การติดต่อธุรกิจนอกสถานที่...
บทที่ 11 ก่อนรับประทานอาหาร-1
(Before a Meal-1)
ในปัจจุบันมักถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในแวดวงธุรกิจว่าก่อนจะนั่งโต๊ะรับประทานอาหารหรือก่อนที่จะสั่งอาหารจะมีการสั่งเครื่องดื่มมาจิบก่อนเพื่อให้มีเวลาพูดคุยสังสรรค์กันมากขึ้น ประโยคคำพูดที่ใช้ระหว่างมีการดื่มกันนี้มีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เช่น

การชักชวนให้ดื่ม

How/What about a drink?
How about some beer/whiskey/wine/etc.?
Would you like a drink?
Would you like some beer/wine/etc.?
May I offer you a drink?*
การตอบรับ

Good idea.
That would be nice.
Yes, please.
That’s very kind of you.* (ใช้ตอบคำถามที่มี *)
การตอบปฏิเสธ

No, /thanks/thank you/.
I’m afraid I can’t.
I’m sorry. I don’t drink.
I’d love to but ... .
เมื่ออีกฝ่ายตอบรับที่จะดื่มแล้วก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายที่ชวนดื่มที่จะถามต่อไปว่าต้องการดื่มอะไรด้วยประโยคต่อไปนี้

What would you like?
What about you, ชื่อ ? What will you have?
What can I get you?
What would you like to drink?
และสำหรับผู้ที่ไม่ดื่มนั้นก็ควรถามด้วยประโยคต่อไปนี้

What can I get you then?
Will you have soft drink or something?
What would you have for a drink then?
Would you like some juice/Coke/etc.?
How about some juice/Coke/etc.?
What would you like to have?
ประโยคที่จะใช้ตอบคำถามข้างต้น ได้แก่

การขอเครื่องดื่ม

I’d like a whiskey.
Could I have a gin and tonic (,please)?
I’ll have a dry Martini, please.
Mine’s a glass of white wine.
A Coke, please.
การสั่งเครื่องดื่มกับพนักงาน

Could I/we have เครื่องดื่ม, please?
I’d/We’d like เครื่องดื่ม, please.
ในกรณีที่เป็นการดื่มเพียงอย่างเดียวไม่มีการรับประทานอาหาร เมื่อดื่มเสร็จแล้ว หากเราประสงค์จะเป็นผู้ออกเงิน ประโยคที่ควรใช้เพื่อบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ได้แก่

/This is/These are/ on me.
Let me get /this one/these/.
Let me treat you.
This is my treat.
I’ll get the bill.
Allow me to pick up the tab.
สถานการณ์ตัวอย่างของการชักชวนให้ดื่มและการตอบรับหรือปฏิเสธ

A: Would you like some wine?
B: Yes, please.
A: Would you like a drink?
B: I’m sorry. I don’t drink.
A: What would you have for a drink, then?
B: I’ll have a Coke.

บทที่ 12 ก่อนรับประทานอาหาร-2
(Before a Meal-2)
ในการรับประทานอาหารโดยทั่วไปที่ไม่ใช่ในงานเลี้ยง หลังจากที่นั่งโต๊ะเรียบร้อยแล้ว พนักงานของร้านอาหารจะนำรายการอาหารมาให้ แต่หากไม่มีการนำเอารายการอาหารมาให้ ผู้ที่เป็นเจ้าภาพควรจะเอ่ยปากขอจากพนักงาน

การขอดูรายการอาหาร

May I have the menu?
Menu, please.
เมื่อได้รายการอาหารมาแล้วก็เป็นมารยาทที่เจ้าภาพจะให้ความช่วยเหลือแขกเกี่ยวกับรายการอาหาร โดยเฉพาะในกรณีที่แขกเป็นชาวต่างชาติและบรรดาอาหารในรายการนั้นเป็นอาหารที่แขกไม่มีความคุ้นเคยมาก่อน

การช่วยอธิบายรายการอาหาร

Would you like me to help you with the menu?
Would you like me to explain some of the dishes for you?
Do you want me to explain some of the dishes for you?
Do you need any help with the menu?
ในการอธิบายอาหารจานต่างๆนั้นการเปรียบเทียบกับอาหารที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกันซึ่งแขกมีความคุ้นเคยอยู่ก่อนแล้วจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจใช้คำพูดต่อไปนี้

It’s a bit like ... .
It’s similar to ... .
It’s the same as ... .
It’s very much like ... .
It’s made of ... .
It’s got ... in it.
It’s cooked with ... .
It’s a sort of ... .
นอกจากนี้แล้วคำพูดที่ใช้อธิบายส่วนประกอบ วิธีการปรุง รสชาติของอาหาร และวิธีรับประทานจะช่วยให้ทำความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่วนประกอบอาหาร

It’s cooked with ... .
It’s a sort of ... .
It’s a kind of ... .
That’s ... .
It’s a bit like ... .
ส่วนที่เป็น ... นั้นหมายถึงให้เติมประเภทของอาหารลงไป เช่น

It’s cooked with fish/meat/soup/etc.
It’s a sort of fish/meat/soup/etc.
วิธีการปรุงอาหาร

It’s baked/boiled/roasted/steamed/grilled/stir-fried/etc.
รสชาติของอาหาร

It’s hot/spicy/sweet/etc.
It tastes hot/sour/sweet/spicy/salty/etc.
It tastes like goulash.
วิธีรับประทาน

It comes with /a sauce/a dressing/etc.
It’s served with a roll/hot cake/etc.
You eat it together with cream and jam.
It goes well with white wine.
ในบางครั้งแขกอาจจะถาม ขอคำอธิบายหรือคำแนะนำจากเจ้าภาพเกี่ยวกับอาหารที่จะสั่งด้วยคำพูดต่อไปนี้

ขอคำอธิบายเกี่ยวกับอาหาร

Wiener schnitzel. What’s that?
What’s Wiener schnitzel?
ขอคำแนะนำเรื่องอาหารที่ควรสั่ง

What do you recommend/suggest?
What would you recommend?
What do you think I should get/order?
การให้คำแนะนำเรื่องอาหารที่น่าลองรับประทาน อาจใช้คำพูดต่อไปนี้

I’d recommend ... .
What about ...?
You could try ... .
Can I suggest ...?
และอาจให้เหตุผลตามไป เช่น

It’s usually good here.
They serve good ... here.
It’s very good/delicious.
I think you’ll like it.
It’s a local speciality.
ซึ่งหากอีกฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยก็จะกล่าวว่า OK. I’ll have/try that. แต่ถ้าไม่อยากจะลองหรือไม่ชอบอาหารที่ได้รับการแนะนำก็อาจจะพูดว่า

No, I think I’ll go for ... .
No, I think I’ll have ... .
No, I think I’d prefer ... .
สถานการณ์ตัวอย่าง

การสนทนาเกี่ยวกับอาหาร ส่วนประกอบ วิธีการปรุง รสชาติ วิธีรับประทาน ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรับประทานอาหารอาจดำเนินไปดังต่อไปนี้

A: Do you need any help with the menu?
B: Yes, please. I’m not quite familiar with Asian food. What would you recommend?
A: How would you like to try Tempura? It’s made of shrimp, squid and egetables dipped in batter and deep-fried.
B: And you eat them plain like that?
A: It comes with a soy sauce, but it’s not salty, though.

บทที่ 13 ก่อนรับประทานอาหาร-3
(Before a Meal-3)
ส่วนใหญ่อาหารตะวันตกมักจะเป็นอาหารจานเดียว เข้าลักษณะจานใครจานมัน แต่อาหารตะวันออกอย่างเช่นอาหารจีนหรืออาหารไทยนั้นจะมีลักษณะตรงกันข้าม กล่าวคือ จะมีจานหรือถ้วยใส่กับข้าวตั้งอยู่ตรงกลางเพื่อให้ตักร่วมกัน ดังนั้นก่อนจะสั่งอาหารตะวันออกจึงควรจะถามผู้ร่วมโต๊ะเสียก่อนว่าชอบรับประทานอาหารประเภทใด รับประทานอาหารประเภทใดได้หรือไม่ได้อย่างไร ฯลฯ

การถามถึงประเภท/ชนิดอาหารที่ชอบ

(Do) you like seafood?
Can you eat meat?
How about ...?
How does/do ... sound to you?
คำพูดตอบรับนั้นมีหลายแบบด้วยกัน โดยเรียงจากชอบมากที่สุดไปจนถึงไม่ชอบเลยดังนี้

Yes, I really love it.
Yes, I love it.
Yes, I like it very much.
Yes, I really like it.
Yes, I like it.
It’s /OK/all right/.
I can eat it.
No, I don’t like it much.*
No, I don’t really like it.*
No, I don’t like it.*
No, I really don’t like it.*
No, I really don’t like it all.*
No, I hate it.*
No, I really hate it.*
คำพูดที่มี * ควรใช้กับเพื่อนหรือคนสนิท ไม่ควรใช้เวลาเข้าสังคมเพราะจะเป็นการไม่สุภาพอย่างยิ่ง หากจะยกข้ออ้าง เช่น รับประทานแล้วเกิดอาการแพ้ (I’m allergic to it.) ก็จะดูดีกว่าบอกว่าไม่ชอบ หรือไม่ก็อาจใช้คำพูดที่สุภาพขึ้น เช่น I’m afraid I don’t really like it very much.

ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความคุ้นเคยกับอาหารจานที่เราจะแนะนำหรือจะสั่งมากน้อยเพียงใด อาจจะลองถามว่าเขาเคยลองรับประทานอาหารจานนั้นมาก่อนหรือเปล่า ก่อนที่จะถามต่อไปว่าเขาชอบหรือไม่ด้วยคำถามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

Have you ever tried ... (before)?
Have you had ... (before)?
สถานการณ์ตัวอย่าง

A : Do you like seafood?
B : Yes, I love it. What about you?
A : I can eat it. How does fried squid sound to you?
B : Good. I’d like that.
A : How about some dessert?
B : I’m afraid I don’t really like it very much.
A : How about some fruits?
B : Yes, I really like fruits.
บทที่ 14 ก่อนรับประทานอาหาร-4
(Before a Meal-4)
เมื่อตกลงใจแล้วว่าจะรับประทานอาหารประเภทไหน ต่อไปก็เป็นการสั่งอาหาร โดยเราสามารถใช้คำพูดดังต่อไปนี้

I think I’ll have the ..., please.
Could we have two/three/etc. ..., please?
I’d like ..., please.
... for me, and ... for /my friend/the lady/etc/.
I’ll have ..., please.
ก่อนจะเริ่มรับประทานอาหาร หากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม เช่น ช้อนส้อม มีด เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม ฯลฯ ประโยคที่สามารถนำไปใช้บอกบริกรได้มีดังนี้

Could I have ..., please?
Could you get me ..., please?
May I have ..., please?
..., please.
Do you have ...?
การขอร้องให้ผู้ร่วมโต๊ะคนอื่นหยิบของบนโต๊ะส่งให้ขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ก็สามารถใช้คำพูดเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน (ยกเว้นประโยคสุดท้ายที่มี *) หรืออาจใช้

Could you pass me ..., please?
Please pass ...
ในระหว่างที่นั่งคอยอาหารเสิร์ฟหากจำเป็นต้องลุกจากโต๊ะไปด้วยเหตุใดๆก็ดีควรกล่าวขอตัว และอาจให้เหตุผลของการลุกไปจากโต๊ะ เช่น

Excuse me. I need to ... .
Would you excuse me? I must ... .
สถานการณ์ตัวอย่าง

Waiter : What would you like, miss?
Nora : I think I’ll have vegetables tempura, please.
Waiter : How about you, sir?
Nikky : I’d like pepper steak, please. Oh, could you get me a butter knife, please?
Waiter : Yes, sir.
Nora : Could you pass me the salt, please?
Nikky : Sure. Here you go.
Nora : Oh, may I have the pepper, please?
Nikky : Here. Excuse me. I need to go to the restroom for a minute.
Nora : All right.

บทที่ 15 ระหว่างรับประทานอาหาร
(During a Meal)
ในระหว่างที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นถือเป็นมารยาทที่จะมีการพูดคุยกันบ้างเกี่ยวกับอาหารที่กำลังรับประทานอยู่ ช่น อาหารเป็นอย่างไร รสชาติถูกปากหรือไม่ ฯลฯ นอกเหนือไปจากการพูดคุยถึงเรื่องอื่นๆ

การพูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่กำลังรับประทานอยู่นั้นจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนของการรับประทาน เช่น ก่อนลงมือรับประทาน เมื่อรับประทานไปได้สักครู่ เมื่อรับประทานเกือบเสร็จ ฯลฯ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นก็จะมีคำพูดเฉพาะดังตัวอย่างต่อไปนี้

ก่อนลงมือรับประทาน

Bon apetit! (อีกฝ่ายหนึ่งอาจกล่าวตอบว่า Bon apetit! ด้วยเช่นกัน) Enjoy! (อีกฝ่ายอาจตอบว่า Thank you. หรือ Thanks.)
It looks good.
(Hmm,) it smells good.
เมื่อรับประทานอาหารไปได้สักครู่

How is your soup/salad/meat/etc.?
Was it good?
(How) do you like it?
Well, is it any good?
คำกล่าวตอบ

It’s delicious. How’s yours?
I’m afraid it’s too salty/over-cooked/spicy/etc.
It’s good. What about yours?
ระหว่างการรับประทานอาหาร

Can I get/order you something else? *
Would you like another glass of wine?
Would you like some (more) fish?
Could I pour you some more wine?
How about some (more) salad?
Why not try some broccoli?
คำตอบรับและคำตอบปฏิเสธสำหรับคำถามข้างต้น (ยกเว้นคำถามที่มีเครื่องหมาย*) ได้แก่

คำตอบรับ

Yes, please.
Yes, please. That sounds delicious/good/nice.
Yes, thank you. Just a little.
Yes, thank you. Not too much.
คำตอบปฏิเสธ

No, thank you. (I’m fine.)
No, thank you. I’ve had plenty to eat/drink.
No, thanks. I can’t/don’t eat/drink ... .
No, thanks. I don’t really eat/drink ... .
ในกรณีที่ไม่มีผู้ถามว่าเราต้องการรับอะไรเพิ่ม และเราประสงค์จะได้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติม คำถามที่จะใช้เพื่อขออาหารหรือเครื่องดื่มเพิ่มได้นั้นคือ

Can I have ...?
Could you pour me some (more) water/juice/etc.?
Can/Could you get me some more ..., please?
Would you please give me some (more) ...?
สถานการณ์ตัวอย่าง

Susan : Hm, this looks good.
Steve : Enjoy!
How is your salad?
Susan : It’s delicious. How’s yours?
Steve : It’s good. Could I pour you some more wine?
Susan : Yes, please.

บทที่ 16 หลังการรับประทานอาหาร
(After a Meal)
หลังเสร็จสิ้นการรับประทานอาหารแล้วมักจะมีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นตามมา คือ การสูบบุหรี่หลังอาหาร และการชำระเงิน สำหรับผู้ที่ยังไม่สนิทสนมกันนักนั้นก่อนจะสูบบุหรี่ควรจะขออนุญาตเสียก่อน หรือถ้าหักห้ามใจได้ก็ควรอดใจไว้ไม่สูบเลยจะดีกว่า เพราะในปัจจุบันการสูบบุหรี่ไม่ใช่สิ่งที่กระทำกันแพร่หลายเหมือนแต่ก่อน และหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบ แม้เขาจะไม่ได้บอกให้เราทราบ เราก็อาจทำให้ผู้อื่นสูญเสียความรู้สึกดีๆไปก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม เราควรจะทราบวิธีการพูดขออนุญาตตลอดจนการตอบตกลงหรือไม่เห็นด้วยกับการขอสูบบุหรี่ของผู้อื่นไว้บ้าง เผื่อจะต้องใช้เมื่อถึงคราวจำเป็น ซึ่งคำพูดในสถานการณ์ทั้งหลายจะเรียงจากคำพูดที่ค่อนข้างเป็นทางการลงไปจนถึงคำพูดที่ไม่ค่อยจะเป็นทางการมากนัก (หมายเลขท้ายประโยคคำตอบ หมายถึงประโยคตอบรับหรือปฏิเสธสำหรับประโยคขออนุญาตที่มีหมายเลขตรงกัน หากประโยคคำตอบใดไม่มีหมายเลขกำกับหมายความว่าใช้กับประโยคขออนุญาตใดก็ได้)

การขออนุญาตสูบบุหรี่

Do/Would you mind if I smoke?1
Is it all right if I smoke?2
Can/May I smoke?3
การให้อนุญาต

Well, actually I’d rather you didn’t.
No, I don’t/wouldn’t mind (at all).1
No, not at all.1
Yes, it is.2
Yes, it’s all right.2
Yes, of course.2
Yes, certainly.
Yes, go ahead.3
Sure.
Fine.
OK.
No problem.
การไม่ให้อนุญาต

I’m sorry, but I’m allergic to smoke.1
I’m afraid smoke will give me a headache.1
I’m afraid I’m not really used to smoke.1
I’m sorry, but it’s not all right.2
(No,) I’m afraid not.3
โปรดสังเกตว่าในการตอบปฏิเสธควรจะให้เหตุผลประกอบด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ขออนุญาตเสียความรู้สึก

สถานการณ์ตัวอย่าง

A : Do you mind if I smoke?
B : No, not at all.
A : Do you mind if I smoke?
B : I’m sorry, but I’m quite allergic to smoke.
A : Is it all right if I smoke?
B : Yes, it’s all right.
เหตุการณ์ต่อไปที่อาจเกิดขึ้นหลังการรับประทานอาหารคือการแย่งกันชำระเงิน ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วใน ภาค 3 บทที่ 11 และการชำระเงินนั้นมีประโยคที่เราสามารถนำเอาไปใช้ได้ดังนี้

การเรียกให้เก็บเงิน

Can we have the bill, please?
Check, please.
การถามว่ารับชำระด้วยบัตรเครดิตหรือไม่

Do you take VISA/American Express/etc.?
Can I charge it?
Do you accept credit cards?
Can I use VISA/Master Card/etc. here?
สถานการณ์ตัวอย่าง

A : Waiter, check, please.
B : Let me get this one.
A : No, this is my treat. (Ask the waiter) Do you take VISA?
Waiter : Yes, we do.

บทที่ 17 การออกไปสังสรรค์
(Going Out)
นอกเหนือจากการร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแล้ว การเข้าสังคมในแวดวงธุรกิจยังครอบคลุมถึงกิจกรรมอย่างอื่นด้วย เช่น การไปชมภาพยนตร์ ละครเวที การแสดงดนตรี การไปเต้นรำ หรือแม้แต่การไปซื้อของ ฯลฯ การที่กิจกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้นหากไม่คำนึงถึงความสนิทสนม สภาพความต้องการ ความรู้สึก และองค์ประกอบอื่นๆแล้วจะต้องมีการเชื้อเชิญและการตอบรับซึ่งได้กล่าวไว้แล้วบางส่วนในภาค 3 บทที่ 8 ในบทนี้จะกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำพูดต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้สนทนากันในระหว่างออกไปสังสรรค์ในรูปแบบต่างๆหลังจากที่ได้มีการเชื้อเชิญและตอบรับกันแล้ว

เมื่อไปชมทัศนียภาพของเมือง

Would you like me to show/drive you around the town?
Would you like to do some sightseeing?
Where in the city would you like to go?
Is there any place that you’re interested in going to?
Where would you like to go?
Any particular place of interest that you’d like to see?
เมื่อไปชมมหรสพ

What do you think of the show/movie/play?
How do you like the show/movie/play?
Was it a good show/movie?
Did you like/enjoy the show/play/concert/etc.?
It’s such a good film/show, won’t you say?
เมื่อไปดูการแข่งขันกีฬา

Which team do you think will win?
How is ชื่อทีม doing this season?
Are they going to the playoff?
Who are they playing against today?
Is ชื่อทีม any good?
Is ชื่อผู้เล่น playing today?
What is their record so far?
การเต้นรำ

Would you care/like to dance?
May I have the honor of this dance?
Would you mind joining me in a dance?

ข้อมูลจาก : //www.nb2.go.thCreate Date : 04 มกราคม 2551
Last Update : 15 พฤษภาคม 2551 0:12:53 น.
Counter : 1077 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
มกราคม 2551

 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends