Group Blog
 
 
เมษายน 2552
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
27 เมษายน 2552
 
All Blogs
 

โครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์

ที่มา " //www.elearneasy.com "

:: วีซ่า Work & Holiday

ท่องนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย 1 ปี


รัฐบาลออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เห็นชอบให้วีซ่าทำงาน ท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ และโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภายใต้ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย
โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2548 โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการละ 100 คนต่อปี แต่ ข่าวดีสำหรับปี 2551 หลังเจรจาร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่ง เป็นหน่วยงานคัดกรองและออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ ยื่นขอวีซ่า เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะเพิ่มโควตาในส่วนของประเทศออสเตรเลียเป็น 200 คน และยังตั้งเป้าด้วยว่าภายใน 3-4 ปี สองประเทศนี้จะเปิดรับคนไทยร่วมโครงการอย่างน้อยประเทศละ 500 คน

โอกาสดี ๆ แบบนี้ ผู้ที่เคยสัมผัสมาแล้ว พยักหน้าเห็นด้วยว่าสิ่งที่ได้แบบไม่ต้องสงสัยคือ ประสบการณ์ จากการทำงาน การท่องเที่ยว และรายได้ที่ขึ้นอยู่กับความสามารถว่าใครจะหาได้มากน้อยแค่ไหน
โครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์

รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์ เห็นชอบจัดทำโครงการตรวจลงตราการทำงานและท่องเที่ยวไทย-นิวซีแลนด์ ภายใต้ข้อตกลงที่เรียกว่า Working Holiday Scheme กำหนดคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่า ดังนี้
คุณสมบัติ

1.สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2.อายุ 18-30 ปี (ไม่มีผู้ติดตาม)

3.มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

4.มีหลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ดี เช่น

-ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4 หรือ TOEFL TOEIC ที่มีคะแนนเทียบเท่า

-หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

-ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษา/หลักสูตรภาคปรกติระดับอุดมศึกษา ที่มีระยะเวลา 2 ปี (Post-secondary qualification of 2 years full-time study) จากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

5.มีความประพฤติและสุขภาพดี

6.มีประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักในนิวซีแลนด์

7.มีตั๋วเดินทางไป-กลับ หรือหลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าสามารถซื้อตั๋วไป-กลับได้

เมื่อได้รับการตรวจลงตราแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนิวซีแลนด์ สามารถทำงานที่ถูกกฎหมายได้ทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจบริการทางเพศ รวมทั้งต้องเสียภาษีเงินได้ด้วยและจะต้องไม่ทำงานกับนายจ้างคนหนึ่งคนใดเกิน กว่า 3 เดือน และเข้ารับการศึกษาอบรมได้ไม่เกิน 3 เดือน

เยาวชนไทยที่สนใจสมัครร่วมโครงการ ได้ที่เว็บไซต์สถานทูตนิวซีแลนด์ //www.immigration.govt.nz

ตามข้อตกลงของโครงการ เยาวชนไทยที่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ต้องแนบหลักฐาน หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
เอกสารที่ต้องเตรียม

-ปริญญาบัตร/ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมสำเนา 1 ชุด

-ใบรายงานผลการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด

-หนังสือเดินทาง (พร้อมสำเนา)

-ทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา)
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภายใต้ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย

ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยวและทำงาน หรือ Work and Holiday Visas สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวออสเตรเลียได้เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน และสามารถทำงานชั่วคราวได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน หรือศึกษา หรือฝึกอบรมได้ไม่เกิน 4 เดือน

เงื่อนไขการทำงาน เยาวชนไทยที่ได้รับ Work and Holiday Visas ต้องสมัครงานด้วยตนเอง มีเงื่อนไขที่จะต้องทำงานกับนายจ้างในออสเตรเลียคราวละไม่เกิน 6 เดือน หลังจากนั้นต้องเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ หรืออาจทำงานกับนายจ้างเดิม โดยต้องเว้นระยะไปทำงานกับนายจ้างใหม่ หรือเดินทางท่องเที่ยวระยะหนึ่งก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่ทำงานตลอดระยะเวลา 12 เดือน ไม่ทำงานหรือประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย และไม่สามารถทำงานในอาชีพดังนี้ได้

-Wood Carving

-Cutting/polishing jewelry

-Cloth weaving

-Weaving of mats

-Making of Sa paper

-Lacquerware making

-Making of Thai musical instruments

-Nielloware making

-Making of products from gold, silver or gold-copper alloy

-Bronzeware making

-Making of Thai dolls

-Making of mattresses or quilt blankets

-Alms bowls casting
ภาษาดี หางานง่าย
คุณสมชาย เจริญอำนวยสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยกับ “การศึกษาวันนี้” เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการว่า ตามข้อตกลงระหว่างไทย นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย สท.เป็นด่านแรกที่พิจารณาผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมที่จะเดินทางไปทำงาน ท่องเที่ยว และมีความตั้งใจจะกลับประเทศไทยเมื่อครบกำหนด จึงดำเนินการออกใบรับรองให้ หลังจากนั้นนำหนังสือรับรองพร้อมเอกสารอื่น ๆ ตามที่สถานทูตกำหนดเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของแต่ละสถานทูตดำเนินการออกวีซ่าให้กับผู้ที่มี คุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้ เช่น หลักฐานทางการเงิน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เมื่อวีซ่าผ่านแล้วจะเดินทางเมื่อไหร่ก็ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี
ในข้อตกลงดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงเงื่อนไขที่ระบุว่ากรณีคนไทยได้รับวีซ่าไป ทำงานและท่องเที่ยว 100 คน ในทางกลับกัน ต้องรับชาวออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เข้ามาทำงานในประเทศไทย 100 คนเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงแล้ว ประโยชน์ที่ได้จะตกอยู่กับฝ่ายไทยมากกว่า เนื่องจากชาวต่างชาติน้อยคนที่จะเข้ามาทำงานในไทย เพราะรายได้ไม่ได้มากมายอะไร

“เท่า ที่ดูคนไทยที่ไป ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ทุกคนมีความสุข บางคนอาจไม่ได้ค่าตอบแทนมาก ถ้าไปทำงานร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านที่ชาวออสซี่หรือชาวกีวีเป็นเจ้าของ”

วิธีหางานที่ดีที่สุดคือเปิดอินเทอร์เน็ต หรือ ถ้ามีเครือข่ายเพื่อนในประเทศนั้นช่วยดูงานให้ ถ้าภาษาอังกฤษดี ความรู้ดี โอกาสหางานง่าย สามารถทำงานบัญชี สอนภาษา สถาปนิก บริษัทโฆษณา ทำงานในไร่ รายได้ขั้นต่ำ 12-15 เหรียญต่อชั่วโมง

“เรียน อะไร ถนัดอะไร ค้นหาจากเว็บไซต์ที่เมืองไทย ถ้าทำงานร้านคนไทยจะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากว่าทำไปก่อนแล้วค่อยไปขยับขยาย ที่สำคัญต้องมีใจพร้อมเผชิญบรรยากาศ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนประเทศไทยตลอด 1 ปี ต้องสู้กับความลำบากได้”
ผลที่ได้ถ้าไม่นับตัวเงิน คือประสบการณ์และโลกทัศน์ที่ทุกคนจะได้เรียนรู้
น้องใหม่ได้วีซ่าปีนี้
ต๊ะ กับ ต๊อบ ได้รับวีซ่าสำหรับโควตาปีนี้ และได้ผ่านการปฐมนิเทศจากรุ่นพี่เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง
รพีพรรณ สุลัยศรี ออสเตรเลีย (ต๊ะ) จบวิศวะไฟฟ้าโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) อายุ 27 ปี ได้วีซ่าเป็นคนแรก ๆ ของรุ่น ถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตอนนี้ต๊ะอยู่ใต้ฟ้าประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว
ต๊ะ ใช้เวลาเตรียมตัวตั้งแต่ปีที่ผ่านมา หลังจากศึกษารายละเอียด พูดคุยกับวงสนทนาที่มีความสนใจเหมือนกันผ่านเว็บไซต์ก็พบว่าโครงการนี้ตอบ โจทย์เธอได้ทุกอย่าง
“อยากได้ภาษา ท่องเที่ยว ได้ประสบการณ์ ไปหาความรู้และลู่ทาง ดูว่ากลับมาจะทำอะไร”

จุดเริ่มต้นของต๊ะอยู่ที่เมลเบิร์น อาจหางานทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ร้านอาหารไทย และงานที่ไม่ต้องใช้เวลามาก เพื่อให้มีเวลาได้เที่ยวอย่างที่ตั้งใจ

เธอเคยไปทริปเล็ก ๆ ในต่างประเทศมาบ้าง แต่เสน่ห์ออสเตรเลียในความคิดของเธอ คือ มีคนไทยเยอะ อุ่นใจ สามารถช่วยเหลือกันได้
“ไม่ห่วงหรือกังวลว่าจะคิดถึงบ้านมาก เพราะสามารถ msn ได้ตลอดเวลา ไม่กลัวเหงา สิ่งที่จะกลัวคือความไม่คุ้น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการปรับตัว”
ยุทธพงศ์ ญาณโยธิน (ต๊อบ) อายุ 23 ปี จบศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง มศว ปัจจุบันทำงานอิสระด้านอีเวนท์ ได้วีซ่าแล้ว เตรียมตัวเดินทางไปโอ๊คแลนด์เดือนมกราคมปีหน้า เพราะรอรับปริญญา และเคลียร์งานที่ยาวไปถึงสิ้นปี

“ตอน เรียนจบมีโครงการจะเรียนภาษาเพิ่มเติม และทางบ้านให้การสนับสนุน ช่วงแรกตั้งใจไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ เพื่อให้ภาษาแข็งแรง และหางานเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำ”

ต๊อบไม่เคยไปต่างประเทศ ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้บินข้ามทวีป เขาเชื่อว่าการใช้ชีวิตในเมืองที่มีคนไทยอยู่น้อยเป็นประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาด้านภาษา
รุ่นพี่เล่าประสบการณ์

โอ๋ กับ มง มีความคิดแตกต่างกันละขั้ว ต่างมีเหตุผลในการเลือกเดินทางไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ไม่เหมือนกัน เรื่องภาษาไม่ใช่ปัจจัยหลักของคนคู่นี้ โอ๋ตั้งใจไปทำงาน ส่วนมงอยากหลบไปใช้ชีวิตแบบเงียบ ๆ
ความคิดของ “โอ๋” ประสิทธิ์ บุญทัน เดินทางแบบมีเป้าหมาย เก็บเงินเพื่อกลับมาเป็นเจ้าของกิจการ และทำได้อย่างที่หวังไว้ เงินทุนเลขหกหลักนำมาต่อยอดสร้างธุรกิจ Q-Shirt ในเมืองไทย

“เป็น ครั้งแรกของชีวิตที่ไปออสเตรเลีย วันแรกที่ไป หางานก่อน ตั้งใจเก็บเงินสักก้อนหนึ่ง โชคดีด้วยได้งานค่อนข้างสบาย ไปทำงานร้านอาหารฝรั่ง ชั่วโมงละ 20 กว่าเหรียญ ใครอยากไปทำงานบริการสามารถเดินทางไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องการคนเฉพาะในช่วงเดือนนั้น ก็ต้องไปให้ถูกเวลา”
โอ๋ ได้มุมมองที่เปลี่ยนไป จากงานบริการที่ไม่เคยทำ รู้สึกว่าท้าทายดี เรียนกับทำงานคนละเรื่อง ต้องรับผิดชอบงาน เคยถูกนายจ้างว่าแรงมาก “พูด ไม่รู้จักจำ ทำงานแบบนี้จะทำงานที่ไหนได้ ถ้าไม่อยากทำ ไปเลยดีกว่า ทำให้เราต้องอดทน แต่ถ้าผมมีเหตุผลผมเถียง ถ้าเขาผิดเขาขอโทษ ผิดคือผิด ถูกคือถูก นี่คือความแตกต่างที่น่าจะมาใช้ในเมืองไทย”

เขายังให้คำแนะนำด้วยว่า ช่วงที่ควรไปคือตอนเรียนจบใหม่ ๆ ไม่รู้ว่าจะไปไหน ทำอะไร ไปเพื่อค้นหาตัวเอง ท่องเที่ยว หาประสบการณ์ เมื่อไปแล้วต้องดูแลตัวเองให้ได้ ไม่ว่าจะทำอะไรต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองให้มากที่สุด
“ต้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่ง เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการเดินทาง ออสเตรเลียมีคนไทยเยอะมาก ถ้าได้เพื่อนกลุ่มดีจะได้รับคำแนะนำที่ดี ถ้าอยากได้ภาษาให้ทำงานร้านอาหารฝรั่ง ต้องระวังเรื่องการทำงานกับนายจ้าง เรามีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย อย่าให้ถูกเอาเปรียบ สามารถแจ้งสถานทูตได้ทันที”

ก่อนจะคิดไปหางาน หาเงิน อย่างน้อยต้องมีฐานะพอซื้อตั๋วเครื่องบิน และเงินในบัญชี 2,500-3,000 เหรียญออสเตรเลีย
พงษ์พันธ์ รุ่งหิรัญรักษ์ (มง) ทำงานตำแหน่ง copy writer ก่อนหน้านั้นมีโอกาสไปต่างประเทศบ่อย เคยไปสหรัฐตอนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษ แต่สำหรับนิวซีแลนด์ ประเทศที่เขาได้วีซ่าทำงานท่องเที่ยว ได้ใช้ชีวิตในไร่องุ่น ทำงานได้เงินสัปดาห์ละ 400 เหรียญ ไม่รวมรายได้เสริมจากการดูไพ่ยิปซีให้คนงานในไร่คนละสิบเหรียญ

ประโยคแรกที่เขาพูดอย่างเต็มปาก “กลับมารักพ่อมากขึ้น จากที่ไม่เคยให้เงินพ่อ กลับมาได้เงินประจำ เริ่มรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง”

“ผมมีเงินติดกระเป๋า 15,000 บาท ไปแบบไม่มีเป้าหมาย ผมเลือกเอง ผมชอบ มีความสุขกับความสงบที่ตั้งใจไว้ รอวันพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก เหลือเงินกลับมาไม่เท่าไหร่ เพราะต้องกลับบ้านตอนที่พ่อไม่สบาย เงินที่มีอยู่เอามาเที่ยวและกิน”
“ถ้าใจกล้าไม่กลัว อยู่ได้ และอย่ามุ่งทำงานอย่างเดียว” เป็น แนวคิดของมงที่ไปแบบไม่มีเงิน และบอกด้วยว่าถ้าคิดจะพกบัตรทองติดตัวไปด้วย อย่ามาเข้าโครงการนี้ เพราะชื่อของโครงการบอกอยู่แล้วว่าทำงานและเที่ยว

วิธีหางานทำอาจหาได้จากหน้าหนังสือพิมพ์ ซูเปอร์มาร์เกต ถ้าไม่ค่อยเก่งภาษา อาจทำงานที่ร้านอาหารไทย ส่วนงานที่ทำแล้วได้เงินดีคือติดรถเก็บขยะ ถังละ 10 เหรียญ หรืองานกราฟิคดีไซน์

“สท. มีหน้าที่ดูคุณสมบัติที่ครบถ้วน ที่เหลือลุยต่อเอง ที่สำคัญคือตอนเขียนใบสมัคร ไปทำอะไร เพื่ออะไร หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาพูดคุยเพื่อวัดความรู้ภาษา อังกฤษ ถ้าไปแล้วได้ใช้รอยหยักในสมองเยอะขึ้น เพราะไปอยู่คนเดียวจะทำอะไร ต้องคิดหน้าคิดหลัง”

ถ้ากังวลเรื่องการหาที่พัก สามารถเข้าเว็บไซต์ จองจากเมืองไทย เป็นการทดสอบตัวคุณเองด้วยว่าถ้าคุยรู้เรื่อง ไปถึงที่นั่นรอดตายแน่ หรือใช้เดินหาตามป้ายประกาศ และเชื่อเถอะว่าเดินทางไปแบบนี้ทุกคนมีสัญชาตญาณการอยู่รอด

พี่ ๆ ฝากความปรารถนาดีมาด้วยว่าไม่จำเป็นต้องแพ็กอะไรไปเยอะ มีชุดแค่ไม่กี่ชุด ยา กระเป๋าใบเดียว เพราะเวลาย้ายที่อยู่จากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งจะไม่ลำบาก
อาหารประเภทมาม่า น้ำพริก ไม่ต้องเอาไป ไม่มีอะไรแพง ถ้าคุณ make money ได้
(ติดตามข่าวการเปิดรับสมัคร Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย ได้ที่เว็บไซต์ //www.opp.go.th)
 

Create Date : 27 เมษายน 2552
8 comments
Last Update : 27 เมษายน 2552 6:30:41 น.
Counter : 6873 Pageviews.

 

แนะนำ น้องที่ได้ Visa Working and Holiday.หรือน้องๆที่ปิดเทอม
มี งานสวนองุ่นที่เมือง Martinboroug ทำทั้งปี ตกชัวโมงละ13-13.50 ถ้าช่วงหน้าร้อนก็ทำยาวเลยจาก7.30ถึง19.00เลยครับ แล้วมีทำสลับกับงานเหมา คือนับเป็นต้นจ่ายอันนี้อาจได้มากกว่า20เหรียนต่อชัวโมงนะครับ(ไม่ทุกคนนะค่ะขึ้นอยู่กับความเร็ว บางคนมากกว่า30เหรียญต่อชั่วโมง) เหมากับผู้ชาย(ตอนนี้ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชาย) ไม่ยากไม่ง่ายสาบายๆ มีพี่ๆทีมงานคนไทยคอยดูแลตลอด และเพื่อนๆคนไทยเยอะครับ ที่พักคนละ 80ต่ออาทิตยต่อคนครับ ถ้าทำ7วันก็ ประมาณ600เหรียอัพถึง1,000เหรียนได้ครับ ยังไงโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ ที่พี่พิม +64-021-1090683 อีเมล msm ได้ที่ siamkitchen@hotmail.com เรายังมีร้านอาหารไทยอีก2ร้านด้วย(ว่างๆก็สลับมาทำร้านไทยด้วย)

 

โดย: siamkitchen 27 เมษายน 2552 6:40:17 น.  

 

อยากไปมากเลย รู้เรื่องนี้มาซักพักละ

แต่ตัดสินใจเรียนต่อไปซะแล้ว

หวังว่าเรียนจบจะได้ไป

 

โดย: by my hand 28 เมษายน 2552 0:46:01 น.  

 

081-0270624

 

โดย: เม IP: 61.7.171.190 19 กรกฎาคม 2552 19:02:44 น.  

 

ตอนนี้ยังติดต่อพี่พิมได้รึป่าวเอ่ย :0

emerald_jet(at)hotmail.com

 

โดย: ป๋อม IP: 115.67.37.196 5 กันยายน 2553 20:53:17 น.  

 

เคยไปออสมาแล้วและเข้าร่วมกับโครงการ สนุกมากๆ ได้ความรู้และประสบการณ์เยอะมากอีกทั้งยังมีเพื่อนใหม่ๆเยอะประสบการณ์แบบนี้หาได้น้อยมากที่เมืองไทยเมื่อกลับมาแล้วก็คิดถึงอยากกลับไปอีกและอยากลองสมัคของนิวซีแลนด์ดูแต่ว่ารับน้อยมาก อยากให้เพิ่มโควต้าไปนิวเท่าๆกับออสค่ะ

 

โดย: เนย์ IP: 110.49.240.234 2 มีนาคม 2555 14:20:08 น.  

 

เคยไปออสมาแล้วและเข้าร่วมกับโครงการ สนุกมากๆ ได้ความรู้และประสบการณ์เยอะมากอีกทั้งยังมีเพื่อนใหม่ๆเยอะประสบการณ์แบบนี้หาได้น้อยมากที่เมืองไทยเมื่อกลับมาแล้วก็คิดถึงอยากกลับไปอีกและอยากลองสมัคของนิวซีแลนด์ดูแต่ว่ารับน้อยมาก อยากให้เพิ่มโควต้าไปนิวเท่าๆกับออสค่ะ

 

โดย: เนย์ IP: 110.49.240.234 2 มีนาคม 2555 14:20:28 น.  

 

กำลังจะไป WAH ที่นิวซีแลนด์ค่ะ มีงานอะไรแนะนำบ้างไหมค่ะ

 

โดย: Deerykwang (Deerykwang ) 23 เมษายน 2555 19:40:53 น.  

 

รับสมัครน้องๆที่ได้ working holidays New Zealand เป็นงานขายสินค้าอาหารเสริม และครีมสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย และเอเซีย สนใจติดต่อพี่นก nokkie2000@hotmail.com นะคะ

 

โดย: Nok Nz IP: 203.97.123.42 26 กันยายน 2556 14:58:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


siamkitchen
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add siamkitchen's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.