การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการผลิต
9. แผนการผลิต
(ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)

• ขั้นตอนการผลิต / การให้บริการ (ให้จัดทำ Flow Chart แสดงให้เห็นขั้นตอนการผลิตสินค้า ตั้งแต่จัดเตรียมวัตถุดิบจนกระทั่งสำเร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูป และระบุเวลาโดยประมาณของแต่ละขั้นตอนหากสามารถระบุได้)• ทำเลที่ตั้ง และการวางผังโรงงาน

ปัจจุบันโรงงานหรือพื้นที่ทำการผลิตสินค้าของกิจการตั้งอยู่ที่ .........................................................................
ลักษณะของอาคารคือ .......................................................................
มีจำนวนพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น .................................. ตารางเมตร
เหตุผลที่เลือกทำเลที่ตั้งโรงงานตรงนี้เพราะ (ให้เขียนอธิบายเหตุผล เช่น ที่ตั้งโครงการมีความได้เปรียบเรื่องระยะทางระหว่างโรงงานกับแหล่งวัตถุดิบหรือตลาดจัดจำหน่ายสินค้า ทำให้มีความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ/สินค้า อย่างไร)
1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................

- แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงาน

(ให้เว้นเนื้อที่สำหรับวาดแผนที่)

- แผนผังภายในโรงงาน

(ให้เว้นเนื้อที่สำหรับวาดแผนผัีงภายในโรงงาน)

โรงงานที่ใช้ดำเนินการผลิตอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มาโดยการ
[ ] ซื้อ ในราคา .................................... บาท เมื่อปี ..............
[ ] เช่า ค่าเช่า ..............................บาท/เดือน เมื่อปี .............. ซึ่งจะหมดอายุสัญญาเช่าในปี .......................
เงื่อนไขการชำระเงิน (ทั้งซื้อหรือเช่า) คือ ......................................................................
(ถ้ามี) และจากแผนการดำเนินงานตามโครงการใหม่ กิจการจะ [ ] ย้าย [ ] ขยาย พื้นที่การผลิตไปอยู่ที่ .......................................................................
ซึ่งมีลักษณะของอาคารคือ ........................................................ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น .............................. ตารางเมตร
(ในกรณีที่เป็นการขยาย) เมื่อรวมกับพื้นที่เดิมแล้ว จะทำให้กิจการมีพื้นที่ที่ใช้ทำการผลิตรวมทั้งสิ้น ..................ตารางเมตร
เหตุผลที่ทำให้เลือกทำเลที่ตั้งโรงงานที่นี่คือ
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
โรงงานใหม่นี้เป็นการ [ ] เช่า [ ] ต่อเติมในพื้นที่เดิม [ ] ก่อสร้างใหม่
โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
[ ] เช่า จาก .................................................. ในราคาค่าเช่าเดือนละ .................. บาท ทำสัญญาเช่าเป็นเวลา......... ปี
มีเงื่อนไขการเช่าดังนี้ ......................................................................
[ ] ต่อเติมในพื้นที่เดิม หรือ [ ] ก่อสร้างใหม่
โดยมีงบประมาณสำหรับต่อเติมหรือก่อสร้างเท่ากับ ................................. บาท มีรายละเอียดการจ้างเหมาและการจ่ายเงินคือ ....................................................................

ตารางเวลาการก่อสร้าง
มีแผนงานต่อเติมหรือก่อสร้าง ดังนี้- แสดงภาพวาดแผนที่-ที่ตั้งของโรงงานใหม่

(ให้เว้นเนื้อที่สำหรับวาดแผนผัีงภายในโรงงาน)

- แสดงภาพวาดแผนผังภายในโรงงานใหม่

(ให้เว้นเนื้อที่สำหรับวาดแผนผัีงภายในโรงงาน)

• เครื่องจักรและอุปกรณ์กิจการมีนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาตามวิธี .......................................................... โดยแสดงอายุการใช้งานและค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ทำการผลิต ได้ดังนี้- กิจการมีนโยบายการซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตดังนี้คือ ........................................................................• กำลังการผลิต/ปริมาณที่ผลิตจริง และแผนงานด้านการผลิตของกิจการ

กำลังการผลิตของกิจการใน 1 ปี ซึ่งเปิดดำเนินการ ............... วัน วันละ ............... ชั่วโมงตารางที่ 9.4 แผนงานด้านการผลิตของกิจการระหว่างปี ................ ถึง ปี ................ (ถ้าทำประมาณการ 5 ปีก็ให้ใส่ทั้ง 5 ปี ในรูปแบบเดียวกัน)• ต้นทุนการผลิตสินค้า

o วัตถุดิบสำคัญ และซัพพลายเออร์หลักที่กิจการติดต่อด้วย

ตารางที่ 9.5 วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุบรรจุภัณฑ์สำคัญที่กิจการใช้ในการผลิตสินค้าในปัจจุบันนี้ประกอบด้วยตารางที่ 9.6 ประมาณการต้นทุนวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ระหว่างปี .................. ถึงปี ...................
(ถ้าทำ 5 ปี ก็ให้ขยายตาราง)o การบริหารวัตถุดิบ และนโยบายวัตถุดิบคงคลัง

ปัจจุบันกิจการมีนโยบายในการเก็บรักษาวัตถุดิบคงคลังขั้นต่ำไว้ที่ ................... หน่วย และมีขั้นตอนการควบคุมสินค้าคงคลังดังนี้ (อธิบายขั้นตอนต่างๆ เช่น การตรวจนับวัตถุดิบคงคลัง ขั้นตอนการสั่งซื้อ การรับของ การจัดเก็บสินค้า และชำระเงิน ว่าทำเมื่อไร อย่างไร)

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. ______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________


o ต้นทุนแรงงาน

โครงสร้างการบริหารงานภายในโรงงาน (ผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานในโรงงาน)ต้นทุนแรงงานต่อปีคำนวณได้ดังนี้

ตารางที่ 9.7 ต้นทุนแรงงานต่อปีสมมติฐานของการประมาณการค่าแรงตามโครงการใหม่ มีดังนี้ (อธิบายถึงหลักการที่ใช้ในการประมาณการจำนวนคนงาน ค่าแรง และค่าสวัสดิการ เช่น เวลาทำงานกี่ชั่วโมงต่อวัน ทำงานปีละกี่วัน ค่าสวัสดิการคำนวณอย่างไร เป็นต้น)
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
- ทักษะที่จำเป็นของแรงงาน (เขียนอธิบายถึงทักษะที่แรงงานจำเป็นจะต้องมีสำหรับการผลิตสินค้าของกิจการ และทักษะที่จะทำให้ผลิตสินค้าได้ดี มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน ทั้งในส่วนของแรงงานทั่วไปและแรงงานประเภทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แล้วบอกด้วยว่าปัจจุบันนี้กิจการมีแรงงานที่มีทักษะดังกล่าวพร้อมหรือยัง)
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
- ตลาดแรงงานของอุตสาหกรรม (เขียนอธิบายถึงลักษณะของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมที่กิจการดำเนินงานอยู่ เช่น เป็นตลาดที่ขาดแคลนแรงงาน หรือมีแรงงานจำนวนมาก ค่าแรงโดยเฉลี่ยในอุตสาหกรรมสูงหรือต่ำ มีการแย่งตัวกันมากน้อยแค่ไหน ฯลฯ)
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

o ค่าใช้จ่ายในโรงงาน (เป็นการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงาน ยกเว้นต้นทุนทางตรงคือวัตถุดิบทางตรงและแรงงานทางตรง)

ตารางที่ 9.8 ประมาณการค่าใช้จ่ายในโรงงาน (Overhead Cost) ระหว่างปี ................. ถึงปี ......................o สรุปต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย (กรณีมีผลิตภัณฑ์เดียว)

ตารางที่ 9.9 ต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย (กรณีผลิตภัณฑ์เดียว)o สรุปต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย (กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์)

ประมาณการโครงสร้างต้นทุนทางตรงต่อหน่วยในการผลิตสินค้า (ทำในรูปแบบนี้สำหรับทุกผลิตภัณฑ์จนครบทั้ง 3-5 ปี)
ปีที่ 1
ผลิตภัณฑ์ที่ 1 .................................................
1. วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ต่อ 1 หน่วย
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
รวมต้นทุนวัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย = .......... บาท
2. แรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ ........... ชั่วโมง @ ........... บาท = ............ บาท

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 .....................................
1. วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ต่อ 1 หน่วย
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
รวมต้นทุนวัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย = .......... บาท
2. แรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ ........... ชั่วโมง @ ........... บาท = ............ บาท

ปีที่ 2
ผลิตภัณฑ์ที่ 1 .............................................
1. วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ต่อ 1 หน่วย
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
รวมต้นทุนวัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย = .......... บาท
2. แรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ ........... ชั่วโมง @ ........... บาท = ............ บาท

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ..........................................
1. วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ต่อ 1 หน่วย
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
-___________________________ ........... หน่วย @ .......... บาท = .......... บาท
รวมต้นทุนวัตถุดิบทางตรงต่อหน่วย = .......... บาท
2. แรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ ........... ชั่วโมง @ ........... บาท = ............ บาท

ตารางที่ 9.10 สรุปต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย (กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์)o เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของกิจการกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานของอุตสาหกรรม ณ ปีปัจจุบัน (ถ้ามี)

ตารางที่ 9.10 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของกิจการกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานของอุตสาหกรรม• การควบคุมคุณภาพการผลิตและแผนงานด้านการควบคุมการผลิต

o กิจการมีระบบควบคุมคุณภาพการผลิตโดย ______________________________________
_______________________________________________________

o ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นดังนี้ _______________________________________________________
_______________________________________________________

o ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อธิบายถึงผลจากการผลิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการเกิดของเสีย กลิ่น และเสียง ซึ่งอาจเกิดจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือจากกระบวนการผลิต รวมทั้งอธิบายถึงแนวทางป้องกันและแก้ไข)

จากการผลิตของกิจการก่อให้เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้คือ

1. ____________________________________________________
แนวทางป้องกัน / แก้ไขคือ _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
แนวทางป้องกัน / แก้ไขคือ ____________________________________________________

• สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการผลิต

o จุดเด่นด้านการผลิต (ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกข้อ)

1. ด้านทำเลที่ตั้ง/การวางผังกระบวนการผลิต _________________________________________
2. ด้านวัตถุดิบ/ซัพพลายเออร์ ________________________________________________
3. ด้านแรงงาน _________________________________________________
4. ด้านการควบคุมคุณภาพ ___________________________________________________
5. ___________________________________________________

o ปัญหาที่สำคัญด้านการผลิตและแนวทางแก้ไข (ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกข้อ)

1. ด้านทำเลที่ตั้ง/การวางผังกระบวนการผลิต _________________________________________ ___________
2. ด้านวัตถุดิบ/ซัพพลายเออร์ _________________________________________________
___________
3. ด้านแรงงาน ______________________________________________________

4. ด้านการควบคุมคุณภาพ ___________________________________________________ _______
5. _____________________________________________________________

o เป้าหมายทางการผลิตที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

o งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการผลิต

ตารางที่ 9.11 งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการผลิต
Create Date : 07 ธันวาคม 2551
Last Update : 20 ธันวาคม 2551 15:01:34 น.
Counter : 18111 Pageviews.

12 comments
  
โดย: naragorn วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:10:51:52 น.
  
ขอบคุณ
โดย: อภิชาติ IP: 203.155.234.58 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:54:07 น.
  
ขอบคูณสำหรับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผมครับ
โดย: สันติไชย IP: 203.155.234.58 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:33:56 น.
  
ขอข้อมูลหน่อยนะครับ
โดย: เอช IP: 203.155.234.58 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:39:22 น.
  
ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ ข้อมูลเป็นประโยชน์มาก อยากได้ ข้อมูลทีเป็น file ค่ะ พอดีว่ากำลังจะเขียนแผนธุรกิจด้านการก่อสร้างให้ครอบครัวค่ะ

psrisuk@hotmail.com
โดย: kunnuupop IP: 58.137.175.113 วันที่: 25 ตุลาคม 2552 เวลา:13:53:35 น.
  
ข้อมูลดีมากค่ะ ขอยืมไปใช้หน่อยนะคะ
โดย: jwannarak IP: 203.158.231.13 วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:12:20:35 น.
  
อยากหา เรื่องโปรแกรมงาน ตารางการคำนวนค่าเสื่อมราคาเอามาให้ลง ให้เราดูหน้อยได้ไหมเราต้องส่ง อาจานแล้วอะครับ
โดย: ววรณอร IP: 118.173.238.173 วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:14:27:06 น.
  
ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย: กวาง IP: 118.173.88.105 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:59:02 น.
  
ขอบคุณมากครับ
โดย: aof IP: 124.122.116.219 วันที่: 13 ธันวาคม 2554 เวลา:12:25:31 น.
  
ขอบคุณมากเลยเลยค่ะ
โดย: ขวัญ IP: 125.26.126.207 วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:0:00:11 น.
  
ขอบคุณมากเลยเลยค่ะ
โดย: ขวัญ IP: 125.26.126.207 วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:0:00:22 น.
  
Thank you for share a knowledge. Thank you for your kindness. This knowledge be very useful.
โดย: qahwa IP: 180.180.185.219 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:10:47 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
ธันวาคม 2551

 
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends