Group Blog
 
All Blogs
 

HR Business Partner (HRBP) Model

ตามความคิดของผม HRBP ได้มีวิวัฒนาการพัฒนาหลอมรวมมาจากPersonnel+HR+HRM+HRD+HROD+ชื่อต่าง ๆ อื่นๆ ตามแต่องค์กรจะตั้ง รวมถึงหน่วยธุรกิจ/องค์กร,กลยุทธ์ขององค์กรและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นการพัฒนาการมาจากสภาวะเศรษฐกิจการแข่งขัน เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษาที่ส่งต่อจากกลุ่มคนหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วเนื่องจากพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีและแนวคิดเพื่อการแข่งขันขององค์กรที่ก้าวหน้าขึ้นมาก องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะแสวงหาผลกำไรหรือไม่ก็ตามจะต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยมุมมองของ HR ในสมัยดั่งเดิมนั้นมีภาพลักษณ์ไม่ต่างไปจากฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ในปัจจุบันการที่จะเป็น HRBP จะต้องปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ดังกล่าวออกจากมุมมองของบุคคลทั่วไปโดยจะต้องแสดงบุคคลให้ว่า HR เป็นเสมือนเพื่อนหรือที่ปรึกษาหรือเห็นว่าในหน่วยงานต่าง ๆ นั้นปฏิบัติอย่างเป็นลูกค้าต่อกัน ดังนั้นกลยุทธ์ HRBP จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำมาปรับใช้

HRBusiness Partner คืออะไร ซึ่งก็สามารถแปลได้ตรงตามตัวอักษรดังนี้ Human+Business+Partner แปลตามคำนั้น ๆ ตรง ๆ คือ มนุษย์(บุคคล)+ธุรกิจ(องค์กร)+หุ้นส่วน หมายถึง การที่หน่วยงานที่บริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเข้าไปเป็นส่วนร่วมทางธุรกิจกับเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะแสดงออกในลักษณะ คู่หูของเจ้าของกิจการหรือ Buddy ก็ไม่ปาน.....ฮ่าฮ่าฮ่า

HRBP จะต้องทำอย่างไรและมีหน้าที่อะไรกล่าวสั้น ๆ คือ HR จะต้องมีการปรับตัว Offensive HR การเชิงรุกควบคู่กับเจ้าของกิจการ แทนการทำงานแบบเดิม ๆ DefensiveHR ที่เน้นเชิงรับรอรับนโยบายจากเจ้าของกิจการ

แล้วเชิงรุกกับ เชิงรับเป็นอย่างไร คือ

- การทำงานเชิงรับหมายถึง การปฏิบัติตามนโยบายของเจ้าของกิจการเป็นไปตามกรอบและระเบียบที่กำหนดไว้ ตามแบบแผน และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองรับผิดชอบเท่านั้น

- การทำงานเชิงรุก หมายถึง การที่HR เข้าไปมีส่วนร่วมกับเจ้าของกิจการในทุก ๆ กิจกรรมในองค์กรเช่น การร่วมกำหนดนโยบาย, การร่วมกำหนดเป้าหมาย Goal, การร่วมกำหนดทิศทางของกิจการ,เข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมในองค์กร , HR จะต้องรู้ในทุก ๆ เรื่องและทุก ๆ กิจกรรม และสร้างภาพลักษณ์ให้บุคคลต่างๆ มองภาพลักษณ์ให้เป็นเหมือนเพื่อน เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นลูกค้าต่อกัน, การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานอื่นๆ เช่น การเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการทำงาน ช่วยในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการทำงานแทนที่จะเข้าไปเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานหรือจ้องจับผิดพนักงาน การเป็นผู้ช่วยขจัดข้อพิพาทต่างๆ ในองค์กร เป็นต้น

ดังนั้นท่านที่ปฏิบัติงานในสายงานในองค์กรทางด้าน HR จะต้องมีการปรับตัวให้พัฒนาศักยภาพของตนเองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าท่านหยุดนั่นหมายถึง อนาคตในสายอาชีพ HR ของท่านจะหยุดลง และความก้าวหน้าในสายอาชีพ Human Resource จะพัฒนาเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงเป็นPersonnel > Office > Clerkและถ้าท่านไม่สามารถสร้างมูลค่าความสำคัญของตนเองได้ท่านก็อาจจะสิ้นสุดงานหรือถูกเลิกจ้างได้
 

Create Date : 19 มิถุนายน 2556    
Last Update : 19 มิถุนายน 2556 15:01:55 น.
Counter : 7303 Pageviews.  

HR กับการปรับตัวสู่ Globalization

บล็อกแรกของผมซึ่งขอถ่ายทอดโดยขอสื่อผ่านจากประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในฐานะที่อยู่ในสายงานของการบริหารทรัพยากรบุคคลและสายงานกฎหมาย รวมถึงเป็นทั้งนายจ้างทั้งจ้างตนเองและจ้างบุคคลอื่น รวมถึงเป็นลูกจ้างในขณะเวลาเดียวกันซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพต่าง ๆ ได้พอสมควร  ทั้งนี้โดยจะเริ่มกล่าวถึงGlobalization หรือ โลกาภิวัฒน์ ทำไมผมถึงมองถึงระดับโลกก็เนื่องมากจากนักธุรกิจหรือผู้บริหารประเทศต่าง ๆที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกนั้น พวกท่านไม่เคยมองหรือตั้งเป้าหมายแค่เพียงระดับชุมชนหรือระดับท้องถิ่นหรือการที่จะมองในระดับทวีปนั้น ท่านไม่เคยพิจารณาแต่เพียงเท่านี้พวกท่านมองถึงระดับโลก ตั้งเป้าให้เป็นระดับโลก แต่นั่นไม่ใช่สำหรับประเทศไทย ThailandOnly ท่านผู้บริหารนั้นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและลงลึงมากจนมากเกินไปไม่ช่วยพัฒนาให้ประชากรนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งท่านนั้นตั้งเป้าผลความสำเร็จถึงระดับรากหญ้าเช่น OTOP การจำนำข้าวการรับประกันราคาข้าว หรือกิจกรรมที่เป็นหน้าตาระดับจังหวัดเท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่กับกิจกรรมระดับโลกหรือระดับภูมิภาคนั้นแทบจะนับนิ้วได้ หรือไม่สามารนับได้เลยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในระดับโลกนอกจากจัดประชุมเท่านั้นที่คิดเป็นและทำเป็นเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดภาคองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ควรตั้งเป้าให้เป็นระดับโลกไม่ใช่ตั้งเป้าแต่เพียงเอื้อมมือ มิฉะนั้น องค์กรของท่านคงจะถูกลบชื่อและกลายเป็นเพียงตำนานในอีกช่วงระยะเวลาไม่นาน

Globalizationหรือ โลกาภิวัฒน์ คือเป็นผลมาจากการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์ทั้งระดับของบุคคล ชุมชน สมาคม องค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล รวมไปถึงนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งเห็นได้ชัดคือพัฒนาการทางด้านการสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เข้าสู่ยุค Globalizationหรือโลกาภิวัฒน์ ด้วยการพัฒนาการต่าง ๆที่แสดงถึงความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่งการเดินทางซึ่งสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายถ้าเปรียบเทียบกับหลาย ๆ ปีที่ผ่านๆ มา สิ่งดังกล่าวข้างต้นทำให้โลกของเรานั้นแคบลงและปราศจากเขตพรมแดนซึ่งเป็นกำแพงขวางกั้น ซึ่งเห็นได้จากความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หรือมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นและเป็นปรากฏจะมีแนวโน้มการพัฒนาการที่สูงขึ้นภายในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ไป

และเมื่อพูดถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ HRในหลาย ๆ องค์กร หรือในหลาย ๆ หน่วยงานนั้น มีหน่วยงาน HR ซึ่งต่างจะตั้งชื่อหรือเรียกชื่อกันต่าง ๆ นา ๆ เช่น Personel, HR,HRM, HRD, HROD ฯลฯ ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ได้เตรียมพร้อมในการปรับตัวให้พร้อมรับการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งก่อนที่จะปรับตัวให้องค์กรนั้นสามารถผ่าฟันแข่งขันเพื่อความอยู่รอดขององค์กรในระดับอาเซียนได้ซึ่งในสถานการณ์นี้ยังไม่ต้องพูดถึงการแข่งขันระดับโลก เมื่อพิจารณาจากที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 หลาย ๆ องค์กร ทั้งแต่ภาครัฐบาลลงมาถึงระดับประชาชนยังไม่มีการส่งเสริมหรือนโยบายที่เหมาะสมเป็นรูปธรรมหรือยังไม่มีการตื่นตัวเท่าที่ควรและเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อบ้านที่เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆอย่างชัดเจนเช่นประเทศพม่า, เวียดนาม, อินโดนีเซีย ยิ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่าเราไม่ใช่แต่เพียงอยู่กับที่แต่ตามความรู้สึกของผมคิดว่าเรากำลังเดินถอยหลังลงคลอง ผมคิดว่าท่านผู้อ่านหลายท่านก็คิดเหมือนผมและถ้ารัฐบาลทั้งไร้ประสิทธิภาพ ห่วงแต่คอรัปชั่น รวมถึงคำนึงต่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องไปจนถึงความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อไปประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

แล้วทำไมHR ถึงเกี่ยวข้องกับการปรับตัวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งตามที่เข้าใจนั้นไม่ใช่แต่เพียงHR ในองค์กรเท่านั้นที่เกี่ยวข้อง แต่ความเกี่ยวข้องนั้นทุก ๆส่วนของหน่วยงานภายในนั้นต่างมีความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นด้าน การเงิน การบัญชี จัดซื้อ การผลิต การขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความอ่อนแอของภาครัฐบาลซึ่งไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่มีการช่วยเหลือองค์กรหน่วยธุรกิจต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันดังนั้น ในภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ นั้น จะงอมืองอเท้าให้ทางรัฐบาลมาช่วยเหลือพัฒนา หรือส่งเสริมอย่างเต็มความสามารถนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งถ้าไม่ใช่พวกพ้องของตนเองหรือธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับทางการเมืองคงเป็นไปได้ยากในเมื่อเกิดความเหลื่อมล้ำและการเลือกปฏิบัติเช่นนี้ ภาคธุรกิจเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและการสร้างโอกาสทางการแข่งขันและความได้เปรียบให้สามารถอยู่รอดได้ในยุคโลกาภิวัฒน์ด้วยความสามารถของตนเอง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วหน่วยงานนั้นๆ คงจะสูญสิ้นไป และเมื่อกล่าวถึงงานในด้าน HR แล้วในอดีตจะมีเพียงหน้าที่รับผิดชอบเพียงไม่กี่ด้านเช่น สรรหาบุคลากร ฝึกอบรม ค่าจ้างและสวัสดิการ และได้มีการพัฒนาเป็นสายงาน Function Core ทางด้านHR ในชื่อเรียกต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง เมื่อพิจารณาจากหน้าที่ที่กล่าวข้างต้นจึงยังไม่สามารถตอบโจทย์เพื่อความอยู่รอดขององค์กรในอนาคตได้ดังนั้นHR จะต้องมีการปรับตัวนอกเหนือจากการเป็นเพียงลูกจ้างหรือที่ปรึกษานั้นยังไม่เพียงพอ จะต้องปรับกลยุทธ์ของ HR เสมือนเป็นหุ้นส่วนของเจ้าของกิจการนั้นๆ โดยจะต้องก้าวเป็น HR Business Partner (HRPB)

แล้ว HRBP เป็นอย่างไร.......โปรดติดตามในบทความต่อๆไป
 

Create Date : 19 มิถุนายน 2556    
Last Update : 19 มิถุนายน 2556 15:02:19 น.
Counter : 493 Pageviews.  


Valentine's Month


 
lucky-top
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add lucky-top's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.