อิอิ...เหยื่อรายใหม่ที่หลงเข้ามา...ยินดีต้อนรับครับ
Group Blog
 
 
มีนาคม 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
10 มีนาคม 2552
 
All Blogs
 

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน 2551

หนา ๔๔
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติ

เครื่องแบบนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องแบบนักเรียน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๒
หนา ๔๕
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑


มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “นักเรียน” หมายความวา ผูซึ่งศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูซึ่งศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติแตไมรวมถึง สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา “เครื่องแบบนักเรียน” หมายความวา เครื ่องแตงกาย สิ่งประกอบเครื่องแตงกายและ เครื่องหมายตาง ๆ ที่กําหนดใหนักเรียนแตงตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหนักเรียนแตงเครื่องแบบนักเรียน
ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียน วิธีการแตง เงื่อนไขในการแตง และการยกเวนไมตองแตง เครื่องแบบนักเรียน ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
นักเรียนผูใดไมแตงเครื่องแบบนั กเรียนโดยไมไดรับยกเวนตามวรรคสองอาจไดรับโทษ
ทางวินัยตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
มาตรา ๖ สถานศึกษาใดมีความประสงคจะขอใชเครื่องแบบนักเรียนเปนอยางอื่น นอกเหนือจากที่กําหนดตามมาตรา ๕ วรรคสอง ใหยื่นคําขออนุญาตตอกระทรวงศึกษาธิการ
ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
มาตรา ๗ ผูใดแตงเครื่องแบบนักเรียนโดยไม มีสิทธิที่จะแตงหรือแตงกายเลียนแบบ เครื่องแบบนักเรียน ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนนักเรียน ตองระวางโทษปรับไมเกิน หนึ่งพันบาท
มาตรา ๘ บรรดาระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พุทธศ ักราช ๒๔๘๒ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการ ออกระเบียบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ นี้
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

หนา ๔๖
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
พุทธศักราช ๒๔๘๒ ใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
สมควรปรับปรุงโดยกําหนดใหมีเครื่องแบบนักเรียนไวเปนมาตรฐานกลาง เพื่อประโยชนในการประหยัด
และความเปนระเบียบเรียบรอย และสรางวินัยใหแกนักเรียน รวมทั้งเปนการคุมครอง เพื่อมิใหบุคคลอื่น
แตงเครื่องแบบนักเรียนโดยไมสิทธิที่จะแตง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
 

Create Date : 10 มีนาคม 2552
0 comments
Last Update : 10 มีนาคม 2552 16:45:07 น.
Counter : 476 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


พิราบเขียวแห่งที่ราบสูง
Location :
อุดรธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ณ ที่หนึ่งซึ่งดวงใจมิไหวหวั่น
จะฝ่าฟันอุปสรรคและขวากหนาม
ถึงสิ้นชาติวาสนา ชะตาทราม
จะฝากนามให้โลกรู้ กูปทุมวัน
Friends' blogs
[Add พิราบเขียวแห่งที่ราบสูง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.