คำสอนหลวงปู่ชา
คำสอนหลวงปู่ชา
"โลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไป จะอยู่ที่โน่นก็เปลี่ยนแปลง อยู่ที่นี่หรือที่ไหนก็เปลี่ยนแปลง เพราะพวกเราทั้งหลายอยู่ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราก็อยู่ไม่ได้ หายใจออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้า แล้วก็หายใจออก ไม่เช่นนั้นเราก็อยู่ไม่ได้ ลมออกไปหมดก็อยู่ไม่ได้ ลมเข้ามาแล้วไม่ออกก็อยู่ไม่ได้ เราทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ ก็เป็นของโลก มันเป็นของของโลก ไม่ควรทำความน้อยใจ ไม่ควรทำความเสียใจใดๆ เราต้องเป็นผู้มีจิตใจ เข้มแข็ง จะตกไปอยู่ที่ไหน ก็สร้างแต่คุณงามความดี แม้หมดชีวิตก็อย่าทิ้งคุณงามความดี"

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

เจ้าอาวาส วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
นามเดิม ชา ช่วงโชติ กำเนิดวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ณ บ้านจิกก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี บิดาชื่อ นายมา ช่วงโชติ มารดาชื่อ นางพิมพ์ ช่วงโชติ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จำนวน 10 คนท่านเกิดในครอบครัวที่อบอุ่น มักเกื้อหนุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้อยู่เสมอ ท่านเป็นเด็กวัดตั้งแต่อายุยังน้อย และได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบ้านก่อ เมื่ออายุได้ 13 ปี ..ลาสิกขาไปช่วยงานบ้าน เมื่ออายุได้ 16 ปี ...อย่างไรก็ตาม เมื่ออายุได้ 21 ปี ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดก่อใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2482 โดยมี พระครูอินทรสารคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ท่านตั้งใจศึกษาปริยัติธรรมทั้งจากตำราและจากครูอาจารย์ จนสอบนักธรรมชั้นตรีได้ในสำนักวัดก่อนอก สอบนักธรรมชั้นโทได้ในสำนักของพระครูอรรคธรรมวิจารณ์ และสอบนักธรรมชั้นเอกได้ในสำนักวัดก่อนอกเสร็จภารกิจทางการศึกษา ประกอบกับเกิดธรรมสังเวชคราวโยมบิดาเสียชีวิต ท่านจึงหันไปสู่การปฏิบัติธรรมโดยออกธุดงค์ และศึกษาแนวทางปฏิบัติในสำนักต่างๆ ผ่านพระอาจารย์มากมาย เช่น หลวงปู่กินรี หลวงปู่เถระชาวเขมร พระอาจารย์คำดี และพระอาจารย์มั่นท่านได้เข้ากราบนมัสการ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่วัดหนองผือนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทและปรารภเรื่องนิกายว่า "ถ้าถือพระวินัยเป็นหลัก ก็ไม่ต้องสงสัยในนิกายทั้งสอง ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็น ต้องญัตติเข้าธรรมยุตินิกาย ด้วยทางมหานิกายจำเป็นต้องมีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นเดียวกัน"ด้วยเหตุนี้ หลวงปู่ชาจึงมิได้ขอญัตติเป็นธรรมยุติ เช่นเดียวกับศิษย์ของพระอาจารย์มั่นทั้งหลาย หลังจากเข้ากราบนมัสการพระอาจารย์มั่นแล้ว ท่านเกิดศรัทธาเลื่อมใสถึงกับเปรียบเทียบว่า "คนตาดีเมื่อพบดวงไฟก็มองเห็นแสงสว่าง ส่วนคนตาบอดนั้นถึงจะนั่งเฝ้าดวงไฟก็มองไม่เห็นอะไร"ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ของพระอาจารย์มั่น ได้ถูกนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของท่าน ...เมื่อท่านได้กลับมาพัฒนาวัดหนองป่าพงในช่วงบั้นปลายชีวิต จนกระทั่งมีชื่อเสียงแพร่หลายไปถึงต่างแดน มีชาวต่างประเทศเลื่อมใสศรัทธาขอบวชกับท่านเป็นจำนวนมาก ท่านจึงได้สร้างวัดป่านานาชาติขึ้นเพื่อให้พระภิกษุชาวต่างชาติได้มีโอกาสใช้เป็นที่พำนักฝึกปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นท่านยังได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ทุกภาค จำนวน 82 สาขา และในต่างประเทศ เช่น England Australia Newzealand Switzerland รวมอีก 7 สาขา เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมณศักดิ์ของหลวงปู่ชา คือ พระโพธิญาณเถร …. ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2535 รวมอายุ 74 ปี 53 พรรษา
คำสอนของหลวงปู่ชา สามารถสรุปได้ ดังนี้


1. จุดหมาย : มรรค ผล นิพพาน พ้นทุกข์

2. เนื้อหา : ศีล สมาธิ ปัญญา

3. วิธีการ : สมถะ วิปัสสนา

4. กลวิธี : มองเข้าหาตัว ดูธรรมชาติ เปรียบเทียบกับธรรมชาติ ทำให้ดูแล้วรู้ตาม


วัดหนองป่าพง (Wat Nong Pah Pong)
วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ ณ บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ไปทางอำเภอกันทรลักษณ์ ตามถนนทางหลวงหมายเลข 2178 ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ป่าภายในเขตกำแพง ประมาณ 186 ไร่วัดหนองป่าพง เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2497 เมื่อ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ท่านได้เดินธุดงค์พร้อมด้วยลูกศิษย์จำนวนหนึ่ง มาถึง "ดงป่าพง" ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านก่อ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึง ก็ได้ทำการปักกลดเรียงรายอยู่ตามชายป่าดงป่าพงในสมัยนั้น มีสภาพเป็นป่าทึบรกร้าง ชุกชุมด้วยไข้ป่า ในอดีตป่าพงเป็นดงใหญ่ มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ชาวบ้านเรียกดงนี้ ว่า “หนองป่าพง” เพราะใจกลางป่า มีหนองน้ำใหญ่ ที่มีกอพงขึ้นอยู่หนาแน่น ต่อมาบริเวณผืนป่าส่วนใหญ่ ถูกทำลายหมดไป ยังคงเหลือเพียงส่วนที่เป็นบริเวณของวัดในปัจจุบันเท่านั้นสาเหตุที่ป่า บริเวณวัด ไม่ถูกบุกรุกถากถาง เพราะชาวบ้านเชื่อถือกันว่า มีอำนาจลึกลับแฝงเร้นอยู่ เพราะปรากฏอยู่เสมอว่า คนที่เข้าไปทำไร่ ตัดไม้ หรือล่าสัตว์ เมื่อกลับออกมามักมีอันต้องล้มตายไปทุกราย โดยหาสาเหตุไม่ได้ ชาวบ้านจึงพากันเกรงกลัวภัยมืดนั้น ไม่มีใครกล้าเข้าไปทำลาย หรืออาศัยทำกินในป่าบริเวณวัดนี้เลยดงป่าพง จึงดำรงความเป็นอยู่ในเวลาต่อมา ...ชื่อ “วัดหนองป่าพง” นี้ เป็นชื่อที่หลวงปู่ชาคิดตั้งขึ้นเอง โดยอาศัยสภาพภูมิประเทศเป็นหลัก แต่ชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันติดปาก ก็คือ “ วัดป่าพง” ….ในระยะแรกๆ หลวงปู่ชา และลูกศิษย์ต้องต่อสู้กับไข้ป่า ซึ่งขณะนั้นมีชุกชุมมาก ยามพระ-เณรเจ็บป่วยหายารักษายาก ต้องต้มบอระเพ็ด ฉันพอประทังไปตามมีตามเกิด โดยที่ท่านไม่ยอมขอความช่วยเหลือ เพราะว่า ท่านต้องการให้ผู้ที่มาพบเห็นด้วยตา แล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเองท่านสอนอยู่เสมอว่า พระจะไปยุ่งกับการหาเงินก่อสร้างวัด เป็นสิ่งน่าเกลียด แต่ให้พระสร้างคน คนจะมาสร้างวัดเอง

จากวัดป่าเล็กๆที่มีบรรณศาลา (กระท่อม) ไม่กี่หลัง ต่อมาจึงได้มีสิ่งก่อสร้างอันควรแก่สมณวิสัยเพิ่มเติม จนพอแก่ความต้องการในปัจจุบัน
วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่า ฝ่ายอรัญวาสี เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ อันสงบ สงัด มีบรรยากาศร่มเย็น เหมาะแก่การพำนักอาศัยเพื่อบำเพ็ญสติภาวนาชีวิตพระในวัดหนองป่าพง มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ การประพฤติพรหมจรรย์ ์ตามรอยพระบรมศาสดา ที่ทรงดำรงพระชนม์ชีพอย่างสงบเงียบ และเรียบง่ายภายในป่า เพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ แล้วทรงนำความรู้แจ้งนั้น เพื่อเผยแผ่เกื้อกูลความสุขแก่มหาชนต่อไปการดำเนินชีวิตในวัดหนองป่าพง ยึดหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นแนวทาง ฝึกหัดกายวาจาใจในชีวิตประจำวัน เน้นการศึกษาประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ในศีล สมาธิ ปัญญา พร้อมทั้งนำธุดงควัตร 13 วัตร 14 และกำหนดกฎกติกา ระเบียบต่างๆ มาผสมผสานเป็นแนวทางปฏิบัติจีวรและบริขารอื่นๆ ของภิกษุ จะมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งจัดรวบรวมไว้เป็นของสงฆ์ หรือของส่วนกลาง มีภิกษุผู้รักษาเรือนคลังสงฆ์ เป็นผู้แจกในกาลเวลาที่เหมาะสม การฉันอาหารมีเพียงมื้อเดียวตอนเช้า และฉันในบาตร เสนาสนะที่พักอาศัยเป็นกุฏิหลังเล็กๆ ตั้งอยู่ห่างกันในราวป่าท่ามกลางความร่มรื่นแห่งหมู่ไม้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภาวนาได้อย่างสงบ

สถาปัตยกรรมที่สำคัญของวัดหนองป่าพง เช่น


พระอุโบสถ


เกิดจากแนวคิดของหลวงปู่ชา คือ โบสถ์เป็นบริเวณที่พระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรม ให้สร้างพอคุ้มแดดคุ้มฝน ไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องประดับให้สิ้นเปลือง ท่านวางหลักในการสร้างพระอุโบสถไว้ดังนี้1. ตั้งอยู่บนเนินดินคล้ายภูเขา ให้พื้นโบสถ์ยกลอยสูงขึ้นจากพื้นดิน พื้นโบสถ์ส่วนที่ลอยนี้ จะใช้เป็นถังเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่


2. ให้เข้ากับธรรมชาติให้มากที่สุด


3. เรียบง่าย แข็งแรง ทนทาน ประหยัด


4. ให้มีขนาดกว้างใหญ่ สำหรับพระภิกษุใช้ร่วมลงสังฆกรรมได้อย่างน้อย 200 รูป


5. ให้มีเครื่องตกแต่ง สิ้นเปลืองน้อยที่สุด ไม่ควรมีช่อฟ้าใบระกา ไม่ต้องมีผนัง ไม่ต้องมีประตู หน้าต่าง แต่ต้องฝนสาดไม่ถึงการก่อสร้างพระอุโบสถ ดำเนินการเขียนแบบโดย อาจารย์บำเพ็ญ พันธ์รัตนอิสระ อาจารย์แผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีและอาชีวศึกษา จ.นครราชสีมา และเป็นวิศวกรอำนวยการสร้าง โดยไม่คิดเงิน สร้างเป็นพระอุโบสถสมัยใหม่ มีส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ศิลปพื้นเมืองทางอีสานเข้ามาผสม เสาอาคารและผนังบางส่วนประดับด้วยเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านด่านเกวียน โดยมอบให้ อาจารย์พิศ ป้อมสินทรัพย์ เป็นช่างปั้นและเผาสุก ภาพปั้นมีทั้งหมด 8 ภาพ เป็นภาพเกี่ยวกับปูชนียสถานสำคัญทางพุทธศาสนาของประเทศไทย 4 ภาพ และเป็นภาพปั้นแสดงเรื่องราวของหลวงปู่ชาที่กำลังธุดงค์อีก 4 ภาพ


เจดีย์พระโพธิญาณเถร


เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมอีสานกับล้านช้าง ส่วนองค์เจดีย์เป็นบัวเหลี่ยม ตั้งอยู่บนฐานกลม ซึ่งเป็นอาคารโบสถ์ ...มีทางเข้าสี่ทิศ โดยศิษยานุศิษย์หลวงปู่ชา ได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิหลวงปู่ชา

พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร


เป็นอาคารสามชั้น ทรงไทยประยุกต์ มีโถงบันไดอยู่ตรงกลาง ชั้นล่าง มีตู้แสดงโครงกระดูกมนุษย์อยู่สองข้าง ชั้นสอง จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านที่ชาวบ้านนำมาถวายวัด และชั้นสาม ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าตัวจริงของหลวงปู่ชา ในท่านั่งอยู่บนเก้าอี้หวาย พร้อมเครื่องอัฐบริขารของท่าน
หอระฆัง


ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหอฉัน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 15 เมตร บนยอดหอระฆังได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ...เริ่มสร้างปี 2514 สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกันยายน 2517 ตามผนังประดับด้วยภาพปูนปั้นเรื่องราวพุทธประวัติ และสัตว์ที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติของวัดหนองป่าพง เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต ตะกวด อันเป็นความคิดของหลวงปู่ชา ปั้นโดย พ่อใหญ่บัวพา วงสิงห์ บ้านกลาง
ขอเชิญชม รูปภาพวัดหนองป่าพงที่ทางวัดจัดทำ แต่ ไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่ อาจจะโหลดภาพได้ช้า กรุณารอสักครู่....

yyswimCreate Date : 03 ตุลาคม 2551
Last Update : 3 ตุลาคม 2551 21:48:19 น. 40 comments
Counter : 6965 Pageviews.

 
วัดหนองป่าพง สาขาที่อุบลราชธานี และสาขาที่เต่าดำ กาญจนบุรี จุเคยไปคะ ไม่เคยสนทนาธรรมกับลูกศิษย์ของท่าน แต่เคยนั่งวิปัสนา.....
หลายๆ คนไม่ค่อยเชื่อว่า อย่างจุเนี่ยนะ นั่งกรรมฐานได้


แต่นั่งคะ และศรัทธาพระที่ปฏิบัติดี มรสุมในชีวิตจุเยอะแยะมากมาย จะก้าวผ่านมันไปไม่ได้ ถ้าจิตไม่เข้มแข็ง

บางครั้งท้อมากๆ ก็จะมีคำสอนจากหลวงพ่อที่นับถือว่า "รักษาใจ"


เคยมีหมอดูริมชายหาดสิมิหรา บอกจุว่า บวชไม่หรอกตอนนี้ ต้องไปบวชเดือนมีนาคมจึงจะได้ จุนึกในใจ กลับไปนี่จะบวช จะมาเหนือว่า ความต้องการของเจ้าตัวได้ยังงัย กับแค่คำทำนาย

แต่จนถึงวันนี้ จุก็ยังไม่บวชเลยคะ และงานจะยุ่งไปจนต้นเดือนมีนาคม ซึ่งช่วงนั้นละคะ จึงจะได้บวช

แฮ่ม บวชศิล 8 ธรรมดานะคะ ไม่ใช่อุปสมบท
จุแปลงเพศแล้ว


โดย: กระจ้อน วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:15:55:29 น.  

 
พี่สินครับ บล้อกพี่วันนี้ผมต้องให้พ่อกับแม่อ่านแน่ๆ
พ่อกับแม่ชอบอ่านอะไรที่ให้ข้อคิดดีๆ
เรื่องพระเรื่องเจ้า ท่านชอบ

คำสอนมีคุณค่าทุกตัวอักษร
อ่านไปก็คิดไป
ขอกราบท่านหลายๆทีละครับ

แล้วผมก็ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำดีๆของพี่
ที่จริงตอนนี้ผมไม่ได้เรียนเก่งเท่าไร
แล้วไม่ใช่คนโปรดอาจารย์ เพื่อนครับเป็น
ผมแค่ตามๆเพื่อนมันไป
อาจโชคดีหน่อยที่กลุ่มผมไม่เที่ยว ไม่ดื่ม ไม่สูบ
แล้วก็....เขินครับ
แฟนยังหาไม่ได้
คิดว่าคงหาได้สักวัน หวังไว้....

อีกอย่าง ขอชมครับ
พี่สินถ่ายรูปสวยขึ้นมากๆ
เรียกว่ามืออาชีพได้เลยนะครับ


โดย: basbas วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:17:27:44 น.  

 
เคยมีโอกาสได้เข้าไปที่วัดหนองป่าพง เมื่อหลายปีมาแล้ว

บรรยากาศร่มรื่นและเย็นสบายมากค่ะ

ขอบคุณ จขบ. ที่ถ่ายภาพป้ายข้อความดีๆมาให้อ่านเตือนตนค่ะ


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:19:33:16 น.  

 
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ พระธรรม พระวินัย จะเป็นศาสดาแทนเรา

ขอบคุณที่นำธรรมมาฝาก จ๊ะ


โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:20:04:50 น.  

 
อนุโมทนา สาธุ

ที่นำธรรมะดี ๆ มาให้อ่าน

การให้ธรรมทานคือการให้ปัญญา


โดย: chanaw2485 (chanaw2485 ) วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:22:45:26 น.  

 
แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่ชายบรรยากาศทำให้นึกถึง
ปีที่แล้วก่อนงานกฐิน..ที่ได้ไปถวายพระไตรฎิฏก
กับคุณสะเทื้อนและเพื่อนๆจังเลยค่ะ
บรรยากาศเป็นวัดป่าร่มรื่นมากเลยค่ะพี่ชาย

คล้ายๆๆแบบที่พี่ชายถ่ายรูปมาเลยค่ะ
มีเจดีย์ด้วยค่ะ
ถ้าจำไม่ผิดชื่อวัดธรรมเจดีย์มังค่ะ
ที่สกลนครค่ะ
สนุกแถมได้บุญด้วยค่ะเพราะไกด์นำทางเก่งมากค่ะสันทัดทุกจุดเลยค่ะ


พี่ชายค่ะกฐินปีนี้พี่ชายไปไหมค่ะ
นึกถึงปีที่แล้วสนุกมากเลยค่ะ
ถ่ายภาพชัดสวยทุกภาพเลยค่ะ

มีความสุขกับบุญที่นำเสนอนะค่ะ
อนุโมทนาค่ะพี่ชายคนดีเสมอโดย: catt.&.cattleya.. (catt.&.cattleya.. ) วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:22:55:35 น.  

 
โอ้มายก๊อด..มาไม่ทันนิวซีแลนด์ เพราะยุ่งกะการเปลี่ยนพี่เลี้ยง ( อีกแล้ว ) กว่าจะสอนงานกันได้เข้าที่เข้าทางก็ช้าไปแร้วววว....

แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปตามอ่านก่อนนะคะ

ป.ล. หม่ามี๊เควินไม่ดองเปรี้ยวมาอัพบล็อกแล้วล่ะค่ะ ตามมานะ


โดย: rd_lam วันที่: 4 ตุลาคม 2551 เวลา:0:02:05 น.  

 
มยํ "ตสฺส อาจริยสฺส ธมฺมํ มหสทฺเทน กริสฺสาม" อิติ วทาม

พวกเราจงกล่าว จะกระทำซึ่งธรรมของอาจารย์ท่านนั้นท่านั้นด้วยความศรัทธายิ่งเถิด


โดย: ดนย์ วันที่: 4 ตุลาคม 2551 เวลา:0:13:15 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันเสาร์..มีความสุขจังค่ะ++ยามเช้าแสนสบายค่ะพี่ชายคุณสิน++
ขอโทษนะค่ะไม่ได้แวะหากันนานเลยค่ะ
ช่วงนี้คุณแคทงานแยอะหนักแรงและหนักใจค่ะ
แต่หัวใจยังสุ่เสมอค่ะพอใส่ความรู้สึกเป็นสุขลงไปค่ะพี่ชาย

โลกเรา..เราไม่ใช่ผู้สร้าง
แต่ใจเราเราคือผุ้สร้างค่ะ
ถ้าเป็นสุขมองอะไรก้เป็นสุขค่ะ

ไม่มีคำขอบคุณใดจะมากมายจากใจคุณแคทได้เลยค่ะพี่ชาย
สำหรับความรู้สึกดีๆๆที่คุณสินนำมาเยือนบ้านหลังนี้เสมอพี่ชายค่ะขอบคุณมากๆๆนะค่ะนำใจแสนประเสริฐที่รับรู้ได้เสมอ
ค่ะพี่ชายคุณสิน
คุณแคทปราถนาเสมอค่ะสำหรับการเป็นที่รักของมิตรทุกคนค่ะ

มีความสุขดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะพี่ชาย
โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 4 ตุลาคม 2551 เวลา:7:26:39 น.  

 
สวัสดีครับพี่สิน


โหยยย...พี่สินมีหลานน่ารักมากครับ
น้องเควินหน้าตาน่ารักมากกกกกกกกกกกผมชอบคำสอนของหลวงปู่ชาครับ
อ่านมานาน และปฏิบัติในคำสอนของท่าน
หลายๆคำสอน เรียบง่าย และตรงไปสู่จิต

สั้น ลัดตรง และชี้ไปที่ "จิต"


ขอบคุณพี่สินสำหรับการนำเสนอความรู้ดีดีแบบนี้ครับ
โดย: ก๋าคุง (กะว่าก๋า ) วันที่: 4 ตุลาคม 2551 เวลา:9:51:09 น.  

 
ชอบคำสอนหลวงพ่อชามากครับ สอนง่าย เข้าใจง่าย อ่านหรือฟังแล้วได้เห็นธรรมชัดเจนขึ้นทันที

ขอร่วมอนุโมทนาบุญที่นำสิ่งดีๆ มาเผยแพร่ครับ


โดย: ตั้งสติ วันที่: 4 ตุลาคม 2551 เวลา:10:18:43 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดี
นะคะ


โดย: bo (bow_relax ) วันที่: 4 ตุลาคม 2551 เวลา:12:28:11 น.  

 
สวัสดีครับพี่

ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ วันนี้

ว่าแต่พี่ไปซื้อ ปลาดุกแถวไหนครับ ถ้าแถวบางลำพูก็มีสิทธ์ลุ้นร้อง โอ้ว์ ละก๊าบบบบบ


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 4 ตุลาคม 2551 เวลา:14:36:08 น.  

 
อนุโมทนาสาธุ

เป็นคำสอนที่ดีมากค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 5 ตุลาคม 2551 เวลา:0:57:33 น.  

 
ถึงจะไม่เคยได้ปฏิบัติธรรมเลย แต่ว่าก็ได้ยิน
ชื่อเสียงของหลวงปู่ชาค่ะคุณสิน .. แถมได้มาอ่าน
ข้อคิด แง่คิด คำสอนของท่านแล้ว รู้เลยค่ะว่า
ทำไมคนหลายๆ คนถึงได้ชอบและศรัทธาในตัว
ของท่าน ... เพราะเป็นอย่างนี้นี่เอง คำสอนสั่ง
ล้วนเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการเข้าใจ อ่านแล้ว
ก็ได้แง่คิดดีๆ เยอะเลยค่ะ


...............


สำหรับเรื่องอ่างบัวที่คุณสินแนะนำ .. จริงๆ แล้ว
ตั้งใจไว้เลยเหมือนกันค่ะว่า อยากได้สักสองอ่าง
กะว่าไม่นานถ้าหากว่าอะไรพร้อมค่อยไปซื้อ
คาดว่าก็ในลำปางนี่ล่ะคะ เพราะว่ามีเยอะมาก
แล้วแต่ลายและแบบจะเป็นยังไงน่ะคะ ...
คิดอยู่ว่ากระถางบัวคงทำให้บ้านดูอบอุ่นและออก
แนวไทยๆ เล็กน้อยค่ะ


โดย: JewNid วันที่: 5 ตุลาคม 2551 เวลา:12:37:54 น.  

 


คุณจุ.....อุ อุ อุ โพ้มตกใจ กับหมัดส่งท้าย จุ แปลงเพศแล้ว จะแปลงไป ทำ ม้ายยย


น้องบาส..... ยินดีด้วยที่น้องบาส จะบอกให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาอ่านเรื่องนี้ ..... พี่หวังในความตั้งใจเรียนของน้อง ว่า จะทำให้คุณพ่อคุณแม่น้องภาคภูมิใจ และหนุนส่งให้น้องบาสก้าวหน้าได้งานทำที่มีเงินเดือนสูง


คุณหยุ่ยยุ้ย....ขอบคุณที่มาเยี่ยม วัดหนองป่าพง มีบริเวณกว้าง มีต้นไม้เยอะ รถเก๋งเข้าถึง เป็นสถานที่หนึ่งที่น่าไปเยือน หากใครไปจ.อุบล


ขอบคุณ คุณบ้าได้ถ้วยที่มาเยี่ยม


ขอบคุณ พี่ชนะ ครับ ผมเข้าไปอ่านตาเขียน ยายคอมแล้วครับ


คุณแคท.....ทอดกฐินปีนี้ ผมยังไม่รู้เลยว่า เป็นวันไหน? ข้อมูลทราบน้อยครับ เลยยังตัดสินใจไม่ได้ คุณแคทจะไปรึเปล่า? จะชวนคนข้างกายไปด้วยมั๊ย? 2หนุ่มที่บ้านจะไปมั๊ย? ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมติดต่อกัน 2 ครั้งฮ่า ฮ่า ฮ่า คุณแม่เควิน อัพบล๊อกแล้ว เจ้าข้า.... เควินเริ่มจะวิ่ง เริ่มจะทานอาหารมีรสชาติ เริ่มจะพูดมากคำขึ้น เห็นภาพควบม้าสีเหลืองแล้ว เควินน่ารักจริงจิ๊งน้องดนย์..... สอบกลางปีแล้ว ซินะ ...ขอให้น้องมีกำลัง มีจิตที่เป็นสมาธิก วรกะปัญญา......หลานหมิงหมิง อาการเป็นไงบ้าง คงจะหายแล้วนะ

คำสอนของหลวงปู่ชา ...หลายๆคำสอน เรียบง่าย และตรงไปสู่จิต จริงอย่างที่ กิจ ว่าคุณ ตั้งสติ.....คำสอนหลวงปู่ชา สอนง่าย เข้าใจง่าย อ่านหรือฟังแล้วได้เห็นธรรมชัดเจนขึ้นทันที จริงครับ ผมเห็นด้วยขอบคุณ คุณโบ ที่มาเยี่ยมฐม ...ปลาดุกผัดเผ็ด ตอนนี้ทานหมดแล้ว ซื้อจากแผงลอยแถวแฟลตที่พัก อร่อย อร่อย เผ็ดได้ใจ แต่เพื่อนที่มาทานด้วย ไม่ยอมทาน ตานั่น ตักแกงส้ม ตลอด


คุณข้ามขอบฟ้า..... ขอบคุณนะครับ ที่มาเยี่ยมกันบ่อยๆ


โดย: yyswim วันที่: 5 ตุลาคม 2551 เวลา:12:58:11 น.  

 


คุณพู่.... หากคุณพู่สนใจ บัว ผมขอเสนอว่า ลองเข้าไปที่เว๊ป ปางอุบลนะครับ มีอะไรหลายอย่างที่ผู้รู้จริง คือ คุณพ่อของเจ้าของเว๊ป เสนอข้อมูลไว้

ปางอุบล มีคนรู้จักยังไม่มาก แต่ก็มีคนเข้าไปเยี่ยมสถานที่จริงอยู่บ้าง อยู่ถนนเดียวกันกับวัดชลประทาน ถ้าคุณพู่ไปกรุงเทพ ลองแวะเข้าไปถ่ายรูปบัว และซื้อพันธุ์บัวได้ นะครับ

วันก่อน เพื่อนรุ่นน้องผม ก็เข้าไปถ่ายรูปมาครับ ไปซื้อพันธุ์บัวมาด้วย ...รูปที่ผมโพสต์ ผมก็นำมาจาก ปางอุบล ครับ ...คนถ่ายคือ น้องแจง24 เธอถ่ายรูปได้สวย ...นี่ ผมจิ๊กรูปเธอมา เธอยังไม่รู้เลยครับ ป่านนี้เธอน้อยใจผมแล้ว มั๊ง? เดี๋ยวเจอกัน ผมจะบอกเธอ
โดย: yyswim วันที่: 5 ตุลาคม 2551 เวลา:13:31:08 น.  

 
ขอบคุณครับ
แต่ละประโยคนี่ คมกริบกว่ามีดอีกครับ

หลวงปู่ชานี่ใช่ที่ท่านสอนการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเก่งๆรึเปล่าครับ


โดย: jonykeano วันที่: 5 ตุลาคม 2551 เวลา:17:01:10 น.  

 

ตอบ คุณโจ ....ที่ถามว่า “หลวงปู่ชานี่ใช่ที่ท่านสอนการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเก่งๆรึเปล่าครับ”

อุ อุ อุ ไม่ทราบครับ

ผมไม่เก่งทางพระ เลยครับ ทราบว่าท่านเป็นพระที่มีผู้เลื่อมใสมากๆ มีชาวต่างชาติมาบวชและไปร่วมเผยแผ่ธรรมะในหลายประเทศ เท่านั้นครับ

เชิญอ่านประวัติหลวงปู่ชา คลิกที่นี่ ครับ
โดย: yyswim วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:9:34:30 น.  

 


คำสอนพระหากทะเลาะกับผู้บังคับบัญชา จะมีแต่ความหวาดกลัว หากทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน จะมีแต่ความหวาดระแวง หากทะเลาะกับภรรยา จะมีทั้งหวาดกลัวและความหวาดระแวง


อยากมีความสุข 3 ชม.ให้ดื่มเหล้า อยากมีความสุข 3 วัน ให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ อยากมีความสุข 3 เดือนให้มีเมียน้อย อยากมีความสุข 3 ปี ให้ปลูกบ้านใหม่ อยากมีความสุข 30 ปี ให้ปลูกไม้ผล อยากมีความสุขตลอดไป ให้ใฝ่ธรรมะ

โดย: yyswim วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:9:35:46 น.  

 
ปลาดุกนี่แปลกนะพี่ สำหรับคนกินก็อร่อยล้ำ กินกันได้ไม่เลิกลา แต่คนไม่กินก็ไม่แตะเลย เราก็เข้าใจอ่ะนะ


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:11:21:44 น.  

 
เกิดในบล็อกเลยครับพี่สิน

ป้าเดผมโดนหลังไมค์ด่า เสียดสี แกเลยเอามาให้คนดูกันและระวังไว้ เพราะมีคนมาหาเรื่อง

สุดท้ายอีกฝ่ายไปโวยวาย จริง ๆ ผมไม่อยากยุ่งอ่ะ แต่ทนความตะแบงไม่ไหวอ่ะ

ผมคิดว่า คนเราไม่พอใจก็ไม่ยุ่งกัน ทำไมต้องด่ากันด้วยเนี่ยโดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:11:48:26 น.  

 
แวะมาทักทายครับ...


โดย: coffeetalk วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:14:39:28 น.  

 
มาอ่านคำสอนเพื่อเตือนตัวให้มีสติ


ปล. ว่าแต่ไมเงินลุงสินไม่ขึ้นอะ 10 ปีเชียวนะ กรอบตาย


โดย: err_or วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:16:24:53 น.  

 

ฐม.... ใครไม่กิน แต่ผมกินนะ ปลาดุกย่าง แต่จะไม่ไปซื้อจากบางลำภูหร๊อก ....กัว

เสียดายยังไม่เคยรู้จักป้าเด มาก่อน เลยไปเยี่ยมที่บล๊อกป้าเดไม่ได้

เออ วันนี้ ลองเข้าบลูแพลเน็ต มีอยู่กระทู้หนึ่ง เขาก็เขียนกระทู้ธรรมดา ตอบกระทู้ธรรมดา แต่ตอนท้ายๆเขาตอบกระทู้ว่า มีท่านหนึ่งเข้าไปทางหลังไมค์ ไปด่าเขาว่า เขาไม่สุภาพในการตอบกระทู้ โอ ตรงกับบล๊อกวันนี้ ของ ฐม เลย


ขอบคุณครับคุณ Coffee Talk


ม๋าเอ๋อ .....นายหล่อของแก น่ะ ชนะแล้ว ข้าดีใจแทนแกด้วย จะมีเลี้ยงกันมั๊ย?

เงินเดือนข้า ก็ตัน น่ะดิ มันชนเพดาน ไม่เคยขยับเพดาน มาสิบกว่าปีแล้ว แต่ข้าไม่เคยซีเรียสกะมันหร๊อก มันของนอกกายทั้งน้านน กินมาก ก็ถ่ายมาก แต่งมาก ก็รกมาก อยู่แบบจิตใจสบายแบบนี้ หวังอายุยืนว่ะ ไม่เครียด

โดย: yyswim วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:17:30:52 น.  

 

อ่านทุกบรรทัด

อ่านทุกตัวอักษรจึงใช้เวลานานมากกกกกกกกกก

แต่ก็ชอบมากกกกกกกกกกกกก

วัดสุนันทวนาราม อยู่ที่ไทรโยค กาญจนบุรี เป็นวัดสาขาที่ 117 ของวัดหนองป่าพง เจ้าอาวาสคือ หลวงพ่อมิตซูโอะ คะเวสโก ก็มีธรรมชาติร่มรื่นสบายตาสมเป็นวัดป่า

เคยไปนั่งๆเดินๆมา 3 วัน ชอบมากกกกกกกกจ๊ะโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:18:59:08 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะคุณสินสำหรับเวปปางอุบล
เข้าไปลองคลิกอ่านแต่ว่ายังอ่านไม่หมดค่ะ เพราะว่า
ต้องทะยอยอ่านกันไป ได้ความรู้หลากหลาย
เกี่ยวกับบัวเยอะเลยค่ะ แถมยังได้เห็นตัวอย่างของ
การจัดสวนและกระถางบัวด้วย เป็นทางเลือก
ให้ตัดสินใจเหมือนกันนะค่ะว่าจะจัดสวนยังไงดี
โดย: JewNid วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:19:40:47 น.  

 
เคยอ่านประวัติพระอาจารย์ชา ท่านมีมุมมองที่ขำๆ ดี

ครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปต่างประเทศโดยเครื่องบิน แล้วปรากฏว่าเครื่องตกหลุมอากาศนาน เข้าใจว่าเครื่องคงจะสั่น จนทำให้ผู้โดยสารที่เป็นคนไทยร้องออกมาว่า คุณพระช่วย... ท่านเองแม้จะกลัวๆ อยู่ ก็พยายามบริกรรมไป... แต่พอตอนที่เครื่องลงแล้ว ท่านบอกว่า แปลกดีที่ผู้โดยสาร เดินไปขอบคุณแอร์ ของคุณสจ๊วร์ต แต่ไม่ยักกะมีใครมาขอบคุณพระ ทั้งๆ ที่ร้องให้ "คุณพระช่วย"

เหอๆ ขำๆ


โดย: le doc วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:21:12:21 น.  

 
แวะมาเยี่ยมคุณสินค่ะ

มาเก็บข้อคิดกลับไปด้วย หูตาสว่างขึ้นเป็นกอง


โดย: รวมการเฉพาะกิจ วันที่: 7 ตุลาคม 2551 เวลา:19:19:33 น.  

 


หมดฤดูกีฬาแล้ว..เข้าสู่โหมดธรรมะ อิอิ อ่านแล้วจะเอาไปใช้ค่ะ..เอาปูนึ่งมาฝากค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่แวะไปอวยพรวันเกิด..

ขอให้มีความสุขเหมือนกันนะคะ..


โดย: หญิงจ่อย.. (sonnen ) วันที่: 7 ตุลาคม 2551 เวลา:20:01:47 น.  

 
ชอบคำสอนตามต้นไม้...ทันสมัยใช้ได้ทุกยุค...

ทำให้นึกถึงสมัยเคยไปปฏิบัติกับคุณแม่เจริญศรี นำมาประยุกต์ได้เข้ากันดี...

พี่สินสบายดีนะครับ...


โดย: หมีบางกอก (Bkkbear ) วันที่: 8 ตุลาคม 2551 เวลา:9:23:23 น.  

 
สวัสดีครับพี่สิน

กรุงเทพตอนนี้อันตรายมาก ฟังข่าวแล้วถอนใจไม่เป็นจังหวะเลย


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 8 ตุลาคม 2551 เวลา:10:32:11 น.  

 
ผมเคยไปเดินอ่านข้อความที่เขียนไว้ตามต้นไม้ในวัดเหมือนกันครับ
ได้ข้อคิดแล้วก็เพลินดีด้วย


โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 9 ตุลาคม 2551 เวลา:14:48:11 น.  

 
โมทนาสาธุ ค่ะ


โดย: prinjaa วันที่: 11 ตุลาคม 2551 เวลา:23:43:16 น.  

 
แล้วจะจำเอาไปใช้ครับ


โดย: sin cos tan IP: 61.90.87.161 วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:22:03:02 น.  

 
ขออนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ขออนุญาตคัดลอกภาพพระเจดีย์
และคำสอนของหลวงพ่อชาไปเผยแผ่ต่อเป็นธรรมทาน
ที่ //www.dhammajak.net ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: กุหลาบสีชา IP: 125.24.67.236 วันที่: 25 ตุลาคม 2552 เวลา:19:05:32 น.  

 
[img]//www.baanjomyut.com/pratripidok/cha/cha.jpg[/img]


โดย: กุหลาบสีชา IP: 125.24.67.236 วันที่: 25 ตุลาคม 2552 เวลา:19:14:22 น.  

 

-ขออนุญาตก๊อปภาพเพื่อนำไปประกอบ
คำสอนของหลวงปู่ชาด้วยนะคะ


โดย: พพ IP: 192.168.50.94, 183.89.81.54 วันที่: 5 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:59:45 น.  

 
ขอบพระคุณมากครับที่นำเสนอเรื่องราวของพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ


โดย: ธนวัฒน์ วงศ์พร้อมเดช IP: 223.206.195.168 วันที่: 8 มิถุนายน 2554 เวลา:22:58:21 น.  

 
ขออนุญาตินำเผยแพร่ครับ


โดย: แมน ทองเชียง IP: 1.46.74.154 วันที่: 13 กันยายน 2558 เวลา:19:45:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2551
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
3 ตุลาคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.