บริหาร การจัดการ การตลาด พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด กลยุทธ์ ธรรมะ จักรราศี ฯลฯ
จัดตั้งธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ | ไขความลับสมองเงินล้าน | การเขียนแผนธุรกิจ | บริหารคน บริหารงาน | พัฒนาความคิด
พระไตรปิฎกฉบับหลวง | แด่องค์กรที่แสนรัก | สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
7 ธันวาคม 2551
 
All Blogs
 
การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการเงิน

10. แผนการเงิน

• การลงทุนในกิจการ (ก่อนการดำเนินงานตามโครงการ)

ปัจจุบันกิจการมีเงินลงทุนทั้งสิ้น .......................... บาท โดยแบ่งเป็นส่วนที่มาจากเงินลงทุนของเจ้าของกิจการ เท่ากับ ................................บาท และมาจากการกู้ยืมเท่ากับ .................................. บาท คิดเป็นสัดส่วน ........... : .......... โดยในส่วนของเงินกู้ยืมนั้น มีรายละเอียดดังนี้
(1) ประเภทและวงเงินกู้ .............................................................. ปัจจุบันคงเหลือภาระหนี้ ............................. บาท
- จาก (ชื่อผู้ให้กู้) .............................................................................................................................
- อัตราดอกเบี้ยปีละ ............. %
- ระยะเวลาปลอดหนี้ .......... ปี (ถ้ามี)
- เงื่อนไขการชำระหนี้คือ ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้คือ ......................................................................................................
- รายละเอียดของหลักทรัพย์ค้ำประกัน .................................................................................................
....................................................................................................................................................
(2) ประเภทและวงเงินกู้ .............................................................. ปัจจุบันคงเหลือภาระหนี้ ............................. บาท
- จาก (ชื่อผู้ให้กู้) .............................................................................................................................
- อัตราดอกเบี้ยปีละ ............. %
- ระยะเวลาปลอดหนี้ .......... ปี (ถ้ามี)
- เงื่อนไขการชำระหนี้คือ ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้คือ ......................................................................................................
- รายละเอียดของหลักทรัพย์ค้ำประกัน .................................................................................................
....................................................................................................................................................
(3) ประเภทและวงเงินกู้ .............................................................. ปัจจุบันคงเหลือภาระหนี้ ............................. บาท
- จาก (ชื่อผู้ให้กู้) .............................................................................................................................
- อัตราดอกเบี้ยปีละ ............. %
- ระยะเวลาปลอดหนี้ .......... ปี (ถ้ามี)
- เงื่อนไขการชำระหนี้คือ ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้คือ ......................................................................................................
- รายละเอียดของหลักทรัพย์ค้ำประกัน .................................................................................................
....................................................................................................................................................

ตารางแสดงโครงสร้างการใช้เงินลงทุน (หากบางรายการไม่สามารถแจกแจงโดยละเอียดได้ ให้ใส่ตัวเลขเป็นยอดรวม)หมายเหตุ
1. ถ้าไม่มีการกู้เงิน ก็ไม่ต้องกรอกในส่วนของเจ้าหนี้ (กู้ยืม)
2. รายการใดที่ไม่มีการลงทุนให้เว้นว่างไว้
3. สามารถเปลี่ยนชื่อรายการต่างๆได้ หากรายการที่มีอยู่ไม่ตรงกับรายการจริงของท่าน

• การลงทุนในโครงการใหม่

จากแผนการดำเนินงานตามโครงการใหม่ กิจการมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มจำนวนทั้งสิ้น ................. บาท โดยคาดว่าจะมาจาก
[ ] การระดมทุนเพิ่ม
เป็นการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ .................................... (ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ถือหุ้นใหม่)
ในราคาหุ้นละ ................ บาท จำนวน ....................... หุ้น
รวมเป็นเงิน .................................... บาท
[ ] การกู้ยืม
(1) ประเภทและวงเงินกู้ .......................................................................................................................
จาก (ชื่อผู้ให้กู้).......................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของเงินกู้ ..............................................................................................................
อัตราดอกเบี้ย .........................................................................................................................
เงื่อนไขการชำระเงิน..................................................................................................................
หลักทรัพย์ค้ำประกันคือ ............................................................................................................
รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ................................................................................................
.............................................................................................................................................
(2) ประเภทและวงเงินกู้ ........................................................................................................................
จาก (ชื่อผู้ให้กู้)........................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของเงินกู้ ...............................................................................................................
อัตราดอกเบี้ย ..........................................................................................................................
เงื่อนไขการชำระเงิน...................................................................................................................
หลักทรัพย์ค้ำประกันคือ ............................................................................................................
รายละเอียดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ................................................................................................
.............................................................................................................................................
ซึ่งจากการระดมเงินเพื่อนำมาใช้ในโครงการใหม่นี้จะทำให้กิจการมีเงินลงทุนที่มาจากส่วนของเจ้าของรวมทั้งสิ้นเท่า
กับ .......................................... บาท จากการกู้ยืมเท่ากับ ........................................ บาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนที่มาจากส่วนของเจ้าของและเงินกู้ยืมเท่ากับ ............ : ............


ตารางแสดงโครงสร้างการใช้เงินลงทุนในโครงการใหม่
(หากบางรายการไม่สามารถแจกแจงโดยละเอียดได้ ให้ใส่ตัวเลขเป็นยอดรวม)หมายเหตุ
1. ถ้าไม่มีการกู้เงิน ก็ไม่ต้องกรอกในส่วนของ เจ้าหนี้ (กู้ยืม)
2. รายการใดที่ไม่มีการลงทุนให้เว้นว่างไว้
3. สามารถเปลี่ยนชื่อรายการต่างๆได้ หากรายการที่มีอยู่ไม่ตรงกับรายการจริงของท่าน

• ประมาณการทางการเงินของกิจการในอนาคต 3-5 ปี

ส่วนที่ 1 สมมติฐานทางการบัญชีและการเงิน (บอกสมมติฐาน ซึ่งเป็นที่มาของตัวเลขที่จะนำไปใช้คำนวณประมาณการงบการเงินของกิจการ)
- ประมาณการอัตราการเพิ่ม(ลด)จากปีก่อน(หากมีเกณฑ์ในการประมาณการที่ต้องการอธิบายสามารถเขียนเพิ่มเติมได้)

- สัดส่วนการขายเงินสด : ขายเงินเชื่อ เท่ากับ ........ : ........
- ระยะเวลาในการให้เครดิตแก่ลูกค้า เท่ากับ ............ วัน
- นโยบายการให้ส่วนลดการค้า และส่วนลดเงินสด (ถ้ามี) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- ระยะเวลาที่ได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ .......... วัน (ถ้ามี)
- ระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง เท่ากับ ........... วัน
- วิธีการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท
กิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรโดยใช้วิธี ...................................................
สินทรัพย์ประเภท อาคาร มีอายุการใช้งาน .......... ปี
เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต มีอายุการใช้งาน .......... ปี
ยานพาหนะ มีอายุการใช้งาน ............. ปี
อุปกรณ์และวัสดุสำนักงาน มีอายุการใช้งาน ........... ปี
- อัตราภาษีเงินได้ ประเภท ..................................... เท่ากับ ............ %
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล  มี ........ %  ไม่มี
- สมมติฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น รอบบัญชีของบริษัท ฯลฯ
- ________________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________________
ส่วนที่ 2 ประมาณการงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด

กิจการได้จัดทำประมาณการงบการเงินเป็นเวลา 3-5 ปี โดยในปีที่ 1 ได้จัดทำประมาณการไว้เป็นรายเดือน ปีที่ 2 - 3 จัดทำเป็นรายไตรมาส (ส่วนปีที่ 4 –5 ได้จัดทำเป็นรายปี : ถ้ามี) ประมาณการงบการเงินดังกล่าว ประกอบด้วย ประมาณการงบกำไรขาดทุน (ดูรายละเอียดจากตารางประกอบที่ 1) ประมาณการงบดุล (ดูรายละเอียดจากตารางประกอบที่ 2) และประมาณการงบกระแสเงินสด (ดูรายละเอียดจากตารางประกอบที่ 3) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ประมาณการงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ...... เดือน......... 25....... – 25........Create Date : 07 ธันวาคม 2551
Last Update : 31 ธันวาคม 2553 16:55:45 น. 0 comments
Counter : 7440 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wbj
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 207 คน [?]
ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด

Wiboon Sae Joong

Create Your Badge<< Main Menu >>


<< บทความล่าสุด >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'
Friends' blogs
[Add wbj's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.