คุยเฟื่องเรื่องบัญชี กับผู้สอบบัญชี
 
 

มาตรฐานการบัญชีไทย ถูกประกาศทบทวนแก้ไข 6 ฉบับ

//www.fap.or.th/laws/detail.php?id=489&type=034ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่ ๙ / ๒๕๕๐

เรื่อง มาตรฐานการบัญชี

______________________อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ (๓) และ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความเห็นชอบในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพในการประชุมครั้งที่ ๖/ (๑/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ จึงออกประกาศ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๔๓) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี รวม ๕ ฉบับ ดังนี้

๑.๑ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง งบกระแสเงินสด

๑.๒ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

๑.๓ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๔ เรื่อง งบการเงินรวมละการบัญชีสำหรับเงินลงทุนย่อย

๑.๔ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๕ เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม

๑.๕ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๖ เรื่อง รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า

๒. ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๙ เรื่อง สัญญาก่อสร้าง ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี

๓. ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้แทน

๓.๑ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง งบกระแสเงินสด

๓.๒ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

๓.๓ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

๓.๔ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

๓.๕ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

๓.๖ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง สัญญาก่อสร้างประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช

(ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

 

Create Date : 04 พฤษภาคม 2550   
Last Update : 4 พฤษภาคม 2550 23:45:06 น.   
Counter : 248 Pageviews.  


Public Company Limited and the Treasury Stock

SEC News 19/2548 date 14 February 2005.
Condition for the public company for the treasury stock repurchase.
For doing the treasury stock repurchasing transaction according to Section 66/1 (2) of the Public Act B.E. 2535, the public company must have the remaining R/E not less than the value of the treasury stock in the account after doing the transaction.
For payment of the dividend from R/E, the remaining R/E after payment of the dividend also must not less than the value of the treasury stock in the account.
 

Create Date : 27 เมษายน 2550   
Last Update : 27 เมษายน 2550 23:07:00 น.   
Counter : 126 Pageviews.  


ทำอย่างไรเมื่อไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทย

ภายใต้ข้อกำหนดใน พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543, การจัดทำบัญชีนั้น ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย

คำนิยามของคำว่า มาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 นั้น ให้หมายถึง มาตรฐานการบัญชี หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดด้วยกฎหมายด้วยการนั้นๆ

มาตรฐานการบัญชีไทยนั้น หมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่สมัย ก.บช. กระทั่งเป็นสภาวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไม่ประกาศใช้ให้เป็นมาตรฐานการบัญชีไทยตามกฎหมายมีอยู่หลายเรื่องเช่น การบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี, ผลประโยชน์พนักงาน, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฯลฯ คำถามว่า แล้วเรื่องเหล่านี้จะทำอย่างไรเมื่อไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยกำหนดในเรื่องดังกล่าว

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

ลำดับที่ 1 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

กรณีของบริษัทจำกัด (มหาชน) หากไม่มีมาตรฐานการบัญชีในเรื่องดังกล่าวกำหนดไว้ ให้ใช้ International Financial Reporting Standard (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). แล้วเปิดเผยถึงมาตรฐานการบัญชีที่เลือกใช้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หากไม่มีมาตรฐานการบัญชีในเรื่องนั้นๆ เลย บริษัทสามารถเลือกใช้หลักการบัญชีใดที่รับรองทั่วไป หรือธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติก็ได้ โดยเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

จะเห็นว่า ประกาศสภาวิชาชีพฉบับนี้ จะเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับที่ ก.ล.ต. ไทยได้กำหนดไว้สำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 

Create Date : 27 เมษายน 2550   
Last Update : 27 เมษายน 2550 22:14:11 น.   
Counter : 319 Pageviews.  


สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศข้อซักถามที่มีในการปรับเปลี่ยนใช้วิธีราคาทุนมาแทนวิธีส่วนได้เสีย ในเงินลงทุน

อนุสนธิจากการที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ ๒๖ / ๒๕๔๙ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๔ เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ และสภาวิชาชีพบัญชีฯได้จัดทำคำตอบ แนวทางปฏิบัติการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจากคำถามของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นเอกสารในการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการจัดทำงบการเงินรวมในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ฉบับเต็ม เข้าไปที่ //www.fap.or.th/laws/detail.php?id=477&type=034
 

Create Date : 14 เมษายน 2550   
Last Update : 14 เมษายน 2550 17:55:35 น.   
Counter : 113 Pageviews.  Valentine's Month


 
LivingCorner
 
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
blog นี้เป้น blog ใหม่ ที่อยากเอาไว้พูดคุยในเชิงลึกถึงวิชาชีพนักบัญชี และผู้สอบบัญชี เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพต่อไป

มีความคิดเห็นใดๆ ขอเชิญครับ
[Add LivingCorner's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com