กรกฏาคม 2555

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
 
 
All Blog
มาแก้ไขการใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องกัน นะจ๊ะ
มาแก้ไขการใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องกัน นะจ๊ะ

การใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้อง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ และที่สำคัญพระมหากษัตริย์ของเราเป็นที่เคารพ สักการบูชา ของปวงชนชาวไทยเป็นที่ยิ่ง และการใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถของผู้ใช้ภาษาด้วย ค่ะ
ฉันได้รวบรวมสำนวนการใช้ คำราชาศัพท์ที่เรามักใช้ผิดเป็นประจำมาฝากนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านบล็อกของฉัน ค่ะ

นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเรื่องของ คำราชาศัพท์ ลองทำแบบฝึกหัดที่ฉันนำมาฝาก นะคะ ลองแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง เสร็จแล้วตรวจคำเฉลยได้จากด้านล่างของแบบฝึกหัดนี้ พร้อมคำอธิบายค่ะ

1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงประทับที่พระเก้าอี้มุก
2. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตใหม่
3.คำขึ้นต้นในการกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คือ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าพระบาท
4.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นราชอาคันตุกะของประธานาธิบดี
คลินตัน
5.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงโปรดดนตรีไทยเป็นพิเศษ
6.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ
7.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จะเสด็จมาทรงแสดงพระธรรมเทศนาในวันเข้าพรรษา
8. การแต่งคำประพันธ์สดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้ว ต้องลงท้ายคำประพันธ์ว่า " ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม"
9.การลงท้ายจดหมายที่มีถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ลงท้ายว่า "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"
10.นักศึกษาพยาบาล ถวายการต้อนรับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
11.พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ทรงแต่งเตภูมิกถา
12.ถ้าท่านจะถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 คัน คำพูดที่ถูกต้อง คือ "ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย"
13.การที่พระมหากษัตริย์เขียนจดหมายถึงพระภิกษุ ต้องทรงใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายว่า "เจริญพร" " ขอเจริญพรด้วยความเคารพ"
14.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิตรฤทัยทรงสิ้นชีพิตักษัยวันนี้
15.สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ย้ายที่อยู่ไปประทับแรม ณ พระตำหนักใน
16.วันนี้จะมีการรำและการแสดงถวายพระที่นั่ง
17.ประธานคณะกรรมการจัดงานกราบถวายบังคมทูลรายงาน
18.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
19.พระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ขาสั้น
20.พระสังฆราชพระราชทานพระโอวาท

คำเฉลย

1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ประทับที่พระเก้าอี้มุก (ต้องตัด "ทรง" ออก เพราะว่า คำว่า ประทับ เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้ว ห้ามใช้ ทรงนำหน้า คำกริยาราชาศัพท์)

2. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตใหม่ (ต้อง ตัดคำว่า "บรม" ออก เพราะว่า "บรม" นั้นจะใช้กับพระมหากษัตริย์และพระพุทธเจ้าเพียงสองพระองค์เท่านั้น)

3.คำขึ้นต้นในการกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คือ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
(ต้อง เติมคำว่า "ละออง" เป็นทรงทราบฝ่าละอองพระบาท)

4.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอาคันตุกะของประธานาธิบดี
คลินตัน (ต้องตัดคำว่า "ราช" ออก การใช้คำว่า อาคันตะกะ มีการใช้ ดังนี้
พระราชอาคันตุกะ ใช้ในกรณี กษัตริย์เป็นแขกของกษัตริย์ด้วยกัน
ราชอาคันตุกะ ใช้ในกรณี ใครก็ตามเป็นแขกของพระมหากษัตริย์
อาคันตุกะ ใช้ในกรณี กษัตริย์เป็นแขกของคนธรรมดา

5.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โปรดดนตรีไทยเป็นพิเศษ
( ตัดคำว่า "ทรง" ออก เพราะคำว่า "โปรด" เป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว ห้ามใช้ "ทรง" นำหน้า คำกริยาราชาศัพท์ )

6.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ (ต้องใช้ว่า "พระราชวโรกาส ถ้าใช้ พระวโรกาส เป็นราชาศัพท์ที่ใช้กับชั้น พระองค์เจ้า )

7.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จะมาแสดงพระธรรมเทศนาในวันเข้าพรรษา
(ตัดคำว่า เสด็จ และ ทรง ออก เพราะว่า "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ไม่ใช่ฐานันดรศักดิ์ของราชวงศ์ พระที่จะใช้คำราชาศัพท์ได้เพียงพระองค์เดียว คือ พระสังฆราช องค์เดียวเท่านั้น)

8. การแต่งคำประพันธ์สดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้ว ต้องลงท้ายคำประพันธ์ว่า " ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"(การใช้คำว่า
ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม นั้น ใช้ในกรณี รอดพ้นจาก
ภยันตรายมา )

9.การลงท้ายจดหมายที่มีถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ลงท้ายว่า "ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา" (ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นั้น ใช้ลงท้ายเมื่อกล่าวรายงาน จบ หรือแต่งคำประพันธ์ถวายพระพร เสร็จ)

10.นักศึกษาพยาบาล เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ตัด "ถวายการต้อนรับ" เปลี่ยนเป็น "เฝ้า ฯ รับเสด็จ ตามสำนวนไทยที่ถูกต้อง เพราะ ถวายการต้อนรับ การต้อนรับ เป็นนามธรรม ถวายไม่ได้ )

11.พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ทรงพระราชนิพนธ์ เตภูมิกถา
( คำว่า แต่ง ราชาศัพท์ ต้องใช้ว่า ทรงพระราชนิพนธ์)

12.ถ้าท่านจะถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 คัน คำพูดที่ถูกต้อง คือ "น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย" (ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ต้องใช้ในกรณี ถวายของที่สามารถทูนไว้เหนือศีรษะได้)

13.การที่พระมหากษัตริย์เขียนจดหมายถึงพระภิกษุ ต้องทรงใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายว่า "นมัสการ" " ขอนมัสการด้วยความเคารพ" (คำว่า
เจริญพร ต้องพระใช้กับบุคคลธรรมดา )

14.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิตรฤทัยสิ้นพระชนม์ วันนี้ (สิ้นชีพิตักษัย ใช้เป็นคำราชาศัพท์ ชั้น หม่อมเจ้า)

15.สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักใน (ย้ายที่อยู่ ใช้ราชาศัพท์ว่า แปรพระราชฐาน)

16.วันนี้จะมีการรำและการแสดงถวายเฉพาะพระพักตร์ หรือ หน้าพระที่นั่ง
(เป็นราชาศัพท์เฉพาะ ใช้เมื่อมีการแสดง)

17.ประธานคณะกรรมการจัดงานกราบบังคมทูลรายงาน (ไม่ต้องมีคำว่า
"ถวาย" )

18.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระฉายาลักษณ์พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (เติมคำว่า พระฉายาลักษณ์
ซึ่งแปลว่ารูปถ่าย)

19.พระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สนับเพลาสั้น (สนับเพลา เป็นคำราชาศัพท์ของคำว่า กางเกง )

20.พระสังฆราชประทานพระโอวาท (พระสังฆราช ใช้ราชาศัพท์เทียบเท่า พระองค์เจ้า )

(ฉันคัดแบบฝึกหัดบางส่วนจาก หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบ วิชาภาษาไทย สำหรับบุคคลทั่วไปและข้าราชการตำรวจทุกระดับ ซึ่งเป็นตำราที่ฉันเขียนเอง ค่ะ)

เป็นอย่างบ้างคะ ทุกคนที่ทำแบบฝึกหัดนี้แล้ว เมื่อตรวจจากเฉลยและคำอธิบายแล้ว ทำได้กี่ข้อคะ ฉันหวังว่า ข้อเขียนนี้ คงให้ประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านบล็อกของฉัน นะคะ)

สวัสดีค่ะ โอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะ

Create Date : 11 กรกฎาคม 2555
Last Update : 11 กรกฎาคม 2555 22:28:57 น.
Counter : 24070 Pageviews.

16 comments
  
สวัสดีค่ะอาจารย์สุวิมล

หนูเขียนภาษาไทยผิดอยู่บ่อยๆค่ะ

สะกดคำผิดอยู่เสมอๆ หนูขอมาเรียนภาษาไทยด้วยคนนะค่ะ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 11 กรกฎาคม 2555 เวลา:22:40:37 น.
  
iน่ารัก


โดย: เเพนเค้ก IP: 171.6.54.231 วันที่: 15 ธันวาคม 2555 เวลา:20:10:13 น.
  
ไม่เข้าใจเลยค่ะ เเปลย๊ากยากจังเลยค่ะ
โดย: มีรฟัต IP: 171.6.54.231 วันที่: 15 ธันวาคม 2555 เวลา:20:12:45 น.
  
ไม่มีเยอ่ะ
โดย: เกดพลอย IP: 118.173.125.7 วันที่: 26 สิงหาคม 2556 เวลา:18:12:01 น.
  
ไม่มีเยอ่ะ
โดย: เกดพลอย IP: 118.173.125.7 วันที่: 26 สิงหาคม 2556 เวลา:18:12:18 น.
  
งงอ่ะค่ะอาจารย์ มีคำว่าถวายราชสดุดี กับทรงไถ่ไหมคะ @_@
โดย: จุ๊บจิ๊บ IP: 124.122.148.130 วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:19:30:47 น.
  
งงอ่ะค่ะอาจารย์ มีคำว่าถวายราชสดุดี กับทรงไถ่ไหมคะ @_@
โดย: จุ๊บจิ๊บ IP: 124.122.148.130 วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:19:31:27 น.
  
คุณ จุ๊บจิ๊บ

ถามว่า ถวายราชสดุดี กับ ทรงไถ่ มีใช้ไหม ครูว่า มีนะคะ เช่น จะมีพิธี ถวายราชสดุดี ในค่ำคืนนี้ เป็นต้น ส่วนคำว่า ทรงไถ่ ก็มีนะคะ เพราะ ไถ่ เป็นคำกริยาสามัญ ไม่มีคำกริยาราชาศัพท์ใช้ เราสามารถใช้ ทรง นำหน้าคำกริยาสามัญนั้นให้เป็น คำราชาศัพท์ ได้ ค่ะ
เช่น ทรงไถ่โค ตัวนั้น ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นต้น
โดย: อาจารย์สุวิมล (อาจารย์สุวิมล ) วันที่: 7 กันยายน 2556 เวลา:20:23:54 น.
  
ขอบคุณครับ
เข้าใจง่ายมากครับ^^
โดย: qwertyormy IP: 118.174.92.71 วันที่: 26 ตุลาคม 2556 เวลา:20:43:12 น.
  
ขอบคุณ จ้ะ คุณ qwertyormy ที่ชม เข้ามาอ่านได้อีกหลายเรื่องนะจ๊ะ
โดย: อาจารย์สุวิมล (อาจารย์สุวิมล ) วันที่: 27 ตุลาคม 2556 เวลา:8:59:38 น.
  
16.วันนี้จะมีการรำและการแสดงถวายเฉพาะพระพักตร์ หรือ หน้าพระที่นั่ง
(เป็นราชาศัพท์เฉพาะ ใช้เมื่อมีการแสดง)

เรียนอาจารย์สุวิมล
คำนี้เป็นคำที่ใช้ผิดกันมาตลอดโดยสื่อมวลชน พอผิดมากๆ เข้าก็กลายเป็นถูกไปเสียฉิบ จริงๆ ควรกล่าวว่า "วันนี้จะมีการรำและการแสดงเเฉพาะพระพักตร์" หรือ "วันนี้จะมีการรำและการแสดงหน้าที่นั่ง" หรือจะกล่าวว่า "วันนี้จะมีการรำและการแสดงหน้าที่ประทับ" ก็ยังพออนุโลมให้

เนื่องจาก
1. "พระที่นั่ง" คือหมู่ราชมณเฑียรที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นเป็นพระที่นั่ง ไม่ได้หมายถึงที่ประทับในขณะนั้น
2. การรำหรือการแสดงไม่ใช่สิ่งของ ยกขึ้นถวายหรือน้อมถวายไม่ได้ หลักการเดียวกันความเคารพ ใช้เพียงแค่ "การแสดงเฉพาะพระพักตร์" ก็เพียงพอแล้ว
โดย: อนนณต IP: 14.207.78.14 วันที่: 22 พฤษภาคม 2557 เวลา:20:08:46 น.
  
ตอบ คุณ อนนณต

ขอบคุณ ค่ะ ที่ทักท้วง เรื่องการใช้ ราชาศัพท์ คำว่า การแสดงถวายเฉพาะพระพักตร์ หรือหน้าพระที่นั่ง ว่า ควรใช้ ว่า "วันนี้จะมีการรำและแสดงเฉพาะพระพักตร์ หรือ วันนี้จะมีการรำและการแสดงหน้าที่นัง" โดยให้เหตุผลว่า คำว่า "พระที่นั่ง" คือ หมู่ราชมณเฑียรที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นเป็นพระที่นั่ง ไม่ได้หมายถึงที่ประทับในขณะนั้น และ ไม่สามารถยกถวายได้ ก็เป็นเหตุผลดีค่ะ
แต่เท่าที่ ดิฉันศึกษามาจาก ตำรา ครูอาจารย์หลายท่าน ท่านอธิบายว่า เมื่อคำว่า พระที่นั่ง มีคำประกอบข้างหน้า คำนี้ จะเป็นคำขยายกริยา ไป เช่น มีคำว่า หน้า กลายเป็น หน้าพระที่นั่ง หรือ หน้าที่นั่ง เป็นคำขยายกริยา แปลว่า เฉพาะพระพักตร์ หรือต่อหน้า
ส่วนคำว่า รำและแสดงถวาย ดิฉันคิดว่า ผู้เขียน คงตีความว่า รำหรือแสดงให้ (ถวาย) เฉพาะพระองค์ท่านได้ชม เท่านั้น คนอื่นคงพลอยมีโอกาส เป็นบุญตาได้ชมด้วย แต่ถ้า ไม่คิดในแง่นี้ เราก็ตัดคำถวายออกไป ใจความก็ได้คงเดิมได้เหมือนกัน
แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณ คุณ อนนณต ค่ะ ที่ได้กรุณาทักท้วงมาด้วยเหตุผลดังกล่าว เรื่องของราชาศัพท์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเหลือเกิน เป็นเพราะไม่ใช่เป็นภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันด้วย ก็อาจใช้ผิดกันบ่อย จนเกิดความเคยชินอย่างที่คุณว่า คิดว่า ถูกต้อง โดยเฉพาะ เกี่ยวกับการใช้คำว่า ทรง ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็ทักท้วงมาได้เสมอนะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 23 พฤษภาคม 2557 เวลา:10:55:21 น.
  
ผมเปิดเจอหน้า blog ของอาจารย์โดยบังเอิญครับ ก็ดีใจว่ามีคนคอยเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยอยู่ เพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักภาษาไทย วันนี้กลับมาเปิดอ่านเรื่องอาจารย์ไปเที่ยวมา เลยได้แวะกลับมาเห็นอาจารย์ตอบคำถามแล้ว ก็รู้สึกดีใจอีกครั้งครับ ขอชื่นชมอาจารย์ในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นครับ แบบอย่างดีๆ อย่างนี้ควรจะมีเยอะๆ ในแวดวงการศึกษา เสียดายที่อาจารย์เกษียณแล้ว ขาดบุคคลากรมีคุณค่าอีกท่านไป

ด้วยความเคารพครับ เรื่องที่ผมยกมาให้ทราบนั้น ไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิแต่อย่างใด เพียงแต่เคยได้อ่านผ่านจากที่ ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ซึ่งเป็นท่านก็เป็นราชบัณฑิตได้เขียนไว้ ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับ

ในเว็บราชบัณฑิตยสถานมีลงบทความนี้ไว้ออนไลน์ด้วยครับ //www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1155 (ข้อ 6)

ที่น่ากลัวคือสื่อมวลชนที่เป็นผู้ถ่ายทอดหลักใช้ผิดกันเรื่อยมาจนกลายเป็นสิ่งที่ถูก แล้วก็พาลจำสิ่งผิดๆ นั้นใช้เรื่อยมา ไม่รู้จะแก้อย่างไร

ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
โดย: อนนณต IP: 171.7.21.245 วันที่: 23 พฤษภาคม 2557 เวลา:21:05:25 น.
  
สวัสดี ค่ะ คุณ อนนณต

ครูก็ดีใจ ที่ทราบว่า คุณอนนณต เป็นผู้หนึ่งที่รักภาษาไทย ถ้ามีคนอย่างนี้มาก ๆ ภาษาไทยเราคงจะธำรงคงอยู่ได้ตลอดไปอีกนานเท่านาน ค่ะ ครูก็ต้องขอบใจคุณมากเช่นกันที่ได้เข้ามาอ่านและเพิ่มเติมความรู้ ความคิดเห็นให้ครู ไม่ได้คิดว่า เป็นการตำหนิเลย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันต่างหากค่ะ ต้องขอบใจเสียด้วยซ้ำ ค่ะ อ่านในเรื่องอื่น ๆ แล้ว มีอะไรที่จะแนะนำ ยินดีน้อมรับคำแนะนำ ข้อคิดเห็นเสมอนะค่ะ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการปรับงานเขียนให้น่าอ่านและมีประโยชน์ต่อคนอ่านต่อ ๆ ไป ค่ะ

คำว่า บุคลากร เราใช้ ค ตัวเดียวค่ะ (ขออนุญาตแก้ให้หน่อยนะคะ คำนี้ ชอบเขียนผิดตามสื่อเหมือนกันค่ะ )
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 24 พฤษภาคม 2557 เวลา:11:19:07 น.
  
แย่มากกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะจากผู้หวังดี
โดย: ผู้หวังดี IP: 1.0.174.24 วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:19:02:03 น.
  
ขอบคุณมากๆนะคะ ช่วยได้เยอะเลย
โดย: คนดี IP: 171.97.99.236 วันที่: 18 กันยายน 2559 เวลา:22:03:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#17อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ
http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
New Comments