"ความสามัคคีปรองดอง เป็นกำลังอย่างสูงสุดของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในชาติ จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรค และทำให้สังคมไทย ร่มเย็นเป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนใจลงโฆษณา ในพื้นที่ข้างบน ติดต่อ email : nana_sara1000@ymail.com
Home Lover’s Corner นานา สาระ๑๐๐๐ นานา สารพัด พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
Travel Around the World Real Estate Buyer's Guide สุขภาพกาย สุขภาพใจ Pets & Animals
ปางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติ Horoscope 12 ราศี พระพุทธศาสนา World of Beautiful Musics
ปางพระพุทธรูปจากพุทธประวัติ

พระพุทธรูปปางต่างๆ เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันมีการเผยแพร่เรื่องราวของพระพุทธรูปต่างๆมากมาย ตามสื่อต่างๆ เพื่อความรู้ แต่มีสื่อจำนวนมากที่ยังให้ข้อมูลต่อประชาชนผู้รับข่าวสารอย่างผิดๆ เนื่องจากแหล่งความรู้เบื้องต้น มีจำกัด การค้นคว้าหาข้อมูลจึงคลาดเคลื่อนไป ในที่นี้ ผมได้ทำการค้นคว้าข้อมูลเรื่องปางพระพุทธรูป จากหนังสือต่างๆหลายสิบเล่ม ซึ่งเป็นหนังสือเก่าที่หายาก แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปนั้น มีมากมายจากประเทศต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาลัทธิต่างๆ อีกทั้งปัจจุบัน การค้นคว้าทางอินเตอร์เนททำให้ได้ข้อมูลภาพถ่ายต่างๆ จากทุกมุมโลกอย่างง่ายดาย จึงทำให้ได้ข้อสรุปที่เห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นมาก


การนำเสนอในที่นี้ มาจากการค้นคว้ารวบรวมทั้งข้อมูล รูปภาพ และการสะสมพระพุทธรูปต่างๆมาหลายปี ทำให้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจ และครบถ้วนกว่าที่ใดๆที่จะค้นหาได้ในขณะนี้ โดยมีโจทย์ของการค้นคว้า คือการแยกปางพระพุทธรูปที่มีอยู่ทั้งหมดออกเป็นปางต่างๆ ตามพุทธประวัติ โดยไม่จำกัดเฉพาะในประเทศไทย ทำให้ได้ปางพระพุทธรูปมากกว่า 100 ปางขึ้นไปแล้ว


การคัดเลือกเฉพาะปางที่มีในพุทธประวัตินั้น เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปนั้นมีมากมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธรูปที่สร้าง จะสร้างอย่างถูกต้องไปหมด การสร้างบางครั้ง ช่างที่สร้างอาจไม่มีความรู้ดีพอในเรื่องพระพุทธรูป หรือพระพุทธประวัติ อาจสร้างตามต้วอย่าง หรือความจดจำก็อาจคลาดเคลื่อนได้ ถ้าสร้างตามจินตนาการก็ยิ่งไปกันใหญ่ หรือแม้กระทั่งการสร้างด้วยศร้ทธาก็ไม่รับรองความผิดพลาด แม้แต่สร้างอย่างถูกต้องโดยศึกษาจากพุทธประวัติก็ตาม การถ่ายทอดพุทธกิริยาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธรูป ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าสร้างเองคนเดียวรู้คนเดียวก็ยากที่จะคาดเดาเอาเอง การสร้างพระพุทธรูปเริ่มแรก ก็สร้างกันไม่กี่ปางเท่านั้น และมีพุทธกิริยาที่เด่นชัด เห็นแล้วเข้าใจหรือนึกถึงพระพุทธกิริยา ที่ทรงกระทำนั้นๆได้อย่างดี ภายหลังที่มีการสร้างเพิ่มเติม เอาพุทธประวัติตอนอื่นๆมาสร้างจึงอาจจะมีพุทธกิริยาซ้ำกัน หรือเหมือนกันเช่นปางสมาธิ ก็มีพุทธประวัติทั่วๆไป ที่ทรงมีพุทธกิริยาเป็นสมาธิ แต่ในบางช่วงผู้สร้างอาจจะต้องใช้จินตนาการมากขึ้นกว่าที่จะถ่ายทอดเอาจากพุทธกิริยา เช่นปางปฐมเทศนา นอกจากพระกรที่ต้องใช้มุทราที่แสดงเครื่องหมายของการปฐมเทศนาแล้ว การสร้างพระพุทธรูปปางนี้จะมีทั้งพระอิริยาบทนั่งสมาธิ นั่งห้อยพระบาท และยืน ทั้งสามแบบเลย ซึ่งในความเป็นจริงการที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ก็น่าจะทรงกระทำอิริยาบทเดียว การที่ปางพระพุทธรูปมีอิริยาบทแตกต่างกันไป ก็เนื่องจากจินตนาการของผู้สร้างนั่นเอง คนส่วนใหญ่ที่รับรู้ หรือรู้จักพระพุทธรูปปางต่างๆ จึงเข้าใจด้วยความที่ตนเองเห็นบ่อยๆ หรือได้รับการบอกต่อมานั่นเอง


พระพุทธรูปที่สร้างตามพระพุทธประวัตินั้น เกิดจากความต้องการถ่ายทอดพุทธอิริยาบท ของพระพุทธเจ้าในช่วงต่างๆในพุทธประวัติ (จะข้ามเรื่องประวัติของพระพุทธรูปไปก่อน) เริ่มแรกจากช่วงสำคัญ 4 ช่วงคือประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน แล้วจึงมีการสร้างปางอื่นๆ ตามมาในช่วงเวลา 200 กว่าปี ประเทศใด ประชาชนนิยมหรือศรัทธาในเรื่องใด ก็จะสร้างพระพุทธรูปปางนั้นๆขึ้นมาสักการะบูชากัน แต่ละยุคสมัยก็จะมีแตกต่างกันไป


เมื่อทำการค้นคว้าจากพระพุทธประวัติแล้ว เราก็สามารถเรียงลำดับปางพระพุทธรูป ปางต่างๆไปตามลำดับ ตั้งแต่ก่อนทรงประสูติไปจนถึงหลังจากปรินิพพานได้เลยทีเดียว (รวมการสร้างพระพุทธรูปที่ไม่ได้แสดงรูปพระพุทธองค์ แต่เป็นพุทธประวัติ) และการเรียบเรียงพระพุทธประวัติประกอบภาพต่างๆนั้น ได้เขียนให้ได้เข้าใจและจินตนาการถึงพระพุทธองค์ ในขณะทรงดำรงพระชนม์ชีพ ที่เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาในการสร้างพระพุทธรูปปางนั้นๆ


สำหรับ การค้นคว้าเรื่องพระพุทธรูปครั้งนี้ ยังมิได้หมายความว่าสำเร็จสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากยังพบพระพุทธรูปอีกหลายปาง ที่ยังค้นหาชื่อปางและพระพุทธประวัติที่ เกี่ยวเนื่องไม่พบ จึงยังมิได้นำมาลงตามลำดับ ซึ่งจะต้องมีการ update อยู่ตลอด ขอให้ติดตามชมได้


อนึ่ง การค้นพระพุทธประวัติมาในครั้งนี้ ทำให้ได้รวบรวมพระพุทธประวัติจากตำราเล่มต่างๆ มาประกอบกันได้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่อง จะทำให้เข้าใจพุทธประวัติได้ดีกว่านี้มาก เพราะถ้าเป็นเรื่องราวเจาะจงเฉพาะพระพุทธรูปนั้น ยังไม่ต่อเนื่อง จึงจะได้นำมารวบรวมเป็นพระพุทธประวัติในอีก section หนึ่ง ซึ่งจะรวมเอาพุทธประวัติทั้งหมด ที่ค้นคว้าได้ โดยมีภาพประกอบเป็นพระพุทธรูปและภาพจิตรกรรม ทำให้น่าอ่าน และเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายและลึกซึ้งดื่มด่ำยิ่งขึ้น

ชมพระพุทธรูปปางต่างๆ ได้ตามลิงค์ :-

ปางพระพุทธรูปจากพุทธประวัติ : บทนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ก่อนการสร้างพระพุทธรูป

1.พระพุทธรูปก่อนการประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ : พระสุเมธดาบส

เทพอัญเชิญจุติ

พระนางสิริมหามายาทรงสุบิน

พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์

2.พระพุทธรูปปางประสูติ

3.พระพุทธรูปปางเสด็จพระดำเนิน 7 ก้าว

ท่านอสิตดาบสมาเยี่ยมพระราชกุมาร

4.พระพุทธรูปปางเจ้าชายสิทธัตถะ | 5.พระพุทธรูปปางทรงแสดงศิลปศาสตร์

6.พระพุทธรูปปางทรงเห็นนิมิตร 4

7.พระพุทธรูปปางทรงเสด็จออกสู่มหาภิเนษกรมณ์

8.พระพุทธรูปปางทรงตัดพระเมาลี และ 9.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

10.พระพุทธรูปปางเสด็จโคจรบิณฑบาต | 11.พระพุทธรูปปางทรงปัจจเวกข์

12.พระพุทธรูปปางทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา

13.พระพุทธรูปปางทรงสุบิน | 14.พระพุทธรูปปางทรงสดับพิณสามสาย

15.พระพุทธรูปปางทรงรับมธุปายาส | 16.พระพุทธรูปปางทรงเสวยมธุปายาส

17.พระพุทธรูปปางทรงลอยถาด | 18.พระพุทธรูปปางทรงรับหญ้าคา

19.พระพุทธรูปปางทรงสมาธิเพชร | 20.ปางสะดุ้งมาร | 21.ปางสะดุ้งกลับ และ ปางมารวิชัย

22.พระพุทธรูปปางทรงตรัสรู้ | 23.พระพุทธรูปปางถวายเนตร

24.พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว | 25.พระพุทธรูปปางซุ้มเรือนแก้ว และ 26.พระพุทธรูปปางห้ามมาร

27.พระพุทธรูปปางนาคปรก | 28.พระพุทธรูปปางทรงรับผลสมอ และ29.ปางทรงฉันสมอ

30.พระพุทธรูปปาง : ทรงประสานบาตร และ 31.พระพุทธรูปปาง : พระเกศธาตุ

32.พระพุทธรูปปาง : ทรงรำพึง

33.พระพุทธรูปปาง : ทรงโปรดเบญจวัคคีย์ และ 34.พระพุทธรูปปาง : ทรงแสดงปฐมเทศนา

35.พระพุทธรูปปาง : ทรงภัตตกิจ

36.พระพุทธรูปปาง : ทรงปลงกรรมฐาน

37.พระพุทธรูปปาง : ทรงห้ามสมุทร

38.พระพุทธรูปปาง : ทรงชี้อัครสาวก

39.พระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์

40.พระพุทธรูปปาง : ทรงประทับเรือขนาน และ 41.ปางทรงห้ามพยาธิ

42.พระพุทธรูปปาง : ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

43.พระพุทธปาง : ทรงโคจรบิณฑบาต

44.พระพุทธรูปปาง : ทรงทรมาณช้างนาฬาคีรี

45.พระพุทธรูปปาง ทรงโลหิตุบาทพระเทวทัต

46.พระพุทธรูป ปางทรมาณนายขมังธนู

47.พระพุทธรูปปางประทับยืน

48.พระพุทธรูปปางขอฝน

49.พระพุทธรูปปางปางสรงน้ำฝน

50.พระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธ

51.พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู

52.พระพุทธรูปปางโปรดอาฬวกยักษ์

53.พระพุทธรูปปางประทานพร (นางวิสาขา)

54.ปางประทานพร ( พระอานนท์ )

55.พระพุทธรูปปางรับผ้าอาบน้ำฝน

56.พระพุทธรูปปางโปรดสัตว์

57.พระพุทธรูปปางชี้อสุภ

58.พระพุทธรูปปางปฐมบัญญัติ

59.พระพุทธรูปปางชี้มาร

60.พระพุทธรูปปางโปรดพกาพรหม

61.พระพุทธรูปปางโปรดองคุลีมาล

62.พระพุทธรูปปางประทานอภัย

63.พระพุทธรูปปางประทานธรรม

64.พระพุทธรูปปางประทับเหนือพนัสบดี

65.พระพุทธรูปปางทรมานพระยามหาชมพู

66.พระพุทธรูปปางประดู่ลาย

67.พระพุทธรูปปางทรงพิจารณาชราธรรม

68.พระพุทธรูปปางนาคาวโลก

69.พระพุทธรูปปางแสดงโอฬาริกนิมิต
Create Date : 12 มีนาคม 2552
Last Update : 15 กรกฎาคม 2554 11:34:01 น. 2 comments
Counter : 6646 Pageviews.

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ค่ะ

ถ้าจะให้สารภาพตามความจริงแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยรู้จักพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เท่าใดนัก นอกเสียจากปางประจำวันเกิดของตนเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้นค่ะ


โดย: Picike วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:3:58:02 น.  

 
อ่านเรื่องเต็มทั้งหมด ภิกษุดุจนักรบ...เรื่องเล่าฝ่ายพระภิกษุในสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำ
//forums.212cafe.com/samatha/board-2/topic-31.html

ห้องสนทนาวิชชาธรรมกาย
//forums.212cafe.com/samatha/

ความรู้ทั่วไป
//www.khunsamatha.com/

พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ(รวบรวมไว้มากที่สุด) //www.khunsamatha.com/blog/dhammakaya-C5.html


โดย: samatha (สมถะ ) วันที่: 14 มีนาคม 2552 เวลา:21:44:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

travelaround
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชม blog มีข้อคิดเห็น เชิญ comment มาได้นะครับ ถ้าตอบได้ จะตอบให้ทันทีครับ แต่ถ้าไม่ทราบ ต้องขอเวลา จะค้นคว้ามาให้อ่านกัน ท่านที่จะถามคำถาม หรือติดต่อเรื่องบทความ ได้ทาง Email :- d_sign_place@yahoo.com ครับ


เรื่องต่างๆที่ผมได้เขียนหรือรวบรวม เรียบเรียงมานี้ ยินดีให้ทุกท่านได้อ่านเป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา ถ้าจะนำไปโพสต่อใน website สาธารณะ หรือ website อื่นใดที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ กรุณาระบุที่มา คือ https://www.travelaround.bloggang.com และนามปากกาผู้เขียนคือ TraveLArounD ด้วย

แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดี ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

ส่วนบทความหรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้นำมาจาก website อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจากวิจารณญาณแล้วว่า มีความถูกต้องเป็นจริง มากที่สุด และได้นำมาจาก website ที่เป็นสาธารณะ ถ้าเรื่องราวหรือภาพของท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมาทาง email :– nana_sara1000@ymail.com ผมจะทำการลบข้อมูลหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ออกทันที

Acknowledges that I try to write or report accurately but postings may contain fact , speculation or rumor. I find images from the Web that are believed to belong in the public domain. If any stories or images that appear on the site are in violation of copyright law, please email to :- nana_sara1000@ymail.com and I will remove the offending information as soon as possible.


Website counter
: Users Online

ที่ดินเชียงใหม่ ทางไปแม่ริม ใกล้ศาลากลาง และสนามกีฬา 700 ปี ติดน้ำปิง ในหมู่บ้านเพชรริมปิง พื้นที่ 667 ตารางวา @ 14,000.- บาท สภาพแวดล้อมดี สนใจติดต่อ โทร. 0859559950DESIGN PLACE CO.,LTD. รับออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ในแบบไทย และไทยร่วมสมัยมรดก ฉบับที่ 1

มรดก ฉบับที่ 2

มรดก ฉบับที่ 3

มรดก ฉบับที่ 4

มรดก ฉบับที่ 5

มรดก ฉบับที่ 6

มรดก ฉบับที่ 7

ช่วยสนับสนุนการจัดทำ BLOG ด้วยการซื้อหนังสือ "มรดก" 1ชุด 7เล่ม (หนังสือเก่า) ในราคาชุดละ 700 บาท (รวมค่าส่งทางไปรษณีย์)

สนใจสั่งซื้อทาง E-mail :- nana_sara1000@ymail.comNew Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add travelaround's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.