บริหาร การจัดการ การตลาด พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด กลยุทธ์ ธรรมะ จักรราศี ฯลฯ
จัดตั้งธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ | ไขความลับสมองเงินล้าน | การเขียนแผนธุรกิจ | บริหารคน บริหารงาน | พัฒนาความคิด
พระไตรปิฎกฉบับหลวง | แด่องค์กรที่แสนรัก | สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2552
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
16 กรกฏาคม 2552
 
All Blogs
 
คุณลักษณะ/คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากผลผลิตของมหาวิทยาลัย

คุณลักษณะ/คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์
จากผลผลิตของมหาวิทยาลัย


โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)มี “ความรู้และปัญญา”


1. ความชำนาญทางด้านภาษาและการสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาต่างชาติ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ
2. ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยี และ สารสนเทศ เข้าใจขั้นตอนและการดำเนินการ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้
3. ความชำนาญทางด้านการวิเคราะห์ตัวเลข
4. สามารถประยุกค์ความรู้ที่มีให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง
5. สร้างสรรผลงานวิชาการ

มี “ความคิด”


1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา
2. มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยมีแนวคิด Systematic, Holistic และ Forward Thinking
3. มีระบบความคิดที่เป็นมาตรฐาน และ เป็นกรอบแนวความคิดที่สามารถประยุกต์ความรู้ในแขนงของตนไปใช้กับแขนงอื่นๆ ได้ตามความเป็นจริง
4. เข้าใจและรู้จักตนเอง มีจิตสำนึกและเจตคติที่ดี มีวิสัยทัศน์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเองได้อย่างกลมกลืน พึงตนเองได้ และ เตือนตนเองได้

มี “ทักษะ”


1. มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี ใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างดี เต็มประสิทธิภาพ และ เข้าใจการทำงานของระบบต่างๆ
2. มีทักษะและบุคลิกภาพส่วนบุคคล ทั้งทางด้านการมีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา และ มีความรับผิดชอบ
3. มีทักษะความเข้าใจบุคคลอื่น มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และ หัวหน้างาน รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมต่างๆที่มีความแตกต่างกันได้อย่างกลมกลืน
4. มีทักษะในการจัดการ และ การทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ต้องเริ่มจากการมีหลักแนวความคิดของตนเอง มีความเป็นผู้นำ มีการตั้งเป้าหมาย พัฒนางาน สามารถลำดับความสำคัญ วางแผนการ และ สร้างทีมงานให้สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
5. มีความอดทน สู้งาน สู้ชีวิต มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ มีความทะเยอทะยานในการทำงาน สามารถผลักดันตนเองให้แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง
6. มีความสามารถในการจัดการเวลา แบ่งเวลาในการทำงาน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งในการทำงานและชีวิต

มี “ประสบการณ์”


1. สร้างประสบการณ์ตรง และ ประสบการณ์เสมือน จากการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตร กิจกรรม และ การอบรม
2. ผ่านการปฏิบัติงานจริง สามารถปฏิบัติงานได้ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

มี “คุณธรรมจริยธรรม”


1. มีจิตสำนึกที่ดี รู้จักประมาณตน ยับยั้งชั่งใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยัน อดทน พากเพียร มีวินัย
2. มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน และ กระทำตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ แต่มากกว่าที่เจ้านายคาดหวัง และ ทำงานทุกงานให้คลอบคลุมกับงานที่ทำและรับผิดชอบ
4. มีความเป็นประชาธิปไตย สร้างสันติสุขให้แก่สังคม และพร้อมที่จะปฏิบัติตนเองอยู่ในกรอบระเบียบ ข้อบังคับในสังคมต่างๆ
5. มีคุณลักษณะของความเป็นไทย มีค่านิยมที่ดีงาม กตัญญูกตเวที มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ มีความพอเพียง ความเกรงใจ อ่อนน้อมถ่อมตน
6. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ใช้ภูมิปัญญาไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

“ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”


1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเป็นประจำ
2. มีจิตใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นใจ แน่วแน่ และ มีสมาธิในการทำงาน
3. มีทัศนคติเชิงบวกกับชีวิต การทำงาน ผู้ร่วมงาน และ วัฒนธรรมองค์กร
4. สามารถบริหารจัดการเวลาของตน แบ่งเวลาให้กับความสุขของชีวิต
5. ใช้ ศิลปะ ดนตรี และ วัฒนธรรมของประเทศไทย ในการผ่อนคลายเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขCreate Date : 16 กรกฎาคม 2552
Last Update : 16 กรกฎาคม 2552 10:51:41 น. 8 comments
Counter : 7161 Pageviews.

 
ได้ใจทุกข้อเลยค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ


โดย: ถุงก๊อปแก๊ป วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:30:57 น.  

 
ขอบคุณสำหรับบทความครับผม จะจดจำและนำไปใช้ แม้จะไม่สามารถทำได้ทุกข้อครับ


โดย: Wo long วันที่: 22 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:36:27 น.  

 
ทุกข้อที่บอกมาจะนำไปใช้แน่นอน

และสัญญาว่าจะเป็นบัณฑิตที่ดี

ในอนาคตแน่นอนค่ะ


โดย: บัณฑิตในอนาคต IP: 222.123.20.223 วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:37:45 น.  

 
พบแล้ว The original
เมื่อก่อนผมพบเพียงบางส่วนและบางข้อ

ขอขอบพระคุณด้วยครับ

M.F.


โดย: moonfleet วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:11:01 น.  

 
ผมรบกวนถามได้ไหมครับ
ว่าต้นฉบับของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่นำมาลงนี้มาจากไหนครับ..

คือผมมีความจำเป็นต้องใช้ในการอ้างอิง ขอบคุณมากครับ


โดย: บัณฑิต IP: 202.28.62.245 วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:0:50:54 น.  

 
ข้อมูลทั้งหมด มาจากการรวบรวมข้อมูล ลักษณะต่างๆที่ในแต่ละส่วนต้องการ ซึ่งผมต้องใช้ในการเขียนแผนของมหาวิทยาลัย และ ใช้ในการวางแผนการพัฒนาบัณฑิต ครับ...


โดย: wbj วันที่: 8 สิงหาคม 2552 เวลา:9:15:36 น.  

 
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลเป็นประโยชน์ในการทำรายงานส่งอาจารย์ในเรื่องคุณลักษะของบัณฑิตที่ดี...


โดย: tukta IP: 119.31.126.141 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:56:57 น.  

 
ขอบคุณสำหรับบทความ ถูกต้องครบถ้วน


โดย: Pnd IP: 58.8.191.203 วันที่: 10 ธันวาคม 2554 เวลา:20:51:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wbj
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 208 คน [?]
ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด

Wiboon Sae Joong

Create Your Badge<< Main Menu >>


<< บทความล่าสุด >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'
Friends' blogs
[Add wbj's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.