กำหนด Vision วิสัยทัศน์

กำหนด Vision วิสัยทัศน์


โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)ในงานที่ปรึกษา สิ่งแรกๆก็คือการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ขององค์กรนั้นๆ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการบริหารเบื้องต้น แต่ว่าองค์กรขนาดกลางที่มาจากธุรกิจครอบครัว มาจากการลงมือทำงานของเจ้าของเพียงคนเดียว เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำงานงานเป็นระบบมากขึ้น ก็ต้องมีการจัดองค์กรให้เอื้อต่อการพัฒนา และ เท่าที่สังเกตคือ องค์กรดังกล่าวข้างต้น มักจะไม่มีวิสัยทัศน์ขององค์กร

องค์กรที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว ส่วนใหญ่มีพื้นฐาน วัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนั้น เมื่อคุณจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการ จัดระบบงาน วางแผนกลยุทธ์ หรือ ทำงานร่วมกับบุคคลในหน่วยงาน สิ่งแรกๆที่คุณควรจะดู คือ พวกเขามีวิสัยทัศน์เป็นอย่างไร เพราะวิสัยทัศน์ เป็นตัวบอกว่า เขามีจุดมุ่งหมายที่จะไปถึงอย่างไร เมื่อรู้ว่า เป้าหมายที่จะไปถึงอย่างไร จึงสามารถมองดูปัจจุบันของตนเองว่า อยู่ในสถานะใด และจะก้าวไปได้อย่างไร ทำให้การวางแผน การกำหนดการทำงานมีทิศทางที่แน่นอนและชัดเจน

“ฝันอย่างไร ถึงจะถึง”วิสัยทัศน์ที่ดี ควรจะมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.เป็นภาพฝันในอนาคต
2.เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดขึ้น
4.มีความชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในการวางแนวทางการพัฒนาองค์กร
5.สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
6.สื่อสารได้อย่างง่ายและชัดเจน

ถ้าวิสัยทัศน์ขององค์กรมีลักษณะดังกล่าวก็จะทำให้ภาพอนาคตที่วางไว้ชัดเจน ทั้งนี้อาจจะไม่ต้องมีครบทั้ง 6 ข้อ แต่ก็ต้องเพียงพอต่อองค์กรที่จะนำไปใช้ด้วย

“ฝันไกลไป ไปไม่ถึง”ในองค์กรที่มีวิสัยทัศน์แล้ว ก็ต้องพิจารณาว่า การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือว่า ตั้งไว้เพียงเพื่อให้มีเท่านั้น ถ้าคุณได้ไปสัมผัสกับหลายๆองค์กรจะพบว่า ส่วนใหญ่วิสัยทัศน์จะเกิดจากความต้องการของเจ้าของกิจการ หรือ ทีมงานบริหาร หรือบางทีก็เกิดจาก การเข้าอบรมหลักสูตรแล้วอยากจะทำขึ้นมา หรือ บางทีก็ได้ที่ปรึกษามากำหนดให้ จึงได้เกิดวิสัยทัศน์ขององค์กรเกิดขึ้น ปัญหาสำคัญคือ มีวิสัยทัศน์จริง แต่คนในองค์กรไม่ได้ทำตามวิสัยทัศน์นั้นๆ วิสัยทัศน์ก็เลยกลายเป็นเพียง คำพูดที่ดูสวยงาม ฝันที่ไกลเกินกว่าทุกคนจะเอื้อมถึง เช่น “เป็นผู้นำ... ของโลก”

“ฝันให้ไกล ไปให้ถึง”แต่เมื่อไปดูองค์กรขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จจะเห็นว่า วิสัยทัศน์ เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจว่า องค์กรกำลังจะไปในทิศทางใด มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทำไมเขาถึงสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจได้ สิ่งเดียวที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คือ การสื่อสารภายในองค์กร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโดยตรง หรือการสื่อสารทางอ้อมเช่นการจัดกิจกรรมให้เข้ากับวิสัยทัศน์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำให้วิสัยทัศน์ขององค์กรซึมซับให้กับคนในหน่วยงาน จนทำให้ทุกคนในหน่วยงานมีใจมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกัน

“ไม่ฝัน ไม่ไป ไม่ใช่ ไม่ถึง”บางองค์กรขอแค่มีวิสัยทัศน์ เลยให้ลูกน้องหรือใครก็ได้ เขียนวิสัยทัศน์มาให้พิจารณา แล้วก็เอาอันนั้นแหละมาเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยแค่เลือกว่าถูกใจ แต่ไม่ใช่มาจากความเป็นจริงขององค์กรก็มี มีวิสัยทัศน์เพื่อให้ดูโก้หรูดูดี แต่การตัดสินใจที่สำคัญๆ ขององค์กรจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ดังกล่าว ปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวบุคลากรภายในองค์กร แต่อาจจะเกิดจากวิสัยทัศน์ขององค์กร ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ที่จะทำให้กลายเป็นพื้นฐาน หรือจุดอ้างอิงที่จะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ หรือบางองค์กร ผู้บริหารไม่สนใจวิสัยทัศน์เสียด้วยซ้ำ...


“ฝันนั้นเป็นของใคร คนนั้นก็ไปให้ถึงเอาเองละกัน”มาดูปัญหาของหน่วยงานส่วนใหญ่กันดีกว่า ตรงที่เขายังไม่รู้ว่า วิสัยทัศน์ขององค์กร คืออะไร เป็นอะไร และ เขาจะทำให้วิสัยทัศน์ขององค์กรให้กลายเป็นจริงได้อย่างไร

หนึ่งในวิธีที่ใช้ในการหาวิสัยทัศน์ขององค์กร คือการ สอบถามภาพในฝันของผู้บริหารในแต่ละฝ่าย แต่บางองค์กรวิสัยทัศน์ก็เกิดจากเจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารระดับสูงเพียงฝ่ายเดียวก็มี แล้วรวบรวมร้อยเรียงมาเป็นประโยคที่กินความหมายทั้งหมด

“จะฝันทำไม เพราะใจไม่ถึง”ผู้บริหารบางคนไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า อนาคตที่เขามองไว้เป็นอย่างไร?
- ผู้บริหารทางด้านการดำเนินงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่บ่อยๆ บางคนจะบอกไม่ได้เลยว่า อนาคตที่เขาต้องการเป็นอย่างไร ดังนั้น จึงอาจจะต้องเปลี่ยนคำถามใหม่ว่า สิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้คืออะไร ทั้งนี้ ถ้าแก้ไขปัญหาของเขาในเบื้องต้นได้ ก็จะทำให้เขาพอใจได้เช่นกัน

ผู้บริหารบางคนมีทัศนคติทางลบกับองค์กร เวลาถามก็จะบอกว่า ไม่มีทางที่องค์กรจะทำอะไรให้ดีขึ้นได้???
- ผู้บริหารกลุ่มนี้ก็มีส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในองค์กรนานๆ แล้วพบว่าองค์กรไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนัก จึงทำให้มีความเชื่อเช่นนั้น หรือ บางคนก็มีความรู้สึกไม่ดีกับผู้บริหารที่ไม่สามารถทำอะไรให้องค์กรดีขึ้นมา หรือ ไม่ทำตามที่ตนแนะนำ หรือ ไม่ได้ทำให้ตนเองมีความสะดวกสบายขึ้น คนกลุ่มนี้ยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

บางคนก็บอกไม่ได้ว่าภาพที่เห็นเป็นอย่างไร แต่บอกได้ว่าเขากำลังทำอะไร เขาจะทำอะไร
- การฟังให้เข้าใจว่า เขากำลังทำและจะทำในอนาคต ก็จะสามารถมีมุมมองที่จะจับได้ว่า เขามีแนวความคิดอย่างไรในการทำงาน เช่น หน่วยงานจัดทำหนังสือ เขารู้ว่าเขาจะทำหนังสือให้ออกมาให้ดีและทันเวลา ถามถึงภาพอนาคตเขาก็บอกไม่ได้เพราะมันเป็นงานที่ทำประจำของเขาอยู่แล้ว และ เมื่อถามต่อว่าแล้วคุณอยากจะทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เขาก็เล่าว่า เขาอยากที่จะทำหนังสือที่มีภาพประกอบมากขึ้น เพราะมีแต่ตัวอักษรมันดูแล้วไม่น่าอ่าน (การให้คนอ่านอ่านง่าย หมายถึง เขาต้องการทำให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น)

“ฝันอย่างนี้ หมายความว่าอะไร”วิสัยทัศน์ที่ดูเลิศหรูส่วนใหญ่เกิดจากการผสมคำต่างๆที่ต้องการมาเป็นประโยคที่ดูสวยงามเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่น

วิสัยทัศน์: เป็นบริษัทฯ ที่พร้อมในด้านคุณภาพของการให้บริการ บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับขององค์กรธุรกิจและสาธารณชนเพื่อเป็น “บริษัทฯที่คุณเลือก”

จะพบ 3 คำหลักๆ “คุณภาพการให้บริการ” “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” “บริษัทฯที่คุณเลือก” แสดงว่าเน้นการบริการ การบริหารแบบมีคุณธรรมจริยธรรม ถ้าตีความแล้วองค์กรนี้เป็นองค์กรบริการ และเดาว่า วิสัยทัศน์เกิดจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการเป็นที่ยอมรับก็บอกถึงเป้าหมายของลูกค้าว่าต้องอยู่ในใจลูกค้า

วิสัยทัศน์: เราจะเป็น... “องค์กรที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ สังคมเลือก”

จะพบว่ามุ่นเน้นเรื่องคนเป็นหลัก น่าจะเป็นองค์กรด้านการบริการที่ใช้คนจำนวนมาก เพื่อบริการลูกค้า และเป็นองค์กรในตลาดหุ้น และ คำว่า “เราจะเป็น” บ่งบอกถึง เรายังไม่ได้เป็น ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นองค์กรที่ถูกเลือกแล้ว แต่พอเอาคำว่า เราจะเป็น ขึ้นต้น ก็เลยลดค่าของภาพรวมไปดูเหมือนว่ากำลังจะแก้จุดต่างๆให้ดีขึ้น เดาว่าผู้ออกวิสัยทัศน์ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารจัดการหรือกำหนดนโยบายแต่อย่างใด

วิสัยทัศน์:เป็นผู้บริการด้านการเดินทาง ที่ได้รับการไว้วางใจสูงสุดในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นในด้านการบริการจากบุคลากรที่ดีเลิศ พร้อมประสบการณ์แปลกใหม่ในวิถีแห่งความเป็นไทย

จะพบว่า การบริการเป็นหัวใจหลัก เพราะเน้นทั้งการไว้วางใจ การหาคนมาบริการ ใช้ความแตกต่างในกลยุทธ์ทางการตลาด

“ฝันของใคร เป็นอย่างไรเราก็รู้...”เพราะวิสัยทัศน์เกิดจากการรวบรวมคำต่างๆ เวลาเราจะดูว่า องค์กรนั้นๆเป็นอย่างไร ก็ให้ดูวิสัยทัศน์ เราก็พอจะรู้ได้เลยว่า องค์กรมีเป้าหมายมีแนวทางเป็นอย่างไร ลองไปดูวิสัยทัศน์องค์กรของคุณดูซิ บางทีคุณอาจจะแปลกใจว่า มีวิสัยทัศน์องค์กรกับเขาด้วย ทั้งๆที่คุณอยู่มานานแล้วนะ...Create Date : 31 มีนาคม 2554
Last Update : 31 มีนาคม 2554 9:31:54 น.
Counter : 1842 Pageviews.

8 comments
  
ฝันอยากเป็นโน่นนี่นั่น
ฝันดีๆ อยากฝันให้เป็นตัวของตัวเองให้มากกว่า
เพราะว่าที่ฝันๆอยู่อยากเป็นตามคนอื่นเขานินา
ไม่มีเลยที่จะฝันตามตัวเอง
โดย: Lp มะตูม IP: 61.91.203.170 วันที่: 31 มีนาคม 2554 เวลา:12:58:50 น.
  
สวัสดียามบ่ายคะ ฝันคือพลัง ในการฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้า
โดย: sawkitty วันที่: 31 มีนาคม 2554 เวลา:14:19:32 น.
  
ฝันไกลไป ไปไม่ถึง...นั่นสินะคะ
ถ้าฝันแล้วไม่มีใครทำตาม ก็ไปไม่ถึง

แวะมาทักทายวันอากาศเปลี่ยนๆ ค่ะ
โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 31 มีนาคม 2554 เวลา:19:00:30 น.
  
การสร้างความฝัน ที่พอเหมาะพอดี ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วครับ อาจารย์ครับ

ชีวิตนนี้ยากนักเนาะ

โดย: อิ ส ร ะ ช น ตั ว โ ต เ ต็ ม วั ย . . ไม่ ใ ช่ ใ ค ร . . . มัน คื อ . . (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 1 เมษายน 2554 เวลา:16:11:48 น.
  
ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงกันนะค่ะ สู้ สู้.
โดย: enjoydvd วันที่: 1 เมษายน 2554 เวลา:22:09:20 น.
  
กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง

มีความสุขกับทุกเวลาอันมีค่า ตลอดไป..นะคะป.ล. ขอลาบล็อก ๑๐ วัน..นะคะ

...............

กราบนมัสการค่ะ หลวงพี่...

ไม่ทราบจะอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัตร์อีกนานแค่ไหน..คะ
ปอป้าขออนุโมทนาบุญด้วย...ค่ะ...

แล้วตอนนี้ จำวัดอยู่ที่ไหน..คะ
เผื่อจะชวนโยมป้าแอ๊ดมาถวายอาหารเพลสักมื้อ..ค่ะโดย: พรหมญาณี วันที่: 3 เมษายน 2554 เวลา:17:36:52 น.
  
"กล้าฝัน แล้วทำให้มันเป็นจริง"
ขอบคุณครับสำหรับบทความดีๆ
โดย: นายขลุกขลิก IP: 10.182.255.60, 203.144.240.232 วันที่: 4 เมษายน 2554 เวลา:11:11:27 น.
  
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆนะคะ(:
โดย: conio.h วันที่: 7 เมษายน 2554 เวลา:20:16:57 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
มีนาคม 2554

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends