คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า?...ผู้ใหญ่สมาธิสั้น

คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า? ขับ
รถหลงทางโดยเฉพาะลงทางด่วนผิดบ่อย, เมื่อมีการประชุม
คุณมักจะนำออกนอกประเด็น จำข้อมูลผิด มองข้ามเนื้อหาหลักที่ประชุมกันอยู่,
ขณะทำกิจกรรมกับคนหมู่มากที่ต้องนั่งนานๆ เช่น การเรียนหนังสือ
การดูคอนเสิร์ต คุณมักต้องเปลี่ยนที่นั่งอยู่บ่อยครั้งเพราะรู้สึกไม่สบาย ,
เขินอายบ่อยๆ เมื่อสนทนากับผู้อื่นเพราะไม่ได้ใส่ใจคำพูดของอีกฝ่ายหนึ่ง,
ลืมของใช้ส่วนตัวไว้ตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้นหากสิ่งที่
กล่าวมาข้างต้น เกิดขึ้นกับคุณบ่อยครั้ง นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณ
ยังทำให้ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง
ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานแย่ลงไปด้วย
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคุณโดยตรง
ทำให้การทำงานไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งส่งผลกระทบให้

           - บางคนถูกมองว่าเป็นคนขาดความรับผิดชอบและผัดวันประกันพรุ่ง
           - หัวหน้ามักต่อว่าเกี่ยวกับการทำงานว่าไม่มีประสิทธิภาพ
           - เป็นผู้บริหารร้อยโครงการคิดเร็ว เปลี่ยนแปลงเร็ว มีอารมณ์หงุดหงิดง่าย
           - เป็นคนใจร้อนไม่สามารถรอคอย เช่น การยืนต่อแถวยาวๆ ได้
           - อ่านหนังสือมักผิดพลาด มักสะกดคำหรือคิดเลขผิดบ่อยๆ
           - บางคนอาจมีอาการทำอะไรเชื่องช้าไปทุกอย่าง

          
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็น
แค่ส่วนหนึ่งของโรคสมาธิสั้นอาการของโรคสมาธิสั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
ส่วนการรักษาโรคสมาธิสั้นให้ได้ผลดีนั้นต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็กโดย
เฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนถึงวัยรุ่นตอนปลาย ทำได้โดยการสังเกตพฤติกรรม
โดยที่พ่อแม่หรือครูจะเป็นคนที่สามารถสังเกตเห็นว่าเด็กซนอยู่ไม่นิ่งและมี
ผลการเรียนที่แย่ลง
อย่างไรก็ดีผู้ใหญ่ที่เป็นโรคสมาธิสั้นหากได้รับการวินิจฉัยที่เร็วและได้
รับการรักษาก็จะทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ไม่ยาก
ลำบาก

ผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นมากน้อยแค่ไหน?
          
มีผู้กล่าวไว้ว่า
ผู้ใหญ่ที่มีอาการสมาธิสั้นเริ่มต้นมาจากเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมาก่อน
โดยมีความชุกอยู่ที่1-2 %
ซึ่งพบว่าครึ่งหนึ่งของเด็กสมาธิสั้นมักมีอาการอยู่ไม่นิ่ง
จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอาการก็ยังคงปรากฏอยู่ถึง 30-80
%โดยจะแพทย์เป็นผู้ทำการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่จากหลัก
เกณฑ์ดังนี้

           1. DSM-IV และ ICD-10
ที่ใช้วินิจฉัยสมาธิสั้นในเด็กนั้น ต้องใช้การสังเกตอาการแสดงออก
พฤติกรรมและการซักประวัติโดยแพทย์ ซึ่งประวัติจะได้จากพ่อแม่และครู
ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน
อย่างไรก็ดีอาการที่เห็นได้ชัดเจนและทำให้คิดถึงโรคสมาธิสั้นมากขึ้น เช่น
ความไม่เอาใจใส่ อาการหุนหันพลันแล่น ความไม่รอบคอบและการขาดสมาธิ เป็นต้น

          
2. เกณฑ์มาตรฐานยูท่า Paul Wender และทีมงาน
ได้พัฒนาเกณฑ์การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษา
สมาธิสั้นในผู้ใหญ่
โดยเกณฑ์นี้ได้มาจากการซักประวัติอาการแสดงของโรคสมาธิสั้นในเด็กและใน
ผู้ใหญ่ ซึ่งโดยสรุปแล้วจะต้องพบลักษณะอาการแสดง 2 อาการดังต่อไปนี้

* ความไวของกล้ามเนื้อต่อสิ่งกระตุ้นและความวิตกกังวลภายในใจ (hyperactivity)
               - ไม่สามารถผ่อนคลายและทำกิจกรรมที่อยู่กับที่ได้นานๆ เช่น การนั่งอ่านหนังสือหรือการดูโทรทัศน์
               - มีอาการวิตกกังวลและความรู้สึกกังวลที่มีอยู่ในใจซึ่งไม่สามารถแสดงออกมาอย่างชัดเจนได้


* การขาดความเอาใจใส่ (inattention) เช่น การไม่สนใจผู้ร่วมสนทนา
การอ่านหนังสือแต่จับใจความไม่ได้ เป็นต้น
และสิ่งที่เห็นได้ชัดในชีวิตประจำวันคือ มักขี้ลืมวางของผิดที่เสมอๆ

นอกจากนี้ยังพบอาการได้อย่างน้อยสองข้ออันได้แก่
           - ความบกพร่องทางอารมณ์ มีอารมณ์แปรปรวนต่อกันหลายชั่วโมงในหลายวัน มีความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่พอใจอย่างไม่มีเหตุผล
          
- การทำงานไม่ประสบความสำเร็จ เช่น ขาดระเบียบวินัย
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดการเรื่องเวลาได้
และไม่สามารถจดจ่อกับหน้าที่นานๆ ได้
           - มีปัญหาทางด้านอารมณ์มักจะโมโหง่ายและระเบิดออกมา
          
- อารมณ์หุนหันพลันแล่น มักตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ
อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงทันที
มีพฤติกรรมต่อต้านความคิดและขาดความคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
           -

มีความอดทนอดกลั้นต่ำและไม่สามารถทนต่อความเครียดหรือแรงกดดันได้รู้สึกวิตก
กังวล
สับสนหรือรู้สึกโกรธที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาและต้องเผชิญกับสิ่งที่เข้า
มากระตุ้นในแต่ละวัน

ความผิดปกติอื่นๆ ที่อาจเกิดร่วมกันได้กับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคสมาธิสั้น
          
Shokin และทีมงานได้สำรวจผู้ใหญ่อายุ 19-65 ปี จำนวน 56 คน
พบว่าผู้ใหญ่สมาธิสั้นมีความวิตกกังวลมากที่สุดถึง 53 %
และหันไปติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และติดยาเสพติดถึง 34 % และ 30 % ตามลำดับ
นอกจากนี้ยังมีอารมณ์เก็บกดและรู้สึกหดหู่เท่าๆ
กับอารมณ์ตื่นเต้นสลับกับอารมณ์ซึมเศร้าถึง 25 % แต่จากผลการสำรวจก็พบว่ามี
14 % เป็นโรคสมาธิสั้นอย่างเดียวโดยไม่มีโรคร่วมอื่นๆ
แต่อย่างไรก็ดีการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ต้องประเมินด้วยความระมัด
ระวังและต้องประเมินโดยจิตแพทย์เท่านั้น

ในการประเมินโรคแพทย์จะใช้ การซักประวัติจากผู้ป่วยและญาติ โดยใช้คำถามเจาะลึก ตัวอย่างคำถามเช่น

           “เมื่อเป็นเด็กอาการเริ่มเมื่อใด” โรคสมาธิสั้นในเด็กมัก แสดงอาการเมื่ออายุน้อยกว่า 7 ปี

           “มีระดับความรุนแรงของโรคมากน้อยแค่ไหน”

          
“บ่อยแค่ไหนที่ไม่สามารถรับมือกับโรคหรือควบคุมพฤติกรรมได้” เกิด
ขึ้นอย่างน้อยสองสถานการณ์ในสถานที่อันได้แก่ บ้าน โรงเรียน สนามเด็กเล่น
หรือที่ทำงาน

           “ประวัติครอบครัวว่ามีใครที่เป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่”

          
“การตรวจระดับสติปัญญา (IQ)” ซึ่งจะพบว่ามีระดับสติปัญญา
ปกติการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้
การประเมินความรุนแรงของโรคและการวางแผนการรักษาทำได้ดีมากยิ่งขึ้น

ผลกระทบของสมาธิสั้นต่อชีวิตของผู้ป่วย
           - ในวัยเด็กถึงวัยรุ่นตอนปลายจะมีปัญหาการขาดความเอาใจใส่ต่อการเรียน
           - ส่วนในวัยผู้ใหญ่ก็จะมีผลต่อการทำงาน การดำรงชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ

          
ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่าย
ชอบออกนอกเรื่องและมองข้ามในรายละเอียด การพูดโพล่งเมื่อฟังคำถามยังไม่จบ
ไม่รู้จักการรอคอย และการทำอะไรรุนแรงก้าวร้าวต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
ซึ่งจะส่งผลให้กลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ประสบความสำเร็จในงาน
และมักเก็บตัวจนกลายเป็นผู้ที่มีโรคซึมเศร้า
จนเกิดความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายในที่สุด
แต่การช่วยเหลือสามารถทำได้ถ้าพบภาวะสมาธิสั้นตั้งแต่เด็ก
การรักษาต้องทำอย่างต่อเนื่องและอาศัยการร่วมมือจากหลายฝ่าย
กล่าวโดยสรุปคือสมาธิสั้นสามารถรักษาได้ขอขอบคุณสสส. และวิชาการดอทคอม

Create Date : 22 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 22 พฤศจิกายน 2554 14:56:04 น. 0 comments
Counter : 316 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Month


 
kingkong0749
Location :
พะเยา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
22 พฤศจิกายน 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add kingkong0749's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.