พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - ใช้ข้อมูลที่มีและหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มาก
ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งข่าวสารในปัจจุบันนี้มีมากมาย และ ส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นยุคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียในเชิงเลยทีเดียว บุคคลเชิงกลยุทธ์ ในปัจจุบันและอนาคต จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่มี และ ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และ ดำเนินการ แต่ทั้งนี้ ข้อมูลยังมีหลากหลายรูปแบบ เช่น

- ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ

- ข้อมูลที่เป็นทฤษฎีที่มีการวิจัยพิสูจน์แล้ว ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง

- ข้อมูลที่เป็นเพียงแนวความคิด ซึ่งยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรม

- ข้อมูลที่เป็นการสร้างขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลจริง แต่เป็นข้อมูลจริงเพียงบางส่วนในส่วนที่ทำให้เกิดการดึงดูดความสนใจเท่านั้น

- ข้อมูลที่พยายามยกขึ้นมาเพื่อสนับสนุนความคิดของตนเอง เพื่อใช้ในการกล่าวอ้างหรือหาเหตุผลขึ้นมาสนับสนุนเท่านั้น

- ข้อมูลที่เป็นข้อมูลหลอกเพื่อให้คนอื่นหลงทาง หรือ เข้าใจผิด ทั้งนี้จะทำให้ดูเหมือนว่า ข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริง โดยการหาเหตุและผล เพื่อนำมาสนับสนุน โดยเฉพาะเหตุผลที่ตรงกับใจผู้รับสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงเหตุผลเพื่อตอบสนองทางด้านจิตใจ ความคิด และ ความรู้สึก

- ข้อมูลปลอมที่พยายามเบี่ยงเบนประเด็น หรือ หยิบยกเพียงบางส่วนขึ้นมากล่าวอ้าง เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับตนเอง เพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเอง หรือ หยิบขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความเป็นจริง หรือ ประทุษร้ายกับบุคคลอื่น หรือ เพื่อทำให้คนอื่นเสียหาย หรือ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือ อาจจะเบี่ยงเบนเพื่อสร้างจุดสนใจให้เกิดขึ้น

- ข้อมูลเสริมจากความคิด ความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลจากความรู้สึกของตนเอง โดยแต่งแต้มจากข้อมูลจริงเพิ่มมากขึ้น โดยรู้ว่าเป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนี้ ทั้งนี้ บุคคลเชิงกลยุทธ์ส่วนใหญ่จะหลงทางติดกับดักทางความคิด เรื่องนี้มากเพราะแยกแยะไม่ออกระหว่างข้อมูลจริงกับข้อมูลจากความคิดของตน

- ข้อมูลขยะที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลย แต่ข้อมูลลักษณะนี้ก็เป็นที่สนใจของกลุ่มคนบางคน ดังนั้น ข้อมูลขยะก็อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในบางเรื่อง กับบางกลุ่มคนได้ด้วย

ทั้งนี้แค่ขอยกเอามาบางประเภทเพื่อเป็นมุมมองเท่านั้น ซึ่งน่าจะมีข้อมูลอีกหลายประเภทตามการวิเคราะห์ของแต่ละบุคคล

การ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่นั้น จึงจำเป็นที่จะต้องแยกแยะข้อมูลให้ได้ว่า เป็นข้อมูลประเภทใด ชนิดใด ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้ อาจจะเป็นข้อมุลที่สำคัญ บางอย่างเป็นข้อมูลไม่สำคัญ และ บางอย่างก็เป็นข้อมูลที่ละเลยไป ซึ่งเพียงการแยกแยะข้อมูลอย่างเดียวอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดจริง จึงต้องฝึก และ คิดอยู่เสมอถึง ข้อมุลข่าวสารที่ได้รับว่า เป็นข้อมูลในเชิงใด มีสิ่งเคลือบแฝงอย่างอื่นอยู่หรือไม่ และ มีการเพิ่มเติมข้อมูลก่อนที่จะส่งผ่านมายังท่านหรือไม่ทั้งนี้

ซึ่ง จะเห็นว่า ข้อมูลที่ผ่านมาเป็นทอดๆ จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีกิจกรรม เรื่อเล่า ลักษณะนี้ให้เล่น ให้เห็นกันบ่อยๆ ในทุกชาติทุกภาษา โดยบทสรุปของการส่งผ่านข้อมูลคือความผิดเพี้ยนของข้อมูล การเพิ่มเติมข้อมูล หรือ การเบี่ยงเบนข้อมูลที่เป็นจริงไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่บุคคลที่ผ่านข้อมูลเหล่านั้นมาด้วยว่า เป็นคนในลักษณะต่อเติมข้อมูล หรือ เป็นคนหยิบยกประเด็นข้อมูลที่ไม่มีมูล หรือ เป็นคนที่ไม่เก่งทางด้านส่งสารข้อมุลเป็นต้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลเชิงกลยุทธ์ จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลที่ส่งผ่าน หรือ ได้รับอย่างพินิจ และ วิเคราะห์ว่า สารที่ได้รับนั้น มาจากใคร และ ส่งทอดข่าวสารมาได้อย่างไร มีการคาดหวังผลจากการส่งสารเหล่านั้นมาหรือไม่ มีการเพิ่มเติมเกินความเป็นจริงหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้นำเอาแต่แก่นของข้อมูลจริงเพื่อไปวิเคราะห์ให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงให้มากที่สุด

การต่อเติมข้อมูลจากความคิดและความรู้สึก ขอบ บุคคลเชิงกลยุทธ์

จาก ที่กล่าวมาแล้วว่า บุคคลเชิงกลยุทธ์ มักจะติดกับทางความคิดทางด้านการต่อเติมข้อมูลจากความคิด และ ความรู้สึก เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุเพราะ บุคคลเชิงกลยุทธ์ มักจะมีประสบการณ์ในแต่ละด้าน และ เก็บประสบการณ์เหล่านั้นเข้ามาเป็นองค์ความรู้ในตัวจนสามารถคาดการณ์สิ่งที่ เกิดขึ้นได้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้น เมื่อบุคคลเชิงกลยุทธ์ ได้พบเห็นข้อมูลบางอย่างขึ้น ก็จะใช้องค์ความรู้ที่มีในตนคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นเกินกว่าความเป็นจริงใน สภาพที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากการคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นถูกต้อง ก็ดีไป แต่ถ้าหากคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นผิด อาจจะต้องสูญเสียบางอย่างจำนวนมาก ทั้งนี้ การหาทางเลือกที่ดีที่สุดของ บุคคลเชิงกลยุทธ์ จึงต้องอาศัยข้อมูลจริงๆ ณ สถานการณ์นั้นๆ โดยหลีกเลี่ยงความคิด ความรู้สึกของตนเองให้มาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

ยกตัวอย่าง โจทย์ที่ใช้ในทฤษฎีเกมส์ ในการหาทางเลือก เช่น

มี บริษัทฯหนึ่งต้องการลงทุนทำนาในพม่าลุ่มน้ำอิรวดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่ง ถ้าประเทศพม่ายอมให้บริษัทฯได้รับสัมประทาน บริษัทฯจะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 12 ล้าน แต่ถ้าเกิดการต่อต้านจากประชาชนรอบข้าง เราจะเท่าทุนที่ลงไป แต่ถ้ารัฐบาลทหารของพม่าเกิดยกเลิกสัมประทานเพราะเห็นว่าบริษัทฯได้รับกำไร มาก เราจะขาดทุนถึง 20 ล้าน

จากโจทย์เท่านี้ คนส่วนใหญ่จะเลือกเข้าไปติดต่อเพื่อทำการลงทุน เพราะเห็นว่าจะได้กำไร หรือ อย่างน้อยเท่าทุน และ กล่าวอ้างถึงการเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนนั้นๆ

บุคคล เชิงกลยุทธ์ จะมองว่า ข้อมูลที่ให้ ยังไม่พอ ต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจ ทั้งนี้ การคาดการณ์เองอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิด จึงต้องหาข้อมูล และ หาเส้นสายเพื่อที่จะเข้าไปอย่างมั่นใจมากที่สุด

แต่ถ้าหาแล้วยังไม่ ได้ ข้อมูลเพิ่มหรือไม่มีข้อมูลสนับสนุนอะไรเพิ่มเติม ก็ต้องย้อนกลับมามองว่า จะเข้าไปเปิดกิจการหรือไม่อีกทีหนึ่ง...

ทั้งนี้จึงสามารถเขียนลักษณะการตัดสินใจออกมาเป็นแผนภาพได้ดังนี้...
Create Date : 20 มีนาคม 2552
Last Update : 20 มีนาคม 2552 22:35:21 น.
Counter : 1277 Pageviews.

1 comments
  
ไม่น่าลงทุน เพราะเราไม่รู้จักทหารพม่าดีพอ เอาแน่เอานอนไม่ได้
โดย: เก่ง IP: 125.25.149.181 วันที่: 4 เมษายน 2552 เวลา:13:20:23 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
มีนาคม 2552

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends