แนะนำโครงการ รัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RUSSIA STUDIES TU)ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจกันก่อนว่าโครงการรัสเซียศึกษานั้นไม่ใช่โครงการเดียวกันกับ คณะศิลปะศาสตร์ ภาควิชาภาษารัสเซีย เพราะถึงแม้จะอยู่ภายใต้คณะเดียวกันแต่ว่าการเรียนการสอนของโครงการดังกล่าวนั้น จะเป็นการเรียนการสอน แบบสหวิทยาการ คือเราจะไม่ได้เรียนแค่ในด้านภาษาเหมือนกับภาควิชาภาษารัสเซีย  แต่ในโครงการรัสเซียศึกษาจะเรียนหมดทุกอย่าง ทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษา นอกจากนี้มีมีวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนด้วย โดยความสำคัญของการเลือกเรียนโครงการรัสเซียศึกษานั้นมาจาก เนื่องด้วยประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจของโลกมาช้านาน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ความโดดเด่นของประวัติศาสตร์อีกทั้งความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะและวัฒนธรรมรัสเซียนั้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติสนใจที่จะสร้างหรือเสริมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ กับรัสเซียทั้งสิ้น

แล้วทำไมเราถึงต้องเรียนโครงการรัสเซียศึกษา
สาเหตุที่เราควรจะเรียนโครงการรัสเซียศึกษานั้นถ้ามองในหลายๆแง่จะเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างมากเพราะเนื่องมาจาก

ประการแรก รัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีความสำคัญอย่างเช่นในแง่ของภูมิศาสตร์ รัสเซียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่รวมกว่า 17 ล้านตารางกิโลเมตร

ประการ ที่สองรัสเซียมีความสำคัญมากในด้านของการเป็นประเทศมหาอำนาจเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวอันเป็นที่ตั้งของประเทศอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ( ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันและถ่านหิน)

ประการ ที่สาม ในด้านประวัติศาสตร์ในอดีตรัสเซียมีบทบาทที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหลายประการ เช่น การปฏิวัติสังคมนิยมในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 ได้ทำให้ระบอบการ
ปกครองของโลกแบ่งออกเป็น 2 ระบอบใหญ่ คือระบอบประชาธิปไตยและระบอบสังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจก็แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือระบบตลาดเสรีและระบบการวางแผนจากส่วนกลาง จากความแตกต่างของระบอบปกครองและระบบเศรษฐกิจ ได้ทำให้เกิดการแข่งขัน เกิดความขัดแย้งและเกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศขึ้น ซึ่งเรียกว่า“สงครามเย็น” และอีกบทบาทหนึ่งในระดับนานาชาติของรัสเซียที่มีผลต่อโลก คือการเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ

ประการที่สี่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัสเซียเป็นประเทศแรกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ จนสามารถส่งดาวเทียม ( สปุตนิก ) และนักบินอวกาศ ( ยูริ กาการิน ) ขึ้นไปในอวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก หลังจากนั้นได้มีการสร้างสถานีอวกาศและการสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆ ควบคู่ไปกับสหรัฐอเมริกาเช่นกัน

ประการที่ห้า ในด้านภาษาภาษารัสเซีย เป็นหนึ่งใน 5 ภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ที่รู้ภาษารัสเซียอยู่ทั่วโลกประมาณ 300 ล้านคน นอกจากนั้นภาษารัสเซียใช้ในประเทศเครือรัฐอิสระได้กว่า 12 ประเทศ

 หลักสูตรรัสเซียศึกษาเรียนอะไรบ้าง

ถ้าถามว่าทำไมเราต้องศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา นั่นก็เพราะว่าการศึกษาในเรื่องของรัสเซียนั้นเป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ที่แต่ละประเทศจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทต่อโลกมากอย่างประเทศรัสเซียแต่ชาวไทยยังมีความรู้น้อยเกี่ยวกับประเทศนี้ ทำให้เป็นคนที่มีความรอบรู้ได้เรียนและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษารัสเซีย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงกับอาจารย์เจ้าของภาษาในลักษณะการเรียนแบบ กลุ่มย่อย ซึ่งเน้นประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการนำไปใช้จริงในการสื่อสารได้อีกด้วย โดยโครงการรัสเซียศึกษานั้นได้จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ผ่านการเรียนการสอนที่ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยเป็นหลัก แต่ภายใน144หน่วยกิตการเรียนนั้นนักศึกษาก็จะต้องศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยเช่นกันโดยหลักสูตรคร่าวๆเป็นดังนี้

   
ยิ่งกว่านั้น ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ทางโครงการ RUSs ยังมีทุนศึกษาต่อรัสเซีย และทุนอื่นๆอีกด้วย


จบมาแล้วเป็นอะไรได้บ้าง

       เฉกเช่นเดียวกับคณะทางด้านสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ที่คณะนี้ก็สามารถจบไปและประกอบอาชีพได้หลากหลายแขนงวิชาแต่ด้วยการเรียนแบบสหวิทยาการของหลักสูตรรัสเซียศึกษาที่มีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่อาจจะเจาะลึกในแง่ของประเทศรัสเซียเสียมากกว่า ดังนั้นจึงไม่เป็นที่แปลกใจว่านักศึกษาในโครงการรัสเซียศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพในสายงานที่มีความใกล้เคียงกับผู้ที่จบคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในแขนงของงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นนักการทูต,เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์,เจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆของรัฐของสถาบัน ,อาจารย์,นักวิจัย ตำรวจฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง, รวมไปถึงงานด้านการท่องเที่ยว อย่างล่าม ,มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ ส่วนในงานเอกชนนั้นสามารถเป็นพนักงานสายการบินพนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศพนักงานบริษัทขนส่งทางเรือ, เจ้าหน้าที่สนามบิน,เจ้าหน้าโรงแรม เจ้าหน้าที่-ร้านอาหารสำหรับชาวต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยว ,นักแปล, เจ้าหน้าที่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ, เจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยว ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการรัสเซียศึกษา นั้นเท่าไหร่
ค่าเทอมโครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ เทอมแรกประมาณ 52,000 บาท (*ปรับค่าเทอมเมื่อปีการศึกษา2557)เพราะอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมโครงการเข้าในเทอมหนึ่งส่วนเทอมสองประมาณ30,000บาท 
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าหน่วยกิต ภาคปกติ หน่วยกิตละ
2. ค่าหน่วยกิต ภาคฤดูร้อน หน่วยกิตละ
3. ค่าธรรมเนียมโครงการฯ
4. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
(เฉพาะภาคการศึกษาแรก)
5. ค่าบำรุงสุขภาพ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
6. ค่าบำรุงกีฬา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
7. ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
8. ค่าบำรุงศูนย์บริการการกีฬา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) (เฉพาะนักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต)
9. ค่าบำรุงห้องสมุด (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) 

10. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนา 
(ยกเว้นภาคฤดูร้อน)

12. ค่าเอกสารในการจดทะเบียนลักษณะวิชา


13. ค่าธรรมเนียมบริการเครือข่าย (รวมภาคฤดูร้อน)


14. ค่าประกันอุบัติเหตุ

15. ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์ฯ

16. ค่าปรับกรณีจดทะเบียนล่าช้า 1,500 บาท
1,700 บาท
15,000 บาท / ปีการศึกษา
400 บาท

125 บาท / ภาคการศึกษา
200 บาท / ภาคการศึกษา
200 บาท / ภาคการศึกษา
100 บาท / ภาคการศึกษา


2,000 บาท / ปีการศึกษา

450 บาท / ภาคการศึกษา

3,600 บาท / ภาคการศึกษา

200 บาท / ภาคแรกที่เข้าศึกษา20 บาท / ภาคการศึกษาปกติ

1,600  บาท / ปีการศึกษา

110 บาท / ปีการศึกษา

200 – 300 บาท / วิชา(บางรายวิชา)
45 บาท / วัน

ถ้าอยากเข้าโครงการรัสเซียศึกษา มธต้องทำอย่างไร
สำหรับโครงการรัสเซียศึกษานั้นค่อนข้างที่จะเปิดกว้างในการรับนัดเรียนเข้ารับการศึกษาเฉกเช่นเดียวกับโครงการ SEASขอเพียงแค่
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ยรวม (6 ภาคการเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
นอกจากนี้ข้อได้เปรียบของโครงการก็คือจะมีการสอบช่วงหลังการสอบadmissionไปแล้วทำให้เรามีเวลาในการเตรียมตัวในการสอบมากกว่าโครงการอื่นที่สอบไล่เลี่ยกันหรือสอบก่อน นอกจากนี้ยังไม่อิงกับคะแนนใดๆที่มีการจัดสอบก่อนหน้านี้ทั้งสิ้น เพราะว่าจะตัดสินผลคะแนนจากผลการสอบตรงเพียงเท่านั้น และนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังไม่มีการตัดสิทธิ์ คณะอื่นๆ ถ้าหาก เรานั้นสอบได้แล้วอีกด้วยรวมทั้งน้อง ๆ ที่เข้าระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ไปแล้วก็มีสิทธิ์สอบได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการสอบนั้นจะมีข้อสอบเพียงแค่2 ส่วนแบ่งเป็น
1.       วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัสเซีย  แนวข้อสอบอันนี้แทบจะไม่มีความเกี่ยวกับภาษารัสเซียเลยส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกับความรู้ทั่ว ๆ ไปของประเทศรัสเซีย จะออกเป็น Choiceเนื้อหาที่ออกสอบจะครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซีย เช่น ประวัติศาสตร์  การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์
2.       วิชาภาษาอังกฤษ ส่วนมากข้อสอบจะออกเป็น PASSAGE มาให้และตอบคำถาม มีประมาณ 7-8 PASSAGE สั้นบ้างยาวบ้าง ความยากง่ายก็อาจจะยากกว่า O-NET นิดหน่อย
โดยอัตราการรับนักศึกษาอยู่ที่100 คนต่อปี
โครงการรัสเซียศึกษา เปิดรับสมัครช่วงไหน
ส่วนมากโครงการนี้จะจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม เปิดรับสมัครกลางเดือน มีนาคม และเริ่มสอบข้อเขียน เดือนเมษายน  ประกาศผลมีสิทธิสัมภาษณ์และ เริ่มสัมภาษณ์ปลายเดือนมิถุนายน และจะประกาศผลช่วงต้นกรกฏาคม

สามารถปรึกษาเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ 

แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ และged by pure

https://1ab.in/PC2
 Create Date : 29 มกราคม 2564
Last Update : 29 มกราคม 2564 16:31:14 น.
Counter : 901 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ทากิ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]All Blog