ความจริงแห่งพระกิตติคุณ?ทำไมเราจึงควรใส่ใจเกี่ยวกับการแปลผิดในพระคัมภีร์ไบเบิล

โดย แอนดรูว์ ดิอาซ รัสเซล

The Linguist 55.2

วชิราวรรณ วรรณละเอียด แปล

บางส่วนในพระคัมภีร์ไบเบิลอาจฟังดูแปลกๆและเข้าใจยาก ส่วนหนึ่งก็เพราะการแปลของเราได้คงรักษาคำศัพท์ดั้งเดิมบางคำไว้ซึ่งรวมถึงคำว่า ‘tophet”(תפות; ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 30 ข้อ33) ที่หมายถึง ‘นรก’ ในภาษาฮีบรู อันเป็นแนวคิดเกี่ยวกับทะเลเพลิงภายหลังวันพิพากษา (JudgementDay) ยังมีการแปลผิดอีกเช่นกัน ทั้งจากพระคัมภีร์เก่า (OldTestament) (ในภาษาฮีบรู) และพระคัมภีร์ใหม่ (ในภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้น) เช่นคำว่า Sheol ( שאֹול;ְׁ;ภาษาฮีบรู)เป็นต้น ที่ปรากฏถึง 65 ครั้งในพระคัมภีร์เก่าขณะที่คำว่า นรก หรือ Hades (Άͅδης; ภาษากรีก) ซึ่งมีความหมายเท่าเทียมกันปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ 10 ครั้ง ในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 20ข้อ 14 กล่าวเกี่ยวกับความตายและนรกเป็นภาษาอังกฤษแต่นั่นก็เพียงอ้างถึงที่อยู่ของคนตาย ไม่ใช่แนวคิดของบึงไฟนิรันดร์ ดังนั้นเมื่อมีการแปลคำศัพท์เช่นนั้นว่า ‘นรก’ พวกเขาก็อ้างถึงเพียงสถานที่ซึ่งคนตายรอวันพิพากษา

การแปลผิดอื่นๆ อีกคือคำว่า angelos ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษากรีกที่แปลได้ทั้งคำว่า‘ทูตสวรรค์’ และ ‘ผู้ส่งสาสน์’ คำว่า ‘ทูตสวรรค์’ ไม่มีปรากฏอยู่ในภาษาอังกฤษ ดังนั้น นี่จึงเป็นการถอดตัวอักษรและก็มีหลายกรณีที่คำว่า ‘angels’ ควรจะถูกแปลว่า ‘ผู้ส่งสาสน์’ (เช่นในพระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 11 ข้อ 10 และพระธรรมวิวรณ์บทที่ 2 และ 3)

ยังมีเทคนิคทางวรรณกรรมอื่นๆ อีกที่ต้องยึดไว้เช่นกันซึ่งอาจจะดูแปลกๆ (ในสายตา) ของนักแปลอย่างเช่นในกรณีของ parallelismus membrorum อันเป็นเครื่องมือทางบทกวีในภาษาตระกูลอาหรับ-ฮีบรู (Semitic poetry device) ที่แนวคิดสำคัญถูกนำเสนอซ้ำในตอนต้นและตอนท้ายของเส้นทางแห่งความคิดตัวอย่างเช่น “The heavens declare the gloryof God; and the firmamentsheweth his handy work” (พระธรรมสดุดี บทที่ 19 ข้อ 1) และ“Be glad in the LORD, and rejoice, ye righteous: and shout for joy, all ye thatare upright in heart” (พระธรรมสดุดี บทที่ 32 ข้อ 11)

การแสดงสำนวนแบบยิวนั้นสร้างปัญหาอื่นๆอีก ตัวอย่างเช่น มีกล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 6 ข้อ 22-23และพระธรรมลูกา บทที่ 11 ข้อ 34 ว่า “Thelight of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole bodyshall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be fullof darkness.” นี่เป็นการแปลตามตัวอักษรจากสำนวนภาษาฮีบรูที่อ้างถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สำนวนภาษาอังกฤษในปัจจุบันที่สามารถนำมาใช้แทนที่ ณ ที่นี้ได้คือว่า ‘openhanded’ แทน ‘good eye’ และ ‘tightfisted’ แทน ‘evil eye’ ขณะที่ความหมายมิได้เกี่ยวพันกับการมองเห็นเลยนั่นคือ ‘แสงสว่างแห่งร่างกายคือมือ ดังนั้น ถ้ามือของท่านเปิดออก(มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่) ทั้งร่างกายท่านก็จะเต็มไปด้วยแสงสว่างแต่ถ้าท่านกำมือแน่น (ตระหนี่ถี่เหนียว) ทั้งร่างกายท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืด’ซึ่งค่อนข้างเป็นการผสมผสานคำอุปมา

เมื่อต้องมีการใช้สำนวนนักแปลมีแนวโน้มจะเลือกการแปลตามตัวอักษร ตัวอย่างคือ มีบันทึกในพระธรรมโยบ บทที่ 19 ข้อ 20 () ว่า“con sólo la piel de misdientes” (ภาษาสเปน);“By the skin of my teeth” (ภาษาอังกฤษ); และ «Ilne meresteque la peau des dents» (ภาษาฝรั่งเศส) พูดในวิธีปัจจุบันก็คือเราจะต้องใช้สำนวนที่มาจากการถอดความมากขึ้น เช่น Por los pelos (ภาษาสเปน); ‘A close shave’ หรือ ‘justmanaged to…’ (ภาษาอังกฤษ); และ L’échapperbelle (ภาษาฝรั่งเศส)

เนื่องจากการแปลตามตัวอักษรนั้นดีกว่าผู้อ่านจึงต้องทำความคุ้นเคยกับข้อความจากต้นฉบับเดิมและบริบททางวัฒนธรรมที่ซึ่งสำนวนเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อจะเข้าใจความหมายของข้อความนั้น ยกตัวอย่างคือ เมื่อนางรูธกล่าวไว้ในพระธรรมรูธบทที่ 3 ข้อ 9 ว่า “spread therefore thy skirt over thine handmaid” นั้น เธอหมายถึงอะไร มีบันทึกไว้ในพระธรรมเอเสเคียล บทที่ 16 ข้อ 8 ซึ่งบอกเป็นนัยแก่เราว่า “[T]hy timewas the time of love; and I spread my skirt over thee, and covered thynakedness: yea, I sware unto thee, and entered into a covenant with thee, saiththe Lord GOD, and thou becamest mine.” พูดสั้นๆ ก็คือ นางรูธกำลังเสนอขอโบอาสแต่งงาน

การทำความเข้าใจบริบทเป็นสิ่งสำคัญยิ่งดังมีกล่าวไว้ในพระธรรมยอห์น บทที่ 8 ข้อ 12 ว่า “Then spake Jesus again unto them,saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk indarkness, but shall have the light of life.”การจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ เราต้องพิจารณาว่าคำพูดเหล่านี้พูดขึ้นในระหว่างงานเฉลิมฉลองเทศกาลอยู่เพิง(Feast of Tabernacles) (จากภาษาฮีบรู סוכות) ของชาวยิวซึ่งเป็นเทศกาลแห่งแสงสว่าง โดยที่ดวงไฟ400 ดวงถูกจุดขึ้นในเขตสตรีของพระวิหารส่วนบุรุษก็กวัดแกว่งคบไฟเพื่อเน้นความสว่างของแสง

ความผิดพลาดในการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลได้ทำให้ผู้คนตีความข้อความจากต้นฉบับผิดและทำให้สร้างหลักความเชื่อทางศาสนาขึ้นมา โดยอ้างว่ามาจากพระคัมภีร์ ตัวอย่างเช่นพระคัมภีร์ภาษาลาตินฉบับ Vulgate เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำศัพท์เฉพาะให้เหมาะสมกับคำสอนของคาทอลิกโดยให้ความหมายของคำภาษากรีก metanoia ว่า ‘การสำนึกบาป’ (penance) แทนที่จะใช้คำหรือวลีที่ว่า ‘การสำนึกบาปและกลับใจไม่ทำบาปอีก’ (repentance) (พระธรรมมัทธิวบทที่ 4 ข้อ 17 และ พระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่ 26 ข้อ 20) ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้มั่นใจว่าข้อความของพระคัมภีร์ตามเนื้อหาดั้งเดิมนั้นมิได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือสูญหายไปในการแปล

หมายเหตุจากผู้แปล

1. ข้อพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาอังกฤษในบทความนี้คัดมาจากพระคัมภีร์ฉบับ King James 

2. ผู้แปลใช้คำว่า“พระคัมภีร์ไบเบิล”ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษ “Bible” ทั้งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้อ่านชาวไทยทั่วไปที่คุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดีจากการอ่านงานเขียนหรืองานแปลจากผู้เขียนและผู้แปลทั้งที่เป็นคริสเตียนและมิใช่คริสเตียนแม้ว่าคริสเตียนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับคำว่า “พระคริสตธรรมคัมภีร์”มากกว่าก็ตาม แต่ผู้แปลยังคงคำว่า “ภาคพันธสัญญาเดิม”(The Old Testament) เรียกโดยย่อว่า “พระคัมภีร์เก่า”และ “ภาคพันธสัญญาใหม่” (The NewTestament) เรียกโดยย่อว่า “พระคัมภีร์ใหม่”ไว้ดังเดิม 

3. สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาไทยกรุณาหาอ่านพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ที่จัดแปลและพิมพ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทยฉบับที่แปลจากภาษาต้นฉบับ นั่นคือจากภาษาฮีบรูเป็นภาษาไทย (พระคัมภีร์เก่า)และจากภาษากรีกเป็นภาษาไทย (พระคัมภีร์ใหม่)
Create Date : 27 มิถุนายน 2559
Last Update : 27 มิถุนายน 2559 8:39:46 น.
Counter : 678 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Natchaon
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 292 คน [?]Sawaddee ka. My name is Nat. I am a certified translator. I have been in the translation industry since 2004.

I graduated a master degree in English-Thai translation from Chulalongkorn University, Thailand.

I have the following accreditation:
- NAATI Accreditation for EN < > TH translation (Australia)
- Court Expert Registration for EN < > TH translation (Thailand)
- Member (MCIL), Chartered Institute of Linguists (U.K.)

See details about my services here http://www.nctranslation.net
http://www.expertthai.net

For a quick quote, email your document to natchaon@yahoo.com.

รับแปลเอกสารวีซ่าออสเตรเลียพร้อมประทับตรา NAATI ปรึกษาฟรีที่ natchaon@yahoo.com หรือ Line: Natchaon.NAATI

See below my locations:
- Melbourne: Now - 22 Dec 2017
(Last update: 03 Jul 2017)

NAATI ออสเตรเลีย, NAATI เมลเบิร์น, NAATI ประเทศไทย, NAATI กรุงเทพ, แปลเอกสารพร้อมประทับตรา NAATI, แปลเอกสารโดยนักแปล NAATI, NAATI Australia, NAATI Melbourne, NAATI Thailand, NAATI Bangkok, NAATI translation, NAATI accredited translation, Australia Visa, Partner Visa, Fiance Visa, Prospective Visa, Skilled Migrant, Student Visa, Work Visa, Work and Travel Visa, Online Visa, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงานและท่องเที่ยว, วีซ่าออนไลน์
Thai – English translation, English – Thai Translation, แปลอังกฤษเป็นไทย, แปลไทยเป็นอังกฤษ

*บทความทั้งหมดในบล็อกนี้ สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ*
มิถุนายน 2559

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
 
 
All Blog