space
space
space
<<
มีนาคม 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
space
space
15 มีนาคม 2560
space
space
space

เที่ยวอินโดนีเซียที่ไหนดีน่า


เที่ยวอินโดนีเซียที่ไหนดีน่า

ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
             ประเทศอินโดนีเซียหรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  คำว่า "Indonesia" มาจาก "indos nesos" แปลว่า "หมู่เกาะใกล้อินเดีย" เนื่องจากเป็น หมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้อินโดนีเซีย สามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบสำคัญต่างๆ อาทิ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดรา และช่องแคบล็อมบ็อก ซึ่งล้วนเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน จากตะวันออกกลาง มายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก 


อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลจีนใต้ ติดรัฐซาราวัก และซาบาห์ ของมาเลเซีย ( มาเลเซีย ตอ.) ซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ยาว ๑,๗๘๒ กม. 
  • ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งคั่นระหว่างอินโดนีเซีย กับออสเตรเลียตอนเหนือ 
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับปาปัว นิวกินี ยาว ๘๒๐ กม. 
  • ทิศตะวันตก ติดต่อช่องแคบมะละกา และมหาสมุทรอินเดีย เมืองหลวง 

ลักษณะภูมิประเทศ อินโดนีเซียมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์หงายครึ่งซีก อินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,500 เกาะ แต่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 3,000 เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วนคือ หมู่เกาะซุนดาใหญ่  หมู่เกาะซุนดาน้อย  หมู่เกาะมาลุกุ หมู่ปาปัว 

สภาพภูมิอากาศ มีสภาพอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน มี 2 ฤดูคือ ฤดูแล้ง อยู่ในช่วงเมษายนถึงกันยายน และฤดูฝน อยู่ในช่วงตุลาคมถึงมีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21 – 33 ดีกรีเซลเซียส

ภาษา ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia

สกุลเงิน รูเปียห์ (Rupiah) อัตรอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 9,500 รูเปียห์ (มกราคม 2549)

ประเพณีพื้นเมือง
           ศิลปะการแสดงของอินโดนีเซีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมองเรื่องของนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงแล้ว อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรมทางการแสดงอันเก่าแก่และมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนโดยมีพื้นฐานของวัฒนธรรมมุสลิมและฮินดูปรากฏอยู่เด่นชัดในศิลปะการแสดงของอินโดนีเซีย ศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เด่นชัดของอินโดนีเซียและยังคงเป็นศิลปะประจำชาติที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ ศิลปะการเชิดหนังหรือเชิดหุ่นภาษาชวาเรียกว่า “วายัง” (Wayang)หรือเรียกเต็มชื่อว่า”วายัง ปูร์วา” ( Wayang Purwa) “วายัง”แปลว่า “เงา” ส่วน”ปูร์วา”แปลว่า”ความเก่าแก่”รวมกันจึงหมายถึงความเก่าแก่แห่งศิลปะการเชิดตัวหุ่นที่ทำจากหนังให้เกิดเป็นภาพเงาบนจอผ้า ในปัจจุบันคำว่าวายังมีความหมายทั่วไปว่า”การแสดง” 

"สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ"

มหาสถูปบุโรพุทโธ
          มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมหาสถูปบุโรพุทโธ นั้นได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปีพ.ศ. 2534

 ประวัติของบุโรพุทโธ
          บุโรพุทโธถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือ พุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร บุโรพุทโธสร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุตบนฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 121 เมตร สูง 403 ฟุต เป็นรูปทรงแบบปิรามิด มีลานเป็นชั้งลดหลั่นกัน 8 ชั้น และใน 8 ชั้นนั้น 5 ชั้นล่างเป็นลาน 4 เหลี่ยม 3 ชั้นบนเป็นลานวงกลม และบนลานกลมชั้งสูงสุดมีพระสถูปตั้งสูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร เป็นมหาสถูปที่ระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไป

มหาสถูปบุโรพุทโธ


มหาสถูปบุโรพุทโธวัดอูลูวาตู

      วัดอูลูวาตู เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่โดยมีความสูง 70 เมตร วัดอูลูวาตูตั้งอยู่บนไหล่เขา ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี  ซึ่งวิหารแห่งนี้ได้มีการสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยเอิมปู กูรูตัน และ ดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชครั้งบรรพกาล ว่ากันว่าดังห์ยัง นิราร์ตา เข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้น ณ วัดนี้ ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ด้านข้างสลักเป็นลักษณะของปีก ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง ประจำยามโดยรูปปั้นพระคเนศเศียรช้างที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค สถานชั้นในสุดอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ เจโรอัน นั้นได้เฉพาะผู้ที่จะสวดบูชาเพื่อเทพแห่งท้องทะเล และนอกจากนี้เราจะได้พบกับฝูงลิงจำนวนมาก ซึ่งอาศัยอยู่ภายในวัดแห่งนี้

วัดอูลูวาตู
วัดอูลูวาตู


วิหารตานะห์ล็อต 

วิหารตานะห์ล็อต ความงามดินแดนในทะเล เป็นวิหารที่มีลักษณะที่สวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของบาหลี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของคลื่น ลักษณะของวิหารนั้นเป็นหอสีดำโดดเดี่ยวและมีเถาไม้เลื้อย ยอดไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน  และคูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน ตามบันทึกในประวัติศาสตร์ วิหารตานะห์ล็อต สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชพราหมณ์ สมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งเดินทางจากชวามายังบาหลี ระหว่างทาง นิราร์ตา มองเห็นแสงสว่างพุ่งมาจากชายฝั่งตะวันตก จึงเดินทางตามแสงสว่างนั้นไปเพื่อเจริญสมาธิ จนสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่เหล่าสาวกของนักบวชในท้องถิ่น จึงพากันมาศึกษาศาสนากับท่านนิราร์ตา สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมากจึงเกิดการท้าทายท่านนิราร์ตา แต่ท่านยังคงถือขันติจึงย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล” นิราร์ตาโยนผ้าคาดเอวลงสู่คลื่นให้กลายเป็นอสรพิษศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่ายังคงอาศัยในโพรงใต้ฐานหินของตัววัด ชาวบาหลีระวังที่จะไม่รบกวนบรรดางู ซึ่งพิทักษ์วัดและป้องกันวัดไม่ให้กดอันตราย

วิหารตานะห์ล็อต

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์จีน ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์กัมพูชา ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์ฟิลิปปินส์ ทัวร์ดูไบ ทัวร์บาหลี ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ และ ทัวร์แอฟริกาใต้ ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินการบินไทย นกแอร์ แอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ Avis Thailand รถเช่า เช่ารถ โรงแรม Skypark Marina Bay JR PASS  ประกันการเดินทาง พ็อกเก็ต ไวไฟ จัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดสัมมนา ไลอ้อนแอร์ ไลออนแอร์ nokair airasia แฟรนไชส์ SaraDD SaraDD  10081009 sara-dd TourDMak tourdmak saRaDD  Premiumworldtour articlestv newldblong commonknowledgeabroad aoffyblog เวียตเจ็ทแอร์ไลน์ จองตั๋วเวียตเจ็ท ไทยไลอ้อน ไลอ้อนแอร์ ไลออนแอร์ นกแอร์ แอร์เอเชีย การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส ไทยสมายล์
Create Date : 15 มีนาคม 2560
Last Update : 15 มีนาคม 2560 18:04:17 น. 0 comments
Counter : 611 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
space

สมาชิกหมายเลข 3279188
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3279188's blog to your web]
space
space
space
space
space