บริหาร การจัดการ การตลาด พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด กลยุทธ์ ธรรมะ จักรราศี ฯลฯ
จัดตั้งธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ | ไขความลับสมองเงินล้าน | การเขียนแผนธุรกิจ | บริหารคน บริหารงาน | พัฒนาความคิด
พระไตรปิฎกฉบับหลวง | แด่องค์กรที่แสนรัก | สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2551
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
24 สิงหาคม 2551
 
All Blogs
 
ลักษณะและพื้นฐานนิสัยของ HR ที่ประสบความสำเร็จ

ลักษณะและพื้นฐานนิสัยของ HR ที่ประสบความสำเร็จ


โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)ลักษณะแลพื้นฐานนิสัยของ ใครก็ตาม ต้องรู้ว่า พนักงานกลุ่มนั้นมีหน้าที่อะไร ก็จะพบว่า ลักษณะนิสัย หรือ พื้นฐานนิสัย ที่จะส่งผลให้การทำงานในแต่ละหน้าที่นั้น ต้องการลักษณะนิสัยอย่างไร ซึ่งขอแบ่งหน้าที่ของ HR ไว้ดังนี้คือ

๑. หน้าที่การสรรหาบุคคลากรเข้าทำงาน (รับสมัคร สัมภาษณ์ ฯลฯ)


- แต่งตัวเหมาะสม เพราะเป็นหน้าด่าน และ หน้าตาขององค์กร
- มีกริยามารยาทที่ดี รู้จักขอโทษ ขอบคุณ
- หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
- เคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล
- เก็บความลับได้
- มีทักษะทางด้านการดูลักษณะบุคคล
- มีทักษะทางด้านการพูดที่ดี
- ชอบสะสมคำถามเพื่อดึงพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์
- ชอบสังเกตุพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
- มีใจเป็นกลางในการตัดสินใจ และ วิเคราะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์งานว่าควรจะมีบุคคลลักษณะใดที่เหมาะกับงาน
- วิเคราะห์คนว่าเหมาะกับงานที่รับสมัครหรือไม่
- วิเคราะห์หัวหน้างานเพื่อรับพนักงานใหม่ให้มีความขัดแย้งน้อยที่สุด
ฯลฯ

๒. หน้าที่พัฒนาบุคคลากร (การแนะนำ และ อบรม)


- เข้าใจในงานแต่ละส่วน แต่ละแผนก แต่ละฝ่ายที่ทำ
- สร้างระบบการสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน
- จัดทำคู่มือหรือพยายามให้หน่วยงานสร้างคู่มือการทำงานของพนักงาน
- รู้จักพัฒนาตนเอง ศึกษา ลักษณะการทำงานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
- เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ที่เกี่ยวข้องเสมอ
- ชอบผลักดันให้พนักงานทำงานตามหน้าที่และ พัฒนาตนเอง
- ชอบเสนอผลงานที่โดดเด่นให้กับพนังงานที่ทำให้องค์กรดีขึ้น
- มีแนวคิดการกระจายข่าวสาร การยกย่องชื่นชมกับผลงานที่เกิดมาตรฐาน
ฯลฯ

๓. หน้าที่รักษาพนักงาน


- ศึกษาแนวทางที่จะทำให้พนักงานอยู่ได้นาน
- เข้าใจและหาข้อมูลของปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะหัวหน้างานกับลูกน้อง
- มีจิตวิทยาสูง
- มีทักษะการเจรจา โน้มน้าวสูง
- สามารถเป็นที่ไว้วางใจกับพนักงานทุกระดับ
ฯลฯ

๔. หน้าที่จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน


- กำหนดสวัสดิการของแต่ละตำแหน่ง
- มีความยุติธรรม
- สามารถแยกแยะงานที่ต้องดูแลพิเศษ ออกจากงานทั่วไป
- มองหาสวัสดิการต่างๆให้พนักงานอย่างเหมาะสม
- ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี
- มีความสัมพันธ์กว้างขวาง
- มีการเปรียบเทียบสวัสดิการขององค์กรกับองค์กรอื่น
ฯลฯ

๕. หน้าที่การออกกฎและควบคุม


- มีความเป็นกลาง และ เที่ยงตรง
- รักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และ พนักงาน
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบองค์กรอย่างดี
ฯลฯ

๖. หน้าที่ควบคุมความประพฤติและวินัยของพนักงาน


- มีความคิดสร้างสรร สามารถหาแนวทางการควบคุมวินัยแบบใหม่ๆได้
- มีความละเอียด
- เป็นคนช่างสังเกตุ
- ขยัน อดทน
- มีทักษะการพูดโน้มน้าวสูง
- ใจแข็ง และ ยึดหลักการณ์
ฯลฯ

๗. หน้าที่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน


- รู้จักศึกษากิจกรรมต่างๆ และ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
- เข้าใจพฤติกรรมของพนักงาน
- มีเทคนิกการพูด การโน้มน้าว
- จัดสรรเงินให้กับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ฯลฯ

๘. หน้าที่ลดความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีของพนักงาน


- เป็นคนกลางที่ทุกคนไว้ใจได้
- มีทักษะการพูดและการเจรจาต่อรอง
- ฟังหู ไว้หู
- วิเคราะห์ได้ตรงจุด ว่าปัญหาเกิดจากเรื่องใด
ฯลฯ

๙. หน้าที่การสนับสนุนและแก้ไขวัฒนธรรมองค์กร


- เข้าไปช่วยเหลือในแต่ละส่วนแต่ไม่ก้าวก่าย
- ศึกษาให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
- ทำให้วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับพนักงานใหม่ๆ
- หาทางเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่พึงประสงค์
- เป็นคนรู้จักมองเห้นอนาคตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และ สร้างองค์กรให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ฯลฯ

๑๐. หน้าที่กำหนดตำแหน่งและลักษณะงาน


- มีความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งต่างๆและหน้าที่ของตำแหน่งต่างๆ
- เรียนรู้และเข้าใจงานของแต่ละส่วน
- สามารถจับความสัมพันธ์ระหว่าง งาน กับ ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดี
- มีวิสัยทัศน์
ฯลฯ

๑๑. หน้าที่บรรจุและแต่งตั้ง


- มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ดี
- การทำงานที่เป็นระบบ
ฯลฯ

๑๒. หน้าที่จัดทำทะเบียนประวัติบุคคล


- มีความเป็นระบบทางความคิด
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความจำดี
- มีนิสัยรักความสะอาด
ฯลฯ

๑๓. หน้าที่การกำหนดฐานรายได้และกำลังคน


- เข้าใจองค์กร
- ศึกษาและชอบค้นหาความจริง
- มีแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์
ฯลฯ

๑๔. หน้าที่การจัดทำรายได้พนักงาน


- มีความละเอียดรอบคอบ ชอบตรวจสอบ
- ชอบค้นหาเหตุและผล
- มีการแบ่งเวลาได้เหมาะสม
- รักษาความลับได้ดี
- ไม่พูดมาก ปากสว่าง
ฯลฯ

๑๕. หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน


- ศึกษาและเข้าใจวิธีการตรวจวัดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
- มีความเข้าใจแนวทางและวิธีการปรับเงินเดือน
- สร้างกรอบการตัดสินใจเป็นรูปธรรม
- มีความเป็นธรรม มีคุณธรรม มีจริยธรรม
ฯลฯ

๑๖. หน้าที่พิจารณาความดีความชอบ


- ชอบสังเกตุ
- ชอบวิเคราะห์หาเหตุและผล
ฯลฯ

๑๗. หน้าที่เป็นคนกลางในการสื่อสาร


- เข้าใจองค์กรในส่วนต่างๆอย่างดี
- ชอบหาช่องทางการสื่อสารแบบใหม่ๆ
- สือสารได้ตรงประเด็น
- มีปฏิสัมพันธ์กับคนได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ฯลฯ

๑๘. หน้าที่การให้ออกจากพนักงานและคิดเงินค่าตอบแทน


- มีวินัย และ จรรยาบรรณ
- ยึดหลักความถูกต้อง และ เหตุผล
- จิตใจหนักแน่น
ฯลฯ

โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)
Create Date : 24 สิงหาคม 2551
Last Update : 24 สิงหาคม 2551 12:51:36 น. 7 comments
Counter : 3965 Pageviews.

 
เก็บไว้มีประโยชน์ดี


โดย: nich IP: 203.148.220.220 วันที่: 10 กันยายน 2551 เวลา:10:27:53 น.  

 
เพิ่งเข้ามาครั้งแรก ได้แนวคิดเยอะจริงๆ


โดย: มะขามป้อม IP: 61.19.30.66 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:20:06:40 น.  

 
กำลังเริ่มมาเป็น HR เต็มตัวค่ะ ต่อไปคงได้เข้ามาที่บล็อกคุณวิบูลย์บ่อยๆ


โดย: น้ำหวาน IP: 202.93.63.190 วันที่: 26 กันยายน 2551 เวลา:9:55:46 น.  

 
ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยชีวิตจริงๆ เลย ขอบคุณบล็อกคุณวิบูลย์มากๆ


โดย: pin IP: 125.27.65.244 วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:0:24:08 น.  

 
ได้ความรู้ดีค่ะ


โดย: โสรยา เตชวิทูล IP: 58.8.15.91 วันที่: 29 มกราคม 2552 เวลา:12:56:25 น.  

 
เยอะจังอ่ะแล้วตกลงถ้าจะทำงานที่สนง.ประกันสังคมจำเป็นต้องจบhr มั้ยคะ


โดย: ดารกา IP: 101.108.223.99 วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:14:15:15 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ...จะไปสอบสัมภาษณ์ต้นเดือน


โดย: ม่านหมอก IP: 1.4.185.146 วันที่: 24 กรกฎาคม 2560 เวลา:14:25:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wbj
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 205 คน [?]
ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด

Wiboon Sae Joong

Create Your Badge<< Main Menu >>


<< บทความล่าสุด >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'
Friends' blogs
[Add wbj's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.