หัวหน้างานควรทำตัวเป็น โค๊ช ของทีมงาน

หัวหน้างานควรทำตัวเป็น โค๊ช ของทีมงาน


โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)


หัวหน้างานที่ดีนั้น ควรจะทำตัวให้เหมือนกับ โค๊ชของการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันเป็นทีม ซึ่งการทำเช่นนี้ จะส่งผลให้ทีมงาน สามารถผลักดันทีมให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้

ลักษณะและการกระทำของ โค๊ช ที่ดี คือ

1. คุณต้องไม่ลงไปเล่นในเกมส์เองอย่างแน่นอน

2. ประสบการณ์ของคุณ จะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเล่นมือใหม่ในเกมส์ ดังนั้น คุณจะต้องบอก ต้องสอนพวกเขาเพื่อให้เขาได้มีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน

3. ทีมงานในเกมส์เป็นสิ่งสำคัญ อย่าเน้นใครคนใดคนหนึ่งจนเกินไป เพราะ การชนะจากคนๆเดียวไม่ได้บอกว่า ทีมงานทั้งหมดจะชนะ เช่น ถ้าคนทำคะแนนฝ่ายเรามีคนเดียว โดยไม่มีใครทำคะแนนได้มากเท่า กับคู่แข่งขันที่เขามีศักยภาพที่จะทำคะแนนเท่ากับคนของเรา 2-3 คน คุณคิดว่า เกมส์ที่ลงเล่นใครจะชนะ อีกอย่างถ้าคนๆนั้นเกิดโดนซื้อตัวไป ทีมคุณทั้งทีมก็จะไม่มีคนทำคะแนนอีกต่อไป ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องระวังอย่างมาก

4. ปิดจุดอ่อนของทีม และ แสดงจุดแข็งของทีมให้โดดเด่น

5. ก่อนการเล่นเกมส์ คุณต้องชี้ให้พวกเขาเห็นว่า คุณแข่งของคุณนั้น เป็นอย่างไร และน่าจะโจมตีจุดอ่อนของคู่แข่งในทางด้านใด การให้คำแนะนำอย่างที่คุณทำนั้น เป็นสิ่งที่ดีแล้ว

6. ในขณะที่ทีมงานกำลังอยู่ในเกมส์ คุณต้องคอยดูแลว่า พวกเขาน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้ทางใด และ แนะนำหนทางที่จะทำให้พวกเขาเล่นได้ดีกับพวกเขา

7. อย่าคาดหวังว่า ทีมของคุณจะต้องชนะในเกมส์ทุกครั้ง ถ้าเขาชนะก็ดีก็จะต้องชมเชย และ ให้กำลังใจ หรือ อาจจะพาไปเลี้ยงก็ได้ แต่ถ้าพวกเขาแพ้คุณต้องให้กำลังใจ และชี้ให้เขาเห็นว่า จุดอ่อนของทีมอยู่ที่ใด และ วิธีการที่จะเอาชนะในเกมส์ต่อไปควรจะเป็นอย่างไร บางครั้งการแพ้ที่ได้ประสบการณ์มากๆจะดีกว่า การชนะโดยใช้แนวทางเดิมๆ

8. การสื่อสารภายในทีม เป็นสิ่งสำคัญ

9. ทีมต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน

สิ่งเหล่านี้แค่เป็นเพียงลักษณะเฉพาะง่ายๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับงานทั่วไปได้จริง และ จะทำให้ทีมงาน มีความพร้อมในการทำงานร่วมกัน และผลักดันให้แผนกเดินไปด้วยกัน และ มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ คน ยังถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด ขององค์กร ซึ่งเชื่อว่ามีหลายท่านโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่บังคับบัญชา หรือบริหาร คงเคยได้ยินคำว่า มนุษย์ (Human capital) ในแง่ที่ว่า ”คนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าในองค์กร”

การที่จะให้ได้มาซึ่งเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำได้โดยการลงทุน คนก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราอยากได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีความรู้ความสามารถในการทำงาน และจัดการกับปัญหาต่าง ๆได้ดี ก็มีความจำเป็นที่องค์กรหรือหน่วยงานนั้นจะต้องลงทุน การลงทุนที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือ การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของวิทยากรหรือหัวหน้างานที่เรียกว่า On the job training (OJT) นอกจากการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว สภาพแวดล้อมการทำงาน และการนำของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ ทัศนคติในการทำงานในที่สุด เพราะผลงานไม่ได้วัดเพียงแค่ว่าเสร็จแต่ยังต้องวัดที่ความสำเร็จด้วยซึ่งหมายถึงงานต้องดี มีคุณภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และส่งมอบงานได้เสร็จตามกำหนด

หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้นำที่ดีจะต้องกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลา โดยควรจะยึดหลัก 3R อันได้แก่
- การยอมรับ (Recognition/Respectation)
- การให้รางวัล (Reward)
- การกระตุ้นเป็นระยะ (Reinforcement)

ซึ่งจะต้องปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน อาจกล่าวได้ว่าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำดีควรจะปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสิ่งเหล่านี้เสมอ

1. ชื่นชมต่อหน้าสาธารณะและตำหนิเป็นการส่วนตัว การตำหนิพนักงานในที่สาธารณะจะทำให้เกิดความรู้สึกเสียหน้า และอารมณ์โกรธในที่สุด

2. สื่อสารความคาดหมายของเราให้พนักงานรับรู้ ควรจำไว้เสมอว่าไม่มีพนักงานที่ไหนจะมาเดาใจผู้บริหารได้ถูกว่าต้องการอะไร และมุ่งหมายสิ่งใดในงานที่มอบหมายมาให้ ฉะนั้นการบ่งบอกสิ่งที่คาดหมายไว้เป็นสิ่งที่จำเป็นและยังสามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

3. เอาใจใส่อยู่เสมอ โดยการจับตาดูและเปิดหูรับฟัง ซึ่งไม่ได้หมายถึงการจับผิด แต่เป็นการดูเพื่อสังเกตอาการและความรู้สึก เพื่อค้นหาว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้น พนักงานยังมีความสุขกับการทำงานหรือไม่ อย่าเพียงแค่คำพูดว่าเห็นอกเห็นใจ แต่ควรจะแสดงออกถึงความเอาใจใส่อย่างจริงจัง

4. เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม การที่พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และการแสดงการยอมรับและเห็นคุณค่าของพนักงานจากหัวหน้างาน จะทำให้พนักงานมีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

5. แสดงความรับผิดชอบ ไม่ใช่ว่ารับแต่ชอบในงานที่ดีประสบความสำเร็จ และตำหนิด่าทอพนักงานกับงานที่ผิดพลาดล้มเหลว ควรที่จะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกับพนักงาน

6. แบ่งปันความดีความชอบ คำชื่นชมและความสำเร็จของงานเกิดจากทุกคน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง ดังนั้นทุกคนควรมีส่วนที่จะชื่นชมต่อความสำเร็จเท่า ๆ กัน ควรนำคำชื่นชมที่ได้รับมาถ่ายทอดให้พนักงานทราบเสมอ

7. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ไม่ใช่เพียงสภาพแวดล้อม แสงสว่าง หรืออากาศบริสุทธิ์เท่านั้นเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานก็ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กันและกันได้

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บังคับบัญชาควรจะรำลึกนึกถึง และแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจน เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถการทำงานของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรCreate Date : 12 พฤษภาคม 2551
Last Update : 24 กันยายน 2552 9:06:57 น.
Counter : 2059 Pageviews.

9 comments
  
ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย
โดย: KyBlueSky วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:17:04 น.
  
ขอคำปรึกษาค่ะ คือดิฉันเพิ่งได้รับตำแหน่งหัวหน้า แต่มีลูกน้องซึ่งทำงานด้วยกันมาหลายปี อายุมากกว่า อายุงานนานกว่า ต้องใช้กลยุทธ์ด้านไหนค่ะ ที่จะทำให้ลูกน้องเหล่านี้ ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือให้ความร่วมมือกับดิฉัน
โดย: Js IP: 58.136.228.96 วันที่: 19 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:05:31 น.
  
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆค่ะ
โดย: จาจาบิงส์ วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:39:58 น.
  
ขอบคุณมากๆคะ บทความของพี่ น่าสนใจจริงๆ มีความสุขที่ได้อ่าน ขอบคุณอีกครั้งนะค่ะ
โดย: chompisut IP: 124.122.198.67 วันที่: 14 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:46:29 น.
  
บทความ ข้อคิดดีๆ ขออนุญาตเก็บไว้ใน blog ของตนเองนะครับ และขอขอบคุณทุกครั้งที่ได้พบแนวคิด เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ต่อไป
โดย: สัตวแพทย์บ้านนอก IP: 117.47.41.93 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:8:11:30 น.
  
**รบกวนคับ การที่เรามีตัวเลขวันลาหยุดของ พนง.ในแต่ละอยู่นั้นในปริมาณหนึ่ง อยากทราบว่า
- มันบอกอะไรเราได้บ้าง
- มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
- ถ้ามี จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
โดย: H2O IP: 58.9.102.90 วันที่: 10 มีนาคม 2552 เวลา:17:01:39 น.
  
dilok_s@chaiyo.com
thank
โดย: dilok_s IP: 61.19.210.250 วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:12:36:12 น.
  
dilok_s@chaiyo.com
thank
โดย: dilok_s IP: 61.19.210.250 วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:12:36:17 น.
  
เป็นความรู้สำหรับหัวหน้างานใหม่ มาก ๆ ค่ะ
โดย: rsiri.ong@gmail.com IP: 124.120.138.175 วันที่: 8 มีนาคม 2554 เวลา:14:46:14 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
พฤษภาคม 2551

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends