป็นเหมือนเป็ดที่แหล่ะค่ะ สนใจมันไปทั่ว แล้วเราก็มั่ว ๆ เอา ..

สวัสดีวันที่ห้าของปีใหม่ค่ะพี่สิน วันนี้ที่ทำงานลูกค้าน้อยผิดคาด
พรุ่งนี้เหอะ คาดว่าตรึม ..
มีความสุขค่ะพี่สิน

น.ต.


โดย: SongPee วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:21:36:18 น.  

 
สมัยหนุ่มผมมีกับแกล้มเป็น ปีกเป็ด ลิ้นเป็ด คอเป็ด เครื่องในเป็ด พะโล้ มากมายก่ายกอง ด้วยความเอร็ดอร่อย

เดี๋ยวนี้กินไม่ได้เดี๋ยวยูริคสูง ก็กลับมานึกสงสารเป็ด

เวลาดูทีวีเขาหิ้วใส่กระสอบโยนลงหลุม
ผมต้องเปลี่ยนช่องทุกทีครับ.


โดย: เจียวต้าย วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:10:19:42 น.  

 
เป็นอาชีพเสริมที่ดีมาก ไม่ต้องกลัวจะตายเพราะหวัดนกหรอก ขนาดเอดส์ยังไม่รู้จักกลัวกลัว


โดย: คนชายขอบ IP: 101.51.55.249 วันที่: 20 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:00:30 น.  

 
เป็ดไล่ทุ่ง ไข่สามารถฟักได้มั้ยครับ เลี้ยงตัวผู้ด้วยอ่ะครับ ไข่จะฟักได้ลูกรึป่าวครับ


โดย: มอส IP: 49.237.167.34 วันที่: 8 ตุลาคม 2558 เวลา:11:55:33 น.  

 
เป็ดไล่ทุ่ง ไข่สามารถฟักได้มั้ยครับ เลี้ยงตัวผู้ด้วยอ่ะครับ ไข่จะฟักได้ลูกรึป่าวครับ


โดย: มอส IP: 49.237.167.34 วันที่: 8 ตุลาคม 2558 เวลา:11:56:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 39 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
<<
มกราคม 2554
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
4 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.