สารบัญบล็อค ปี ๒๕๕๔:ไตรมาส ๓ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๔

สารบัญบล็อคด้านล่างแต่ละบล็อค ท่านสามารถเข้าชมภาพและรายละเอียดต่าง ๆได้ โดยการคลิกที่ ของแต่ละเรื่องได้ครับ
๑๑๐. บัวดินสีขาว...เธอยังอยู่กับฉัน

กว่าสองเดือนที่ผมเองไม่ได้จับกล้องถ่ายภาพดอกไม้เลย เหตุที่ต้องสาระวนกับเรื่องต่างที่มากับอุทกภัย แม้ตอนนี้น้ำจะลดลงอยู่ในภาวะปกติแล้ว แต่น้ำก็ทิ้งเรื่องราวต่าง ๆ และพาสิ่งต่าง ๆไปจากผมมากมาย ทำให้รายละเอียดแห่งชีวิตของผมไม่สามารถหวนกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้

ออนไลน์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๑๐๙. เสมอนอก

ม นุ ษ ย์ ... จั ด เ ป็ น สั ต ว์ สั ง ค ม ป ร ะ เ ภ ท ห นึ่ ง
เ ป็ น สั ต ว์ ซึ่ ง .. ย า ก สั น โ ด ษ.. เ ป็ น ห นั ก ห น า
ต้ อ ง เ กื้ อ กู ล.. อ า ศั ย.. แ ล ะ พึ ง พ า
ป ร ะ ห นึ่ ง ว่ า.. โ ด ด เ ดี่ ย ว ไ ป.. ไ ม่ ไ ด้ ก า ร
เ พ ร า ะ เ ห ตุ นี้.. จึ ง จำ มี.. กั ล ย า ณ มิ ต ร
ชี้ ถู ก ผิ ด.. รู้ ชั่ ว ดี.. ที่ เ ห ม า ะ ส ม
ห า ก แ ต่ คำ.. กั ล ย า ณ มิ ต ร.. ที่ พ ร่ า ง พ ร ม
ดั่ ง ย า ข ม.. ก ลื น กิ น.. ฝ า ด ลิ้ น ค อ

ออนไลน์ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๑๐๘. วัฏจักรแห่งจิต

จิ ต... เ ค ย ใ ส ส ว่ า ง
ถู ก อำ พ ร า ง เ สี ย มื ด มิ ด
ป ร ะ ห นึ่ ง ห ล ง เ ส้ น ท า ง ผิ ด
พ า ชี วิ ต ถู ก บ ด บั ง

ออนไลน์ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๑๐๗. ปีกที่อ่อนล้า

ปี ก ฉั น นั้ น อ่ อ น ล้ า
ต า ม ป ร ะ ส า ก า ร ใ ช้ ส อ ย
ก ร ะ พื อ ปี ก ม า ก ห รื อ น้ อ ย
เ รี่ ย ว แ ร ง ถ อ ย เ ป็ น ธ ร ร ม ด า

ออนไลน์ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๑๐๖. แม้ไม่เหลืออะไร...หัวใจก็ยังเป็นสุข

หลายครั้งเรามักใช้ความคิดที่เกิดขึ้นภายหลังย้อนไประงับความคิดหรือความรู้สึกแรกเริ่ม ด้วยเหตุแห่งการชอบเปรียบเทียบโดยมุ่งเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด โดยมีมาตรฐานในการเปรียบเทียบที่ไม่เคยมีความคงเส้นคงวาเลยแม้แต่น้อย เรามักใช้ความรู้สึกแห่งความพึงพอใจเป็นที่ตั้งเสมอ ความดีงามและคุณค่าในด้านอื่นๆที่ควรจะก่อเกิดจึงถูกลดทอนลงโดยปริยาย

ออนไลน์ ๓๐ พฤศจิกาบน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๑๐๕. ฉั น กู่ ก้ อ ง ร้ อ ง เ รี ย ก เ พ รี ย ก ห า

ฉั น กู่ ก้ อ ง ร้ อ ง เ รี ย ก เ พ รี ย ก ห า
เ ธ อ จ๋ า เ ธ อ จ๋ า อ ยู่ ไ ห น
ใ น ย า ม ที่ ข้ า ง ก า ย ฉั น ไ ม่ เ ห็ น ใ ค ร
เ ธ อ ใ ย ก ลั บ ห่ า ง ห า ย ไ ร้ เ ง า

ออนไลน์ ๑๙ พฤศจิกาบน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๑๐๔. Damselfly : แมลงปอเข็ม

สำหรับผมแล้ว การปล่อยวางสามารถใช้ได้กับทุกเรื่อง ด้วยการมุ่งเน้นให้ความสำคัญตามสมควร สิ่งไหนควร สิ่งไหนไม่ควร ทั้งความคิดและการกระทำอันก่อเกิดประโยชน์ คิดได้เช่นนี้ เลยปล่อยวางจากการนั่งมองผืนน้ำ ไปหยิบกล้องมาถ่ายภาพเจ้าแมลงปอเข็มนี่ดีกว่า ... มีความสุขกว่ากันเยอะ

ออนไลน์ ๑๙ พฤศจิกาบน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๑๐๓. หน้าที่...ฉันต้องเดินทาง

กว่าสามสัปดาห์ที่ผมเองไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้อันเนื่องจากประสบอุทกภัยครั้งนี้ การใช้ชีวิตในแต่ละวันท่ามกลางผืนน้ำกว้างไกลไปวันวันดูเสมือนยิ่งตอกย้ำความท้อแท้ลงในหัวใจและทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามันช่างไร้ประโยชน์เหลือเกินกับการทิ้งเวลาในแต่ละวันให้หมดสิ้นไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนัก

ออนไลน์ ๑๘ พฤศจิกาบน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๑๐๒. เ มื่ อ ค ว า ม ทุ ก ข์ ม า เ ยื อ น ฉั น

ขณะที่ฉันทุกข์หนักหนา ฉันไม่ต้องการที่จะรู้ ฉันทุกข์เพราะใคร ใครทำฉันทุกข์
ฉันจะได้รับการเยียวยาไหม จากใคร อย่างไร เท่าไหร่
จงเลิกหาคนผิดเสียที ฉันไม่ต้องการรู้ ฉันไม่ต้องการฟัง
ฉันหวังเพียงว่า ... ชีวิตฉันจะกลับมาปกติเหมือนเดิมเร็ววัน
มิมุ่งหวังสิ่งใดใดให้มากความ

ออนไลน์ ๑๑ พฤศจิกาบน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๑๐๑. อุทกภัยครั้งใหญ่ในชีวิต

ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากมาย หากการดำรงอยู่ของชีวิตยังคงเหมือนเดิมโดยไม่ปรับตัวตาม เราคงอยู่กับคำว่า วิกฤติ อยู่อย่างนี้

เพราะอุทกภัยครั้งใหญ่ในชีวิต คงมิใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน

ออนไลน์ ๖ พฤศจิกาบน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๑๐๐. ดอกไม้ : กำลังใจ...การให้และได้รับยามวิกฤติ

เรากำลังต่อสู้กับอะไร ? หนทางแห่งชัยชนะนั้นมีหรือไม่ และการต่อสู้ครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่มนุษย์รังแกธรรมชาติเพียงฝ่ายเดียวโดยไร้การตอบโต้มานาน ... นี่คือการตอบโต้ที่แสนสาหัส ที่ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบ บล็อคนี้เป็นบล็อคที่ ๑๐๐ ของปีนี้พอดี ผมขอมอบภาพดอกไม้และธรรมชาติที่ผมถ่ายเก็บไว้ชมและใช้ผ่อนคลายเพียงลำพัง เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านที่ประสบภัยครั้งนี้ .... รวมทั้งตัวผมเองด้วย

ออนไลน์ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๙๙. หลวงพ่อวัดไร่ขิง

นานหลายปีมากที่ผมไม่ได้ไปเยือนวัดไร่ขิงแห่งนี้เลยครับ วันนี้คนไม่มากมายอาจเป็นเพราะสถานะการณ์น้ำท่วมที่หนักหนาสาหัสยิ่งนัก ผู้คนต่างพากันไปไหว้หลวงพ่อและถวายสังฆทาน รวมทั้งตัวผมเองด้วยเช่นกันที่หลังจากกราบท่านแล้วก็ลงมาถวายสังฆทาน ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยทีเดียวครับ

ออนไลน์ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๙๘. ของขวัญถูกใจ...เทียนส่องแสงขอบคุณ

ทันทีที่เปิดดูก็พบว่า .. เป็นเสื้อโปโลสีฟ้าออกน้ำเงิน(ผมก็เรียกสีม่ายถูกเหมือนกัน) ยี่ห้อ OASIS แต่รู้สึกชอบสีนี้ใส่แล้วต้องขาวแน่ ๆเลย อิอิ ดูจากขนาดก็น่าจะ size L ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนผมก็คงใส่ไม่ได้แน่นอนครับ แต่ตอนนี้ผอมลงไปเยอะเลยใส่ได้สบาย

ออนไลน์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๙๗. อิ่มเอม

เ มื่ อ ใ จ บ า ง บ า ง
ป ล่ อ ย ว า ง ส ร ร พ สิ่ ง
ใ ช้ ชี วิ ต ด้ ว ย เ ข้ า ใ จ ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง
ก ลั บ พ บ สิ่ ง ง ด ง า ม ต า ม เ ส้ น ท า ง


ออนไลน์ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ | อ่านต่อ
๙๖. ความพร้อมที่จะเข้าใจ

ห า ก ก า ร อ ยู่ ใ น ตำ แ ห น่ ง ที่ ที่ คิ ด ว่ า สู ง ก ว่ า ค น อื่ น
เ พี ย ง คิ ด แ ค่ ต้ อ ง ก า ร เ ห นื อ ก ว่ า ค น อื่ น
เ พี ย ง คิ ด ว่ า ต้ อ ง ไ ด้ เ ป รี ย บ ก ว่ า ... เ ท่ านั้ น

คิ ด เ พี ย ง เ ท่ า นั้ น คุ ณ ก็ อ ยู่ แ ค่ ต ร ง นั้ น
... เ พี ย ง ลำ พั ง

ออนไลน์ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ | อ่านต่อ
๙๕. สงสาร ..เจ้ามังกรมรกต

วันนี้ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผมขับรถเพื่อที่จะไปขายของกับภรรยาเหมือนปกติของเช้าวันหยุดเช่นเคย ขณะขับรถบนถนนราชพฤกษ์บริเวณสะพานลอยคนข้ามใกล้กับโรงเบียรฮอลแลนด์ จู่ ๆ ผมและภรรยาก็ต้องตกใจเมื่อรถที่ขับอยู่นั้นเกิดอาการเหมือนกระฉากอย่างแรง

ออนไลน์ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๙๔. จินตนาการความรัก : เพราะจับจองของสาธารณะ

ค ว า ม ทุ ก ข์ ข อ ง ฉั น
เ มื่ อ เ ธ อ ปั น ใ จ ใ ห้ ค น อื่ น
หั ว ใ จ ร้ อ น ร น ท น ก ล้ำ ก ลื น
เ ธ อ ยิ้ ม ร ะ รื่ น .. มิ รู้ สึ ก รู้ ส า ใ ด

ออนไลน์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๙๓. ไม่เบิกบาน...จิตก็งดงามได้

เ มื่ อ จิ ต ไ ม่ เ บิ ก บ า น
สั ง ข า ร ก็ ห วั่ น ไ ห ว
ร่ า ง ก า ย ขั บ เ ค ลื่ อ น ดั ว ย จิ ต ใ จ
ดู แ ล ไ ซ้ . . . ใ ห้ เ บิ ก บ า น

ออนไลน์ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๙๒. ลิปสติกสีแดง

บล็อคนี้เขียนไว้เมื่อปี ๒๕๕๒ เก่ามาก เก็บไว้นานขนาด วันนี้มีโอกาสสะสางกลุ่มบล็อค เลยจับมันออนไลน์ซะหมดเรื่องไป ข้อความไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรทั้งสิ้น ๒ ปีที่ดองมันไว้ ทำให้เห็นพัฒนาการในการถ่ายภาพเลยนะเนี้ย อิอิ

ออนไลน์ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๙๑. ตะพาบตัวที่ ๔๐ : คำสันนิษฐานต่อโลก

อาจเพราะมนุษย์ต้องการความสุข
ความสุขที่มีดัชนีชี้วัดคือ วัตถุ
ความสุขที่อยากได้จำเป็นต้องไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาโดยไม่สนใจวิธีการ
ความสุขที่ถูกหยิบยื่นให้โดยง่าย นำไปสู่ความเคยชินที่ขาดการตริตรอง
หากมนุษย์ยังดำรงอยู่ด้วยความละโมบ
แม้ภัยธรรมชาติจะยังไม่ทำลายล้างโลกและมนุษย์
มนุษย์ ... ก็จะทำลายล้างโลกและมนุษย์ด้วยกันเอง
ด้วยเหตุมนุษย์นั้น ขาดธรรม ๓ สิ่งที่กล่าวมา

ออนไลน์ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๙๐. จินตนาการความรัก : ความสำคัญฉันหล่นหาย

หลายครั้งเชียวที่ผมคิดและจินตนาการด้านความรักและอยากถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกแห่งจินตนาการนั้นผ่านภาพถ่ายและลายเส้นอักษราของผม ภาพหรือบทกวีใดใด จะสามารถสื่อถึงความรู้สึกของเราได้ดีและเราสามารถรับรู้ความรู้สึกนั้นได้ สิ่งสำคัญนั้นคือ สุนทรียภาพทางจิตใจ หรือสิ่งที่เรารู้จักกันว่า อารมณ์ร่วม

ออนไลน์ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๘๙. สีเหลืองเรืองรอง...ดอกไม้เอย

เมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งในที่ทำงานผมเองเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ประเด็นการพูดคุยก็หลากหลายตามประสาคนคอเดียวกัน มีประเด็นหนึ่งของการพูดคุยนั้นคืออาจารย์ท่านนั้นมีปัญหาการถ่ายภาพดอกไม้สีขาวและเหลืองให้ชัดเจนสวยงามเป็นไปได้ยาก

ออนไลน์ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๘๘. ผกากรอง

นับเป็นต้นไม้อีกชนิดที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี และต้องยอมรับถึงการเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายดายออกดอกให้ได้ชมทั้งปี ภาพเจ้าผกากรองนี้ผมถ่ายจากหน้าบ้านผมเองครับมีอยู่สามสี่กระถางเล็ก ๆซื้อมาตั้งทิ้งไว้เพราะดูดอกเค้าสวยดี และมันก็ตั้งอยู่เช่นนั้นเสมอมาผมก็ได้แต่คอยฉีดน้ำรดเป็นครั้งคราว ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดด้วยเหตุที่อดน้ำหลายวัน พอได้น้ำและตัดแต่งกิ่งก็งอกงามเหมือนเดิม

ออนไลน์ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๘๗. กะตังใบ กับ เจ้าผึ้งกัดใบ

หลายปีก่อน ... หากใครชอบที่จะเดินชมต้นไม้ตามร้านหรือตลาดต้นไม้ ซึ่งนิยมนำเจ้าต้นกะตังใบนี้มาขายราคาก็หนักหนาพอควรเชียวแต่ก็สามารถขายดิบขายดีก็คงเพราะชื่อของเจ้าต้นกะตังใบนี้ที่ใครก็ต่างพากันเรียกว่า ... ต้นสตางค์ หรือ ต้นมีสตางค์

ออนไลน์ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๘๖. Morning Glory สีฟ้า : ธรรมชาติในเช้าวันศุกร์

ความสุข ไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแห่งนามตามวัน แต่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้จิตใจ ที่สายตาไม่พยายามค้นหาแต่กลับมองเห็นทุกสรรพสิ่งรอบกายงดงามตามธรรมชาติ เลวร้ายตามธรรมชาติ ของทุกสิ่งบนโลกใบนี้มันเป็นธรรมชาติ

ออนไลน์ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๘๕. ดอกไม้กับแมลง...อีกแหละ

ห่างหายจากการอัพบล็อคไปเกือบสัปดาห์ ก็เพราะเหตุผลเดิม ๆที่ว่างานเยอะมากมาย และก็มีเรื่องวุ่นวายมากเหลือหลายที่ต้องพยายามแก้ไขให้ลุล่วงไป ผมเองเวลาที่มีงานมากมายรุมเร้า ผมมักจะรู้สึกเครียด หงุดหงิด และก็บ่นไปว่าทำไม่ทัน ม่ายรู้จะทำอะไรก่อนหรือหลังดี

ออนไลน์ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๘๔. ตะพาบตัวที่ ๓๙ : โปรดอย่าจองจำทางความคิด


ตอกและย้ำ...ซ้ำซ้ำ
ด้วยกระทำหรือคิดหมาย
จนจิตคิดกลับกลาย
ดีกลับร้าย...ร้ายกลับดี
นำสิ่งที่เฝ้าคิด
วิปริต...ว่าจิตคิดถ้วนถี่
ตัดสินทุกสิ่งมี
ตามสายตาที่สามัญ


ออนไลน์ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๘๓. ดารดาษ

ฉั น ท อ ด ส า ย ต า
ไ ร้ มุ่ ง ห า สิ่ ง ห ม า ย
ด้ ว ย จิ ด ผ่ อ น ค ล า ย
เ ห็ น ค ว า ม วุ่ น ว า ย ม า ก มี


ออนไลน์ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ๘๒. ดอกไม้กับแมลง

ด อ ก ไ ม้ กั บ แ ม ล ง
ไ ม่ ขั ด แ ย้ ง แ ต่ ส่ ง เ ส ริ ม
สิ่ ง ห นึ่ ง ข า ด อี ก สิ่ ง เ ติ ม
สุ ข เ ดิ ม เ ดิ ม ร อ บ ก า ย เ ร า
ด อ ก ไ ม้ กั บ แ ม ล ง
ไ ร้ เ ติ ม แ ต่ ง ง า ม แ ท้ เ จ้ า
ย า ก เ ห็ น จ ริ ง ห ล ง มั ว เ ม า
จิ ต ข ล า ด เ ข ล า ด้ ว ย ข า ด ธ ร ร ม


ออนไลน์ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ | อ่านต่อ


Create Date : 05 กันยายน 2554
Last Update : 27 ธันวาคม 2554 21:39:42 น. 0 comments
Counter : 1317 Pageviews.

tiensongsang
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]
Group Blog
 
<<
กันยายน 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
5 กันยายน 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add tiensongsang's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.