การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 2 - เรตติ้งคืออะไร
มีแต่คนคุยว่า รายการนั้นได้เรตติ้งดี รายการนี้ได้เรตติ้งไม่ดี แต่ใครจะรู้ว่า จริงๆแล้ว เรตติ้งคืออะไร ?

จริงๆ แล้ว งานวิจัยไม่ได้วัดเป็นเรตติ้งธรรมดาทั่วๆไปว่า ใครชอบดูรายการนั้น รายการนี้มากน้อยแค่ไหน ก็ให้ให้คะแนน 1-5 คะแนน แล้วหาค่าเฉลี่ยเอาว่า แต่ละรายการมีระดับความชื่นชอบเท่าไหร่

และ เรตติ้งก็ไม่ได้มาจากการนั่งเทียนแล้วคาดการณ์ว่าจะให้เรตติ้งรายการนั้นรายการนี้เท่าไหร่

แต่ เรตติ้ง เกิดจากการวิจัยที่เป็นการตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ เป็นการตรวจวัด จำนวนคนดูโทรทัศน์ ในแต่ละช่วงเวลาจริงๆของบ้านตัวอย่าง หรือ ของตัวแทนในบ้านนั้น นั่นหมายถึง เราจะเก็บข้อมูลตั้งแต่การเริ่มเปิดโทรทัศน์ จนถึงปิดโทรทัศน์ ในแต่ละโทรทัศน์ในบ้านตัวอย่างที่เราสำรวจ สมมติว่า บ้านมีโทรทัศน์ 2 เครื่อง เราก็ต้องนำเอาเครื่องมือไปติดไว้ทั้ง 2 เครื่อง เพื่อตรวจจับว่ามีการเปิดปิดโทรทัศน์แต่ละเครื่องเมื่อใด เวลาใด มีคนดูโทรทัศน์ ในช่วงเวลาใด ตัวเครื่องจะจัดเก็บว่า ใครในบ้านดูโทรทัศน์ เริ่มต้นตั้งแต่วินาทีใด จนกว่าคนในบ้านหลังนั้นเลิกดูโทรทัศน์ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเก็บเป็นหน่วยของวินาที

แต่การจัดเก็บแค่จำนวนคน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง หรือ บ้านตัวอย่าง นั้นไม่เพียงพอต่อการนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ เราจึงต้องเพิ่มน้ำหนักของตัวแทนเข้าไปในแต่ละคน แต่ละบ้าน ซึ่งคนในบ้านแต่ละคนก็จะมีน้ำหนักของการเป็นตัวแทนของแต่ละพื้นที่แตกต่าง กัน เช่น พ่อ อาจจะแทน ผู้ชายที่มีอายุ 40-45 ปี จำนวน 10883 คน ส่วนแม่ อาจจะแทนผู้หญิง อายุ 35-39 ปี จำนวน 11232 คน ก็ได้ ซึ่งขึ้นแต่ละพื้นที่ คนในพื้นที่นั้นๆ

ถ้าตัวแทนดูโทรทัศน์ ก็เท่ากับการที่ คนในพื้นที่นั้น ที่มีอายุ เพศ หรือ ลักษณะเฉพาะต่างๆ ได้ดูตามจำนวนน้ำหนักที่ตัวแทนดูโทรทัศน์นั้นอ้างอิงถึง

และ ถ้าเรารวบรวมจำนวนน้ำหนักทั้งหมด ก็จะได้ค่าประมาณของประชากรที่ดู ณ เวลานั้นๆ ว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด ซึ่งตัวเลขของคนดูนี้ จะเก็บค่าเป็นหน่วยของพันคน เช่น ถ้ารวมน้ำหนักของคนที่เป็นตัวแทนทั้งหมดแล้ว ได้ 12343.123 หมายถึง มีคนดูรายการนี้ 12,343,123 คน ซึ่งตัวเลขของหลักพันคน ส่วนใหญ่เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ '000 หรือ '000s ซึ่งเรียกง่ายๆว่า "Thousand" บางคนก็เรียกว่า จำนวนคนดูบ้าง เป็นต้น

จำนวนคนดูที่ได้ ไม่ใช่จำนวนคนดูที่แท้จริงๆแต่เป็นจำนวนคนดูโดยประมาณจากค่าที่ได้ตามหลัก สถิติเท่านั้น ซึ่งต้องเข้าใจว่าเราใช้หลักสถิติไม่ใช่การนับจริงๆ แต่ในอุตสาหกรรม ยังหลงคิดว่าเป็นคนที่ดูจริงๆในช่วงเวลานั้นๆอยู่

จาก การสำรวจ Establishment Survey หรือ การหาจำนวนบ้าน และ ประชากรในประเทศไทยว่า มีคนดูโทรทัศน์เป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด เราจะได้ตัวเลขของจำนวนบ้าน และ จำนวนประชากรของประเทศไทยที่มีโทรทัศน์ในบ้านตั้งแต่ 1 เครื่องขึ้นไปในแต่ละปี ตัวเลขของบ้านหรือประชากรทั้งหมด เราเรียกตามภาษาสากลว่า "Universe"

ต้องเข้าใจว่า Universe เป็นจำนวนประชากรทั้งหมด หรือ จำนวนบ้านทั้งหมดของกลุ่มเป้าหมายที่เลือกในการวิเคราะห์ มีหน่วยเป็นหลักพัน เหมือน Thousand แต่ Thousand เป็นจำนวนคนดู ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง หรือ ค่าเฉลี่ยของคนดู ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น Thousand จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Universe เท่านั้น

และเมื่อ เทียบค่าของ Thousand ต่อ Universe เป็นเปอร์เซ็นต์ ก็จะ ค่าเรตติ้งของช่วงเวลานั้นนั้น ซึ่งในประเทศไทยเราใช้ สัญลักษณ์แทนด้วย TVR (TV Rating) และ มักจะไม่ใช้จุดทศนิยม หรือ มากที่สุดที่เราจะใช้จุดทศนิยมก็จะไม่เกิน 2 ตำแหน่ง เนื่องจากการระบุตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงค่าที่ได้จากค่าประมาณ ดังนั้น เรตติ้งก็จะเป็นค่าประมาณการด้วยเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป

เรตติ้ง ในการตรวจวัดจำนวนโทรทัศน์ จึงหมายถึง ตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนดูในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ต่อ จำนวนประชากรทั้งหมด

ซึ่ง ถ้าจำนวนคนที่ดูในช่วงเวลาใด มีจำนวนนวนมาก ก็จะมีจำนวนเปอร์เซ็นต์มากตาม และ เนื่องจาก จำนวนคนดูเป็นเพียงจำนวนคนดูที่เกินจากการประมาณการ การใช้ตัวเลขทางด้านเปอร์เซ็นต์ จะเป็นตัวเลขที่มีความหมายได้ใกล้เคียงกว่าเพราะเพียงตัวเลขเดียว สามารถมีช่วงของค่าจำนวนคนดูได้มากกว่า ตัวเลขคนดูค่าประมาณการ ยกตัวอย่างเช่น

หากจำนวนคนดูที่ได้ในช่วงเวลานั้น มีจำนวนคนดูประมาณ ('000) 1508
และ มี Universe = 60107
จะสามารถคำนวนเรตติ้งได้ = 1508 / 60107 * 100 = 2.51%

ตัวเลขเรตติ้งแต่เดิมเราจะไม่ใส่ทศนิยม นั่นหมายถึงจะได้ = 3 เรตติ้ง
จำนวนประชากรที่สามารถทำให้เป็นเรตติ้ง 3 จะมีช่วงอยู่ที่ 1503-2103

ปัจจุบันมีการกำหนดจุดทศนิยม 2 หลัก นั่นหมายถึงจะได้ = 2.51 เรตติ้ง
จำนวนประชากรที่สามารถทำให้เป็นเรตติ้ง 2.51 จะมีช่วงอยู่ที่ 1506-1511

เพราะ ตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นค่าตัวเลขที่สามารถแปลงค่าได้ออกมาเป็นช่วงของ จำนวนคนดูนั่นเอง จึงเป็นตัวเลขที่ทั่วโลกยอมรับที่จะใช้ตัวเลขทางเรตติ้ง มากกว่าการใช้จำนวนคนดูโดยประมาณที่ได้

และนี่ก็คือ ที่มาที่ไปของการใช้เรตติ้งโทรทัศน์ แทนที่จะใช้จำนวนคนดูโทรทัศน์ถ้าคุณใช้โปรแกรม Arianna หรือ เคยใช้โปรแกรม MediaSUITE

คุณจะสามารถสังเกตุได้จากรายงานที่ออกมาจากโปรแกรม Arianna หรือ MediaSUITE ได้จาก 2 บรรทัดล่างสุดของส่วนหัว ที่จะเขียนว่า

Universe : 60107
Sample : 4526

ซึ่ง Universe เป็นจำนวนประชากรทั้งหมดของกลุ่มเป้าหมายที่เลือก
ส่วน Sample เป็นจำนวนตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายที่เลือก

หาก ต้องการรู้ค่าประมาณของน้ำหนักของตัวแทนโดยเฉลี่ย ก็สามารถหาได้โดยเอา Universe หารด้วย Sample ซึ่งจากตัวอย่างจะได้ค่าน้ำหนักเฉลี่ยโดยประมาณ 13.280 ซึ่งหมายถึง ตัวแทน 1 คนจะแทน 13,280 คน

แต่ Thousand จะอยู่ในรายงาน รวมกับค่าทางสถิติอย่างอื่นๆ

จากภาพด้านบน จะเห็นช่องของ Avg TVR (Average TV Rating - ค่าเฉลี่ยของเรตติ้ง) และ Avg. '000 (Average Thousand - ค่าเฉลี่ยของจำนวนคนดู) ในประเภทรายการข่าวในช่วงเช้า 6 นาฬิกาของวันจันทร์ ว่ามีค่าเรตติ้งประมาณ 2.5 (หมายถึง 2.5% ของประชากรทั้งหมดที่ดูข่าวช่วงเช้า) และ จำนวนคนที่ดูข่าวโดยประมาณ 1,508,000 คน

ซึ่้งจะเห็นว่า ไม่ใช่มีเพียงค่าแค่ 4 ตัวที่ผมนำเสนอเท่านั้น แต่คุณจะเห็นข้อมูลอื่นๆอีกมากมายที่ได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งผมจะ พยายามนำมาเสนอให้ท่านได้รับรู้ในช่วงโอกาสต่อๆไปครับCreate Date : 20 มีนาคม 2552
Last Update : 20 มีนาคม 2552 1:49:21 น.
Counter : 8092 Pageviews.

3 comments
  
กริตเตอร์ ลดโลกร้อน จากใจ COOL93
โดย: t-sakarin1968 วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:5:31:23 น.
  
งง
โดย: ง IP: 223.207.41.22 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา:15:17:06 น.
  
ผมอยากทราบ ว่าถ้าผมจะโฆษณาสินค้า ในช่วงเวลา21.00น(ช่วงเวลาละ คร วันจัน) เรตติ่ง 5% ราคา300,000-500,000บาท นี่จะมีคนชมโฆษณา ของ ผมประมาณกี่คน ครับ ผมอยากรู้มากเพราะว่าผมจะได้ตัดสินใจว่า จะลงโฆษณาดีหรือไม่ ผมอยากรู้มาก
รพกวนตอบทางอีเมลด้วยครับ ขอบคุณมากๆ
psuttikana@gmail.com
โดย: psuttikana@gmail.com IP: 115.67.135.61 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:56:50 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
มีนาคม 2552

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
21
22
23
26
29
30
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends