เรียนรามอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเตรียมให้พร้อมก่อนเรียนราม


ตามที่ผมเขียนเขียนแนะนำระเบียบขั้นตอนต่างๆใน เตรียมให้พร้อมก่อนเรียนรามมาแล้วนั้น

ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการสอบถามมาอย่างต่อเนื่องในบล็อกและในเมล์ที่ผมวางไว้ ถึงวิธีการ การเรียนการลงทะเบียนเรียน หรือเรียนอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ


บทความนี้ผมจะขอแนะนำเรียนรามอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ


ก็อย่างที่เรารู้ครับรามคำแหงเข้าง่าย แต่ออกยาก คือไม่ต้องสอบเข้า แต่ต้องสอบออกครับ ไม่แน่จริงไม่มีทางได้สวมครุยวิทยฐานะของรามคำแหงครับ

 • รามคำแหงเป็นตลาดวิชานะครับ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเปิดตามที่เข้าใจ ตลาดวิชาก็หมายถึง ม.รามเป็นเหมือนตลาด แต่ขายวิชาการ คือทางรามได้จัดการเรียนการสอนไว้อย่างครบครัน วิชาต่างๆที่มีในเอกสาร ม.ร.1 คือวิชาที่รามเปิดสอนทุกวิชา ดังนั้นจึงเปรียนเหมือนตลาดที่มีสินค้ามาวางไว้ เพื่อให้ผู้เรียนหรือลูกค้าเข้าไปหยิบจับซื้อหาได้ตามความต้องการของตนเอง ซึ่งผมอยากเรียกว่า ห้างสรรพสินค้าของปัญญาชน หรือสรรพศาสตร์ เพราะรามมีพร้อมทุกอย่างที่ห้องเรียน โสตทัศนศึกษา วีดีทัศน์เอกสารห้องสมุด คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตำราเรียนเอง รวมไปถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆครบครัน

ก่อนลงทะเบียนเรียนรามต้องเตรียมตัวอย่างไร 1. ต้องถามตนเองก่อนว่ามีเป้าหมายชีวิตหลังจบการศึกษาอย่างไร เพราะเราต้องรู้เส้นทางชีวิตของตนเองเสียก่อนว่า เราต้องการอะไรหรืออยากเป็นอะไรหลังจบการศึกษา เพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวตนและความต้องการของตนเองก่อนลงทะเบียนเรียนราม
 2. จากนั้นไปดูว่าที่รามเปิดสอนคณะอะไรบ้าง และแต่ละคณะมีกี่แผน มีกี่สาขาอะไรบ้าง ตรงกับความต้องการของตนเองหรือไม่
 3. ให้ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรที่คณะหรือแผน/สาขาที่เราจะเลือกเรียนหรือสนใจอยากเรียนว่ามีโครงสร้างหลักสูตรอย่างไร เช่น จบหลักสูตรมีกี่หน่วยกิต มีวิชาแกนอย่างไร แต่ละวิชามีแนวข้อสอบอย่างไร เป็นอัตนัย หรือ ปรนัย เป็นต้น
 4. อ่านรายละเอียดในคู่มือ เอกสารให้เข้าใจและก่อนตัดสินใจลงทะเบียน ให้ดูตารางปฎิทินการศึกษาให้ถูกต้องว่า วิชาที่เราจะเรียน เรียนวัน เวลาใด บรรยายที่ตึกใด และวันสอบวันอะไร (รามจะมีแนวทางมาให้ว่าสอบวันใดแล้วล่วงหน้า เพียงแต่ไม่ระบุระบุอาคารสถานที่สอบ เท่านั้น ) ซึ่งจะระบุในตารางสอบรายบุคคล เราไปรับได้ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ ) เพื่อที่เราจะได้จัดตารางเรียนให้ตรงกับข้อจำกัดของเราซึ่งอาจทำงาน ไม่ได้หยุดตรงกับวันนั้นๆเป็นต้น
 5. ลงทะเบียนเรียนตามความเหมาะสมที่ตัวเองสามารถเรียนได้ในแต่ละเทอม ไม่จำเป็นต้องลงครบ 24 หน่วยกิตก็ได้ ถ้าเราไม่มีเวลาในการเข้าสอบ เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์
 6. ลงทะเบียนเรียนให้ถูกคณะถูกสาขาวิชาที่เราต้องการเรียนจริงๆ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหรือมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
 7. ลงทะเบียนเรียนในรหัสวิชาที่ตรงกับปีที่ตนเองเรียน เช่น ปี 1 ก็ควรเป็นกลุ่มวิชาทั่วไปที่มีรหัสเป็น 1 อาทิ PS103,PS110,SC103,PY103,PC103 เป็นต้น ในชั้นปีที่ 1 ไม่ควรลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีรหัสวิชา/ชั้นสูงกว่าที่ตนเองเรียน อาทิ 205,390,490,420เป็นต้น เพราะเป็นรหัสวิชาชั้นปีที่สูงขึ้น ซึ่งบางวิชามีรหัสเรียนต่อเนื่อง เช่น PS190,PS290,PS390,PS490 เป็นต้น

โครงสร้าง/แผนการเรียน แต่ละคณะ/สาขา/แผน ที่ราม จะถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้ 


 • กลุ่มวิชาทั่วไปมีกี่หน่วยกิตก็ขึ้นอยู่ตามแต่ละคณะสาขา/แผนนั้นๆ ซึ่งวิชาทั่วไปนี้บางทีมักเรียกว่าวิชาปรับพื้นฐาน ซึ่งจะใช้เรียนสำหรับนักศึกษาปี่ที่ 1รหัสวิชาจะขึ้นต้นด้วยเลข 1 ตามที่กล่าวไว้แต่เบื้องต้น ซึ่งทุกคณะจะเรียนรวมกันหรือคละกันมีวิขาที่ปนกันอยู่ทุกคณะในชั้นปีที่ 1 นี้
 • กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาเอก ก็จะมีหน่วยกิตไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ/แผน/สาขานั้นๆเช่นกัน
 • กลุ่มวิชาโท ซึ่งบางคณะบางแผนอาจรวมเข้ากันกับวิชาแกนหรือวิชาเอกก็ได้่
 • วิชาเลือก ก็จะมีหน่วยกิตไม่เท่ากันแต่ละแผน/คณะ/สาขา เช่นกันอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยบ้างเช่น เลือกในคณะ หมายถึงเราสามารถเลือกวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในคณะนั้นๆไม่จำเป็นต้องเป็นแผนที่เราเรียนก็ได้ หรือ เลือกในแผนก็ได้ หมายถึงเราเลือกวิขาใดวิชาหนึ่งมาลงทะเบียนเรียนซึ่งเป็นวิชาในแผนเดียวกับที่เราเรียนก็ได้เช่นกันหรือตามแต่โครงสร้างหลักสูตรกำหนดให้
 • กลุ่มวิชาเลือกเสรี หมายถึงวิชาที่ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาใดก็ได้ที่ รามเปิดสอนมาลงทะเบียนเรียน ซึ่งแต่ละคณะ/แผน/สาขา ก็จะมีหน่วยกิตให้เราเลือกได้ไม่เท่ากัน
 • วิชาบังคับ เป็นวิชาที่จำเป็นอย่างยิ่งในสาขา/แผนการเรียนนั้นๆที่เราจำเป็นต้องเรียนและสอบให้ผ่าน โดยไม่สามารถหลบเลี่ยงไปลงทะเบียนเรียนในวิชาอื่นแทนได้ ยกเว้นตัวเลือกที่รามกำหนดเท่านั้น
 • กลุ่มวิชาRU เป็นวิชาบังคับอีกวิชาที่ลูกพ่อขุนทุกคนต้องเรียนและสอบให้ผ่านจึงจะมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วิชา RUนี้เป็นวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตคือหน่วยกิตเป็น ศูนย์ (0)ไม่ต้องเสียเงินค่าหน่วยกิตลงเบียนเรียนหรือเสียเงินลงทะเบียนสอบซ่อม แต่ทุกคนต้องลงเรียนและสอบให้ผ่านดังกล่าว

ตัวอย่างโครงสร้างวิชาคณะรัฐศาสตร์


คณะรัฐศาสตร์แบ่งเป็น 3 แผนคือ

 1.  แผน A การปกครอง
 2. แผน B ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (การฑูต)
 3. แผน C บริหารรัฐกิจ

และมีการเปิดสอนเพิ่มเติมมาอีกสาขาคือ บริหารงานยุติธรรมด้วย


โครงสร้างการเรียนเป็นดังนี้

 • กลุ่มวิชาทั่วไปมี 40 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาเอกบวกวิชาโท 99 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวมจบหลักสูตรที่ 145 หน่วยกิต (บวกวิชา RU100 ด้วย)เอกสาร ม.ร.1


 การเรียนที่ราม


มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีห้องเรียนที่เปิดสอนตามปกติ ในวันธรรมดา ทั้งที่ ม.ราม 2 วิทยาเขตบางนา สำหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 และม.ราม 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 ขึ้นไป


สำหรับน้องๆที่มีเวลาเรียนเต็มที่ก็สามารถไปนั่งเรียนร่วมกับเพื่อนๆได้ทุกวันตามวัน เวลาที่กำหนดตามตารางปฎิทินการศึกษา เพื่อให้การเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขี้น หรือน้องที่ต้องทำงาน ก็สามารถซื้อตำรามาอ่านเองที่บ้านได้ ผมย้ำว่าตำราเรียนนะครับไม่ใช่ชีทหน้าราม เพราะตำราเรียนเราถูกมาก สามารถไปซื้อได้ที่อาคารโรงพิมพ์ตึกสีส้มที่ราม 1ด้านข้างตึกเวียงคำ(VKB ) หรือซื้อได้ที่อาคาร PRB ชั้น 1ที่ราม 2 ได้บางวิชา แต่ไม่ครบนะครับ


หรือสามารถซื้อแนวเฉลยข้อสอบเทอมล่าสุดมาอ่านเพื่อเป็นแนวทางว่าวิชานั้นๆแนวข้อสอบประมารไหนเป็นอัตนัยหรือปรนัยมีข้อสอบกี่ข้อกี่คะแนน แต่ไม่ใช่ไปยึดติดแนวข้อสอบเป็นหลักยึดนะครับ (การเข้าเรียนบ้างเมื่อมีเวลาจะมีผลดีมากกว่าเพราะเราได้เรียนกับอาจารย์โดยตรง ทำให้เราสามารถเข้าใจในบางสิ่งที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้จากการอ่านตำราอย่างเดียว )เรียนที่รามสามารถจบปริญญาตรีได้ภายใน 2 ปีครึ่ง • การเรียนที่รามคำแหงไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าน้องมีเวลา ตั้งใจเรียน น้องก็สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปีครึ่ง กล่าวคือ
 • รามคำแหงจะมีการลงทะเบียนเรียนในภาคปกติปีละ 2 เทอม เทอมละ 24 หน่วยกิต รวมเป็น 48 หน่วยกิต/1 ปี เมื่อ2 ปี ก็เท่ากับ96 หน่วยกิต บวกกับภาคฤดูร้อน ภาคละ 18หน่วยกิต 2 ปีรวม 36หน่วยกิต เมื่อนำ 96มาบวกกับ 36หน่วยกิต เวลา 2 ปีเราก็จะได้เท่ากับ 132 หน่วยกิต
 • กรณีนี้ถ้าเป็นคณะรัฐศาสตร์ที่มี 145หน่วยกิต ถ้าใน 2 ปีน้องสามารถสอบเก็บได้ 132 หน่วยกิต น้องก็เหลืออีกแค่ 13 หน่วยกิต ดังนั้นอีกเทอมเดียวถ้าเป็นภาคปกติน้องลงทะเบียนขอจบได้สูงถึง 30 หน่วยกิต ซัมเมอร์ขอจบได้ถึง 24 หน่วยกิต เมื่อน้องเหลือแค่ 13 หน่วยกิต น้องสามารถลงทะเบียนเรียนเผื่อตกไว้ที่ 18 หน่วยหรือ 24ก็ได้เผื่อตก แต่เราต้องการแค่ 13หน่วยเท่านั้นเอง
 • ดังนั้น 2 ปีครึ่งจึงจบแน่นอนรับปริญญาเห็นๆไม่ต้องรอให้ครบ 4 ปี เหมือนที่มหาลัยแห่งอื่นๆ ที่รามถ้าน้องมุ่งมั่นจบก่อนจบจริง จบตามความสามารถเรา เรากำหนดชะตาเราเองได้เลยที่ราม
 • มีอะไรขาดหรืออยากเพิ่มเติมน้องสอบถามมานะครับ พี่ก้องจะเข้ามาตอบให้ที่นี่


กังวาล ทองเนตร คณะรัฐศาสตร์ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหงCreate Date : 17 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2558 14:36:56 น.
Counter : 4863 Pageviews.

6 comments
  
การเรียน กม.ให้ได้ เกรด G Good
.
ดูตำราล่วงหน้า
อ่านตั้งแต่หน้าปก คำนำ เนื้อหา จนถึงหลังปก
.
ไปเรียนทุกวัน ทุกวิชา
นั่งด้านหน้า เห็นจอทีวี เสียงดัง ฟังชัด
.
มีสมาธิ ตั้งใจฟังทุกประโยค ตามให้ทัน
ฝึกเลคเชอร์ ให้ไว เก็บรายละเอียดสำคัญได้ครบ
.
เข้าห้องสมุด ดูตำราเรียน ตำราเสริม
ก่อนสอบ 1 เดือน หลังเรียนเสร็จ ฝังตัวที่ห้องสมุด
.
ดูตำราที่บ้าน ห้องพัก 2ทุ่ม ถึง เที่ยงคืน ทุกคืน
.
กำลังใจ มาจาก ผลการเรียน ผลสอบรายวิชา ครอบครัวทางบ้าน
แฟน ถ้าไม่จำเป็น ยังไม่ต้องมี ไว้คบหาตอนมีงานทำแล้ว
.

โดย: samunchon bloggang (sunmachon ) วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:16:02:27 น.
  
ดีครับ
นั่นคือวิธีการเรียนที่จะนำเราไปสู้เส้นชัยครับ
โดย: Thongnetra วันที่: 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา:14:38:01 น.
  
พี่ค่ะ แล้วอย่างที่ว่า เรียนไปทำงานไปคือเราสามารถเลือกเรียนตามสาขาที่เราเรียนมาและก็ ควรเลือกเรียนหน่วยกิตที่ไม่หนักมากและเราก็เรียนไว้ด้วยใช่ไหมค่ะ แล้วถ้าอย่างทำงานไปด้วยจะต้องทำยังไงค่ะ ฝากพี่ช่วยเเนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: เมล์ IP: 1.46.196.131 วันที่: 8 พฤษภาคม 2559 เวลา:20:34:18 น.
  
การเรียนรามเราสามารถ เรียนได้ตามที่เราชอบ สาขา คณะได้เลยครับ
ส่วนในกรณีที่น้องทำงาน ก็ต้อง เตรียมเวลาในการสอบครับ ผมแนะนำว่า ถ้าเราลงไม่ครบ 24 หน่วยกิต อย่างน้อยน่าจะได้ ลง 18 หน่วยกิตต่อเทอม ก็น่าจะพอเหมาะสมครับ

ส่วนเวลาสอบ วันสอบ ที่ราม จะมีปฎิทินการศึกษาให้เราดูจากข่าวราม หรือเอกสารที่บอรฺดราม อยู่แล้วครับ เราสามารถเลือกวิชาที่สอบตรงกับวันหยุดเราได้ หรือคิดว่าเราจะลาไปสอบได้ จะทำให้ไม่มีปัญหาครับ ลองศึกษารายละเอียดดูนะครับ รามจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/59 ในวันที่ 4-7 มิ.ย 59 นี้ เตรียมตัวนะครับ ถือเงินไปประมาณ 3000 บาทครับพอสำหรับครั้งแรก ในเทอมต่อไป ก็แค่ 600 บาทสำหรับ 24 หน่วยกิตครับ (ม.6 ) บวกค่าธรรมเนียมอีก 200 ครับ ส่วน ม.3ก็คูณ 50 ต่อหนึ่งหน่วยกิตครับ บวกค่าธรรมเนียม
โดย: พี่ก้อง IP: 125.25.183.91 วันที่: 18 พฤษภาคม 2559 เวลา:13:33:24 น.
  
พี่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเรียนรามผ่านเน็ตเป็นยังไงค่ะ สมัครยังไง เลือกคณะได้มั้ย
แล้วต้องฝึกงานมั้ย ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับหน่อยกิตด้วยค่ะ
-/\\- T^T
โดย: ดวงใจ IP: 49.48.242.137 วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:21:37:16 น.
  
ที่รามเขาจะมีบางกลุ่มวิชาครับที่เรียนโดย การลงทะเบียนเรียนทางเน็ต สอบทางเน็ต โดยจะกำหนดเวลาไว้ในปฏิทินการศึกษาของ รามฯครับ
แต่ไม่ใช่ลงเรียนเต็มทุกวิชาครับ มีบางวิชา บางกลุ่มวิชาเท่านั้นที่เรียนแบบอิเลกทรอนิกส์ครับ ลองเข้าหารายละเอียดที่เว็บรามดูครับ //www.ru.ac.th
โดย: พี่ก้อง IP: 118.172.180.128 วันที่: 5 กรกฎาคม 2559 เวลา:12:32:24 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Thongnetra
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]New Comments
พฤศจิกายน 2558

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog