ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็ก
ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็ก

ดนตรีเปรียบเสมือนขนมหวานและเป็นดั่งอาหารสมองที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก เพราะดนตรีเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชอบ เมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรี สมองทั้งสองซีกก็จะทำงานอย่างสมดุล


1. เคล็ดลับพัฒนา IQ ด้วยดนตรี

IQ หรือ Intelligence Quotient คือ ระดับความสามารถทางสติปัญญา ซึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์ 50 เปอร์เซ็นต์ และเกิดจากสิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูอีก 50 เปอร์เซ็นต์ ความสามารถทางสติปัญญา หมายถึง การจำภาษา และความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะหรือคณิตศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยการคิดอย่างมีเหตุผล


สิ่งที่คุณครูควรทำ

· ให้เด็กคิดท่าเต้นประกอบเสียงดนตรี หรือบทเพลงตามจินตนาการ เพราะจะช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกระตุ้นให้สมองกระปรี้กระเปร่า

· ให้เด็กเล่นเครื่องดนตรี เพราะช่วยให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาทำงานประสานสัมพันธ์กัน ในขณะที่เด็กอ่านและจำโน้ตเพลง สมองซีกซ้ายจะทำงาน ขณะที่เด็กกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินและสัมผัสความไพเราะของดนตรี สมองซีกขวาก็จะทำงานควบคู่กันไป

· สอนให้เด็กร้องเพลงและพูดคำคล้องจอง เพราะช่วยให้เด็กรู้จักคำศัพท์มากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ดีวิธีหนึ่ง


2. เคล็ดลับพัฒนา EQ ด้วยดนตรี

EQ หรือ Emotional Quotient คือ ระดับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ การมองโลกในแง่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การปรับตัวเข้ากับสังคม การมีอารมณ์สุนทรีย์และการมีปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้อื่น


สิ่งที่คุณครูควรทำ

· เปิดเพลงคลาสสิกหรือเพลงไทยเดิม ที่มีเสียงกระตุ้นอารมณ์และจิตใจ เช่น เพลง “Jesu Joy of Man’s Desiring” ของบาค (Bach) ซึ่งช่วยทำให้จิตใจอ่อนโยน หรือเพลง “ค้างคาวกินกล้วย” ที่ช่วยให้เด็กมีอารมณ์สดชื่นแจ่มใส

· เปิดโอกาสให้เด็กทำกิจกรรมทางดนตรีร่วมกับคนอื่น เช่น ร้องเพลง เต้นรำ หรือเล่นดนตรีกับเพื่อน ๆ เพราะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องดนตรี และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น เรียนรู้การเป็นผู้นำผู้ตาม ซึ่งเป็นพื้นฐานทางสังคมที่ดี


3. เคล็ดลับพัฒนา MQ ด้วยดนตรี

MQ หรือ Moral Quotient คือ ความฉลาดด้านจริยธรรมและศีลธรรม เช่น การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยจิตใจเมตตา มีความรัก ความปรารถนาดี


สิ่งที่คุณครูควรทำ

· เปิดเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือ การแบ่งปัน และความซื่อสัตย์ให้เด็ก ๆ ฟัง พร้อมทั้งพูดคุยถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกัน

· เปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรมดนตรีร่วมกับเพื่อนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพและการแบ่งปัน

· เลือกเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกฝังความรักซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศีลธรรมและจริยธรรม


4. เคล็ดลับพัฒนา AQ ด้วยดนตรี

AQ หรือ Adversity Quotient คือระดับความสามารถในการเผชิญปัญหา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความเพียรพยายามในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จด้วยตนเอง ซึ่งความสามารถด้านนี้ต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ยังเล็ก


สิ่งที่คุณครูควรทำ

· ฝึกให้เด็กเล่นเครื่องดนตรีแบบคนเดียว เช่น เปียโน ระนาด ขิม กีตาร์ ไวโอลิน เพราะการเล่นดนตรีเด็กต้องอาศัยการฝึกฝนและความเพียรพยายามในการเล่นให้ถูกต้องตามจังหวะ โน้ตเพลง เพื่อให้มีความไพเราะ ซึ่งถ้าเด็กสามารถทำได้เขาก็จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การเกิดความรู้สึกดี ๆ แบบนี้ จะส่งผลดีต่อเด็กในอนาคต เช่น ถ้าเขาอยากทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จ เขาก็จะมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามทำให้ได้ในที่สุด

· ฝึกให้เด็กเล่นเครื่องดนตรีร่วมกับคนอื่น เช่น ให้เด็ก ๆ ตั้งวงดนตรี ที่มีทั้งนักดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง เพราะเมื่อเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน เด็กจะได้รู้จักการเผชิญปัญหาและฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่สำคัญ คุณครูต้องคำนึงถึงวัยและความสามารถของเด็กด้วยว่าเหมาะที่จะเล่นอะไร และให้เขาเลือกเองว่าอยากเล่นเครื่องดนตรีประเภทไหน เพราะถ้าเขาได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ ย่อมทำได้ดีกว่าการถูกบังคับ

เลือกเพลงประเภทนิทานที่สอดแทรกคำถามปลายเปิดให้เด็ก ๆ ได้คิดแก้ไขปัญหา เช่น “ถ้าเห็นลูกลิงตกน้ำ หนูจำทำอย่างไร” เด็กบางคนอาจจะบอกว่า “โยนกิ่งไม้ลงไปช่วยลูกลิง” หรือบางคนอาจจะบอกว่า “ไปเรียกคุณครูมาช่วย” ซึ่งคำตอบของเด็กไม่มีผิดหรือถูก” เพราะเด็กตอบไปตามประสบการณ์ที่ตนเองเคยเห็นหรือเคยได้ยินมา ถ้าคุณพ่อคุณแม่และคุณครูเห็นว่าคำตอบของเด็กยังไม่ดีนัก หรืออยากเพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ให้เด็ก ก็ควรพูดคุยและเสริมความคิดให้เขาแทนการตำหนิ


5. เคล็ดลับพัฒนา SQ ด้วยดนตรี

SQ หรือ Apiritual Quotient คือ ปัญญาทางด้านจิตวิญญาณหรือหมายถึงการเป็นคนที่มีสมาธิและมีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความเมตตากรุณา ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่รังแกสัตว์ และไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยส่วนมากความหมายของ SQ มักแฝงนัยทางศาสนาไว้


สิ่งที่คุณครูควรทำ

· เปิดเพลงคลาสสิกของโมสาร์ต บาค หรือบีโธเฟน ให้เด็ก ๆ ฟังขณะกำลังทำงาน เพราะเพลงคลาสสิกมีท่วงทำนองสบาย ๆ ช่วยให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น

· เปิดเพลงที่มีเสียงธรรมชาติ อาจจะเป็นเสียงธรรมชาติประกอบดนตรี หรือเสียงธรรมชาติอย่างเดียว ในขณะที่เด็กกำลังทำกิจกรรมส่วนตัว นอนพักกลางวัน หรือก่อนนอนตอนกลางคืน จะช่วยให้เด็ก ๆ มีจิตใจสงบเยือกเย้นขึ้น

· เปิดดนตรีของศาสนา เช่น เพลงสวดของคาทอลิก หรือการสวดมันตราของพระธิเบต จะช่วยให้จิตใจสงบและเกิดสมาธิ


6. เคล็ดลับพัฒนา PQ ด้วยดนตรี

PQ หรือ Play Qoutient คือ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่นและการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง การเล่นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็ก เพราะช่วยให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่เด็ก ๆ กำลังเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนาน สมองของเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ ฉะนั้นยิ่งเด็กได้เล่นอย่างสร้างสรรค์มากเท่าไร สมองของเขาก็ยิ่งเติบโตและเซลล์สมองก็จะเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นเท่านั้น


สิ่งที่คุณครูควรทำ

· เปิดโอกาสให้เด็กได้ร้องเพลงหรือเต้นรำตามแบบที่เขาชอบ เพราะในขณะที่เด็กทำกิจกรรม เขากำลังเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่นี้ไว้ ซึ่งขณะที่สมองกำลังบันทึกข้อมูล เซลล์สมองก็จะแตกแขนงเชื่อมโนงกับเซลล์สมองส่วนอื่น ทำให้เรียนรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพกว่าเด็กคนอื่น

· ให้เด็กเล่นเครื่องดนตรี เพราะเด็กจะได้คิดหาวิธีเล่นอย่างสร้างสรรค์ เช่น ให้ลองเล่นเครื่องดนตรีที่ไม่เคยเล่นมาก่อน หรือให้ลองเล่นดนตรีในจังหวะแปลก ๆ หรือแต่งเพลงเอง

· เลือกเพลงที่มีเนื้อหากระตุ้นให้เด็กคิดท่าทางเอง เช่น เพลง “ระบำเต่าทอง” (อยู่ในหนังสือชุด ดนตรีหรรษาพัฒนา IQ&EQ&MQเรื่อง “ร้องเล่นเต้นสนุก” ของดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ และดร.แพง ชินพงศ์) เมื่อร้องถึงท่อน “เหนื่อยแล้วแปลงร่างเป็นก้อนหิน” เด็กจะได้คิดท่าแข็งเป็นก้อนหินด้วยตนเองและสามารถเปลี่ยนท่าแปลก ๆ ใหม่ ๆ ไปเรื่อย ๆ ผู้เขียนเคยนำเพลงนี้ไปทดลองใช้กับเด็ก ๆ และพบว่าเด็ก ๆ ชอบและสนุกสนานกันมาก แต่ละคนสร้างสรรค์ท่าเต้นของตนเองกันแบบสนุกสุด ๆเรียบเรียงจาก ดนตรีเพิ่มพลังสมอง เขียนโดย ดร.แพง ชินพงศ์ สำนักพิมพ์ แฮปปี้ แฟมิลี่ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัดCreate Date : 03 มิถุนายน 2554
Last Update : 3 มิถุนายน 2554 1:33:03 น.
Counter : 1405 Pageviews.

2 comments
  
ต้องไปหาดนตรีให้ลูกฟังละ
โดย: skylion วันที่: 3 มิถุนายน 2554 เวลา:13:46:22 น.
  
ต้องไปหาดนตรีให้ลูกฟังละ
โดย: skylion วันที่: 3 มิถุนายน 2554 เวลา:13:46:23 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
มิถุนายน 2554

 
 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends