"ความสามัคคีปรองดอง เป็นกำลังอย่างสูงสุดของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในชาติ จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรค และทำให้สังคมไทย ร่มเย็นเป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนใจลงโฆษณา ในพื้นที่ข้างบน ติดต่อ email : nana_sara1000@ymail.com
Home Lover’s Corner นานา สาระ๑๐๐๐ นานา สารพัด พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
Travel Around the World Real Estate Buyer's Guide สุขภาพกาย สุขภาพใจ Pets & Animals
ปางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติ Horoscope 12 ราศี พระพุทธศาสนา World of Beautiful Musics
พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม

พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม


นับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) ประดิษฐาน ณ วิหารหลังเก่า ภายในวัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาสักการบูชา และชื่นชมความงดงามยิ่งใหญ่ขององค์หลวงพ่อทองคำเป็นจำนวนมาก สถานที่ประดิษฐานแห่งเดิมจึงคับแคบ ไม่เหมาะควรแก่คุณค่าและฐานะบารมีขององค์หลวงพ่อทองคำ

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประชาคมนักธุรกิจเขตสัมพันธวงศ์ และชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมกับวัดไตรมิตรวิทยารามและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดให้มี “โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) วัดไตรมิตรวิทยาราม” ขึ้น ด้วยจุดประสงค์ให้พระมหามณฑปหลังใหม่นี้ เป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อทองคำ ที่มีความวิจิตรงดงามควรค่าแก่องค์หลวงพ่อทองคำ ที่มีความสำคัญในหลายๆด้าน อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ด้วยเพื่อให้การรังสรรค์พระมหามณฑปมีความงดงามยิ่งใหญ่ สมฐานะบารมีขององค์หลวงพ่อทองคำ มีเอกลักษณ์พิเศษคู่ควรกับกับการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคล การออกแบบพระมหามณฑปจึงได้ดำเนินการอย่างพิถีพิถัน โดยได้รวบรวมผู้มีอัจฉริยะภาพทางศิลปะระดับชาติในหลากหลายสาขา มาร่วมกันสร้างสรรค์พุทธสถาปัตกรรมทรงคุณค่าหลังนี้ โดยคำนึงถึงคุณลักษณะที่ยึดถือเป็นหลักปรัชญาในการออกแบบ ดังต่อไปนี้

1.ความศักดิ์สิทธิ์และสง่างาม เพื่อให้สมกับฐานะบารมีของหลวงพ่อทองคำ และเหมาะสมคู่ควรแก่การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็น โอกาสมหามงคลยิ่งนี้ จึงออกแบบโดยเน้นให้มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความรู้สึกสง่างาม น่าเกรงขาม ขณะเดียวกันก็รักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรมไว้ครบถ้วนทั้ง พุทธศิลป์ สถาปัตยศิลป์ และวิจิตรศิลป์

2. ความมั่นคงถาวร ด้วยมุ่งหวังให้เป็นภูมิสถาปัตยกรรมใหม่ของย่านเยาวราช และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสืบไปชั่วลูกหลาน ในการออกแบบจึงคำนึงถึงอายุของวัสดุการใช้งานเป็นหลัก โครงสร้างของอาคารจึงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และคัดสรรวัสดุที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องความคงทนถาวร อาทิ หินอ่อน มาใช้ในการก่อสร้าง

3. ความร่วมสมัย ในการออกแบบพระมหามณฑปนี้ เน้นการออกแบบที่เรียบง่ายแต่สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความจำเป็น ประโยชน์ใช้สอย และบริบทแวดล้อมเป็นหลัก โดยรวมเอาพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นเข้าไว้ในอาคารหลังนี้ อันได้แก่ พระมหามณฑป พิพิธภัณฑ์ชุมชน และพื้นที่จอดรถ
โครงการก่อสร้างพระมหามณฑปฯ ดำเนินงานและควบคุมดูแลออกแบบก่อสร้างร่วมกันระหว่างกรมศิลปากร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ ปี
เมื่อได้มานมัสการ หลวงพ่อทองคำ กันแล้ว เราควรเข้าชมนิทรรศการที่จัดไว้อย่างดี ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
ชั้นที่ ๒ ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช
นำเสนอ "ความรุ่งเรืองบนถนนสายทองคำ"
แบ่งเป็นส่วนๆคือ
๑. เติบใหญ่ใต้ร่มพระบารมี
๒. กำเนิดชุมชนจีนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๙๔)
๓. เส้นทางสู่ยุคทอง (พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๕๐๐)
๔. ตำนานชีวิต
๕. พระบารมีปกเกล้า
๖. เยาวราชวันนี้

ชั้นที่ ๓ นิทรรศการหลวงพ่อทองคำ
นำเสนอ "จากพุทธศิลป์สุโขทัย สู่พุทธสมัยปัจจุบัน"
แบ่งเป็นส่วนๆคือ
๑. บทนำ
๒. กำเนิดพระพุทธรูปและพัฒนาการสู่พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
๓. การสร้างพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
๔. พุทธศิลป์สุโขทัยในองค์พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
๕. การพอกปูนทับ และลงรักปิดทอง๖.
6. อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระยาไกร
๗. พ.ศ. ๒๔๙๘ อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
๘. พ.ศ. ๒๔๙๘ พระพุทธรูปทองคำปรากฏ
๙. เนื้อทองคำ
๑๐. พ.ศ. ๒๕๕๑ อัญเชิญมาประดิษฐานในพระมหามณฑป

ปัจจุบัน วัดไตรมิตรวิทยาราม ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวกับพุทธศาสนิกชนได้เยี่ยมชมพระมหามณฑปฯ และนมัสการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร มีผู้ศรัทธาหลั่งไหลเข้ามาชมจำนวนมากทุกวัน ทำให้พระมหามณฑปฯ วัดไตรมิตรวิทยาราม กลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เป็นพุทธสถาปัตยกรรมแห่งใหม่ที่เชิดชูเกียรติยศของวงการพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งามสง่า มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ดึงดูดศรัทธาของผู้คนจากทั่วโลก และเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ และชาวพุทธทั้งปวงสืบไป


TraveLArounDปล. ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมบล็อกใหม่ ผมได้จัดทำเป็นสารบัญ แบบหนังสือให้ค้นดูหัวเรื่องได้ง่ายที่ group : นานา สาระ๑๐๐๐ เพราะเรื่องต่างๆ เขียนไว้ 1300 เรื่องแล้ว

ส่วนท่านที่ชอบเพลง background ผมได้รวบรวมเพลงไพเราะ เพลงรัก romantic และเพลงซึ้งๆ ที่หาฟังได้ยากในสมัยนี้ ไว้หลายชุด สนใจ email ติดต่อมาได้ครับที่ nana_sara1000@ymail.com

หลังจากที่ home’s lover club ที่ ning.com ต้องปิดลงไปเพราะเขาคิดค่าใช้จ่าย จึงจำต้องย้ายที่ ตอนนี้ผมเริ่มรวบรวมภาพต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน การจัดสวน และที่ยังไม่ได้เอามาเขียน มารวบรวมไว้ที่ facebook ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับ ที่ //www.facebook.com/reqs.php#!/nanasara1000?v=photos

หมายเหตุ : ขณะได้มี website อื่นๆหลาย website ได้นำเอาเรื่องที่ผมเขียนไว้ ไปลงต่อในลักษณะของเนื้อหา โดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ถ้าต้องการบทความใดไปใช้ ขอให้ติดต่อขออนุญาต ก่อนทาง Email : nana_sara1000@ymail.com มิฉะนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ส่วนผู้ที่ต้องการนำเรื่องไปโพสต่อ เพื่อเผยแพร่ โดยมิใช่ทางการค้า ขอให้ติดต่อขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนโพส

ข้อมูลจาก
//www.goldenbuddha-thailand.com/mondop.php
//www.wattraimitr-withayaram.com/new_t/history_pm_page.phpCreate Date : 31 ธันวาคม 2553
Last Update : 31 ธันวาคม 2553 22:48:09 น. 0 comments
Counter : 2284 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

travelaround
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชม blog มีข้อคิดเห็น เชิญ comment มาได้นะครับ ถ้าตอบได้ จะตอบให้ทันทีครับ แต่ถ้าไม่ทราบ ต้องขอเวลา จะค้นคว้ามาให้อ่านกัน ท่านที่จะถามคำถาม หรือติดต่อเรื่องบทความ ได้ทาง Email :- d_sign_place@yahoo.com ครับ


เรื่องต่างๆที่ผมได้เขียนหรือรวบรวม เรียบเรียงมานี้ ยินดีให้ทุกท่านได้อ่านเป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา ถ้าจะนำไปโพสต่อใน website สาธารณะ หรือ website อื่นใดที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ กรุณาระบุที่มา คือ https://www.travelaround.bloggang.com และนามปากกาผู้เขียนคือ TraveLArounD ด้วย

แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดี ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

ส่วนบทความหรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้นำมาจาก website อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจากวิจารณญาณแล้วว่า มีความถูกต้องเป็นจริง มากที่สุด และได้นำมาจาก website ที่เป็นสาธารณะ ถ้าเรื่องราวหรือภาพของท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมาทาง email :– nana_sara1000@ymail.com ผมจะทำการลบข้อมูลหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ออกทันที

Acknowledges that I try to write or report accurately but postings may contain fact , speculation or rumor. I find images from the Web that are believed to belong in the public domain. If any stories or images that appear on the site are in violation of copyright law, please email to :- nana_sara1000@ymail.com and I will remove the offending information as soon as possible.


Website counter
: Users Online

ที่ดินเชียงใหม่ ทางไปแม่ริม ใกล้ศาลากลาง และสนามกีฬา 700 ปี ติดน้ำปิง ในหมู่บ้านเพชรริมปิง พื้นที่ 667 ตารางวา @ 14,000.- บาท สภาพแวดล้อมดี สนใจติดต่อ โทร. 0859559950DESIGN PLACE CO.,LTD. รับออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ในแบบไทย และไทยร่วมสมัยมรดก ฉบับที่ 1

มรดก ฉบับที่ 2

มรดก ฉบับที่ 3

มรดก ฉบับที่ 4

มรดก ฉบับที่ 5

มรดก ฉบับที่ 6

มรดก ฉบับที่ 7

ช่วยสนับสนุนการจัดทำ BLOG ด้วยการซื้อหนังสือ "มรดก" 1ชุด 7เล่ม (หนังสือเก่า) ในราคาชุดละ 700 บาท (รวมค่าส่งทางไปรษณีย์)

สนใจสั่งซื้อทาง E-mail :- nana_sara1000@ymail.comNew Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add travelaround's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.