"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ช

นามสกุลพระราชทาน-ช


๑๘๑๘ ชนะกานนท์ Janaka^nanda นายเรือตรีเลียบ นายกราบกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ เมืองสมุทสาคร ปู่ชื่อก๋ง 17/12/14

๑๕๑๐ ชนะนานนท์ Janana^nanda หลวงพจมานมานิต (แย้ม) ผู้รั้งผู้บังคับกองโอสถศาลา ปู่ทวดชื่อนายเกิด 13/7/14

๔๐๐๘ ชพานนท์ Jaba^nanda ขุนสาธนธนากร (หมุ้ย) ผู้ตรวจอากรสำรวจ กรมสรรพากร ทวดชื่อตาล 6/6/17

๑๙๐๙ ชมพะนันทน์ Jambanandana นายร้อยตรีเสม ประจำกรมทหารราบที่ ๒ บิดาชื่อหมื่นรัตนพิจิตร (ชม) 7/3/14

๓๖๘๕ ชมพูนุท ณ กรุงเทพ Jambu^nud na Krungdeb หม่อมเจ้าโสตถิผล และหม่อมเจ้าชนม์เจริญ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ 19/1/16

๔๗๐๘ ชมสุนทร Jammasundara ผู้กำกับเอกชม ครูใหญ่โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ปู่ชื่อขุนรักษาเขตรแดน (เล็ก) บิดาชื่อชื่น 3/2/18

๐๒๗๗ ชมะโชติ Jamajoti จ่าช่วงไฟประทีปวัง (ชม) ผู้ช่วยเวรเก็บ กระทรวงวัง 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสถานบริรักษ์

๕๕๘๐ ชมะทัต Jamadat นายปุ๊ กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๐๒๕๕ ชมะธวัช* Jamadhvaja พระยาเสถียรฐาปนกิตย์ (ชม) ปลัดทูลฉลองกระทรวงคมนาคม หลวงราชเสวก (ธัช) เป็นบิดา 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ชมธวัช"

๑๘๓๖ ชมะนันทน์ Jamanandana ว่าที่นายเรือตรีหวาน สำรองราชการกรมยุทธโยธา ปู่ชื่อชม 17/12/14

๕๘๗๓ ชมะบุตร Jamaputra พลเสือป่าชุ่ม กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อชม 1/2/20

๑๗๐๖ ชมะบูรณ Jamapurna นายร้อยตรีกี๋ ประจำกองร้อยที่ ๑ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อชม ปู่ชื่ออิ่ม 14/10/14

๑๙๙๖ ชมะผลิน Jamaphalin พลเสือป่าน้อม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อนายชม ชาวสวน 12/3/14

๕๖๒๘ ชมะรัตน Jamaratna พันจ่าตรีฉิ่ง กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ 26/7/19

๒๐๙๒ ชมะวณิช Jamavanija นักเรียนทหารกระบี่พร กรมโขนหลวง บุตรนายชม พ่อค้า 18/3/14

๕๗๓๙ ชมะวรรณ Jamavarna นายผิว กรมรถยนต์หลวง ปู่ชื่อชม 3/9/19

๐๒๖๖ ชมะเสวี Jamasevi พระยาเสถียรสุรประเพณี (ชม) ปลัดบาญชีกระทรวงวัง 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ชมเสวี"

๒๗๙๗ ชมานนท์ Jama^nanda นายนาวาตรี หลวงแสงสรสิทธิ์ (เนย) นายทหารนอกราชการ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อหลวงสนิท (ชม) 19/12/15

๔๐๓๙ ชมานุช Jama^nuja มหาดเล็กวิเศษรวย กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อชม ปู่ชื่อนุต 13/6/17

๕๐๘๙ ชยาคม Jaya^gama พลเสือป่าเทียน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อชัย บิดาชื่อมา 31/5/19

ร.๔-๑๖ ชยางกูร ณ กรุงเทพ Jayankura na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป 4/4/00

๒๖๗๙ ชยางคานนท์ Jaya^ngananda ขุนประสิทธิสารการ (เซ่งกุย) ผู้ช่วยสมุห์บาญชี กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อเชียง 25/10/15

๒๙๙๔ ชยาศวิน Jaya^svin มหาดเล็กวิเศษใช้ สารถีตรี กรมพระอัศวราช 16/4/16

๔๔๒๐ ชเยมะ Jayema พลเสือป่าบัว กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ปู่ชื่อเอม 4/5/18

๓๖๑๘ ชโยจ Jayocha ขุนประสาธน์สิทธิ (รอด) สรรพากรจังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อเชย ปู่ชื่อเชิด 12/12/16

๑๙๗๗ ชลเกตุ Jalaketu พลเสือป่าชื้น (ใหญ่) กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ ปู่ชื่อเกด 12/3/14

๑๗๓๗ ชลทรัพย์ Jaladrabya นายเรือโทช้อย ต้นกลเรือสุครีพครองเมือง ปู่ชื่อจุ้ย บิดาชื่อทรัพย์ 29/10/14

๔๑๐๔ ชลทานนท์ Jaladananda นายร้อยโทวอน กรมทหารบกราบที่ ๑๙ ทวดชื่อเมฆ ปู่ชื่อพวง 17/7/17

๑๘๙๕ ชลพินทุ Jalabindhu นายเรือโทบุษย์ ต้นเรือตอร์ปิโด ๔ ปู่ชื่อจุ้ย 7/3/14

๐๔๗๗ ชลวณิช Jalavanija หลวงประกิจอังกนี (ชื่น) ปลัดกรมบาญชีผลประโยชน์ กองบาญชี กรมพระคลังฃ้างที่ 11/8/13

๕๑๒๔ ชลวิจารณะ Jalavicha^rna รองอำมาตย์โทต่วน นายเวรการประปา กระทรวงนครบาล บิดาชื่อขุนพิทักษ์จีนจร (เอี้ยม) ปู่ชื่อไฉ่ 14/6/19

๔๓๐๑ ชลัย Jalaya หลวงชำนาญชนานุรักษ์ (สวาสดิ์) นายอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ปู่ชื่อจุ้ย 23/12/17

๓๖๙๙ ชลัษเฐียร Jalashthira ว่าที่นายเรือตรีนพ กรมยุทธโยธาทหารเรือ ปู่ชื่อชล บิดาชื่ออยู่ 19/1/16

๐๙๓๖ ชลานุเคราะห์ Jala^nugraha นายนาวาเอก พระชลธารวินิจฉัย (มุ้ย) ปลัดกรมยุทธโยธา กระทรวงทหารเรือ กับนายร้อยโทเหล็ง นายเวรกรมปลัดบาญชี กระทรวงกระลาโหม บิดาคือพระชลธารวินิจฉัย (ฉุน) ปู่คือหมื่นขจรเจนชลา (เงิน) 19/1/13

๑๕๔๐ ชลายน Jala^yana นายร้อยโทแคล้ว ประจำกองร้อยที่ ๒ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อจุ้ย บิดาชื่อปลัดคล้อย ในกรมหมื่นวรวัตร 21/7/14

๒๒๖๗ ชลายนคุปต์ Jala^yanagupta รองอำมาตย์โท พระเทพราชธานี (โหมด) ปลัดมณฑลชุมพร บิดาชื่อพระพรหมพิราม (แพ) ปู่ชื่อเลี้ยง 19/5/15

๒๔๘๗ ชลายนเดชะ Jala^yanateja นายเรือเอก หลวงลักษณมาลา (หล่า) หัวหน้ากองทะเบียน กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อแพ ปู่ชื่อเดช 5/9/15

๑๗๕๕ ชลายนนาวิน Jala^yanana^vin นายนาวาตรี หลวงชาญฤทธิไกร (ลอย) ผู้บังคับการกองพันพาหนะ กรมชุมพล 12/11/14

๓๗๓๘ ชลายนานนท์ Jala^yana^nanda พลเสือป่ามาก กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อแพ 30/1/16

๐๗๖๑ ชลินทุ Jalindu นักเรียนนายร้อยสำรองราชการกอน ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร) กับหมื่นเทพภักดี (บุง) บิดา หมื่นเทพภักดีเป็นบุตรพระยาCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 15:16:49 น. 0 comments
Counter : 1339 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.