ถ้าไม่ออกมาเลือกตั้ง...ที่หลังอย่าออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย
Group Blog
 
 
กันยายน 2550
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
20 กันยายน 2550
 
All Blogs
 
<<นักการเมืองที่ดี>>เมื่อ รธน 50 ได้ผ่านการลงประชามติไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็จะเข้ามาสู่การเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ซึ่งประชาธิปไตยของบ้านเรา เป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่ในสภา และตัวแทนที่จะมาแทนเราในสภา ต้องมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งก็มาจากพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งพรรคใหม่และพรรคเก่า ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผู้แทนให้เราเลือกกัน ก็กำลังหาพรรคสังกัดกันอยู่ ตามใจชอบ ก็ให้พวกเขาว่ากันไปก่อนละกัน เราลองมาดูลักษณะของผู้แทนที่ดี (ไม่รู้จะอยู่ในอุดมคติหรือเปล่า) ว่าควรจะเป็นอย่างไร

คุณสมบัติสำคัญของนักการเมืองที่ดี
นักการเมืองหรือผู้ปฏิบัติงานทางการเมือง เป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสำคัญพอๆ กับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือกติกาที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญ และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือ ในสังคมมีการพัฒนาวัฒนธรรมการเมือการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ในที่ทำงาน จนถึงสังคมโดยรวม

ในกรณีของผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองนั้น มีคำกล่าวซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า นักการเมืองแตกต่างจากรัฐบุรุษในแง่ที่ว่า นักการเมืองคือบุคคลที่คำนึงถึงผลการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ส่วนรัฐบุรุษคือบุคคลซึ่งคิดถึงอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตเยาวชนรุ่นหลัง กล่าวอีกนัยหนึ่ง รัฐบุรุษนั้นถูกมองว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ และมีอุดมการณ์อย่างเหนียวแน่นต่อผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดิน นักการเมืองจะถูกมองว่าคือบุคคลที่ติดยึดกับตำแหน่งอำนาจ แม้การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะส่งผลในทางลบก็ตาม
นักการเมืองที่ดีน่าจะเป็นนักการเมืองที่มีคุณสมบัติ 5 ประการดังต่อไปนี้

ประการแรก นักการเมืองผู้นั้นต้องมีความผูกพันทางอุดมการณ์ (Ideological Commitment) โดยในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีความเชื่อและศรัทธาในระบบประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย และต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นกรรมวิธี (means) เพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่าง และขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่มีเป้าหมายบั้นปลาย (end) ที่มีคุณค่าในตัวของมันเอง นักการเมืองที่ดีจึงเป็นนักการเมืองที่ปฏิบัติตามกรอบกติกาเพื่อรักษาไว้ซึ่งกระบวนการประชาธิปไตย โดยไม่ตะแบงละเมิด

ประการที่สอง นักการเมืองที่ดีจะต้องมีจริยธรรมทางการเมือง (Political Ethics) ในขณะที่อุดมการณ์ทางการเมืองมักจะรวมจริยธรรมอยู่ด้วย แต่จริยธรรมทางการเมืองอาจจะเป็นรายละเอียดที่อยู่นอกกรอบอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นกรอบใหญ่ ประเด็นเรื่องจริยธรรมทางการเมืองจะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และความน่าเชื่อถือรวมทั้งศรัทธา การกระทำอันใดก็ตามถึงแม้จะถูกต้องตามกฎหมายจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดผลเสียตามมา จริยธรรมทางการเมืองจะเป็นเครื่องชี้แนวทางในการปฏิบัติ ในขณะที่อุดมการณ์ทางการเมืองจะทำหน้าที่เสมือนจิตวิญญาณของระบบการเมืองในภาพรวม

ประการที่สาม นักการเมืองที่ประสบความสำเร็จในฐานะนักการเมืองที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกรัฐสภาหรือรัฐมนตรีจะต้องมีความรู้ทางการเมือง (Political Knowledge) ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้คือความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีวิชาหนึ่งวิชาที่เริ่มต้นในอังกฤษเป็นที่ทราบกันว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการเมือง ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐศาสตร์ หรือที่เรียกว่า PPE (Philosophy, Politics and Economics) วิชาดังกล่าวนี้มีแนวคิดที่ว่า การบริหารประเทศนั้นจะต้องกระทำโดยบุคคลที่มีความรู้ทางการเมือง อันรวมถึงความรู้ทางสังคมด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ ทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ แต่ที่สำคัญจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องปรัชญาทางการเมือง ซึ่งปรัชญาทางการเมืองนั้นจะรวมทั้งอุดมการณ์และจริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องชี้นำในการปฏิบัติ นักการเมืองที่มีความรู้ครึ่งๆ กลางๆ จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดเนื่องจากขาดข้อมูลและความรู้ ที่สำคัญขาดอุดมการณ์ที่จะเป็นเครื่องชี้นำ

ประการที่สี่ นักการเมืองที่ดีจะต้องมีประสาทสัมผัสทางการเมือง (Political Sense) ความสามารถในการเข้าใจนัยสำคัญทางการเมืองอันเกิดจากเหตุการณ์ทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลในทางลบหรือทางบวกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการอ่านสถานการณ์ทางการเมืองที่ผิดพลาดอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียอย่างมหาศาล กระบวนการทางการเมืองที่เริ่มต้นจากคนเพียงคนเดียวที่ดูเหมือนไม่สำคัญเนื่องจากการอ่านสถานการณ์ที่ผิดพลาด อาจจะนำไปสู่การขยายขอบข่ายอย่างกว้างขวาง เป็นผลร้ายทางการเมืองได้ ดังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ประการที่ห้า นักการเมืองที่ดีคือนักการเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ทางการเมือง (Political Mood) ของสังคม การขาดความเข้าใจอารมณ์ทางการเมืองของสังคมจะนำไปสู่ความเสียหายทางการเมืองอย่างหนัก อารมณ์ทางการเมืองสามารถจะกระตุ้นปลุกเร้าให้เกิดขึ้นโดยขบวนการทางการเมือง ความไม่เข้าใจอารมณ์ทางการเมืองย่อมบ่งชี้ถึงการขาดประสาทสัมผัสทางการเมือง เพราะทั้งสองส่วนนี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างแน่นแฟ้น

คุณสมบัติทั้งห้าประการดังกล่าวมานั้นเป็นคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีและประสบความสำเร็จ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรัฐบุรุษด้วย เพราะการเป็นรัฐบุรุษจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นนักการเมืองที่ดี นักการเมืองที่ดีและประสบความสำเร็จไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่สามารถชนะการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงเท่านั้น แต่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอันเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นผู้นำที่สง่างามน่าเชื่อถือ เปี่ยมด้วยบารมี มีอุดมการณ์และจริยธรรมที่ดีจนเป็นแบบอย่างสำหรับคนทั่วไปได้
จาก //www.dhiravegin.com/detail.php?item_id=000360

แล้วที่ไม่ดีละเป็นอย่างไร สมควรจะได้รับอะไร ผมก็ไปคัดลอกเขามาให้ดูกันตามนี้เลยนะครับ
กลอนเตือนใจ สำหรับนักการเมือง

โองการแช่งน้ำ
ไอ้พวกโกง พวกกิน พาสิ้นชาติ
ยังบังอาจ เหยียบแผ่นดิน ถิ่นสยาม
ย่ำยี เกียรติภูมิ กินมูมมาม
สวาปาม เงินคงคลัง จนพังภิณฑ์
ขอสาปแช่ง พวกสอพลอ คอรัปชั่น
ขอให้มัน วอดวาย มลายสิ้น
ขอพบทุกข์ พบภัย ไร้แผ่นดิน
จะดื่นกิน ให้บาดคอ ทรมาน
ให้น้ำกรด รดร่าง ทุกย่างก้าว
ใจรวดร้าว หมกไหม้ เหมือนไฟผลาญ
คนรอบข้าง ไล่ส่ง จงประจาน
ให้ลนลาน ร้อนเร่า ดุจเผาไฟ
ขอชาวไทย ผู้รักถิ่น แผ่นดินเกิด
ร่วมกันเถิด ร่วมสาปแช่ง ส่งแรงให้
พวกกินชาติ จงเรียกมัน ไอ้จานไร (พิมตรงๆ ไม่ได้)
มาร่วมใจ ร่ายมนต์ส่ง ลงโลกันต์

นักการเมืองที่ดี
นักการเมืองที่ดี...ไม่มีอิทธิพล...ไม่ขนของเถื่อน
ไม่มีเพื่อนเป็นโจร...ไม่เคยโดนใบแดง
ไม่แสดงสามหาว...ไม่หลังยาวขี้เกียจ
ไม่เบียดเบียนประชาชน...ไม่รวยล้นกินงบประมาณ
ไม่มีลูกหลานค้ายาบ้า...ไม่เป็นขี้ข้าต่างชาติ
ไม่ขี้ขลาดขี้กลัว...ไม่มั่วสุ่มกลุ่มมือปืน
ไม่หยัดยืนข้างคนผิด...ไม่มีจิตเป็นมาเฟีย
ไม่มีเมียเป็นเจ้าแม่...ไม่เฒ่าแก่จนหลงลืม
ไม่หยิบบืมเป็นหนี้สิน...ไม่ใจหินโหดเลว


จาก //webboard.mthai.com/7/2006-06-26/246959.htmlCreate Date : 20 กันยายน 2550
Last Update : 21 กันยายน 2550 0:50:02 น. 6 comments
Counter : 1785 Pageviews.

 
เคยโดนถามตอนไปสัมภาษณ์เรียนต่อว่า
"นักการเมืองที่ดีเป็นอย่างไร"
ตอบไม่ได้อ่ะ แถไปเรื่อยเลยไม่ได้แก่นสาร
เพราะจริงๆแล้วไม่อยากบอกว่า
"ไม่เคยเห็นสักที่ นักการเมืองดีที่ว่า"


โดย: moonsky วันที่: 21 กันยายน 2550 เวลา:0:36:22 น.  

 
ก้อดีนะ ทางที่ดีล้มเลิกเว็บนี้เลยดีกว่า แหวะ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


โดย: เกศ IP: 117.47.161.68 วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:15:02:21 น.  

 
ดี


โดย: อิอิ IP: 124.121.161.28 วันที่: 21 สิงหาคม 2553 เวลา:15:28:47 น.  

 
ถ้าตามคุณสมบัติด้านบน มีนักการเมืองที่ดีกี่คนในเมื่องไทย ใครรู้ช่วยตอบหน่อย


โดย: โมทะโย IP: 125.26.58.241 วันที่: 11 ตุลาคม 2553 เวลา:16:09:50 น.  

 
เป็นทำไมนักการเมือง ทำดีก็แค่นั้น ทำพลาดนิดเดียวเสียสุนัข เป็นระดับผู้นำประเทศยังหามีเกียรติไม่ โดนนักข่าวเล่นแรงหน่อยก็ลมเสีย นักข่าวแต่สำนักก็ใช่ย่อยกูจะเอาอย่างเดียว ข่าวนะ ไมค์เหม่ยแทบเข้าในปากผู้นำ
ปชช.ก่นด่า ยุคปี พ.ศ. 2485 น่าเป็นหน่อยผู้นำประเทศนะ ยุคนั้นดูมีค่ามีราคาถ้าเพชรก็เพชรเม็ดเอกเป็นสุนัข ก็เป็นสุนัขตรวจทุนของทหาร


โดย: ลูกชาวนา IP: 124.120.249.35 วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:19:33:39 น.  

 
14666666666666666666


โดย: 24656555555555555 IP: 183.89.239.135 วันที่: 27 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:23:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
Vanipok
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
คาราบาว-ประชาธิปไต...
Friends' blogs
[Add Vanipok's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.