"ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ" มีหลายหัวข้อเรื่องให้คุณอ่าน .. ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล็อกค่ะ .. ขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปนะคะ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
8 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ก..๓

นามสกุลพระราชทาน-ก..๓


๑๕๗๖ เกตุเลฃา Ketulekha หลวงศรีพลรัตน์ (ยะฟะระ) นายอำเภอปักธงไชย ปู่ทวดชื่อเกต ปู่ชื่อและ 9/9/14

๒๑๐๑ เกตุวณิช Ketuvanija นักเรียนทหารกระบี่เทียบ (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายเกด พ่อค้า 18/3/14

๕๐๖๘ เกตุวิภาต นายหมู่ตรีพริ้ง ประจำกองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อแจ่ม ปู่ชื่อหลวงสรวิเศษ (เกตุ) 31/5/19

๖๓๕๐ เกตุษเฐียร Ketushathira พลราชนาวีเสือป่ามุ่ย ประจำกองพันราชนาวีเสือป่าสมุทรสาคร ปู่ชื่อคง บิดาชื่อเกตุ 2/9/22

๔๐๓๖ เกตุสิริ Ketusiri ขุนพิสุทธิวรวาท (อู๋) ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เท้าราชศริวงศ์ (เพียน) บิดา ท้าวเท้ากุลบุตร์ (เกตุ) ปู่ 28/5/21

๕๙๒๖ เกตุสิริ รองอำมาตย์ตรี ขุนพิสุทธิวรวาท (อู๋) ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เจ้าราชศริวงศ์ (เพียน) บิดา เจ้ากุลบุตร์ (เกตุ) 28/5/21

๓๑๔๓ เกยานนท์ Keya^nanda รองเสวกตรีถนอม ครูโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อเก็บ 4/6/16

๕๘๒๑ เกยุรานนท์ Keyrura^nanda พันเด็กชาโทเบึ้ยว กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อสร้อย 4/9/20

๐๙๕๑ เกศบุตร* Kesaputra ขุนศรีกระวีราช (เล็ก) กระทรวงมุรธาธร เป็นบุตรหลวงเกศวินาศ (ฃำ) 19/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เกศะบุตร์"

๑๑๕๘ เกศรักษ์ Kesaraksha ว่าที่นายร้อยตรีผิว ผู้ช่วยแพนกกองทะเบียน กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อเกศ บิดาชื่อขุนวิชานนท์ (รัก) 15/3/13

๔๙๗๕ เกศะกาวยะ Kesaka^vaya นายหมู่ตรีกาพย์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเกต ปู่ชื่อแก้ว 17/5/19

๓๒๘๑ เกศะปิณฑะ Kesapinda ขุนอุดมปรีชา (ชิต) กรมราชบัณฑิต กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อเกศ บิดาชื่อพุ่ม 16/7/16

๓๕๔๑ เกศาคม Kesa^gama ขุนวิเชียรปรีชา (แพ) กรมราชบัณฑิตกระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อเกศ ทวดชื่อมา 4/11/15

๒๕๔๔ เกศาศรัย Kesa^sraya รองอำมาตย์เอก หลวงบุรีราชบำรุง (ชื่น) นายทะเบียนเอก กรมเจ้าท่า ทวดชื่อเกด ปู่ชื่อหมื่นภักดี (พึ่ง) 26/9/15

๔๘๕๘ เกษกาญจน Keshaka^nchana ขุนนิคมเปาวเขต (ทองคำ) นายอำเภอในมณฑลพายัพ บิดาชื่อเกษ 5/4/19

๕๙๗๖ เกษคุปต์ Keshagupta รองอำมาตย์ตรีเทียม กรมการพิเศษ กระทรวงมหาดไทย หมื่นวินิจ (แสง) บิดา ปู่ชื่อคุ้ม ทวดชื่อขุนเทพประสิทธิ์ (เกษ) 11/6/21

๑๖๗๐ เกษตระชนม์ Kshetrajamma นายเรือตรีแล้ว กองตอร์ปิโด กรมสรรพาวุธ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อนา บิดาชื่อเกิด 6/10/14

๔๖๐๗ เกษตระทัต Kshetradat นายร้อยตรีปลีก กรมทหารบกราบที่ ๑๙ บิดาชื่อนา 1/10/18

๓๘๑๖ เกษ์ตริกะ Kshetrika พลเสือป่านั้ว รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๔ มณฑลภูเก็ต บิดาชื่อหาบ ปู่ชื่อกุ่ย 13/2/16

๓๕๕๖ เกษมปุระ Kashemapura ขุนสระโกษา (ผล) คลังจังหวัดสระบุรี บิดาชื่อเกษม ปู่ชื่อเมือง 25/11/16

ร.๔-๐๙ เกษมศรี ณ กรุงเทพ Kshemasri^ na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ 4/4/00

ร.๔-๐๗ เกษมสันต์ ณ กรุงเทพ Kshemasanta na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาค กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 4/4/00

๖๐๖๘ เกษะโกมล Keshakomala นายร้อยโทถม กองพลทหารบกที่ ๕ ทวดชื่อเกษ 3/9/21

๐๕๘๘ เกษะประกร Keshaprakara นายร้อยตรีตุ๊ ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานแทนนายอ่วมช่างตัดผมผู้เป็น บิดา 23/8/13

๓๐๐๕ เกษานนท์ Kesha^nanda มหาดเล็กวิเศษจันทร์ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อเกษ 16/4/16

๓๙๖๖ เกสะรา ณ กรุงเทพ จ่าโท หม่อมหลวงผล ประจำในกองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ บุตรหม่อมราชวงศ์ชม ในหม่อมเจ้าสิขรินทร สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๓ กรมหมื่นอานุภาพพิศาสศักดิ์ (พระองค์เจ้าเกศรา) 30/5/17

๓๑๘๗ เกสะรานนท์ นายร้อยตรีปาน ประจำกรมทหารรักษาวัง ปู่ชื่อเกสร์ 17/6/16

๔๔๐๔ เกสะวัฒนะ รองอำมาตย์โท หลวงบริบาลคีรีมาศ (เลื่อง) เจ้าพนักงานรักษาพระนครคีรี ปู่ชื่อขุนอักษรเลข (เกต) 4/5/18

๑๑๕๙ เกาชวัต Kaujavat ว่าที่นายร้อยตรีเชย พนักงาน คลังเงิน กรมตำรวจภูธร ทวดชื่อเก๋า 15/3/13

๔๓๖๖ เกาฏีระ Kautira รองผู้กำกับตรีฮ้อ ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ทวดชื่อเกาตี๋ 22/2/17

๔๕๙๘ เกียรติทัตต์ Kirtidatt ขุนสนโภคภัณฑ์ (กิ๊ม) หัวหน้ากองพัสดุกลาง กรมรถไฟหลวง ทวดชื่อเกียด 18/9/18

๕๒๒๕ เกียรตินันทน์ Kirtinandana นายร้อยตำรวจตรีสือ แพทย์ประจำกรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อเกีย 14/6/19

๕๕๘๕ เกียรตินาวิน Kirtina^vin นายนาวาโท พระยาเกียรติ (เหมือน) กระทรวงทหารเรือ 26/7/19

๒๗๒๓ เกียรติบุตร์ Kirtiputra นายฮง พนักงานในกรมอัยการ ทวดชื่อวัน ปู่ชื่อทรัพย์ 1/11/15

๐๕๗๐ เกียรติศิลปิน Kirtisilpin ขุนกนกราชา (หริ่ม) กรมช่างทอง กระทรวงวัง หลวงโสภาอลังการ (ยอ) เป็นปู่ 23/8/13

๓๕๓๕ เกียรติสุต Kirtisuta รองอำมาตย์ตรีเล็ก กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อเกี๊ยด 4/11/16

๕๙๕๕ โกกะนุทารชุน Kokanudarjun รองอำมาตย์ตรีชุ้น กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล 6/6/17

๓๒๓๗ โกกิลกนิษฐ Kokilakanishtha ว่าที่นายเรือตรีเปรื่อง กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ ปู่ชื่อเหว่า บิดาชื่อน้อย 1/7/16

๐๓๓๒ โกกิลวาที Kokilava^di ขุนพจนาเสนาะ (เหว่า) กรมมหรศพ เป็นคนพากย์เจรจาโขนหลวง 14/7/13

๓๙๙๔ โกกิละนันทน์ Kokilanandana นายร้อยตำรวจเอกขุนผลาญณรงค์ (สนิท) รั้งสารวัดใหญ่ กองตำรวจภูธรเมืองที่ ๘ จังหวัดน่าน บิดาชื่อเหว่า 2/6/17

๒๓๙๒ โกกิลานนท์ Kokila^nanda รองอำมาตย์เอก หลวงสารวัดวุฒิวิจารณ์ (ฮวด) สารวัดไปรษณีย์โทรเลขมณฑลนครศรีธรรมราช บิดา
ชื่อเหว่า 20/7/15

๓๙๑๙ โกฏิกุล Kotikula ขุนพรหมเสนา (อั้น) ปลัดขวาอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาสายโส้ย 4/4/17

๓๔๓๒ โกฏิยุว Kotiyuva ขุนชาญอักษรนิตย์ (หยู) กรมไปรษณีย์โทรเลข 10/9/16

๒๕๐๙ โกณะบุตร์ Konaputra นายร้อยเอก หลวงทวยหาญพิทักษ์ (ผ่อง) สารวัดกองพลที่ ๘ บุตรนายเหลี่ยม 12/9/15

๓๕๒๔ โกณานนท์ Kona^nanda นายร้อยเอกขุนรังสรรพสุธา (ผ่อง) กรมแผนที่ทหารบก บิดาชื่อเหลี่ยม 4/11/16

๕๒๗๓ โกมลกนก Komalakanaka นายร้อยตำรวจตรีประสงค์ กรมตำรวจพระนครบาล และนายทองอ่อน บิดา ปู่ชื่อหลวงศุภมาตรา (แก้ว) 29/6/19

๒๗๘๔ โกมลกาญจน์ Komalaka^nchana ขุนสรรพกิจธนาบาล (แปลก) คลังเมืองเชียงราย ทวดชื่ออ่อน ปู่ชื่อขุนชาติสุรินงค์ (ทอง) 12/12/15

๓๗๘๒ โกมลกุญชร Komalakunjara พลเสือป่ายกขั้ว ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๖ มณฑลสุราษฎร์ ปู่ชื่อนุ่ม ทวดชื่อเนียม 7/2/16

๐๗๑๗ โกมลเกตุ Komalaketu นายร้อยตรีชิต ประจำกรมทหารพิเศษ ในกรมพาหนะทหารบก กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อขุนสารเลข (เกด) 3/10/13

๖๑๙๙ โกมลจร Komalachara นายจอน (บิดา) กับนักเรียนแพทย์เสือป่าบุญเหลือ ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปู่ทวดชื่ออ้น ปู่ชื่อน่วม 17/12/21

๕๗๗๙ โกมลจันทร์ Komalachandra นายร้อยโทเจิม กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๔ บิดาชื่อจันทร์ ปู่ชื่อหมื่นพินิจบรรจง (นิ่ม) 15/12/19

๓๑๐๓ โกมลโชติ Komalajoti ขุนสถลมารคคำนวณ (แผ้ว) กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อน่วม ปู่ชื่อผ่อง 28/5/16

๒๙๑๖ โกมลฐีติ Komalathiti นายหมู่ตรีสุ่ม กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี บิดาชื่อหมื่นมณเฑียรพิทักษ์ (อ่อน) ปู่ชื่อพระพฤฒา (คง) 28/5/15

๓๔๔๙ โกมลดิษ Komalatisha พันจ่าเอกไสย กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่ออ่อน ปู่ชื่อดิษ 30/9/16

๔๖๓๖ โกมลทัต Komaladat นายร้อยโทน้อย กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๘ ปู่ชิ่ออ่อน บิดาชื่อมิ 10/10/18

๕๒๓๗ โกมลธร Komaladhara นายร้อยตำรวจตรียิ้ม กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อหลวงยี่สารเสนามาตย์ (อ่อน) 14/6/19

๑๑๓๗ โกมลนาค Komalana^ga หลวงอร่ามเรืองฤทธิ์ (สาย) ยกกระบัตรเมืองสมุทรสงคราม บุตรนายนิ่ม หลานนายนาค 10/3/13

๑๔๑๒ โกมลนิมิ Komalanimi มหาดเล็กวิเศษบุญครอง กรมชาวที่ ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อหลวงวิสูตรอักษร (ฉิ่ง) 4/5/14

๓๓๓๐ โกมลนีละ Komalanila ขุนเมธาภิรมย์ (เขียว) กรมสังฆการี กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อขุนธรรมธนานุรักษ์ (อ่อน) 30/7/16

๒๘๖๗ โกมลบุณย์ Komalapunya พลเสือป่ามล รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓ เมืองพิจิตร บิดาชื่อนุ่ม ปู่ชื่อบุญ 14/2/15

๑๒๑๔ โกมลบุตร Komalaputra พระภักดีสงคราม (ดิศ) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่ออ่อน 30/3/13

๕๐๐๔ โกมลบูรพ์ Komalapu^rba พลเสือป่ากลึง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อก่อน 24/5/19

๑๙๕๖ โกมลปาณิก Komalapa^nika นายร้อยตรีผล ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘ เมืองนครน่าน ปู่ชื่ออ่อน ทวดชื่อปาน 10/3/14

๕๑๖๖ โกมลเปลิน Komalapelin ขุนนรบาลเวชสิทธิ์ (เต็ม) แพทย์กรมราชทัณฑ์ บิดาชื่อเปลี่ยน ปู่ชื่อหมื่นธรภา (นุ่ม) 14/6/19

๔๖๓๐ โกมลผลิน Komalaphalin รองอำมาตย์ตรีเป้า กรมบาญชี กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่ออ่อน 4/10/18

๐๕๓๗ โกมลพราหมณ์ Komalabra^hmana หลวงอินทฦาไชย (อ่อน) กรมพราหมณ์พฤฒิบาศ 23/8/13

๔๔๙๗ โกมลพิมพ์ Komalabimba หลวงเทวพรหมา (ดี) แพทย์กระทรวงวัง ปู่ชื่ออ่อน ทวดชื่อพิมพ์ 6/6/18

๒๒๓๔ โกมลพุกกณะ Komalabukkana หลวงวิเทศวิทยานุศาสตร์ (พุก) ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายอ่อน 7/5/15

๕๕๐๐ โกมลภมร Komalabhamara นายหลี ครูโรงเรียนรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อโก๋ ปู่ชื่อภู่ 5/7/19

๒๒๑๔ โกมลภูติ Komalabhuti นายสอาด มหาดเล็ก กรมพระอัศวราช บิดาชื่อหลวงภิรมย์สมบัติ (อ่อน) ปู่ชื่อหลวงนาวานุรักษ์ (พู) 7/5/15

๕๕๕๙ โกมลมน Komalamana ขุนทรงธนกิตย์ (ผัน) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๑๗๒๖ โกมลมาลย์ Komalama^lya นายร้อยโทเปลื้อง ผู้รั้งผู้บังคับกอง กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐ กับนายเล็ก (บิดา) ปู่ชื่อนุ่ม ทวดชื่อเฟื่อง 29/10/14

๖๒๓๐ โกมลมาลัย Komalama^laya พลเสือป่าทุ่ง ประจำหมวด ๒ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อศุข ปู่ชื่อนุ่ม บิดาชื่อไลย 25/12/21

๑๔๗๓ โกมลมิศระ Komalamisra พระจันทรรักษา (เอี่ยม) ผู้ช่วยปลัดกรม กรมคลังแสง กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อมิ 15/6/14

๔๔๑๕ โกมลมีนะ Komalamina พลเสือป่านาค กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ทวดชื่อลม่อม ปู่ชื่อเมี้ยน 4/5/18

๕๕๔๓ โกมลมุสิก Komalamusika ขุนสาครพลารักษ์ (อ่อน) กรมสรรพากร 26/7/19

๐๙๘๕ โกมลเมฆ Komalamegha นายร้อยตรีอ่อน ประจำกองทหารช่างที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อนุ่ม บิดาชื่อเมก 13/2/13

๓๓๒๙ โกมลเมนะ Komalamena หลวงพรหมประกาศ (วอน) ยกะบัตร์ศาลพระราชอาญา กระทรวงยุติธรรม ทวดชื่อน่วม ปู่ชื่อเหม็น 30/7/16

๒๑๑๐ โกมลรัตน Komalaratna พลเสือป่ามล กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อนวม ปู่ชื่อแก้ว 23/3/14

๔๓๗๑ โกมลรุจิ Komaruchi พลเสือป่าเล็ก กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออ่อน 23/2/17

๓๐๔๒ โกมลฤทธิ์ Komalariddhi ขุนชำนาญกุมภกิจ (เดือน) ศุภมาตราเมืองเพ็ชรบุรี บิดาชื่ออ่อน ปู่ชื่อหลวงวิเศษพยุหพล (ฤทธิ์) 14/5/16

๔๑๐๑ โกมลลางคุล Komalala^ngul หลวงจำนงบริรักษ์ (แหยม) ปลัดกรมในกระทรวงมหาดไทย บิดาชื่ออ่อน 3/7/17

๐๑๙๐ โกมลวณิก Komalavanik พระพินิจดุลอัฏ (ขัน) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ บิดาชื่ออ่อน สกุลพ่อค้า 5/7/13

๑๒๕๑ โกมลวณิช Komalavanija ขุนธราภาคพาที (เผื่อน) ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน กับนายพัด (บิดา) ปู่นายพัดชื่อนายอ่อน เป็นพ่อค้า 8/4/14

๐๓๙๑ โกมลวรรธนะ Komalavardhana พระยาพฤฒาธิบดี (อ่อน) เปรียญ ปลัดกรมผู้ช่วยราชการกรมทะเบียน และผู้กำกับถือน้ำ กระทรวงมหาดไทย* 2/8/13 * เบี้ยบำนาญ

๓๔๙๔ โกมลวัจนะ Komalavachana นายเรือโททา ต้นเรือวิเทศกิจการ กองทัพเรือ บิดาชื่อนิ่ม ปู่ชื่อคำ 30/10/16

๑๒๗๑ โกมลวัต Komalavat หลวงขจรจาตุทิศ (เอก) ผู้ช่วยแม่กองวางหมุดสามเหลี่ยมภูมิประเทศ กรมแผนที่ ทวดชื่ออ่อน 13/4/14

๔๐๔๔ โกมลวาจ Komalava^cha นายร้อยตรีพยอม กรมยุทธศาสตร์ทหารบก ทวดชื่อคำ ปู่ชื่ออ่อน 17/6/17

๐๔๖๓ โกมลวาทิน Komalava^din มหาดเล็กวิเศษอ่อน* กรมดนตรี 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนศรีวาทิต

๕๕๙๑ โกมลวาสี Komalava^si นายเรือโทบาง กระทรวงทหารเรือ 26/7/19

๒๗๖๗ โกมลวิภาต Komalavibha^ta นักเรียนทำการนายเรือสว่าง กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อน่วม 12/12/15

๕๒๐๔ โกมลวิสุทธิ์ Komalavisuddhi นายร้อยตำรวจโทสุวิสุทธิ์ ผู้บังคับกองตำรวจภูธร จังหวัดปราจิณ ปู่ชื่อพระพรหมพิราม (น่วม) 14/6/19

๐๒๙๒ โกมลเวช Komalaveja พระยาประเสริฐสาตรธำรง* (นิ่ม) แพทย์ในพระราชสำนัก** 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "พระยาประเสริฐสาตรดำรง" และ ** "จางวางกรมแพทย์ กระทรวงวัง"

๐๕๓๑ โกมลเวทิน Komalavedin พระครูอัษฎาจารย์ (นุ่ม) เจ้ากรม กรมพราหมณ์พิธี กระทรวงวัง 23/8/13

๑๑๙๔ โกมลศาต Komalasa^ta นายร้อยเอกถม พนักงานยกกรบัตร กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อนุ่ม บิดาชื่อสาต 19/3/13

๕๑๔๕ โกมลศุกร Komalasukra ขุนเทพนาไลย (จันทร์) กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่ออ่อง 14/6/19

๑๗๑๕ โกมลสมิต Komalasmita ว่าที่นายเรือตรีย้อย รองหัวหน้ากองทุ่นระเบิด กรมสรรพาวุธ กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อยิ้ม ปู่ชื่อนุ่ม 14/10/14

๒๙๔๓ โกมลสิงห์ Komalasinha ขุนอาษารินทร์ (สิงห์) กำนันตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง เมืองสุพรรณบุรี บิดาชื่ออ่อน 8/3/15

๕๐๒๗ โกมลสุข Komalasukha พลเสือป่าสุข กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่ออ่อน ปู่ชื่อพ่วง 24/5/19

๓๐๑๕ โกมลสุคนธ์ Komalasugandha รองอำมาตย์ตรีฟุ้ง ศุภมาตราเมืองสมุทรสาคร ปู่ชื่ออ่อน 3/5/16

๔๖๔๕ โกมลสุต Komalasuta รองอำมาตย์ตรีปุ๋ย ยกกระบัตรศาลจังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อน่วม 10/10/18

๑๘๔๔ โกมลสุบิน Komalasupin พันจ่าโทแกลบ เรือพระที่นั่งมหาจักรี ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อสุบิน 20/12/14

๐๔๓๕ โกมลเสน Komalasen ขุนวิจิตรภัณฑการ (อ่อน) กรมชาวที่* 7/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมสวนหลวง"

๑๗๔๗ โกมลเสวิน Komalasevin พระเทวานิมิตร (ฮวบ) สังกัดกรมช่างสิบหมู่ (บิดา) กับนายร้อยตรีสอน สมุหบาญชีกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘ (บุตร) บิดาพระเทวาชื่อนุ่ม 12/11/14

๓๗๔๑ โกมลหิรัณย์ Komarahiranya พลเสือป่าคำ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ปู่ชื่อนุ่ม บิดาชื่อทอง 31/1/16

๔๐๖๔ โกมละวิศ Komalavis ขุนสรรวิชาเพิ่ม (ผ่อง) โรงเรียนเพาะช่าง ปู่ชื่อน่วม บิดาชื่อหล 20/6/17

๒๙๐๘ โกมลานนท์ Komala^nanda นายหมู่ตรีช่วง กรมปลัดเสือป่า กองเสนาหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อนิ่ม 14/2/15

๒๗๕๗ โกมลารชุน Komala^rajun นายร้อยโทเฉื่อย กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๕ ปู่ทวดชื่อนุ่ม ปู่ชิ่อนวล 12/12/15

๒๑๙๖ โกมลาศวิน Komalasvin มหาดเล็กวิเศษยอม สารถีในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่ออ่อน 14/4/15

๒๒๑๕ โกมโลทก Komalodaka นายพึ่ง เสมียน กรมพระอัศวราช บิดาชื่อน่วม ปู่ชื่อจุ้ย 7/5/15

๐๒๕๓ โกมารกุล ณ นคร Koma^rakul na Nagara พระยาไชยยศสมบัติ (เฉลิม) อธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ*ิ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สำหรับผู้ที่สืบสกุลจากเจ้าพระยานคร (น้อย) ลงมาทางเจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยเมือง) และพระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก) 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อธิบดีกรมเก็บ"

๐๕๕๗ โกมารทัต Koma^radat หลวงศรีเทพบาล (วงษ์) กรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง นายฉิม มหาดเล็กรัชกาลที่ ๔ เป็นปู่ 23/8/13

๐๐๑๐ โกมารภัจ Komarabhaj เจ้าหมื่นไวยวรนารถ* (เล็ก) หัวหมื่นมหาดเล็ก 16/6/13 เขียนให้เอง
* พระยาอัศวบดีศรีสุรพาหน รองอธิบดีกรมพระอัศวราช

๓๒๗๒ โกมาระเดช Komarateja ขุนนิเทศโทรกิจ (เลื่อน) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่ออ่อน ปู่ชื่อเดช 16/7/16

๐๐๔๕ โกมุท Komud นายรองขัน (บัว) มหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง กรมมหาดเล็ก 19/6/13

๖๑๗๒ โกมุทานนท์ Komudananda ราชบุรุษโกมุท ครูโรงเรียนวัดไพชยนต์ 19/11/21

๓๒๐๒ โกเมน ณ กรุงเทพ Komen na Krungdeb หม่อมหลวงวงษ์ สำหรับผู้สืบสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ 24/6/16

๑๕๒๖ โกลละสุต Kollasuta นายเจริญ มหาดเล็ก ประจำกองตำรวจภูธร มณฑลนครไชยศรี บุตรนายพันโทโกลสส์ (Kolls) 13/7/14

๐๗๘๙ โกศลนัฎ Kosalanata นายอยู่นิ่ม มหาดเล็ก* กรมโขนหลวง บิดาชื่อพลอย ปู่ชื่อคี 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ

๐๘๐๐ โกศลวรรธนะ Kosalavardhana นายร้อยเอกฟู ผู้บังคับกอง ในกรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อเอี่ยม 4/12/13

๔๒๙๖ โกศะภูต Kosabhuti นายพันโทพระวรราชนุรักษ์ (กอน) นายทหารเบี้ยบำนาญ กรมทหารบกราบที่ ๒ บิดาชื่อโก๋ ปู่ชื่อภู่ 23/12/17

๑๓๐๙ โกศะโยดม Kosayodom พระอนุบาลดิตถกรรม (เสน) ปลัดกรมเจ้าท่า บิดาชื่อหลวงสารภัณฑ์วิสุทธิ (ต่อ) ปู่ชื่อขุนสภาไชย (ปิ่น) 17/4/14

๒๑๔๐ โกศะรถ Kosaratha นายทัด กรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อคลัง ปู่ชื่อเกียน 23/3/14

๑๓๖๓ โกศัยดิลก Kosayatilaka นายร้อยตรีเอิบ ประจำกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อขุนสิทธิสงคราม (ต่วน) บิดาชื่อเจิม 21/4/14

๒๑๑๔ โกศัยเนตร Kosayanetra พลเสือป่าแฟ้ม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อต่วน ปู่ชื่อเนตร 23/3/14

๒๐๙๓ โกศัยวณิช Kosayavanija นักเรียนทหารกระบี่บุญ (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายไหม พ่อค้า 18/3/14

๐๖๖๔ โกศินานนท์ Kosina^nanda พระคลังสมบัติ (ยิ้ม) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรขุนคลังสมบัติ (ม่วง) 21/9/13

๓๕๒๗ โกเศยะโยธิน Koseyayodhin นายร้อยโทต่วน กรมทหารบกราบที่ ๖ 4/11/16

๒๓๖๖ โกไศยกานนท์ Koseyakananda อำมาตย์โท หลวงธรรมรัฐธุราธร (กล้าย) ผู้พิพากษาศาลเมืองพัทลุง ปู่ทวดชื่อหลวงอินทรสมบัติ (ไหม) 11/7/15

๐๖๔๗ โกไศยนันท์* Kauseyananda พระยาพิเรนทราธิบดีสีหราชงำเมือง (อุ่ม) เจ้ากรมกองตระเวณฝั่งขวา กับพระผลากรนุรักษ์ (อิ่ม) ปลัดกรม กรมสรรพากรใน กระทรวงนครบาล 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เกาไศยนันทน์ (Kauseyananda)"

๒๙๖๒ โกษะโยธิน Kosayodhin นายร้อยเอกนายไกรพลแสน (บุญธรรม) กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปู่ชื่อหลวงพินิจปรีชา (คลัง) 9/4/16

๕๑๖๘ โกสะรุทธะ Kosaruddha พระอมรมหาเดช (ลบ) กระทรวงมหาดไทย บิดา กับขุนหัตถโกศล (ไฝ) บุตร โยธาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 14/6/19

๓๙๔๓ โกสิน Kosin หลวงศรนีวินิจฉัย (บุญมี) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง มณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อยุนนา (อิน) ทวดชื่อขุนคลัง (คลัง) 17/5/17

๐๐๑๙ โกสุม Kosum จมื่นมหาสนิท* (กุหลาบ) กรมมหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง 17/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสถานพิทักษ กระทรวงวัง

๒๓๔๖ ไกรจิตติ อำมาตย์เอก พระทิพยศาสตร์ราชสภาบดี (สุดใจ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลภูเก็ต บุตรสมิงสุรินทรศักดิ์ (ไกร) 1/7/15

๔๕๗๑ ไกรบุญ นายร้อยตรีเอิบ ประจำกรมทหารบกช่างที่ ๓ ทวดชื่อพระยาไกรโกษา (บุญมี) ปู่ชื่อจมื่นเด็กชา (สมบูรณ์) 13/9/18

๒๔๖๒ ไกรพันธุ์ Kraibandhu พันจ่าเด็กชาแสง ประจำกรมช่างมหาดเล็ก ปู่ชื่อหลวงสุวรรณภักดี (ไกร) 23/8/15

๐๐๐๕ ไกรฤกษ์ Krairiksh พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ) อธิบดีกรมชาวที่ กับพระยาจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ (ลออ) กรรมการศาลฎีกา* สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลจากพระยาไกรโกษา (ฤกษ์) 30/5/13 เขียนให้เอง
* สมุหพระนิติศาสตร์

๐๒๖๓ ไกลาศนันทน์ Kaila^sanandana ขุนสารบรรณบริหาร (ช่วง) นายเวรกองรักษาหนังสือ กรมราชเลขานุการ พระศรีไกรลาศเป็นปู่ทวด 13/7/13Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 10:38:22 น. 0 comments
Counter : 4074 Pageviews.

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

/2558

2556

2555

น้ำใจจากคุณ krittut 2554

2553


สิริสวัสดิ์วรวาร
เปรมปรีดิ์มานรื่นรมณีย์นะคะ ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของคนใฝ่รู้ สำหรับผู้ใส่ใจใฝ่รู้ค่ะ

เชิญอ่านตามสบายนะคะ
มีดีๆให้คุณได้ทราบหลากหลายค่ะ

๑ - ๑/๑ ฉันรักในหลวง
๒.๓.๑๐.๑๕.๓๐.๒๔.๕๙.๖๓.๙๐.ธรรมะ
๔ - ๔/๑ รวมพลคนดัง
๕. ศาสนาพุทธสุดประเสริฐ
๖. ความรู้ทั่วไปในศาสนาพุทธ
๗. ๑๖. ประวัติศาสตร์
๘ - ๙/๑ ไม้ดอก ไม้ใบ
๑๑ - ๑๑/๑ เกม
๑๒.๓๗.๔๐-๔๓.๕๓.๗๕.๘๖.ศิลปะเทศ
๑๔ - ๑๔/๑. ๒๐๘. ข่าวคนดังเทศ
๑๘. ๑๙. ๒๒. ราชวงศ์ไทย
๒๐.๑๑๖-๑๑๖/๒ ๑๙๐-๑๙๐/๘ ละคร ทีวี
๒๑. ๓๑. ๒๐๘. ราชวงศ์เทศ
๒๔. นักเขียนไทย
๒๔/๑. กลอนชั้นบรมครู
๒๙/๑-๒๙/๔โปสการ์ดจากเพื่อนบล็อก
๓๓. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๙.๑๘๑-๑๘๑/๗ สุธาโภชน์รสเลิศล้ำ
๔๑.๔๒.๕๐.๕๘.๖๐.๖๑.๘๖.มหาวิหาร
๕๗. ปราสาท พระราชวัง คฤหาสน์เทศ
๖๒. วัด
๖๕ - ๖๕/๑ การ์ตูน
๖๕/๒. นิทานเซน
๖๗. ความตายมาพรากให้จากไป
๖๙ - ๖๙/๒ สารพัดสัตว์
๗๔. สุนัข
๗๖. อุทยานสวรรค์
๗๗. ซูเปอร์แมน - แบทแมน
๗๘ - ๘๓. แสตมป์สะสม
๘๕-๘๕/๑ หนังสือสะสม
๘๗ - ๘๗/๒ ๒๑๕ ข่าวกีฬา
๘๙. ๘๙/๑ จีนแผ่นดินใหญ่
๙๐/๑ .ทิเบต
๙๑. จันทร์สูริย์ดารา
๙๒. สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
๙๓ - ๙๓/๒ ภาพยนตร์
๙๔ - ๙๔/๓ ยานยนต์
๙๕ - ๙๕/๑ ดูดวง
๙๖ - ๙๖/๑ . ๒๑๑ วิทยาศาสตร์
๙๗ - ๙๗/๑.๒๐๙ แวดวงวรรณกรรม
๙๘. ภาพพุทธประวัติ
๙๙. ๑๒๗ - ๑๒๗/๑ ดนตรี
๑๐๑. ป้าย R สะสม
๑๐๒. บัตรภาพตราไปรฯสะสม
๑๐๓. DIY
๑๐๗/๑ เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
๑๐๘ - ๑๐๘/๑ หนังสือ
๑๑๓ - ๑๑๓/๑ บ้านสวย
๑๑๕. พระเครื่อง
๑๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒๓. เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
๑๒๕. เหรียญที่ระลึก
๑๒๕/๑ เหรียญสะสมต่างประเทศ
๑๒๕/๒ เหรียญที่ระลึกจังหวัด
๑๒๕/๓ ธนบัตรที่ระลึก
๑๒๕/๔ บัตรโทรศัพท์
๑๒๕/๕ กล่องไม้ขีด และอื่นๆ
๑๓๑.เรื่องสั้นชั้นครู"เจียวต้าย"
๑๖๔.บล็อกพิเศษ วันเดียวอั๊พ 100
เอนทรี่ ให้คุณป้า"ร่มไม้เย็น"ชม
๑๙๐/๓ เรื่องย่อละคร
๑๙๓. คดีเขาพระวิหาร
๒๑๒. ศิลปะ
๒๑๗. วิถีแห่งอำนาจ บูเช็กเทียน
๒๑๗/๑.วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน
๒๑๗/๒.วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
๒๑๗/๓.วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา
๒๑๗/๔.วิถีแห่งอำนาจ หงซิ่วฉวน
๒๑๗/๕.วิถีแห่งอำนาจ แฮรี่ พอตเตอร์

ข่าวทั่วไปล่าสุด บล็อกล่างสุดค่ะ

เปิดบล็อก 1 มกราคม 2552free counters
08.27 - 250811

207 flags collected 300316Friends' blogs
[Add sirivinit's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.